is toegevoegd aan je favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg 10, 1932-1933, no 478, 20-08-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de taak der arbeiders. In het tweede deel gaat Nabrink uitvoerig de beteekenis der dienstweigering na en het parlementair gezwendel.

Ook Nabrink geeft een duidelijk beeld van de oorzaken en gevolgen onzer kapitalistische samenleving.

Het is werkelijk meer dan de moeite waard, wat men hier voor slechts 40 cent een schat van lectuur, leerzame lec¬

tuur! heeft, om onze inzichten te verruimen.

Wij raden U aan, leest en zegt het voort!

De gezamenlijke brochures (of afzonderlijk) zijn ook te bekomen bij Oè Nabrink, Boek- en Brochurehandel, Wagenstraat 146, Den Haag.

v. d. W.

Uit de Metaal-Nijverheid.

AMSTERDAM.

Een beroerd te eken des tijds3 stakingen om loon!

„Wilt gij hoog klimmen, zoo gebruikt uw eigen beenen. Laat u niet naar boven dragen, zet u niet op andermans rug of op andermans hoofd!"

Dat is een uitspraak van Fr. Nietzsche, die heelemaal geen socialist wilde zijn. Echter, als Kapitalisten in de penarie zitten, doen ze nog vreemder als gewoonlijk en ontzien zich niet om alles te nemen!

In gewone tijden stellen zij zich tevreden met diefstal op het loon in den vorm van „Winst", in moeilijke tijden nemen zij wel de arbeidskracht, maar betalen geen loon!

De eerste staking is aan Constructiewerk, wat door de Firma Jonker was uitbesteed. Zaterdag was de Aannemer zoek en de arbeiders konden met leege handen naar huis!

Voor alle zekerheid zijn ze Maandag maar in staking gegaan, le tot zij hun centen hebben; 2e om te voorkomen, dat anderen de rest van het werk klaarmaken, met risico dat ze óók voor knuddelewietje werken.

De tweede staking is bij de Firma Zilagije en Co., Douwes Dekkerstraat. De automobielschilders kon den met een klaaglied van den baas naar huis, maar centen, noppes!

Maandag is ook dit personeel in staking gegaan met den steun en leiding onzer Federatie.

't Parool is: eerst Centen!

De derde staking heeft een even beroerde oorzaak.

De Metaalgieterij Holland, heeft knappe vaklieden in dienst, die zelfs te weinig verdienen als belooning hunner bekwaamheid.

Het is dan ook geen vreugdevol gevoel, als je Zaterdags zonder geld naar huis wordt gezonden. Een keer kan je zooiets te boven komen maar, als dat meer gebeurd, dan stel je moeder en de jongens ook niet tevreden!

Maandag 15 Augustus is ook dit personeel buiten de poort blijven staan, onder het devies: Eerst Centen! en de stakingstijd betalen.

Ook hier kunnen onze leden op onze Federatie rekenen. Het is toch niet goed te keuren, dat menschen moeten werken en dan Zaterdags maar met een smoesje . worden naar huis gezonden.

Het wordt een malle boel tegenwoordig. Als de „heeren" nu eens niet op een andermans rug naar boven wilden blijven Tcruipen, maar met Ons aan de noodige oplossing wilden werken?

Meer Regelmaat — Organisatie en Verdeeling, voorwaar, wij zouden er allen mede zijn gebaat!

* * *

Hij was OSP.er

en verzocht om toetreding tot onze Federatie, want het program der Syndicalisten was hem sympathiek.

Ook aan dezen kameraad hebben wij moeten weigeren. Wij zijn niet a-den Staat, wel Anti- den Staat; wij zijn niet a-parlementair, maar Anti-Parlementair, mede redenen waarom leden van parlementaire staatspartijen geen lid kunnen of mogen zijn onzer Syndicalistische Federaties.

Drinkende geheelonthouders zijn niet Welkom.

* * *

Bij de firma H. en J. Suyver

gaat het niet op rolletjes! Deze firma, wij schreven dit reeds, was gewend om op een aards-ouderwetsche manier met het personeel om te springen. De knechten mochten werken en moesten dit reeds als een soort genade beschouwen want... ze verdienden daarmee toch centjes om de monden van vrouw en kinderen te vullen!

De tijden veranderen en... de menschen met hen, dus, er kwam zooiets als Rationalisatie in de wereld en daarna Crisis. De meeste arbeiders kenden deze woorden van klank maar de realiteit van hef'feit wat ze aanduiden was hun vreemd, tot... de lange armen van het gestoorde kapitalisme hun bedrijf vastgreep en met enkele slagen de vredige keuterboeren rust bij Suyver verstoorde!

Met de zekerheid van het schrale pensioentje voor de in dienst van dit be¬

drijf versleten tobbers, was het afgeloopen. De reeds schrale loonen moesten nog met 10 °/o en 5 o/o omlaag, ondanks om de week de werktijd reeds was gebracht op 251/2 en tot slot het ontslag aan 14 mannen werd aangezegd, dus bij het overige afgedankte menschenmateriaal!

Er kwam natuurlijk onrust onder de arbeiders en na vergaderen trokken wij als bestuurders ter Conferentie op Woensdag 10 Augustus 1932.

Na lang spreken kwam het resultaat hierop neer dat het ontslag een week later zou ingaan en de loonsverlaging voor het eerst zou worden verrekend en het weekloon op 27-8-1932.

Inmiddels is weer een nieuwe moeilijkheid gerezen want toen 15 Augustus de ontslagenen om hunne weekloon gingen, scheen de directie zich niet veel meer van de afspraak te herinneren, want een paar arbeiders ontvingen 25 gulden loon en de rest niks. Die konden op een houtje bijten!

Wij verzochten om een Conferentie, maar de Directie stelde geen prijs op ons gezelschap en wees ons aanzoek af. Wij zullen echter maar zonder die toestemming naar de Directie gaan. Afwachten wat dat wordt!

In elk geval kunnen wij mededeelen dat wij Dinsdag 16 Augustus een ledenvergadering hielden waar met algemeene stemmen is besloten geen loonsverlaging te aanvaarden. Indien het ons gelukt een flink gedeelte van het anders georganiseerde personeel voor ons idee te winnen dan is strijd onvermijdelijk.

* * *

Nu op 10 September 1932

komen onze leden naar de huish.vergadering om 8 uur des avonds in „Casino" bij de blauwbrug aan den Amstel.

Zoo'11 vergadering is altijd leerzaam, omdat naast de meer algemeene zaken, ook het innerlijke onzer Federatie wordt besproken. Zorgen voor eigen huishouden heeft ook zijn aardigheid.

Laten onze leden zich nu eens zelf een opgave doen, b.v.: Voor 1 October 1932 elk twee nieuwe leden aanbrengen? Nog een klein stootje en onze Federatie van Metaalbewerkers haalt te Amsterdam 1000 leden. Jongens, zet uw beste beentje voor!

Laat je niet afschrikken door de beroerdigheden. Wij Syndicalisten kunnen deze overwinnen, als wij de kracht bezitten onze werkmakkers voor onze denkbeelden te winnen.

Dat is een heerlijke, mooie taak.

Dat is alle onze krachten waardig, en daarom, pakt aan! Het moet...

Nog deze week één nieuw lid.

Komt boekjes, bladen en kaarten halen.

Commelinstraat 81, telofoon 50524. * * *

Plakt de Zegel op

het vakje voor de 34e week, over 21 tot 27 Augustus 1932.

Zorgt dat allen het juiste bedrag betalen en niet achter zijn.

Uit de Bouwbedrijven.

Stucadocrs staking opgeheven.

In de vakpersbladen lazen we een bericht, dat de actie, ingezet door den Alg. Ned. Stucadoorsbond, om het huidige contract, afgesloten door de contessioneele organisaties eenerzijds en de patroonsorganisaties anderzijds, niet te teekenen en met alle middelen te verhinderen, zich hierbij neer te Leggen. Het ligt niet in mijn bedoeling te wijzen op fouten in deze actie begaan en het is daarom beter alleen mede te deelen, dat deze actie, hoe goed ook ingeluid, met een volkomen nederlaag is geëindigd.

De stucadoorsgezellen zullen wel zoo verstandig zijn, uit deze actie iets te hebben geleerd en de oude vormen der revolutionnaire vakbeweging — directe actie — niet te vergeten.

Corr.

Weiter geen kans in België!

Katholieke arbeiders hebben ruggegraat.

Het congres van het katholiek vakverbond in België heeft zich uitgespro¬

ken voor den zes-urigen arbeidsdag, planmatige productie, strenge controle over de banken en tégen iedere verlaging van den werkloozensteun.

Het congres juichte een spreker toe, die als zijn meening te kennen gaf, dat de katholieke minister van Arbeid Heyman uit de regeering zou moeten treden, wanneer de werkloozensteun wordt aangetast.

Het congres sprak zich uit voor samenwerking met de socialistische vakbonden voor scherp-omlijnde doeleinden.

Rectificatie.

In het artikel, geplaatst in „De Syndicalist", van 6 Aug. j.1., getiteld: „Na negen jaar", is het noodig e.enige rectificatie aan te brengen.

De lezers zullen wel begrepen hebben dat waar staat,

„doch timmer niet aan den weg of het loopt binnen niet al te langen tijid sprak, dat dat spaak moet zijn."

Zoo ook daar waar staat, dat het een gulden strijd was, dat dat tijd moet zijn.

Vervolgens de zin staande 3e pagina 2e kolom moet gelezen worden als volgt: Als men nu weet, dat ik tot op 't laatste moment voor mijn vertrek naar België (datum 26 Mei 1923) mijn plicht vervulde door o.a. op 1 Mei 1923 voor ken, (er stond 1 Mei 1931) als men weet het 1 Mei Comité te Deventer te spredat ondergeteekende 5 jaren van z'n verblijf (niet een verblijf) voor z'n revolutionnaire, enz., enz.

J. Nieuwenhuijse.

Plaatselijk Nieuws.

AMSTERDAM.

Met Vakantie!

Van 20 tot en met 27 Augustus is de administrateur van „De Syndicalist" Fr. Spoor, met vakantie. Verzoeke beleefd gedurende dien tijd geen correspondentie te voeren. Dringende zaken gelieve men te zenden aan de redactie „De Syndicalist", Jos van der Waaij, Waverstraat 64 Amsterdam Zuid.

ROTTERDAM.

Wij lezen in de „Voorwaarts" van 28 Juli 1932:

Werkloozen naar Oostvoorne. Stempeïen in Rotterdam niet noodig.

Het bestuur van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling heeft van B. en W. bericht ontvangen, dat ondersteunde werkloozen gedurende den zomer gebruik kunnen maken van de gelegenheid om te kampeeren op het terrein van het Instituut te Oostvoorne. Ze behoeven dan niet hier te stempelen, doch kunnen dat in Oostvoorne doen.

Gegadigden moeten zich melden bij den Gem. Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

De zonnige kant van dat bericht nu is, dat de werkloozen met vrouw en kroost ook een poosje van de vrije natuur en nog wel aan het strand van Oostvoorne of Hoek van Holland mogen genieten.

Van zelfsprekend is het ook bedoeld als een verovering, door de sociaal democraten bereikt.

Men heeft vergeten (opzettelijk) aan dat bericht toe te voegen, dat indien gehuwden van deze „vrijheid" willen „genieten", dat de steun dan met een gulden verminderd wordt en een ongehuwde met 2 gulden gekort wordt, want zoo werd ons door Maatschappelijk Hulp betoon medegedeeld, Oostvoorne en Hoek van Holland zijn ingedeeld bij de tweede gemeenteklasse.

Het zal bij vele modern georganiseerde wel niet erg aangenaam in de ooren geklonken hebben, dat ze dan een gulden respectievelijk twee gulden minder zullen ontvangen, want de lucht die ze daar inademen gaat. via een tweede gemeenteklasse.

Nu deze „gunst" aan de werkloozen verleend werd, is er een hyena in menschengedaante naar voren getreden en sprak: „tegenover deze gunst, geachte vroede vaderen, moet een gunst komen van hen die daar van de vrije natuur willen genieten, want niet waar, Oostvoorne en Hoek van Holland zijn tweede gemeenteklasse, dus moet het hun wel een offer waard zijn."

Zeer tot onzen spijt zijn wij nog niet te weten kunnen komen aan wiens ziekelijk brein die gedachten ontsnapt zijn. Het zou voor de geschiedenis jammer zijn, als de naam van zulk een idividu

daarin niet vermeld werd.

* * ♦

Vrijdag 12 Augustus 1932 hield het PI. Synd.A rb. Secretariaat wederom een kernvergadering in het gebouw „De Vereeniging."

Hooze besprak als inleider het onderwerp.

„Het nader komend gevaar en het syndicalistisch beginsel."

De vergadering was ondanks de tropische hitte druk bezocht.

Aan de hand van de 1 Augustus bood¬

schap van de IAA. deed spreker goed uitkomen, dat het meer dan ooit tijd is tot de massa te gaan en daaronder te verbreiden de groote problemen, welke in staat zullen zijn het kapitalisme te vernietigen en het socialisme te vestigen.

In verband met de groote werkloosheid bestaat er nu niet veel gelegenheid tot het voeren van actie. Alhoewel daarbij niet vergeten behoeft te worden te werken voor de verovering van de 6 urigen arbeidsdag.

Helaas zegt spreker zijn er nog onder de werkenden die 60 en 80 uren per week maken. Tegen zulke wantoestanden moet in het belang der werk. loozen opgetreden worden.

Er werd tot laat in den avond gedis cuseerd.

Over het punt waarover gediscuseerd werd, zullen wij binnenkort een artikel schrijven, het is er belangrijk genoeg voor.

H.

DEN HAAG.

Attentie.

De Bestuursvergadering van liet PAS., welke aanvankelijk op Woensdag 24 Aug. was vastgesteld, is verdaagd tot Donderdag 1 September.

Reden hiervan is, de Landelijke Bestuursvergadering van Federaties en PAS.-en, welke op Zaterdag 27 Aug. te Amsterdam gehouden wordt en welke voor ons als maatstaf kan dienen, aangaande punt samenwerking Antifo.

Leden van het Bestuur, denkt hierom.

Secr.

* * *

De Taxi-staking.

Ruim 3 maanden is deze staking gaande. W;ij zijn geen profeten, maar zien de dingen en gebeurtenissen in haar logisch verband. Zien en pijlen den strijdgeest, of het pauparisme, der arbeiders bij een conflict betrokken ter verbetering levenspositie.

Daar waar een staking zich openbaart en deze draagt niet de eigenschappen van strijd en opstand, zoonoodig uitbreiding

conflict of solidariteitsstaking zij bij

voorbaat moet capituleeren.

Bedenk stilstand, rustige rust en orde, is achteruitgang. Moderne vakbewegingstactiek, methoden, dulding, voert de arbeiders naar het z.g. socialistisch ei, wat uitgebroed wordt in het kap. nest en welke door camouflage en demogoie bedekt, zal uitmonden in het moeras van verraad en huichelarij. Met geld wint men nu eenmaal geen stalring. Zie de textielstaking, duur 10 maanden en de pas opgeheven stueadoorsstaking. Nu kunnen de heenen stakers rustig hun kaartje zien spelen in de Waldorpstraat. Men neemt het niet au serieus. De gemeente, die eerst de standplaatsen van deze stakende 15 Otaxi's wou laten innemen, door vergunning aan andere auto-exploiteurs, is naderhand van dit plan teruggekomen. Overigens taxied deze staking zich van zelf in een verloren strijd, omdat zij te traag en te vodsig wordt voortbewogen.

Ook'den geelband-taxi voert haar strijd tegen de politie autoriteiten. Dit door middel van een manifest aan „De Haagsche Burgerij".

De alg. politieverordening wil standplaatsen en stationeer vergunningen wijzigen. Zij voert met veel omhaal als motieven aan, het oppikken van het publiek op straat. Wij; vragen ons af. Is het noodig, dat de autoriteiten zich in een concurrentiestrijd mengen? Laten de arbeiders dat zelf uitzoeken. De staat verdrukt, de wet is logen.

Zie winkelsluitingswet.

Resumeerende zal ook hier weer staat en kapitalisme het bolwerk zijn, 't welk de arbeiders hebben te bevechten. Want wanneer deze blijven voortkankeren, zal verlossing en redding voor de proleten klasse uitblijven.

Alleen het anarcho-syndicalisme maakt zich weerbaar en strijdt tot beider vernietiging. Eerst dan, op de puinhopen van het oude, zal de sociale revolutie zich moeten voltrekken naar het nieuwe, om arbeid en mensch een waardige plaats in de samenleving te doen veroveren. Zij richt daarom haar directen (syndic.) strijd tegen alles wat uitbuit en tyrannieseert stakers, hier, daar, overal, beseft uw toestand.

Strijdt doet overwinnen. Welaan dan in deze stervende maatschappij, maakt U op ten strijd, schaart U onder de vanen der rev. syndicalisten, die streven naar welvaart en geluk van alle arbeiders, die voortbrengen.

Wordt lid van het NSV. Corr.

UTRECHT.

Denken de Metaalbewerkers aan onze H.H. Vergadering op Donderdag 25 Aug., die zal gehouden worden in Gebouw „Pinksterbloem", Keizerstraat No. 29 bis, boven de Garage. Laat nu allen komen, het is belangrijk. Dit is de eenigste convocatie, die er aan gegeven wordt, daar het bestuur van meening is, dat de leden nu wel zullen! weten, dat eiken laatsten Donderdag van de maand onze vergadering plaats

vindt. Dus allen aanwezig.

♦ * *

Na onderling overleg van een Pa', kameraden en het PI. Synd. Vakverba^ werd een verygadering uitgeschrev. met als doel, een Gem. Synd. Verees ging op te richten. Als spreker )va daarvoor uitgenoodigd A. M. Lehnij1^ die voor ons zou behandelen het ond werp: „Anarcho Syndicalisme en de sp ciale taak der G.S.V." ^

De opkomst was wel niet van dl aard als wij hadden verwacht, gezien werkzaamheden die wij daarvoor Se. daan hadden. Vooral de Bouwvakarbe ders schitterenden weer door afw heid, zooals wij dat gewend zijn. " •: voor een geest daar in zit, weten ^ niet, maar het is droevig te moeten ^e?s gen, dat. alle energie daarin verlam" en er geen beweging in te krijgen ' Maar niettemin gaan wij verder. Spf^ gaf een goed betoog over het °n , j werp. Hij liet de gebeurtenissen in buitenland in een helder licht zien, v'0p) al wat zich in Duitschland afspeelt. & hoe door de rationalisatie in de bedrijf van verschillenden aard productie tels en Trusten zijn ontstaan. Dat geweldig veel goederen en product vernietigd werden, daar zij geen a»z. konden krijgen en daarnaast dat ve^_ millioenen arbeiders aan het allernoö zakelijkste gebrek lijden. Zoo geeft spf ker ëfen overzicht van den strijd 1„ Duitschland, wie daar de dictatuur zall 11 oefenen, maar dat er voor de arbeide niets is te bereiken, en zij het zelfdoe ' De toestand in Rusland, daar is net h zelfde gebeurd, al is het in een ander vorm, maar voor de arbeiders is er ^ die jaren van Dictatuur in wezen niets veranderd. Verder schetst sprelv , den toestand in Spanje en hoe daal' ofl geestverwanten door strijd tot een J*. krachtigste bewegingen in dat land ^ gestegen en hoe de SDAP. hand en SP. e diensten verleen en (om de werkehJ Soc. Rev. te verhinderen) aan het Spa!je sche kapitalisme. Getuigen daarvan ^ gevangenneming en verbanning v', onze kameraden, waarna spreker e overzicht geeft van den strijd tussc'1 ^ Bakoenin en Marx tusschen het Lm tair en Autoritair Socialisme. ...

Volgens spreker zou het moeten z'>' dat niet elk vak in een aparte vakgr°J, moet ondergebracht worden. Maar le arbeiders van één industrie in één f drijfsorganisatie. Dus een organisatl 't waar die leiding uit de leden zelf &0 * komen, om zoodoende met den ga ,e van zaken in dat bedrijf op de hoog^ te komen en er Zich in te bekwafj1 .j om als het noodig is, zelfs het bedr^ in gang te houden, als de arbeiders in bezit genomen hebben. ;1|1

Daarna volgde de discussie,

door eenige ledien werd deelgeno"1*-' waarna wij kwamen aan het punt, ^a voor wij bijeen waren. En werkelijk ^ ren er eenige menschen aanwezig om GSV. te doen geboren wordten. ^

Welkom kameraden in onze rijten e" gezamenlijk den strijd aangebonden.

Er zullen nog wat huisbezoeken daan worden bij kameraden, die uit h° de van hun werk niet hebben kunnen ^ men, om die ook als lid der GSV. te d inschrijven. Alzoo is de PSV. een nisatie rijker geworden en zullen wij "jy zamenlük den strijd aanbinden voor 0 ideeën. u,

W. H. *

N.B. Alle correspondentie te ''ie ^ aan B. Max voor het GSV., Laan v. ,

bergen NN 27, Utrecht. Postrek. 143 * * *

Gemengd Syndicalistische VereenijP^,.

Na een inleiding door Arthur Mi' ,, Lehning, over „Anarcho-Syndicalis"lC^|i werd op 12 Augustus 1.1. te Utrecht j, afdeeling van de Gemengde Syndicah-^, sche Vereeniging opgericht. Tot ^ taris werd benoemd B,<jp Max, Laan Soesbergen 27.

1 dK

„Laat ons eens nagaan, of het .jj{i niet de prikkel der winzucht is, die 0 0 tot de groote daden van menschel') ^ arbeid, tot de groote historische ver' ^ tingen. Is aan dezen prikkel de boii\v je tempels van den Acropolis of v;l11 ^ gothische kathedralen te danken? ^ deze prikkel, die de groote werker® ^ de Renaissance, de groote denkers ^ de 18de eeuw gedreven heeft? Ind'e $ literatuur en de kunst thans beroep koopwaar geworden zijn, dan is 'het 'jj' dat de winzuchtigen zich van den s ver en den kunstenaar meester ge^| 0(p hebben; doch men zal geen enkel sc ^gc werk, uit geen enkel tijdperk kunnen f< men, welks schepper door koop" geest gedreven werd. Is het de P' ^e\r der winzucht, die den wijsgeer tot ken, den geleerde tot de ontde 0, brengt? Was het om geld te verd' dat een Newton, een Lavoisier, eefl? ptf père, een Pasteur gewerkt hebben ^1' practische uitvinding, de technisch0 ^ making zijn niet bij voorbaat te L ^ aan hoop op winst, doch aan inwe" ^ drang tot zoeken en vinden, die 1(1 ^ zelf voldoening vindt. Niooit zal arbeid ontmoeten, die der meflsC^ j/ werkelijk dient, welks oorsprong flt langloos is." ^