is toegevoegd aan je favorieten.

De syndicalist; weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, jrg 5, 1927-1928, no 231, 26-11-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE JAARGANG.

ZATERDAG 26 NOVEMBER 1927.

No. 231

Redacteur: B. LANSINK Jr.

Secretariaat, Redactie en Administratie: v

lste Helmersstraat 73 — A'dam (West) £

TELEFOON 26588 |

Penningmeester: Post-Qiro No. 119574 f

De kracht en het kunnen der arbeidersbeweging, ligt in de hoofden en harten der arbeiders zelf.

Abonnementsprijs: 75 cent per kwartaal Advertenties voor aangesloten en sympathiseereude organisaties 71/2 ct. p. regel Particulieren 20 cent per regel Adm.: Post-Oiro No. 119609

Syndicalisten en anarchisten in de Russische gevangenissen en verbanningsoorden.

Wij ontleenen aan de persdienst van dc l.A.A.:

1. Artemenko, Konstatijn, arbeider, op het oogenblik in verbanning in het dorp Unkino, district Kolpatscheff, provincie Tomsk, Sibprië.

2. Akirnoff, D., arbeider, verbannen naar Kara in de Kirgische republiek.

3. Astunin, P., verbannen naar Archangel, Noord-Siberië.

4. Achramejeff, I., boer, na langen tijd gevangen gezeten te hebben thans verbannen naar Ust-Sissolisk, ia de nabijheid van Kern, den noordelijksten hoek van Rusland. Volgens de jongste berichten leidt hij aan geestelijke storingen, die een gevolg zijn van de brute behandeling, die op hem [toegepast werd.

5. Alimoff, 1., verbannen naar Narim.

6. Baron, Aron. Bekend kameraad, waarover reeds vroeger bericht werd. Hij voerde tijdens het Czarenregiem reeds een krachtige anarchistische propaganda, tengevolge waarvan hij onder dat regiem herhaaldelijk vervolgd werd. Sedert 1920 zit hij voortdurend in de gevangenissen van de Tscheka. Hij was eerst in Solowky, daarna in Jaroslawl en in andere plaatsen. Zijn gezondheid is volkomen verwoest. Op het ooogenkïï. L.vindt hij zich in de omgeving van Karassino, in het district Turachan, het noordelijke deel van Siberië.

7. Bsljaeff, Nikolai, arbeider. Sedert 1920 ononderbroken in verschillende gevangenissen. In den jongsten tijd inbaar Kzil-orda, Kasakstan, in de Kirgischen republiek verbannen. Ook zijn broeder is gevangen genomen.

8. Blumin, Lev., had kort geleden zijn straf in Beresoff, uiterste van NoordSiberië uitgezeten, werd daarna naar Perm, Oost-Rusland, verbannen.

9. Budarin, I., arbeider, werd in 1926 in Leningrad gevangen genomen eitjfi'aar Nowosibirisk verbannen, waar hij zich thans nog bevindt.

10. Belasch, Vikto, arbeider, in 1920 gevangen genomen en naar UstSissolsk, Siberië, verbannen.

11. Biriulin, Michael, arbeider, in 1920 gevangen genomen en naar UstjSissolsk, Siberië, verbannen.

12. Boronina, Katerina, arbeidster, in den zomer van 1926 in Siberië gevangen genomen en naar Turkestan verbannen.

13. Breinin, bevindt zich in de politieke isolatie gevangenis in Tobolsk.

14. Bronziff, bevindt zich in M<feen, provincie Archangel, is verbannen.

15. Borowikotf, A., in October 1926 in Wladiwostok gevangen genomen en daar in de gevangenis vastgehouden. Later werd hij nagr een onbekend oord gestuurd.

16. Blanemin, L., bevindt zich in Beresow, uiterst Noord-Siberië, in verbanning.

17. Dotsenko, arbeider, sedert 1921 in de gevangenis, op het oogenblik iri de politieke isolatie gevangenis te Tobolsk.

18. Dolinsky, Efim, arbeider, zat vele jaren in verschillende sowjetgevangenis;sen. Op het oogenblik in de politieke isolatiegevangenis te Werchne-Uralsk, Siberië.

19. Diakow, arbeider, in de politieke isolatiegevangenis te Tobolsk.

20. Elisejewa, L., anarchiste, in verbanning in Archangel.

21. Feodorof-Putschoif, A., arbeider, 'sedert 1920 in de gevangenis; op het oogenblik in de politieke isolatiegevangenis te Jaroslawl.

22. Furmet, C., nam deel aan den strijd tegen Koltschak, lid van de groep van communistische anarchisten van Wladiwostok, werd in 1926 gevangen genomen en wordt sedert dien gevangen gehouden.

23. Fissum, arbeider, in de politieke isolatiegevangenis te Tobolsk verbannen.

24. Gaidowski, S., en echtgenoote, twee esperantisten, in September 1925 in Moscou gearresteerd. Op het oogenblik in verbanning in het dorp. Dzhambetta, provincie "Ural.

25. Golubewa, Annav in 4en zomer van 1926 gearresteerd, op het oogenblik in Nowo-Sibirisk, Siberië.

27. Gromoff, arbeider, in politieke isolatie gevangenis te Tobolsk.

28. Golubnihoff, in den zomer van 1926 gevangen genomen, op het oogenblik in de gevangenisite Tiumen, Siberië.

29. Grigorieff, boer. Volgens laatste berichten in de politieke isolatie gevangenis te Jaroslawl. Trachtte in November 1926 zelfmoord te plegen.

30. Ganschina, F., jonge studente, in 1924 gearresteerd, zat op het Solowetzky eiland en in andere gevangenissen opgesloten. Op het oogenblik in Kolpascherwo, Narim, Siberië.

31. Gottman, Lea, bekend geval. Werd in 1920 tijdens een wettelijk geoorloofde conferentie van anarchisten in Charkow gearresteerd en bevond zich [sedert dien in verschillende gevangenissen. Op het oogenblik in Sinowjewski

in verbanning. Lea O. had reeds onder het Czarisme veel onder vervolgingen te leiden.

32. Isebskala, S., anarchiste, natuurwetenschappelijke, werd in den zomer van 1926 in Leningrad gearresteerd en bevindt zich in de omgeving van Kargajstok, bij Narmin, in Siberië in verbanning.

33. Kurganskaja, N., arbeidster, was langen tijd in Solowetzky- en in andere gevangenissen opgesloten. Op het oogenblik met haar beide kleine kinderen in Tula in verbanning.

34. Kulfkow, arbeider, in Rostow gearresteerd. Op het oogenblik in verbanning in Kzil-Orda, Kasakstan.

35. Kossow, V., in delpolitieke isolatiegevangenis te Werchne-Uralsk.

36. Kamchi, M„ student van de militaire academie, vroeger communist, op het oogenblik in de Lefortovvgevangenis te Moscou.

37. Kalimassow, in de politieke isolatiegevangenis te Jaroslawl.

38. Kotchetow, U., in den zoomer van 1926 in Leningrad gearresteerd; op het oogenblik in verbanning in Sarratow

39. Klinitzky, in verbanning in UstjUssolsk, district Zyzlansky, Siberië.

40. Kritchewsky, Boris, arbeider, in politieke isolatiegevangenis te WerchneUralsk.

41. Kevrik, Wera, was eerst in de gevangenis te Solowetzky, daarna werd ze verbannen naar Biysk.tZ.ij werd zwaar ziek. Alle inliditingen over haar werd door de autoriteiten onderdrukt. Waarschijnlijk is zij dood.

42. Kusialin, in verbanning in Obdorsk, district Narim^ Siberië.

43. Kascnmly, nam deel aan den strijd tegen Koltschak. Stichtte in 1917 den Houtbewerkersbond te Wladiwostok Is lid van een anarchistische groep in Wladiwostok. Werd in October 1926 gearresteerd te Wladiwostok. Over zijn lot is verder niets meer bekend.

44. Korenow, A., streed tegen KoltIschak, stichtte te Wladiwostok een jeugd (bond. In 1926 werd hij in Wladiwostok gearresteerd en zoodanig mishandeld, dat hem twee ribben gebroken werden.

45. Kaschina, Katerina, zat in verscheidene gevangenissen opgesloten. Op het oogenblik is zij in Tula in verbanning.

46. Kutzneschoff, arbeider, verbannen naar Archangel.

47. Liasch, Katerina, studente,werd tengevolge van langdurige gevangenschap in de Solowetsky- en andere gevangenissen zeer zwaar ziek. Thans bevindt zij zich in Veliki Ustiu.

48. Lewandowski, Alexander, t ekend Esperantist, werd in 1924 in Saratow gearresteerd. Op heden in verbanning

te Obdorsk.

49. Lebedew, Leonia, arbeider, bij de wettelijk toegelaten conferentie van anarchisten in 1920 te Charkow gearresteerd. Verbleef in de gevangenis te Solowky en in andere plaatsen. Thans in verbanning in Kolpaschewo, provincie Tomsk.

50. Lebedew, Josef, arbeider, gearresteerd in Jekaterinoslaw, thans in verbanning in Kzil-Orda.

51. Lobe, Arthur, arbeider, in de politieke gevangenis te Tobolsk.

52. Lopatin, boer, in verbanning in Onega, provincie Archangel.

53. Lissitsin, arbeider, in de politieke isolatiegevangenis te Toboolsk.

54. Lawrentew, in verbanning te Schenkursk.

55. Lukiantichïkjff, in verbanning in Narim, Siberië.

56. Motchanowsky, Feodor, arbeider, bekend geval, sedert 1922 in volkomen eenzaamheid opgesloten.

57. Markowa, Katerina, in verbanning in Akmolinsk, Siberië.

58. Malow, in de gevangenis te Odessa

59. Moschin, in de gevangenis te Schenkursk.

60. Nemeritzky, Boris, in verbanning in de omgeving van Parabel-Narim, Siberië.

61. Naumow, in de politieke isolatiegevangenis te Tobolsk.

62. Nachamkes, Mark, verbannen naar Kirgisië.

63. OIonetzky, A., student, in 1920 te Charkow veroordeeld en in vele gevangenissen gezeten. Thans in verbanning in Taschkent.

64. Polosowa, Tatjana, medewerkster in de Anarcho-syndicalistische uitgeverij „Golos Truda'', sedert 1923 geVangen, op het oogenblik in verbanning in Twer.

65. Poliakowa, Maria, studente, in Februari 1925 in Petrograd gearresteerd. Thans in verbanning in Chantaik, Turachan, Siberië.

66. Petrossin, opgesloten in de politieke isolatiegevangenis te Tobolsk.

67. Pokrowsky, A., student, in verbanning in Aulsato in Kara, Kirgischen republiek.

68. Polikalow, boer, in verbanning in Onega, provincie Archangel.

69. Pissarewskaja, E., studente, verbannen naar Twer.

70. Potchepula, in October 1926 op 68-jarigen leeftijd in Wladiwostok gearresteerd. Verblijfplaats thans onbekend.

71. Poliakow, verbannen naar Beresina, Noord-Siberië.

72. Reidmann, Luda, na jarenlange gevangenisstraf, thans verbannen naar Parabel, provincie Tomsk.

73. Stepnaja, Dora, jarenlang in ver¬

schillende gevangenissen, o.a. ook in Solowky. Nu in verbanning in Archangel

74. Sergejew, Viktor, arbeider, gearresteerd en daajrna naar Archangel getransporteerd. Aanleiding tot de arrestatie en verbanning was, correspondentie met kameraden in het buitenland.

75. Solntsewa, E., arbeidster, gearresteerd in Wologda, thans in Beresowa, Exil.

76. Solntsew, E., onderwijzer, gearresteerd in Wologda, nu in verbanning in Beresowa.

77. Solowjew, B., gearresteerd in Leningrad, thans in verbanning irv Kasakstan, Kirgiezen republiek.

78. Smoljakow, arbeider, verbannen naar politieke isolatie gevangenis te Tomsk.

79. Sokolaw, Sergej, in politieke isolatiegevangenis te Tomsk.

80. Strokatch, in politieke insolatieigevangenis te Tomsk.

81. Schapiro, Rachel, verbannen naar Kzil-Orda.

82. Schapiro, L., arbeider, verbannen naar Surgert bij Narmin.

84. Terechin, verbannen naar Tobolsk, Siberië.

85. Tiurin, in verbanning in Surgu bij Narmin.

86. Tarasjuk-Kabas, Iwan, bekend geval, in November 1920 in Charkow gearresteerd. Sedert dien van de eene gevangenis in de andere. Ook in de Solowky-gevangenis. Thans in verbanning in Petropawlowsk, Turkestan.

87. Tscharin, Iwan, ook in 1920 in Charkow gearresteerd. Sedert dien in tallooze gevangenissen, ook in de Solowkygevangenis. Werd vrijgelaten,toen (hij op sterven lag. Thans in verbanning in Sinowjewsk. (Hij zal daar nu wel spoedig gezelschap krijgen van Sinowjew, red. syndicalist).

88. Jurtschenko, Peter, arbeider, verbannen naar Archangel.

89. Weger, Maria, onderwijzeres, in 1921 in Leningrad gearresteerd. Zat in de Solowky en Werchne-Uralskgevangenis opgesloten. Nu verbannen naar Archangel.

90. Weger, Tamara, in 1922 in Moscou gearresteerd. Zij zat eerst in de Werchne-Uralsk gevangenis opgesloten ien is thans verbannen naar het dorp Kolpaschewo, district Narim, Siberië.

91. Viktorow, A. en zijn' echtgenoote, |op het oogenblik in verbanning in Tobolsk.

92. Werschowskaja, M„ verbannen naar Wiatka, centraal Ruslahd.

93. Werba, boer, anarchist, opgesloten in Butyrki-gevangenis in Moscou.

Wij protesteeren tegen den terreur in alle landen. Wij eischen de vrijheid voor alle gevangene en verbannen revolutionnairen

Staking Asbest-cementbewerkers geëindigd.

Na negen weken van scherpen strijd hebben de Asbest-Cementbewerkers, Maandagavond besloten de staking op te heffen. Het was voor de stakers, d.w.z. voor de kern van flinke en toege. weide strijders, niet langer vol te houden In de eerste plaats stonden ze tegen over een door de Rotterdamsehe Bank beheerscht bedrijf, uit alles bleek, dat deze financieele macht ten koste van alles wilde doorzetten. Daarnaast demonstreerden de politie-autoriteiten te Amsterdam op brute wijze hun ware karakter als dienstknechten van het kapitalisme. Op de meest tergende en provoceerende wijze werd vanaf den eersten dag der staking tegen de stakers opge¬

treden. Op grooten afstand van de fabriek werden onze posten verdreven, waardoor controle op onderkruipt,t ij zoo al niet geheel onmogelijk, dan toch buitengewoon bemoeilijkt werd.

Tijdens het conflict werden herhaaldelijk stakers gearresteerd en eenigen tijd vastgehouden, sommigen zelfs weken lang, om daarna ontslagen uit de voorloopige hechtenis en eenvoudig van rechtsvervolging ontslagen te worden. Op het oogenblik zit nog een staker in de gevangenis, waartegen een vervolging is ingesteld.

Daarnaast gelukte het de Directie een beduidend aantal onderkruipers aan het werk te krijgen. Ten deele van „buiten" ten deele uit Amsterdam zelf. Dit laatste is ontegenzeggelijk een zeer veeg teeken. Onderkruipers uit Amsterdam!

Bovendien lieten zich ook de gevolgen gevoelen van het z.g. bevriezingssysteem dat de gemeentelijke ondersteuningslichamen toepassen bij staking in be¬

paalde bedrijven. Tengevolge van de staking aan de Martinit werd de steun voor arbeiders, die in andere fabriekmatige bedrijven werkzaam waren en werkloos werden, eenvoudig stop gezet.

Zoo werden arbeiders van de meelfabriek „Holland" van steun uitgesloten, omdat de asbest-cementbewerkers van de Martinit staakten!

Het gevolg was, dat de stakers daardoor last kregen van deze werkloozen, vooral leden van de moderne fabrieksarbeidersbond kwamen herhaaldelijk op het stakersbureau, om daar raad in te winnen.

Hun eigen moderne organisatie liet hen in de steek.

Bij dit alles, op zich zelf reeds een enorme combinatie van moeilijkheden, kwam dat er in de staking een belangrijk ongeorganiseerd element was, 35 man, waaronder een belangrijk deel,dat slechts met groote moeite vastgehouden kon worden. De goede elementen onder de

ongeorganiseerden niet te na gesproken, was de meerderheid onder deze lieden van zoodanigen aard, dat ze hoogst onbetrouwbaar in den strijd geacht moesten worden.

Dat onder zulke omstandigheden een staking niet gewonnen kan worden, behoeft geen nader betoog. Toch hebben de Asbest-Cementbewerkers den strijd flink vol gehouden en velen onder hen hebben getoond kerels te zijn, die weten wat strijd voeren is. Velen van hen hebben reusachtig gewerkt, hetzij als posters, hetzij bij verkoop van stakingsbulletins, als anderszins. Velen hebben hun plicht ten volle gedaan, maar de overmacht was te groot. Ook een aantal vrouwen komt een woord van lof en waardeering toe, omdat deze het bewijs leverden te beseffen, dat man en vrouw naast elkaar in den strijd behooren te staan. Ook onder de vrouwen waren er, die door hun optreden vele mannen beschaamd maakten.

De aanvankelijk gestelde eischen zijn niet gehandhaafd kunnen worden.Loons verhooging is niet bereikt. Doch ook de Directie, die wijziging wilde bren gen in de arbeidsvoorwaarden, —waar ouder ook wel begrepen zal moeten worden, lettende op de huidige werkgeversmentaliteit, verlaging van de loonen., — heeft haar doel niet geheel be reikt. Eenige voordeelen heeft den strijd de arbeiders toch nog gebracht. Wij komen nóg nader op dezen strijd

terug en zijn resultaten.

Zij het dan dat de Asbest-Cementbewerkers geslagen zijn, verslagen zijn zïc niet. De strijd is organisatorisch opgeheven en de aanmelding aan de fabriek is volgens een organisatorisch vastgesteld plan, Woensdagmorgen begonnen.

De Asbest-Cementbewerkers mogen aan al in materieelen zin hun doel niet bereikt hebben, tegenover de geweldige macht, welke tegenover hen stond, hebben ze een moreele overwinning behaald

nrttr\e>iAQ van nt r neoeKiAn&sci-i syndicalistisch VArwcKoUrib /ï ^nriF.hlDTF.f^RY hfiinTliRr'-APRRiKpD^A^nfiATiF TF- ftRPi.vN ■