Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de belangen hunner klasse Inden weg staan? Dat zij het zijn, die „De Schelde”- 1 directie steunen en schragen in haar poging 1 het loonpeil te drukken? ' Laten onze leden op „De Schelde” het \ parool: „Eenheid van organisatie en orga* i nisatie van allen?” krachtig blijven propa- x geeren en hun sterkte en steun vinden in x de waardeering yan duizenden! 1 D. W. v. H, . . I DISTRICT VII. DORDRECHT. Eenheid van optreden legen loonsverlaging. De Dordtsche correspondent van den Christelijken Metaalbewerkersbond schrijft in zijn verslag over, de protestvergadering, welke op Maandag, 13 Juni, door zijn Bond was belegd, een zinnetje, waar wij even den vinger op willen leggen, oni te voorkomen, dat daaraan de uitlegging wordt gegeven, zooals waarschijnlijk de bedoeling van den correspondent is. Hij schrijft o.a.’: „Het was namelijk gebleken, dat de Alg. Bond het beter had geacht, ofschoon de leden van dien Bond steeds zeggen voor eenheid te zijn, in dit geval zelfstandig op te treden.” Ofschoon door mij op de Openbare Vergadering op Dinsdag, 14 Juni, daarover een naorufekelljke verklaring is af gelegd, waar vermoedelijk ook deze correspondent wel kennis van heeft genomen, meent hij toch in deze een valschen schijn aan onze 1 houding te moeten geven, We zullen deze zaak dus even recht zetten, alhoewel men in het christelijks kamp beter kon weten. Wij hadden deze vergadering belegd, omdat wij ons eigen standpunt, inzake de loonsverlaging, aan de Dordtsche metaalbewerkers wilden kenbaar maken. Dit kómt hierop neer: Wij, als Alg, Bond, zijn van meening, gezien de houding van den Metaalbond, om zonder overleg tot een loonsverlaging te besluiten, dat, óm hierin grondige verandering te brengen, het noodzakelijk is, dat de arbeiders medezeggingschap inde bedrijven krijgen. Dit punt is al vanaf het begin van dit jaar, als punt 1 op een program van actie aan den Christelijken Bond en ook aan de andere Bonden, aangeboden. Nog altijd hebben de R.K.- en Chr. Bond deze zaak slepende gehouden, en is hun houding tegenover dit punt nog niet definitief bepaald. In verband met het besluit van den Metaalbond, wenschten wijde urgentie van dit punt aan te toonen en tevens te protesteeren tegen den aanslag op de loonen yan de metaalbewerkers. Doch tevens verklaarden wij ons gaarne bereid, met de andere Bonden tegen ingevoerde loonsverlaging op te treden. Dit is ook duidelijk gebleken uit onze houding inzake de actie Bekkers. Dus, geachte correspondent I Uw conclusie in uw stukje was er naast, en wij verklaren nogeens nadrukkelijk, inzake deze defensieve acties, met de andere Boa* den zooveel mogelijk samen te willen werken. Als de christelijke correspondent zoo voor de eenheid is, laat hij dan zijn hoofdbestuur maar eens aanporren om zijn standpunt te bepalen omtrent het door mij genoemde program van actie, en als het dan ons standpunt aanvaardt, dan kunnen we gezamenlijk optreden, om tot stand te brengen, dat : aan het deCreteeren van loonsverlaging door den Metaalbond eèn einde wordt gemaakt. Nu kunnen een dertigtal personen nog beslissen over loon en arbeidsvoorwaarden van tienduizenden. Daarom moeten de arbeiders daarover medespreken. Hiervoor is uw hoofdbestuur niet te vinden, geachte correspondent, en dit meenden wij even aan de Dordtsche metaalbewerkers duidelijk te moeten maken. Gij; kunt dus ia die richting werk vinden om de eenheid te bevorderen. Gij bereikt dit (niet, dooreen valschen schijn omtrent de houding van ons te wekken. Daardoor staat gij de eenheid inden weg* y- H. Uit de Afdeelingen. DELFZIJL, Onze op 11 Juni j.I, gej houden openbare vergadering had niet het j bezoek dat wij verwacht hadden. Maar dat | neemt niet weg, dat de door onzen Districtsl’bestuurder Wacht uitgesproken rede niet zal nalaten een goede uitwerking te brengen. Hij heeft met zijn opwekkend woord .den strijdlust weten te versterken en dat lis het juist wat wij noodig hebben. Leden, het mag hierbij niet blijven, de daad moet bij ’t woord gevoegd wórden, pAlien er op tiit voor de werving van nieuwe ;leden, opdat onze afdeeling groeie en bewaarheid zal worden, wat Wacht zeide, n.I, adat we moeten krijgen een weerbaar leger, «at volkomen slagvaardig is. We wonnen 2 nieuwe leden. |

AMSTERDAM. Over de afgeloopen maand Mei 1921 boekte de Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam voor de afdeeling voor mannelijke beroepen 6296 aanbiedingen van werknemers, 2842 aanvragen van werkgevers en 2548 plaatsingen en voor de afdeeling voor vx'ouwelijike beroepen 3405 aanbiedingen van werkneemsters, 3567 aanvragen van werkgevers en 2418 plaatsingen. Voor de met het bureau voor Beroepskeuze verbonden bemiddelingsafdeeling yoor jongelieden bedroegen deze cijfers resp. 140, 165, 85 en 17, 55 en 10, Bemiddeling Metaalbedrijf. Aanbie- Aan- Plaatdingeu. vragen, singen. Bankwerkers 221 82 66 Electriciens 134 28 28 Instrumentmakers 922 Koper- en blikslagers 9 54 Metaaldraaiers 37 6 5 Metaalslijpers 25 2 2 Verwarmingsmonteurs 23 53 Rijwielherstellers 41 *5 J3 IJzerwerkers 71 1 Vuurwerkers xó n 11 Overige beroepen 176 '44 44 Totaal 698 201 179 DEVENTER. Volgens het „Deventer Dagblad” van 14 dezer krijgen de geldschieters van de N. V. Deventer Ijzergieterij en Machinefabriek v/h. Nering Bögel over het jaar 1920, na ruime afschrijvingen, 14 pCt, uitgekeerd. De zaken gaan voor deze heeren goed. Minder goed gaan ze voor de daar werkende arbeiders. Deze firma iaat reeds weken 5! uur per week minder werken dan 48 uur en een verzoek der organisatie om daarvoor den werklieden vergoeding te geven, werd afgewezen, op grond van toenemende, slapte. Zoo wentelt men ook hier de gevolgen van minder gunstige bedrijfstoestanden af op de schouders der arbeiders, ter wille yan de winst voor de geldschieters. De aandeelhouders der Machinefabriek en Ijzergieterij „Deventer” ontvangen 9 • pCt. minder dan hun collega’s der N. V. v/h. Nering Bogel. Ondanks dat, valt het ons van deze fabriek erg mee, aangezien er wekelijks op een klein personeel een niet onbelangrijke som af moet voor bazen enz. Toch klagen de heeren werkgevers en spreken over loonsverlaging, maarde uitkomsten geven – een ander beeld, * * * Meeting 10 Juü a.s. Door den Nieuwen Deventer Bestuurdersbond en de afdeeling Deventer der S. D. A. P. wordt op Zondag 10 Juü een groote meeting gehouden. Uit Zutfen, Apeldoorn, Zwolle en omliggende plaatsen wordt medewerking verleend. Op de Zondagen 26 Juni en 3 Juli zal een propaganda-fietsiocht door Deventer naar Olst en Wiihe plaats vinden. Wij vertrouwen, dat onze leden, voor zoover zij een rijwiel hebben, daaraan zullen medewerken, alsook op 10 Juli. ENSCHEDÉ. Vrijdag, 17 Juni hield.onze afdeeling een buitengewone ledenvergadering, in, verband met de actie tegen de loonsverlaging. De opkomst was 'bevredigend. Ineen- geargumenteerd en gloedvol betoog stelde onze vriend Walther uit Arnhem de onbillijkheid van loonsverlaging in het licht De rede sloeg er goed in. Vrienden, laten we het gesprokene ter harte nemen en hst niet alleen bij applaus laten. We moeten er op uit , onze ongeorganiseerde makkers moeten worden opgezocht. en hen overtuigen, dat ook zij behooren tot het strijdende leger. Laten onze leden dan ook bij eersten oproep bereid zijn, mede te werken, -de afdeeling te versterken. CORK. ROTTERDAM. In verband met het besluit van den Metaalbond, had onze afdeeling d.d. 8 Juni een schrijven aan den burgemeester verzonden, met het verzoek om vergunning te willen verleenen tot het houden vaneen vergadering inde open lucht voor het personeel van Wilton’s fabrieken, Deze vergunning is door den burgemeester geweigerd. Het ergerlijke in dit geval is, dat, ofschoon wij deze vergunning op 8 Juni reeds aanvroegen, voor een vergadering op den X7en Juni, de weigering pas op den ochtend van den i7en per telefoon ons bericht werd door de politie. De voorbereidende maatregelen waren van onzen kant allen reeds getroffen en de onkosten, die aan een dergelijke vergadering vastzitten, gemaakt. Dat deze vergadering op hét laatste oogenblik geweigerd is geworden, toen de biljetten verspreid waren en de heeren Wilton dus wisten wat er gebeuren ging, bewijst voldoende, dat deze weigering door deze heeren werkgevers is ingegeven en de burgemeester, als hoofd van de politie, zich hier voor een vriendendienst heeft laten vinden, v'

leder die het terrein achter de Rott. Huidenclub (een spoorwegemplacement) kent, zal moeten toegeven, dat er geen enkele reden kon zijn van openbare orde om een vergadering in schafttijd met dit personeel ie weigeren, temeer niet, omdat deze werklieden van Wilton op datzelfde terrein hun middagschaft doorbrengen. Door den politie-inspecteur werd ons ten slotte toegestaan per duizendtal arbeiders, wat zich op het terrein verzameld had, te vertellen, dat de vergadering op last van den burgemeester niet mocht plaats hebben en het gelukte Oosterhoorn om in enkele sprekende zinnen den arbeiders duidelijk té maken, dat tegen de reactie van den Metaalbond het scherpste protest moest gaan yan de arbeiders en dat zich dus het best zou uiten door in massa de organisatie te versterken . Door Lührs werd, als voorzitter van den Bestuurdersbond, nog even scherp belicht de houding van den burgemeester, als hoofd der politie van Rotterdam, die wel zoo goed was om den heeren Wilton nog de gewenschte diensten te bewijzen tegenover den vakbond en het arbeidersbelang. In het geheel was het voor den bond toch een goed moment, de stemming was goed, er werd een flink aantal nieuwe leden Inge ' schrèven. De propaganda wordt de laatste weken onder de metaalbewerkers flink gevoerd en de tegenwerking yan de autoriteiten zal ons niet beletten, integendeel, een aansporing zijn onze maatregelen beter te treffen, om voort te gaan, UTRECHT. Woensdag, 15 Juni, hield de afdeeling Utrecht onder leiding van M. J. Goedée een drukbezochte buitengewone ledenvergadering, waarin de aangekondigde loonsverlaging inde Metaalindustrie besproken werd. De voorzitter herinnerde in zijn openingswoord aan de goed geslaagde 5-Juni-betooging, waarin hij zijn voldoening uitsprak over de groote deelname van de Utrechtsche Metaalbewerkers., Zij hebben daarin getoond bij den strijd tegen de reactie niet achter te willen staan. En inderdaad, aldus spr., is het meer dan tijd, want juist door de sufheid van de arbeiders hebben de werkgevers inde metaalindustrie het aangedurfd, zulk een aanslag te doen op de toch reeds zeer lage loonen. Hierna was het woord aan v.d. Born, districtsbestuurder, die den afgeloopen strijd voor het minimumloon de reveu liet passeeren en daarbij niet naliet te wijzen op de groote verdeeldheid van de arbeiders, die de schuld is van de meer dan slechte toestanden inde metaa1 industrie en haar bestendiging. Thans werd door spr. de nieuw opgezette actie voor de medezeggenschap en het minimumloon besproken. Ook hier weer werd dóór hem duidelijk uiteengezet den blijkbaar grooten onwil bij de verschillende organisaties, om eindelijk eens een krach- • tige actie op touw te zetten voor de door den Algem. Metaalbewerkersbond voorgestelde eisohen. Zien wij bij de een het motief, dat de eischen te ver gaan, aan den anderen kant gaan deze blijkbaar niet ver genoeg en weet men niet anders te doen dan te vallen overeen woord. Totdat ten slotte de bekende voorstellen van de werkgevers kwamen en opeens de metaalbewerkers uit hun doffe berusting wakker riepen, en ook ten slotte de noodzakelijkheid yan samenwerking van de verschillende organisaties noodig maakte. Wij kennen het communiqué, hetgeen in de pers is verschenen, w'aarin de organisaties zich krachtig, desnoods met een staking, zullen verzetten tegen iedere loonsverlaging. Spr. vraagt zich echter af, is er niet meer te doen dan rustig af te wachten, of er hier of daar loonsverlaging gegeven zal worden, zijnde loonen van de metaalbewerkers dan zóó hoog, dat er nu nog iets af kan? Immers neen, vrienden, als wij zien, dat ex* loonen aan de meeste metaalbewerkers betaald worden van f 24 tot f 27, In dit verband behandelt spr. dé verschillende winstcijfers van de metaalfabrikanten, welke er nog niet zoo slecht uitzien, niettegenstaande dan de zoogenaamde crisis inde metaalindustrie. Hij wijst op de dividenden yan de Machinefabr. „Jaffa” en de N. .V. „IJselwerf”, welke verbonden is aan de Machinefabr- „Utrecht”, waar dividenden uitgekeerd kunnen worden van 8 en 15 pCt., niet te spreken over de ruime afschrijvingen, welke al eerst hebben plaats gehad op gebouwen en machines, en over de hooge uitkeeringen aan de directeuren en aandeelhouders, De grievende beleediging, den metaalbewerkers aangedaan, dienen zij te beantwoorden met een krachtigen aanval op de werkgevers, want meer dan ooit is de noodzakelijkheid vaneen persoonlijk minimum loon, naast de medezeggenschap in fabriek en werkplaats, gebleken. Het is teekenend, dat de voorzitter van het R.K. Vakbureau moest constateeren, dat naarmate de moderne vakbeweging

aditeruk ging, de reactie feller den kop opstak. Laten hier de metaalbewerkers het bewijs uit putten, dat zij de moderne vakbeweging hebben te versterken, want zij blijkt de nachtmerrie te zijn bij alles wat reactionnair is en wat de toestanden van de arbeiders wil verslechteren. Daarom doet spr. een krachtigen oproep, om de eenheid van optreden te bevorderen, waardoor het mogelijk is, neen zelfs vaststaat, dat de aanval op ons gedaan met energie schitterend afgeslagen zal worden. Nadat Knol 1) yan de Federatie van Metaalbewerkers nog een opwekking gedaan had, om pal te blijven staan voor het behoud van den achturendag en een oproep aan de ongeorganiseerden, om zich aan te sluiten bij de organisatie, werd bijgaande motie met algemeene stemmen aangenomen. ~De afdeeling Utrecht van den Algem, Nederl. Metaalbewerkersbond, indruk bezochte ledenvergadering bijeen, op Woensdag 15 Juni; gehoord de inleiding over de aangekondigde loonsverlaging inde Metaalindustrie; spreekt haar felle verontwaardiging uit over het brute, aan machtwaanzin grenzende optreden van den Metaalbond; verzoekt, het Hoofdbestuur onverwijld voorstellen zoo mogelijk in samenwerking met de andere organisaties bij den Metaalbond in te dienen, eischende : ie. Medezeggenschap der arbeiders inde fabrieken en werkplaatsen. 2e. Verhooging van loon, belichaamd in. een persoonlijk minimum-uur’oon,” * » * Arbeiders-zangkoor ~De Stem”, Ma* ziekvercemging „Voorwaarts'-. -Op Dinsdag 28 Juni zal ’s avonds van half acht tot half tien door „het Arbeiders zangkoor ~De Stem” en de Arbeidersmuziekvereenigmg „Voorwaarts” een concert worden gegeven inde gemeentelijke muziektent op het Lucas-B olwerk. De besturen rekenen er natuurlijk op, dat een zeer grpót aantal modern georganiseerde Utrechtsche arbeiders dit concert zullen bijwonen. Voor zoover nog noodig, wekken ook wij onze leden daartoe gaarne op, G* J) Hoe zit dat nu ; is het te Utrecht gewoonte dat anders-georganiseerden o>p een ledenvergadering van onzen bond het woord voeren ? Ked. Onbewoond,maarniettehuurl Door S. J. POTHUIS, De ofticieele woningtelling van het laatst yan 1919 heeft bevestigd wat men dag aan dag in vele gemeenten van ons land waarnam, dat er woningen leeg staan. Deze kankerachtige plek van het maatschappelijk verkeer moet met kracht worden uitgesneden. Een sociaal kwaad van zóó grooten omvang moet door alle beschikbare krachten worden gekeerd. De wet, houdende maatregelen’ tegen het onbewoond laten yan woningen, die 1 April in werking trad, bevat de maatregelen om het kwaad met kracht aan te tasten, maar men moet deze ■wet dan ook uitvoeren. Hoe staat het nu met de Huurcommissies? Hebben zij deze zaak aangevat? Zij hebben immers een belangrijke taak? De Huurcommissie, in wier gebied een woning gelegen is, in welker werkelijke bewoning niet op ernstige wijze is voorzien, is bevoegd die woning te verhuren met inachtneming van enkele bepalingen. Let wel, de bewoning moet zijn „werkelijke” en de voorziening „ernstig”. Dat is geschied om ontduiking te voorkomen. De eigenaar kan een bewaker ineen eigen woning zetten, hij kan de woning verhuren om overeen jaar te betrekken, hij kan voor den schijn gordijnen voor de ramen hangen en wat meubelen op de woning zetten, hij kan kwitanties van verhuur dooreen z.g. huurder laten toonen enz. Om al deze redenen zal de Huurcommissie scherp moeten toezien of zij niet bedot wordt en hebben de leden van Huurcommissies hier een belangrijke taak te vervullen, want de wet doet het middel aan de hand om zich tegen de sociale misdadigers, die woningen laten leeg staan, te verzetten. De gang van zaken is ongeveer aldus. B. en W. doen aan de Huurcommissie voor hunne gemeente maandelijks toekomen een staat van woningen, in welker bewoning niet op ernstige wijze is voorzien, met opgave bij elke woning, zoo volledig mogelijk, yan alle inlichtingen omtrent den verhuurder, pachter of eigenaar. Koevele gemeentebesturen het is bijna half Juni hebben de afgeloopen maanden benut om de Huurcommissies het materiaal te verschaffen ? Wij: gelooven, dat niet één Huurcommissie het materiaal van B. en W. ontvangen heeft. Laten de bestuurdersbonden en partij-afdeelingen nu eens flink werk van deze zaak maken en hun invloed uitoefenen. Wij hebben immers onzé macht niet voor niets!

Sluiten