Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heeft zich natuurlijk ook opgegeven voor October. Dit is nu niet zulk een bijzonder geval, neen, zulke gevallen kan men legio uit onze gegevens halen. Er zijn nog sterker sprekende voorbeelden. Er was iemand, waarachter vele huisbezoekers zich „blauw” hebben geloopen, waar het geheele toenmalige bestuur één voor één en dan weer twee aan twee is geweest en die ten slotte toch zich gewonnen gaf, lid werd en . . . een best lid. lemand, die alle vergaderin- | gen meemaakt, zich beschikbaar stelt voor : al het werk dat er is en wat meer zegt, dat met ijver en liefde verricht. . j Maar het huisbezoek leverde meer op. I Leden, die in fabriek of werkplaats of op j openbare vergaderingen gewonnen zijn, hebben veelal de eigenschap spoedig weer te bedanken. Deze werden ook bezocht en j bleven dan weer voor een belangrijk deel. I Dit er bij gerekend, komen wij tot de \ conclusie, dat minstens de helft der leden van onze afdeeling gewonnen en behouden is door huisbezoek. En ten slotte, dit is nog niet het eenigste. Huisbezoek levert nog meer op. Onze ervaring leert ons, dat leden, door huisbezoek gewonnen, vaster aan de organisatie zitten, meer „blijvers” zijn. Dit laat zich verklaren. Immers bij het huisbezoek spreekt men ook de vrouw. En, hierover kunnen wij allen het eens zijn, de vrouw is één der ergste tegenstanderws der vakorganisatie. Tegenstandster uit onkunde. Huisbezoek neemt voor een belangrijk deel die onkunde weg en maakt dan de tegenstandster, voorstandster en den tegenstander, voorstander. Is dat het geval, dan weten wij, dat er een goed lid is gewonnen. Mede daarom is huisbezoek zulk mooi werk. Het geeft de organisatie vele en goede leden en neemt een groote massa onkunde bij de vrouw weg. Wij winnen dus in één slag eigenlijk twee personen voor onze beweging. Dubbele winst dus. Neemt daarom deel aan dit mooie werk. Geeft u op voor huisbezoekers, maar zorgt ook, dat uw afdeelingsbestuur beschikt over stapels adressen van on- en verkeerd georganiseer den, opdat de huisbezoekers ook op bezoek kunnen gaan. W. OCTOBER wordt ook wel geheeten, de 10e maand, of die van den wijn, Maar laat voor ons nu kameraden, OCTOBER ditmaal OOGSTmaand [zijnj Uit de Districten. DISTRICT IV. ARNHEM. Nabetrachting over de Arnhemsche loodgietersstakiug. Reeds sedert een paar weken is de arbeid door de gezellen in het loodgieters- en fittersbedrijf weer hervat en willen we thans eens een korte beschouwing wijden aan het verloop en de redenen van opheffing van dezen 11 weken langen strijd. Een overwinning bracht ons deze door velen met opoffering gevoerde strijd niet. Ingezet voor een looneisch van 93 ets. ineen collectief contract, is tenslotte genoegen genomen met een uurloon van 80 ets., 3 vacantiedagen voor de arbeiders boven de 25 jaar (na een jaar dienstverband) en continueering van de bestaande arbeidsvoorwaarden, neergelegd inde individueele overeenkomst. Waar het uurloon vóór het stellen van het ultimatum van 69 tot 72 ets. varieerde, behoudens een enkele uitzondering naar boven inden zoogenaamden nieuwbouw, blijft weliswaar het resultaat der gevoerde actie een uurloonsverhooging van 8 tot 11 ets., maar is zelfs de na enkele weken staking tot 87 ets. gereduceerde looneisch niet bereikt. En dit toch had bereikt kunnen worden, indien de ware strijdlust, overtuigingskracht en organisatiegeest bij de Arnhemsche loodgieters vaardig waren geweest. Inplaats van deze drie elementaire grondslagen, noodig tot het voeren vaneen succesvollen strijd, werd op ontzettende manier door enkelen onderling gekuipt en zelfs er niet tegenop gezien, om eigen zaak te verraden. Instede van alle kracht te kunnen concentreeren op het bolwerk van conservatisme in de Loodgieterspatr. Ver., werd de strijd verzwaard door wankelmoedigheid en plichtsverzaking. Waar de stand van zaken zóó was, moesten de werkgevers wel aan het langste eind trekken, hoewel zij gevoelden in hun houding niet sterk te staan. Immers het door de arbeidersorganisaties ingediende arbitragevoorstel werd door de werkgevers zelfs nog verworpen. . We willen van deze plaats niet alle . jeremiades oplepelen, maar achten het toch : noodzakelijk de namen van twee onzer j ex-leden, die tijdens deze staking een infame ; rol speelden, aan de vergetelheid te ontruk- i

ken. Deze beiden, t.w. W. VAN DEN BERG en R. PASCH, verdienen wel een „eereplaatsje” in ons blad. Naast een woord van afkeuring over hen, die mede aanleiding waren, dat deze strijd op minder eervolle wijze is verloopen, weten wij ook, dat we onzen sterken steun vonden ineen flinke kern, waarvan er enkelen, meer dan redelijkerwijze van hen te vergea was, in en door den strijd hebben moeten i offeren. j _ Intusschen, nakaarten helpt niet, de strijd ■ opgeheven en inde conferentie met de | werkgevers over de voorwaarden, waarop j de arbeid zou worden hervat, wisten wij I alsnog aan de verhooging der loonen een | terugwerkende kracht vanai 1 Mei te ver; zekeren. Rancunemaatregelen zouden niet ; getroffen waarden. i Echter de Chr. werkgever, de heer van ■ j Eden te Oosterbeek, wist het met zijn gej weten wel op een accoordje te gooien en lapte het patroonsbesluit aan zijn laars. Bracht deze strijd ons geen overwinning, ! wij weten, dat de werkgevers en de arbeiders uit dezen strijd veel hebben geleerd en zeer zeker zullen de patroons zich voor een tweede maal wachten vóór en aleer zij het weer tot een strijd zullen laten komen. Eleeft deze strijd zijn doel niet bereikt, de werkgevers zullen inde toekomst terdege rekening met ons moeten houden en niet ongestraft het georganiseerd overleg kunnen negeeren. Mochten de patroons nog een oogenblik gedacht hebben met hun optreden ook de organisaties uit elkander te slaan, in deze hebben de heeren misgerekend. Hoe beroerd en lamlendig ook de houding van enkelen in deze staking is geweest, de organisatie is intact gebleven en het geloof en vertrouwen in haar is niet geschokt. Laat, kameraden in het loodgieters en fittersbedrijf te Arnhem en omgeving, dat zoo blijven en zorgt er voor, dat het klare inzicht inden strijd der arbeidersklasse tegen het kapitalisme en de drieste reactie, wordt verruimd, dan zal ook deze door u gevoerde strijd een goede belofte voor de toekomst in zich bergen. H. W. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. Het bestuur van Kunst aan Allen, Vereeniging tot Ontwikkeling van den Schoonheidszin bij het Volk, verzoekt ons het onderstaande in ons orgaan op te nemen: Onze vereeniging heeft ten doel het aankweeken en in het algemeen het bevorderen van den kunst- en schoonheidszin bij allen, wier maatschappelijke omstandigheden of ontwikkeling daartoe een beletsel zijn. PROGRAMMA 1921—1822. Concerten. Concertgebouw: Utrechtsch Stedelijk Orkest. ' Concergebouw; Liederavond, te geven door mej. M. Dhont, sopraan, den heet F. Koene, viool, mevr. Lunteren—Hansen, begeleiding. Concertgebouw: Avond naar keuze der leden. Oude Luthersche Kerk: Madrigaal-vereeniging, directeur S. Dresden. Oude Luthersche Kerk: concert door mevr. A. Noordewier—Reddingius, sopraan, dten heer L. Zimmexman, viool en Evert Cornelis, orgel. Lezingen, Deze zullen worden gehouden des Donderdagsavonds in „Salvaton”. Vier lezingen over „Faust” van Goethe door dr. Utrecht. Voordracht met lichtbeelden en piano over de „Faust”, muziek van C. Qounod, door den heer A, Alt, toonkunstenaar te Bolsward. Declamatieavond van den heer H. Dekking, Rotterdam; onderwerp; ~Een vijand des Volks” van H. Ibsen. Declamatie van den heer Jan Musch ; onderwerp wordt nader bekend gemaakt. Lezing door den heer I'red. van Eeden over: „De kleine Johannes”. Lezing over den Ned. Indischen dichter Raden Mas Notio Soeroto. Zeven ontspanningsavonden, welke bezet zullen worden door de kunstenaars van het vroolijke en ernstige levenslied. Avonden dus van fijnen en gezonden humor. December; Kinderkerstfeest. Lidmaatschap: De contributie bedraagt voor ongehuwden f 2.50 per persoon, voor gehuwden samen f 3.75 per jaar. Meldt u aan als lid met opgave van naam, adres en beroep aan onderstaand adres. J. KEUEN, secretaris, Fokke Simonszstraat 16 I, Amsterdam. DELFT. Door de N.V. Delftsche Electr. ! Installatie-Maatschappij (D. E. I. M.), j directeur* de heer Das, was ingaande 25 ' Augustus j.I. een loonsverlaging van 10 pCt. voor het personeel aangekondigd. Na vooraf per telefoon een conferentie hierover aangevraagd en verkregen te hebben, trokken wij Donderdagavond er op af. De directeur trachtte op allerlei manieren aan te toonen, dat loonsverlaging noodzakelijk was. Wij stelden daar tegenover, geen loonsverlaging, in welken zin ook, te , zullen aanvaarden. Het gevolg hiervan was, dat de loonsverlaging voor het oogenblik ]

van de baan geknikkerd en dat afgesproken werd, dat wij met de menschen zouden vergaderen, óm de directie daarna den uitslag te meiden. Onzen menschen hadden wij bericht, Zaterdag 3 September, direct na werktijd, te vergaderen. De R.-K. en Christelijk georganiseerden waren ook gekomen. Na het ter conferentie besprokene behandeld te hebben, gaf de vergadering als haar meening te kennen, vast besloten te zijn, geen loonsverlaging te aanvaarden en een afwachtende houding aan te nemen. Ook de ongeorganiseerden gingen hiermede accoord. *) Door het directe ingrijpen onzer organisatie is hier een directe loonsverlaging voorkomen en zullen wij verder afwachten. | T. D Dat dankt je den drommel, waarde T. Red. HENGELO. Onze Zondag j.I. gehouden fietstocht werd, hoewel het zich eerst dreigend liet aanzien, door prachag weer begunstigd. Op den afgesproken tijd present, besloten wijde route iets te wijzigen en gingen wij via Delden—Almelo—Enter naar het doe! van dien morgen. Jammer was ’t, dat wij hier slechts kort konden blijven, want de tijd noopte ons spoedig tot terugkeeren. Hoewel wij, zoowel op de heen- als op de terugreis, nogal te kampen hadden met bandenpech, hetgeen echter door eenige deskundigen kon worden verholpen, waarvoor onzen dank, hebben wij toch weer een aardig uitstapje gemaakt en vertrouwen wij, dat dit ook den onderlingen band versterken zal. Corr. LEIDEN. Aan de N. V. Kon. Nederl. Grofsmederij is nu ook de slapte ingetreden. Als gevolg daarvan werken de afdeelingen smederij en gieterij slechts 5 dagen per week. Vefmoedelijk zouden we niet eens van dit feit melding maken, ware het niet, dat onder de werklieden, die door dezen maatregel worden getroffen, een aantal elementen schuilen, die er steeds hun werk van maakten, .de organisatie door allerlei minderwaardige argumenten tegen te werken. Organisatie was volgens hen overbodig; zij bedankten er voor om contributie te betalen voor anderen. Neen hoor, zij legden dat contributiegeld elke week ineen afzonderlijk potje, om èr dan eens per jaar flink vanuit te gaan. Daar hadden zij veel meer aan. Zoo werd door deze menschen steeds gepoogd den geest der menschen te vergiftigen en de leden tof trouweloosheid over f’e halen. * Intusschen, de leden krijgen nu toch steun, zij het ook minder dan waarop zij voorheen aanspraak konden maken. Dat is echter niet onze schuld, maar komt voor rekening van onze Christelijke regeering. Maar, hoe het ook zij, de georganiseerden ontvangen toch eenige tegemoetkoming. De anderen en vooral zij, die steeds spaarden voor een uitstapje, mogen nu hun potje aanspreken, indien er ten minste nog iets in is. De houding van de directie dezer onderneming is ook verre van correct. Nog pas is aan de aandeelhouders dezer onderneming een dividend van 14 pCt. uitgekeerd, ongeacht nog de doceurtjes, die aan directie en commissarissen ten deel zijn gevallen. Wel is aan de arbeiders medegedeeld, dat de werktijd wordt ingekrompen, maar deze boodschap is niet vergezeld gegaan vaneen mededeeling, dat den werklieden een schadeloosstelling voor de loonderving is toegekend. Wij wachten nog af, wat de directie zal doen en hopen er het beste van, Wij vertrouwen, dat de ongeorganiseerden uit het voorgevallene iets zullen leeren en dat zij tot het inzicht zullen komen, dat hun plaats is niet naast, maar inde organisatie. H. J. B. NIJMEGEN. Reeds meerdere malen is in ons vakblad gewezen op de wijze, waarmede de patroons omspringen met de wet op den 8-urendag. Ook hier in Nijmegen laat dit wel iets te wenschen over, vooral aan de Scheepswerf en Machinefabriek f „De Waal”. j In ’t voorjaar is deze directie tweemaal achtereen betrapt op overtreding van de wet. Alsof er geen wettelijke regeling bestond, lieten de heeren maar kalmpjes overwerken. Van de zijde van de organisaties is daar toen de aandacht van de Arbeidsinspectie op gevestigd, hetgeen tengevolge had, dat er op een Zaterdagmiddag een inval werd gedaan. Procesverbaal werd opgemaakt, maar of er niets gebeurd was, ging het overwerken ’s Maandags weer gewoon zijn gang. ’s Maandagsavonds deed de Arbeidsinspectie een nieuwen inval en weer werd er procesverbaal opgemaakt. Men zou denken, dat het nu toch wel afgeloopen zou zijn. Maar neen, vergunning werd aangevraagd en verkregen, waardoor de heeren de handen vrij hadden. Er werd nu met twee ploegen gewerkt voor zoover het het personeel betrof, belast met de be-

• dienmg van de machines op de werf aanwezig, terwijl verder het geiieele personeel 51V-* uur per week ging werken. Alsof h ■ de gewoonste zaak van de wereld e s, we, i er door sommige arbeiders uit dc cGuemiploeg dag in dag uit doorgewerkt, tot ’s avonds laat, en ook door menseden van de dagploeg werd stevig overgewerkt.. Zij kregen de boodschap: als er soms iemand komt die je vraagt wat je nog op de werf uitvoert, dan zeg je maar, dkt je in de middagploeg thuis hoort. Het is treurig, dat de arbeiders zich hiervoor leenden, maar wat te zeggen van zoo’n directie, die gewoonweg allen eerbied mist voor de maatregelen van rijkswege getroffen. | _Ioch neemt deze directie allures aan, of I zfj een en al eerbied heeft voor het Gezag. 1 Zoo ook op 31 Augustus. Den geheelen dag werden de arbeiders verplicht ter eere van ; ’t Oranjefeest te verzuimen, ondanks dat er van de zijde der arbeiders tegen gepro| testeerd werd. De directie vond het beslist noodig, dat haar arbeiders op het nationale feest niet zouden ontbreken, zij sloot de fabriek en werf en betaalde dezen dag . . . niet door. Haar optreden werpt een scherp licht op het verband wat er zit in het doen en laten ! van deze heeren. Moet er langer dan nor! maal gewerkt worden omdat het zoo druk j is? Welneen, want zoo dat waar was, zouden zij immers op 31 Augustus niet den geheelen dag het werk stopzetten en zou er ook geen personeel wegens slapte in het bedrijf ontslagen worden, wat nu reeds sedert een paar maanden het geval is. Bij de eerste gevallen werd dit op de ontslagbewijzen vermeld, maar naderhand werd dit niet meer gedaan. Aan menschen die wij lieten vragen de reden van ontslag op het ontslagbewijs te plaatsen, werd door baas Van Dijk namens de directie geantwoord, dat de directie dat niet wenschte te doen en daar haar goede reden voor had. Wanneer wij het wilden weten, of de directeur van den Dienst der Werkloosheidsverzekering, dan moesten wij maar opbellen. Niettemin verzuimt deze directie (althans tot heden 2 September is het nog niet gebeurd) een formulier, haar door genoemden Dienst toegezonden, ingevuid, in te leveren. De heeren vreezen zeker, dat zij dan een beetje te veel in de gaten zullen loopen. ’t Is ook te gek om los te loopen, menschen ontslaan wegens slapte, overwerken omdat het zoo druk( ?) is — er wordt nog steeds 5j1/4 uur gewerkt — en op 31 Augustus het heele personeel verplichten te verzuimen. Wij zullen niet zeggen feest te vieren, want dan had dè direct ie" voor de noodige centen moeten zorgen, althans dezen dag door moeten betalen. De drijfveeren, die deze heeren zoo doen handelen, zijn volkomen duidelijk, ’t Is alles reactie, wat de klok slaat. Vrienden van ,,De Waal”, voelt gij niet. dat gijzelf min of meer de schuld zijt van deze wantoestanden en nog vele anderen die hier heerschen ? Werpt af uw slaafsheid en uw lauwheid, versterkt onze organisatie en strijdt met ons mede om de medezeggenschap in het economische leven. W. H. S. Een gezond lichaam heeft gezonde levensorganen noodig. Moeder en kind zijn de levensorganen der Maatschappij. Voor Moederschapszorg demonstreerea de Vrouwen op 18 SEPTEMBER. ROTTERDAM. De maand September zal heel wat voorbereidend werk vorderen om de actie in Octöber te doen slagen. Wij hebben in de maanden Mei, Juni en Juli een flinke opleving in onze afdeeling gekregen als gevolg van het bekende besluit van den Metaalbond. De maand Augustus met haar vacanties heeft echter, niet veel bijzonders opgeleverd en de maand September moet weer heel wat goed maken. Wij hebben Zaterdag j.1. het personeel van Feyenoord op den Personeelsdam voor de i fabriek toegesproken en daar namens hen uiting gegeven aan de ontevredenheid die daar bestaat over de tarieven. Aan de directie van Feyenoord waren de belangrijke grieven reeds vóór een 6-tai weken toegezonden, waarop echter nog geen antwoord is gekomen. Wij zullen na deze vergadering onze critiek op de aan deze onderneming bestaande misstanden niet stopzetten, doch wanneer er geen verandering komt of aanwijzing is, dat er ernstig gepoogd zal worden verbetering te brengen in den volkomen janboel van de tarieven daar, dan zuilen wij elk ander middel aangrijpen om de aandacht.er op te vestigen. Dat er eenige opleving in deze fabriek te constateeren valt voor de organisatie, bewijst het aantal menschen, dat Zaterdag naar ons .bleef luisteren tot het laatste moment. Tot nu toe is dat wel het slechtste personeel geweest, waarmede wij in Rotterdam te maken hebben. Zaterdag bleven er echter wel een 400-tal om ons geschaard en zeer aandachtig werdi

Sluiten