Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Afdeelïagen. AMSTERDAM. Voor de Oostenrijksclie 'Arbeiderskinderen! Geachte lezers, Wederom een oproep voor pleegouders, waar zoo kort geleden pas in ditzelfde blad een oproep heeft gestaan? Helaas, ja! Wel hebben zich inderdaad vele pleegouders opgegeven ,doch niet genoeg. Daarom wenden wij ons voor het 4e transport, hetwelk October a.s. in Holland komt, voor de laatste maal tot u. Thans nu de kroon gedaald is tot 535 voor één gulden. Thans, nu de zorg, ellende en ontbering grooter zijn dan ooit te voren. Thans, nu de kinderen, om van melk, eieren, vleesch, of andere versterkende middelen niet te spreken, zelfs van het niet td eten oorlogsbrood niet genoeg krijgen. Thans... maar wat baat het u hier de afgrijselijke ellende nog verder te schilderen. Laat ons verzekeren, dat het hier geen zieke, doch alleen zwakke kinderen betreft, voldoende zijn om honderden uwer te bewegen zich als pleegouders op te geven. Laten wij bedenken, dat ook onze kinderen dit lot had kunnen treffen, dat ook wij inden oorlog medegesleept hadden kunnen worden en laten wij dit bedenkende onze plicht doen. Wij herhalen: voor de groote uitgaven als schoeisel en bovenkleeding kan men op tegemoetkoming der sub-comité’s rekenen. Voor Amsterdam verwachten wij opgaven aan het adres van onze secretaresse E."Mannes—v. d. Wal, Rozengracht 10; voor andere plaatsen in Nederland aan het Centraal Comité ter verzorging van Oostenrijksche Arbeiderskinderen in Nederland, Tolstraat 61, Amsterdam. Het Amsterdamsche Comité Rozengracht 10, HOOGEZAND. Vrijdag 23 Sept. vergaderde onze afd. huishoudelijk; het bezoek was slechts matig. We willen door bemiddeling van ons vakblad, onze leden, die niet aanwezig waren, op de hoogte stellen met het verhandelde. Onze districtsbestuurder Wacht behandelde voor ons de noodzakelijkheid van de October-propaganda, die wordt gehouden voor versterking van de moderne vakbeweging. Op zeer duidelijke wijze zette spr. uiteen, hoe de reactie den kop opsteekt, in welk gevaar op ’t oogenblik de 8-urendag yerkeert en hoe op allerlei manieren getracht wordt, de loonen der arbeiders weer naar beneden te krijgen, wat dan ook, helaas, vooral inden scheepsbouw, langs het Winschoterdiep, maar al te veel gelukt. Versterking onzer organisatie is tegen dit alles dringend noodzakelijk. Dat dit ook door de vergadering gevoeld werd, bleek dan ook wel eenigszias, daar zich na het gesprokene van Wacht nog enkele leden opgaven voor huisbezoek en verspreiding. In ’t geheel doen nu van onze afdeeling 10 menschen mee aan de Octoberpropaganda. Komt, vrienden, dit aantal is nog lang niet groot genoeg. Er loopen nog enkele honderden metaalbewerkers ongeorganiseerd rond in Hoogezand-Sappemeer. Deze in onze afdeeling te brengen moet het werk van ons allen zijn. Laat het huisbezoek niet door enkele leden doen, doch allen aangepakt. Week aan week, avond aan avond op stap, niet eerder gerust, vóórdat geen enkele metaalbewerker meer ongeorganiseerd is. Een andere belangrijke bespreking was ook het volgende: Het gebeurt nog al eens, dat een lid van ons gaat loopen, m. a. w. de organisatie gaat verlaten. En bedanken vaneen lid be- ’ teekent verzwakking der organisatie, ook al staat daar tegenover, dat we een ander lid weer winnen. Het bestuur stelde voor, wat ook de algemeene instemming vond, dat, wanneer een lid onzer afdeeling bedankt, deze direct dooreen paar leden wordt bezocht en getracht wordt hem weer terug te brengen in de organisatie. Mochten deze leden hem niet kunnen overtuigen, dat deze handeling verkeerd is, welaan, dan wordt hij bezocht door twee andere menschen. Denkt zoo iemand dan nóg gelijk te hebben door buiten de organisatie te blijven, dan gaat het afdeelingsbestuur op stap en tracht den man terug te winnen. Het verheugde ons zeer, dat zich direct een zestal menschen bereid verklaarden om dn deze met het bestuur samen te werken en al het mogelijke te doen, de beweging er in te houden. We willen hopen, dat dit werk niet vaak behoeft te gebeuren. Maar wanneer het moet, dan ook direct aan het werk, vrienden 1 Door steeds te spreken met de menschen die zwak staan, krijgen we op den duur een stevige, sterke organisatie. Thans wil ik nog een weinxgje uit de school klappen, doch slechts ook maar zeer weinig. De voorzitter deed mededeeling, dat • door vrijwillig-e bijdragen thans reeds ongeveer f 80 bijeen is voor een vaandel. Het bestuur heeft het aangedurfd, er toe over te gaan een vaandel te bestellen, dat ongeveer half November in ons bezit zal

z:jn. Het stelt zich voor, dat we dan een _ feestelijke vergadering krijgen, waar ons e nieuw vaandel zal worden onthuld, en dan tevens het nuttige aan het aangename te , verbinden. Wil deze avond slagen, dan 1 heeft het bestuur de hulp noodig van al onze leden, want wat te dien opzichte het bestuur in zijn schild voert, is een mooi stuk werk, . zoodat, wanneer het lukt, deze avond schjt} terend belooft te worden. Doch zooals ik r reeds heb gezegd, ieder lid moet hieraan 1 meehelpen. Binnenkort hoort u wel meer van deze zaak en mocht het bestuur een verr gadering noodig achten, waar alles zal . worden besproken, blijft dan niet thuis, doch geeft gehoor aan den oproep van uw afdeelingsbestuur. G. ROTTERDAM. Onze openluchfverga* > dering door de politie verhinderd. Vrijdag* j avond zouden wij, direct na afloop van den j L werktijd, opnieuw met het personeel van de Mij, Feijenoord op den Persoonsdam 4 vergaderen over de grieven die dat perso' neel heeft. : Nu waren wijden laatsten tijd, wat de houding van de politie betreft, tegenover . deze openluchtvergaderingen, een beetje verwend en wij dachten er dan ook niet meer aan, dat ons een dergelijke vergade( ring daar belet zou worden. Wij hadden echter buiten Jan den Politieman gerekend. | De opkomst van de menschen was groot en wij begonnen juist te vertellen, dat wij niet voor onze pret inde open lucht vergaderden met zoo’n groot personeel, toen wij achter ons hoorden roepen: „Hela!, hela! u mag hier geen vergadering houden! Hier geen volksverzameling maken.” Wij dachten eerst dat het een grapje was cn spraken door, doch werden toen spoedig bij onzen schouder gegrepen en zagen de ’ politie, die ons verbood verder te spreken, 1 achter ons staan. ’ Daar was met geen grapje af te komen. De man .stond zelf zoo dicht in het opeengepakte menschenkluwen vastgewerkt, dat al zou_ hij het gewild hebben, hij niet kon ' verdwijnen. Uit zijn optreden bleek’ wel, dat hij ge[ stuurd was en dat hij deze vergadering niet mocht laten doorgaan. Het was de directie van het Etablissement Feijenoord bepaald te kras geweest. Vlak voor de fabriek zoo’n openluchtvergadering, waar natuurlijk voor het personeel een groote aantrekkelijkheid inzit. Dat was , voor 14 dagen terug ook al goed gegaan en daar hebben ze nu een stokje voor gestoken. Wij wilden daar natuurlijk geen relletje maken en Spanning, die ook nog een' oogenblik zijn gemoed luchtte over het volkomen ongemotiveèrd ingrijpen van de politie, waar toch niemand met zoo’n bespreking gehinderd werd, stelde aan de opgekomen menschenmassa voor, om daa maar gezamenlijk op te trekken naar het Feestgebouw inde Oranjeboomstraat. Dit lukte uitstekend. Ofschoon niet allen meegingen, trokken wij toch met eenige honderden arbeiders naar de zaal. Hier werd toen door Oosterhoorn de fabrieksinrichting, de toestand van de werkplaatsen pn de gereedschappen, die op deze onderneming-zoo bijzonder veel te wenschen overlaten, onder handen genomen-. Verder de loonen, die aan deze groote fabriek volgens cijfers van den Metaalbond, verslag 1920, 5 cent gemiddeld lager zijn – dan in andere ondernemingen in Rotterdam en 15 cent per uur lager zijn dan de hoogste looncijfers aan de R. D. M. Ten slotte over het optreden van den hoofdbaas inden Scheepsbouw en de tariefknijping die daar al geruimen tijd in deze afdeeling wordt toegepast. Besloten werd, de grieven die er zijn, bij de directie in te dienen, en wanneer dit geen resultaat zal hebben, de publieke opinie te hulp te roepen. Uit de vergadering zelf werd er nog op gewezen, dat arbeiders, die daar gaan vertrekken, verplicht worden, reeds door de directie betaalde premies voor de Invaliditeitsverzekering, terug te betalen. Het was, ondanks het ingrijpen van de politie, een goede vergadering. * ■* * In verband met een ontslag, aangezegd inde gieterij van „Feijenoord”, wendden wij ons tot de Arbeidsinspectie met het verzoek de overwerkvergunning voor. deze werkplaats in te trekken. Als antwoord daarop Ontvingen wij bericht van de Arbeidsinspectie dat het ontslag weer ingetrokken was. C. O. SCHIEDAM. In het laatst verschenen orgaan van den Neutr. Metaalbewerkers- | ■ bond, schrijft de heer J. C. Hoogenboom, i 1 bestuurder van deze organisatie, onder „Actieklanken Rotterdam-Schiedam”, over een gevoerde actie bij Hoek, Machine- en j Zuurstoffabriek, alhier. Deze geweldige organisatie inden lande

van 800 man had bij Ploek zegge één lid, die, omdat zijn ontslag was aangekondigd, door ons niet is ingeschreven. Onzerzijds vras geprobeerd om samen te werken. De heeren zouden het echter wel alleen opknappen, doch ieder zal onderschrijven, dat, gezien den invloed van de heeren als boven vermeld, men gevoegelijk van,te voren een fiasco kon voorspellen. Alzoo geschiedde. Mijnheer Hoek vertelde nu aan de vier heeren, dat het „mis” was. j Dat hier, door de houding ook van dezen bestuurder, n.l. geen samenwerking te aanvaarden met die (onze) organisatie, die wel eenigen invloed in het bedrijf heeft, het arbeidersbelang niet werd gediend, dat kan men natuurlijk niet inde krant zetten. Evenzoo is het voor zoo’n bestuurder al heel gevaarlijk aan een stel neutraaltjes te vertellen, dat hij niets bereikt heeft. Laat mijnheer echter gerust zijn. Onmiddellijk na de gehouden bespreking is onzerzijds met de menschen vergaderd en Spanning heeft daar onomwonden medegedeeld, dat hij niets bereikt heeft, doch de menschen van Hoek gelieven te overwegen, dat daar, waar verlaging van inkomen plaats beeft, waar dus stelling genomen kan worgden tegen positieve dingen, een gezamenlijk stellingnemen geboden is, dat onze dis* trictsbestuurder Spanning hiervoor een po* ging heeft aangewend, welke door de heeren bestuurders van de andere organisaties is afgewezen 1 Wat wij nu wel in hun vakblad vinden, is een gedeelte van het schrijven gezonden aan onzen bestuurder, waar’n de combinatie van vier de samenwerking afwijst, omdat onze bestuurder „op te minne wijze” hun organisaties bestrijdt. Gebrek aan beter zal ook wel weer oorzaak zijn, dat dit deel correspondentie is' gebruikt om het blad te vullen, evenzoo als dat het toch al niet te dikwijls verschijnend orgaan gewoonlijk is gevuld met overzichten vaneen Arbeidsbeurs, Rijkswerkloozendienst of anderen ouden kost. Bovendien is inde meeste gevallen de daarin geplaatste zoogenaamde goede kost te onbenullig, om er aandacht aan te schenken; evenzoo goed is ook de nu gedeeltelijk gepubliceerde brief niet ernstig te nemen, terwijl wij daarnaast nog even willen vermelden, dat de heele Neutrale Bond in het voor onzen bestuurder te bewerken district, waarin ongeveer 9000 metaalbewerkers werkzaam zijn, niet ernstig is te nemen, gezien van deze menschen in zijn geheel 40 zijh" georganiseerd inden Bond, wadrvan Mijnheer Hoogenboom bestuurder is. Maar afgescheiden van de vraag hoe of ons afdeelingsbestuur staat tegenover het optreden van onzen bestuurder, onder wiens leiding onder alle misère inde vakbeweging onze afdeeling wel kon groeien en nog groeit, en zelfs in belangrijke mate, is door hem nimmer opgetreden zonder voorafgaand overleg. Wat voor verbeeldingswaanzin is die mijnheer naar het hoofd gestegen, om zoo iets inde courant te plaatsen ? Is mijnheer van meening, dat wij of onze bestuurder de wijze van optreden voor onze organisatie aan zijn oordeel zullen onderwerpen ? Is mijnheer van meening, dat wij naar ons Hoofdbestuur zullen gaan om een anderen bestuurder, die den Heeren welgevallig is ? Zal inden vervolge onze Bondsraad bij 1 het eventueel benoemen vaneen bestuurder, bij de heeren van de combinatie van 4 te R’dam—Schiedam om advies moeten komen, of ook z ij accoord kunnen gaan met een benoeming hunnerzijds? Wij vragen maar. Het is hier een personenkwestie, waarin een bepaalde dikdoener een belangrijke rol speelt. Een uitvloeisel van den belangrijken groei van onze afdeeling, hetgeen den heeren een doorn in het oog is en omdat wij blijven groeien, ook blijft. Spanning, die moet kapot, althans moet naar de pijpen van de heeren dansen. Dan is de zaak voor hen in orde. Voor wat dit laatste betreft, laat dit nu maar aan Spanning over en bovendien, als wij er voor gezorgd hebben, dat er onder de metaalbewerkers weer een betere stemming komt en die kunnen wij alléén aankweeken, daar hebben de heeren nog nooit kaas van gegeten, dan, och, dan hebben zij: ons weer noodig en gaan ook hun leden weer eischen stellen. Daar komen zij dan niet af en komt alles weer dik in orde. Laten de heeren echter gerust zijn, de vorige maandstaat vermeldde voor onze afdeeling een behoorlijke winst en de volgende zal dat ook weer doen, ondanks dat onze werkers met vacantie zijn. September blijft kalm. Het is echter een kalmte, die aan den storm voorafgaat. October en November zullen weer raak zijn, laat u dat bij voorbaat gezegd zijn. Wij kunnen ons indenken, dat wij worden gevolgd enkel en alleen, omdat wij ondanks de misère kans gezien hebben, onze afdeeling behoorlijk te versterken. Dat gij nu reeds gedurende een belang-

rijken tijd probeert Spanning- als onzen bestuurder zoo zwart mogelijk aan uw menseden voor te stellen, is een bewijs, dat ge toch niet zoo zeker zijt van hun aanhankelijkheid aan uw organisatie. Zanik niet langer, neutrale man ! De invloed, dien gij en uw organisatie te Schiedam hebt, is te belachelijk om ernstig te nemen en voor I wat het andere deel van dit edele klaverblad | van 4 betreft, wij zullen wel zorgen, dat j onze invloed van dien aard is en blijft, dat i gij, wanneer u van meening zijt ons te kunnen passeeren, toch, gezien de verhoudingen, niet heel ernstig door de werkgevers wordt genomen. Mogelijk dat de dikdoener van het stel gaarne iemand voor ons ziet optreden, die rekening houdt met zijn dikdoenerij. Deze heeft echter een lesje gehad te Schiedam, dat klonk als een klok en wij hadden verwacht, dat het hem en den anderen tot leering strekken en het gedonderjaag uit zou , zijn. Met dezen man, bedoeld wordt hier de heer J. C. Hoogeboom, schijnt dit niet het geval. Mijnheer zij echter gewaarschuwd! DE CORRESPONDENT. UTRECHT. Evenals vorige jaren wordt ook dezen winter weer een reeks cursussen gegeven door de Utrechtsche Volks Universiteit, waaronder er enkelen zijn, die speciaal voor de metaalbewerkers van zeer groot nut kunnen zijn. Wij noemen hier in het bijzonder cursus 18 en 19. De eerste wordt gegeven door Ir. J. P. Minderhoud, Bedrijfsingenieur bij „Werkspoor” en zal op een 10-tal Zaterdagmiddagen inde Pathol. Universiteit, Pasteurstraat 2, te beginnen met 8 October, ’s middags half vier, een cursus geven ovei de bereiding, eigenschappen, en keuring van ijzer en staal. Hel cursusgeld bedraagt f 2. Door Ir. E. B. Wolff, directeur ,ran den Rijksstudiedienst van de Luchtvaart te Amsterdam zal een cursus gegeven worden over de verovering der lucht door middel • van vliegtuigen en luchtschepen. Deze cursus wordt op een 8-tal Vrijdagavonden gegeven, ’s avonds 8 uur, in het gebouw van de Rijks-Universiteit op het Domplein. Deze cursus vangt aan Vrijdag 28 October. Plet cursusgeld bedraagt f 1.60. Waar deze béide cursussen speciaal voor metaalbewerkers van zeer groo- belang zijn, vooral voor hen, die wat meer willen zijn dan wiilooze werktuigen inde fabriek, wekken wij hen op, ondanks dat de inschrijving- g-fesloten is, zich onverwijld aan ons kantoor Wittevrou wensingel 14 op te geven, dan zullen wij zorg dragen, dat alsnog de cursussen gevolgd kunnen worden. Voor hen, die om financieele redenen deze cursussen niet kunnen volgen en er toch belang in stellen, wekken wij op zich eveneens bij ons aan te melden. Vooruit, arbeiders, kennis is macht! G VLISSINGEN. Een onverwachte uitslag en een openlijke verklaring van den Minis=' ter van Landbouw enz. Vlissingen verkeert ineen feestroes. Het is voor de eerste maal, dat in deze plaats een landbouwtentoonstelling plaats heeft. Op zichzelf kan het een opvoedende werking hebben, door aanschouwelijk voor te stellen het gebruik van de allernieuwste machines, enz. op dit gebied, waardoor de productie verhoogd en verbeterd kan worden. Maar zooals ’t meer met dergeiijke instellingen gaat, wordt het hoofddoel uit het oog verloren en treedt daarvoor inde plaats een opschroeven van het koningschap door uitbundige feestviering. Dat moest ook hier geschieden door een bezoek van de koninklijke familie. De arbeiders van „De Schelde” werden mede inde feestviering betrokken dooreen voorstel, gedaan door de directie en neerkomende op het volgende: Donderdag en Vrijdag wordt slechts een werktijd van 5.', uur per dag gemaakt. Hierdoor ontstaat een verlet van 6 uur,, waarvan de Maat* schappij de helft voer haar rekening neemt en het andere voor rekening van dt werk* lieden komt. Ovër dit voorstel had Dinsdagmorgen, bij het ingaan van de fabriek, een stemming van het geheele personeel ongeveer 2100 arbeiders, jongens inbegrepen plaats. En de uitslag ? Deze was vernietigend voor de directie. Vooral na het antwoord, dat aan het z.g, kernbestuur door de directie was gegeven. De Christelijk- en Katholiek georganiseerde?!, circa 250 in aantal, zijn allen voor Oranje. Blijven alleen een 300 andersgeorganiseerden over die er tegen zijn. De nog 1500 ©verblijvende niet-georganiseerden, diè zijn er ook voor. Maarde stemming bewees het tegendeel, want slechts 182 stemden voor en 1434 stemden tegen het voorstel der directie. De arbeiders’kregen na dezen uitslag toch hun Donderdagmiddag met behoud van 3 uur loon. De consequentie van dit besluit is vrijwel aanvaard geworden. Op Woensdag is door 200 en Vrijdag door slechts löè personen verlof genomen. Plieruit kunnen wij concludeeren ; dat de tijden voorbij zijn, dat met derge-

Sluiten