is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 28, 1921, no 44, 29-10-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28STE JAARGAMG ZATERDAG 2© OGTOSER 1921 Mn AA j,.j. ..liutm uun ui lui ;rii „,, «jwaaior' **’

De ifletaaiDemerfcer

mcekblad panden jinetneenen neder!attdscbeti Ifletaalbcöwkmboid.

.. . , ~ REDACTEUR; G. VAN DER HOUVEN I 11 j Arbeiders al er Landen Kenn|s |5 maen y Qfgon|p>| IJ e Adres van Redactie en Administratie; Hemonylaan 24, Amsterdam Eenheid kracht, • —r – Telefoon 2 6175 – – ■ .. i

ABONNEMENT: j Bij vooruitbetaling per jaar ft rq Stukken van algemeenen aard moeten ui terlijk Maandags, „ . Voor Buitenland verhoogd met port* Bondsnieuwa ea Adverteatiën Woensdagsmorgens aewone aavertentiën . per regel f 0.30 “ Aanvragen voor personeel , . ,0.20 10358 .... . 0.03 z# mgskomea, . .A, ( l U’asO

OPÏ/AAG 2SSOO. Officiëele Mededeelingen. Deze .week wordt het contributiezegel op de 44s week in het Bondsboskje geplakt. * » * Wij. maken de leden van de afdeeling Sueek attent op dein dit nummer voorkomende advertentie. Ter inlichting enoverdenking De ervaringen van de laatste dagen zijn Aan dien aard, dat. de gangbare meening, als zou er onder de metaalbewerkers niet de minste geest van verzet aanwezig zijn, met de feiten volkomen is gelogenstraft. Door de samemverkende organisaties is een manifest uitgegeven, waarin de arbeiders, voor wie loonsverlaging is aangekondigd, worden opgewekt, déze verlaging niet te accepteeren. Dit rhanifest is verspreid onder -de arbeiders van dc volgende plaatsen ; Amersfoort, Apeldoorn, De Bildt, Bolnes, Deventer, Dordrecht, Hilversum, Kinderdijk, Krimpen a.d. IJssel, Olst, Oudewatcr, Rotterdam, Schiedam, Tiel en Utrecht. Voor zoover wij op dit oogenblik kunnen nagaan is het gegeven advies met groote instemming begroet. Van Rotterdam kunnen Ave nog niet veel zeggen, maar onze besliste indruk is, dat ondanks het plichtsverzuim van duizenden arbeiders daar ter plaatse, het besluit van den Metaalbond algemeen Ayeerzin heeft verwekt en de overgroote meerderheid bereid is, zich met alle kracht daartegen te ke-eren. Ongetwijfeld zijn op de vergaderingen, die tot heden toe (het is 'Woensdagmorgen dat Ave dit schrijven) zijn gehouden, lang niet alle ongeorganiseerde werklieden opgekomen. Dat behoeft ons evenwel niet te verwonderen. Wij kunnen ons indenken, dat er arbeiders zijn die, gevoelende hetgeen mede of voornamelijk door hun schuld thans geschiedt, niet gaarne zich Avillen uitspreken nopens hetgeen er moet gebeuren. Het bezoek aan de vergaderingen, die tot heden zijn gehouden en waarvan het resultaat ter onzer kennis gebracht is, geeft ons de zekerheid, dat het Rotterdamsche proletariaat van de metaalindustrie bereid is, don aanval van de werkgevers met een tegenaanA'al te beantwoorden. Duidelijker is het beeld, dat wij van Dordrecht en Utrecht kunnen geven. In deze plaatsen zijnde organisaties zóó sterk, dat de leden het heft in handen hebben en over oorlog of vrede in besloten kring kunnen beslissen. Zóó behoort het te zijn, dat is de weg, die het op moetA’oor gansch de industrie. In Dordt en Utrecht dan wordt het oorlog, dat is nu wel met .vrij groote stelligheid te zeggen. De ledenvergaderingen van alle organisaties hebben zich vóór den strijd uitgesproken en hun invloed is in die plaatsen zeer overwegend. De overige plaatsen waar dc verlaging is aangékondigd hebben zich voor het meerendeel ook al reeds uitgesproken. Van heinde en verre bereiken ons klanken van strijd en alles wijst er op, dat de arbeiders op het scherp- – ste verzet zich hebben voorbereid. * # * Zij, die inden strijd worden betrokken, • :

zullen groote offers moeten brengen. De gedachte evenwel, dat de strijd wordt gevoerd over een groot terrein en dat honderden bij honderden onder dezelfde omstandigheden verkeeren, zal man voor man de kracht geven om den zwaren last te torsen. Onze leden, die buiten den strijd zullen blijven, zullen dit goed moeten overdenken, Op de strijders, rusten zware verplichtingen, maar zij, die niet aan den strijd behoeven deel, te nemen, zullen zich eveneens zware offers moeten getroosten. Onze bondsmiddelen worden geheel ter beschikking gesteld, maar ieder zal beseffen dat er groote sommen noodig zijn om iedcren strijder z’n rechthebbend deel te doen toekomen. Groot ook zijn de verplichtingen, die wij ten opzichte van de ongeorganiseerden op ons nam,en, om daarmee een omvangrijk verweer mogclijk te doen zijn. iVan de aan ’t werk blijvende leden zullen extra, zij het ook voorloopig vrijwillige bijdragen worden gevraagd, indien de strijd uitbreekt. Ons verzet.- i,s niet alleen en uitsluitend, een belang voor hen, diê mi reeds door het besluit van de werkgevers zijn getroffen. Integendeel, het is van het allergrootste belang voor a 1 onze leden. Indien de strijd uitbreekt, zal direct een beroep worden gedaan op alle arbeiders van Nederland, onverschillig tot welk vak of bedrijf zij behooren. Bij het brengen van die vrijwillige offers zullen onze aan t v, erk-blijvende leden een eerste plaats moeten innemen. Deze te verwachten strijd gedoogt niet een offervaardigheid, die zich demonstreert in dubbeltjes of kwartjes. De leden zullen diep in den zak moeten tasten en met moeder de vrouw moeten overleggen, wat tijdelijk kan worden gemist of ontbeerd om de strijdende makkers te steunen. Ongeveer 10 procent van het loon zij voor ons allen een maatstaf om er onze offers naar af te meten. Nog slechts enkele dagen scheiden ons van een voor ons land geweldigen klassenkamp. In dien kamp moeten we met heilig willen en met diep ingeworteld besef van solidariteit en opofferingsgezindheid, schouder aan schouder staan. Overdenken we dit alles eens rustig en ernstig om dan een spoedig', maar vooral om een goed besluit te nemen. Bij al het practische van onzen strijd moeten We toch vooral het ideëele niet verwaarloozén. Hét warme gevoel van kameraadschap brenge ons in de komende wieken tot daden, die de lieerschende klasse van ons land zullen duidelijk maken, dat wij vormen, een eenheid, vervuld van hóoge idealen, die in onze offers een uiting vinden. De loonen in de Metaalindustrie, hoe ze zijn en hoe de Metaalbond ze wii maken. Nu we den dag naderen, waarop naar alle waarschijnlijkheid een strijd tusschcn kapitaal en arbeid zal ontbranden, zooals ons land nimmer te voren aanschomvde, leek het ons noodig en nuttig, nog eens de aandacht te vestigen, op de loonverhoudingen zooals deze thans zijn en zooals ze zouden woorden, indien de Metaalbond ongestoord zijn gang kon gaan.

Nuttig kan dit zijn voor onze leden, zoowel voor hen, die in den strijd zullen -worden betrokken als voor hen, die daar voor, loopig nog buiten blijven. We zullen ons, waar. we een overzicht van de loonen geven, tot die plaatsen beperken die door den Metaalbond als punt van aanval zijn gekozen, Daarvan nemen we de 3 voornaamste plaatsen, n.1. Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. Onderstaande staat zal ons een duidelijk beeld geven van den juisten toestand. De cijfers zijn ontleend aan de grafieken, behoorendc bij „Mededeelingen no. 12”, uitgave van liet Normalisatie-Bureau voor Arbeidszaken in de Metaalnijverheid, We hebben van iedere plaats afzonderlijk de cijfers gegeven ,van de gemiddelde uur- en week-inkomens van geschoolde, geoefende en ongeschoolde werklieden. = 5* S C 2 -u "Sa2 – ÜS ja»u — 30 ■a_g ïn g . Vakgroepen :-='oo 3sSo < SI siZ- gal=- 03 o gis * J (' 4216 Geschoolden 88 cent f 42.24 f 38.00 Geoefenden SJ. ,88.88- ,35.00 || I 2936 Ongeschoolden 70 , , 33.60 , 30.00 684 Geschoolden 80 , , 38.40 ,34.55 £ 866 Geoetenden 70 , >3.60 >0.25 fe I, 383 Ongeschoolden 63 , ,30.24 „27.20 685 Geschoolden 80 , ,38.40 ,34.55 el 421 Geoefenden 68 , ,32.64 ,29.38 =■ l 390 Ongeschoolden 61 , ,29.28 , 26.35 Uit deze gegevens blijkt, dat het hoogste gemiddelde weekinkoraen voor geschoolde arbeiders bedraagt: te Rotterdam f 42.24, te Dordrecht f 38.40, te Utrecht f 38.40. Voor geoefende arbeiders; te Rotterdam f 38.8S, te Dordrecht f 33.60, te Utrecht f 32,64- En voor ongeschoolde arbeiders: te Rotterdam f 33.60, te Dordrecht f 30.24, te Utrecht f 29.28. Hierbij hebben we in acht te nemen, dat onder gemiddeld week-inkomen niet alleen moet worden verstaan het -werkelijk aan uuren tariefloon verdiende, maar eveneens hetgeen is ontvangen in den vorm van gedeeltelijke vergoeding voor verzuim op Chr, Feestdagen, verlofdagen en eventueele andere emolumenten, die zoo hier en daar wel eens worden gegeven. Alles wat dus aan geld is ontvangen, is in de genoemde cijfers verdisconteerd. Hoe deze loonen er uit zouden zien, indien de poging van de werkgevers om er 10 procent af te doen, zou slagen, hebben wij in het overzicht duidelijk aangegeven. Men zou ons kunnen toevoegen, dat we de gemiddelde looncijfers hebben gegeven, maar dat we daarmede niet een voldoende juist beeld gaven van de werkelijkheid aangezien tal van arbeiders boven het gemiddelde uitgaan. Op zichzelf is dit volkomen juist, maar men bedenke dat daartegenover weer staat dat een niet minder groot aantal beneden het gemiddelde blijft. De bekwame vaklieden ontvangen meer dan de onbekwame, terwijl ook de leeftijd wel min of meer een rol zal spelen. Wij weten echter maar al te goed, werkgevers een niet al te bekwaam geschoolde heel spoedig terugdringen naar de groep ,,geoefenden” en evenzoo worden de minder vlugge geoefenden naar de 3e groep, dat zijn de ongeschoolden, .teruggedrongen.

Met die groepen-indeeling kan nog Avel Avat de hand gelicht worden, Laat ons nu, Avat betreft de minima en maxima, nog een enkel voorbeeld noemen. Te Rotterdam is voor totaal 4216 geschoolde Averklieden, het gemiddeld uurinkomen, 88 cent, of het gemiddeld weekinkomen f 42.24. Onder dit aantal van 4216 zijn er 596, Avier uur-inkomen boven het gemiddelde cijfer uitgaat en Avel tot 99 cent of een gemiddeld week-inkomen van f 47.52; Dat zijn uiteraard de beste van de besten, het neusje van den zalm. Maar desondanks gaat hun loon niet uit boven dat yan een opperman. Hiertegenover staat echter een groep van niet minder dan 1069 geschoolde Averklieden, wier gemiddeld loon niet hooger is dan 80 cent, d.w.z. dat 1069 geschoolde metaalbewerkers aan een gemiddeld loon komen, tariefloon inbegrepen, van f 38.40 per Aveek. Deze cijfers betreffen alleen Rotterdam, in Dordrecht ,en Utrecht is het nog wat slechter gesteld. Aan de hand van onze gegevens kan nu : zoo ongeveer Avorden beoordeeld hoe de toestand is van 6000 geschoolde, 3650 geoefende en 3700 ongeschoolde arbeiders inde metaalindustrie te Rotterdam, Dordrecht en Utrecht. En die de cijfers goed beziet,, die zal eerst recht begrijpen, dat de gezamenlijke vakbonden er alles op hebben gezet om den bruten aanslag van den Metaalbond met een feilen strijd te beantwoorden. Langer werken voor minder loon. De redactie van „Humfeld’s Financier”, heeft o.m. de directies van de N, V, Constructie-Averkplaatsen v.h. Du Croo en Brauns te Amsterdam en van de N.V. .Wilton s Machinefabriek en Scheepswerf geïnterviewd over den toestand dier bedrijven en de verwachtingen, die men, wat betreft de naaste toekomst, koestert. Volgens de mee-’ ning van eerstgenoemde directie zou een werktijd van 54 uren nog niet genoeg zijn, om het bedrijf voldoende- rendabel te maken. Een andere factor, die de productie duur maakt, betreft de hooge loonen. Wat dit laatste aangaat, is. de directie nogal gerust, want, zegt zij, „op den duur zullen die hooge loonen Avel verdwijnen.” Woordelijk,bevat het intervierv dan nog: „Naar onze meening komt de loonkwestie terecht; maar wie Verlost ons van de ongelukkige Arbeidswet?” Het lid van de dirctie, hier ‘ aan het Avoord, is \ran oordeel, dat twee dingen noodig zijn. Primo, verlaging van de loonen, secundo, verlenging van den werktijd tot tenminste 54 uren per week. De verlaging van het loon, daarop is de ge-interviewde gerust, dat komt in orde, zoo luidt nu reeds z’n oordeel. Hij had ook kunnen zeggen : er wordt aan gewerkt. Vermoedelijk zal het besluit van. den Metaalbond, Avaarbij de firma v/h Du Croo en Brauns is aangesloten, hem Avel zoo boud hebben doen spreken.. Hieruit blijkt Aveer eens hoe luchthartig de werkgevers hun besluit hebben opger-at. Zij hebben inde meening verkeerd, dat, als de arbeiders maar A’oor een fait accompli