Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOfcJDS^ikCOTEId! riet nieuwe |aar moet beginners. zooais liet oude gpeêindscsd is. rjtjj -v *su& Uw ynjWßthge steun mest, naast hetgeen gij reglementair verplicht zi|t, rijkelijk blijven vloeien. Werkt ondsi* ongeorganiseerden en kennissen met de steun lijsten van het N.V.V.! – – ;

’t was één van die deserteurs bij het gemeentelijk armbestuur van ’t kastje naar den muur gezonden v/as, ging een hoed af en binnen 5 minuten drukten zij hem f 6 in z’n handen. Er v/as brand cn eten!, althans voor eenige dagen. Wat er inden kerel z’n kop om moet gaan op zoo’n moment, lijkt mij niet te beschrijven. Wel weet ik, dat het tr één van zes voet was en dat de tranen over z’n wangen rolden. Zand er over. Hij deserteert niet meer! Deze week hebben wij weder een schitterende vergadering gehad voor onze stakers en hun vrouwen. De medewerking van de „Snarenzangers”, de heeren v.d. Horst en Rouge, was van dien aard, dat het hen moeite kostte om weg te komen. Dat onze mcnschen hun werk op prijs stellen, bleek uit de geweldige ovatie, die zij in ontvangst hadden te nemen. Naast de ernst, v/as de luim van dien aard, dat het inde zaal daverde van den lach. De heeren Blom steel (piano) en Peterse (viool), onthaalden ons op goede muziek en het applaus bewees, dat het in goede aarde viel. In plaats van onzen Bondsvoorzitter, die op deze-vergadering zou spreken, doch verhinderd was, sprak Spanning. Spreker gaf in verband met de situatie, waarin we ons op dat moment bevonden, een overzicht van den stand van zaken in het conflict en werd eenige malen, voornamelijk bij de mededeeling, dat de leiding in onze organisatie niet bereid is, het door den Metaalbond gedane voorstel te accep-Seeren, luide toegejuicht. Ook dit was een schitterende vergadering. Be geest onder onze mencchen is op heden van dien aard, dat dit alléén ïespect afdwingt. Wanneer het de Metaalbond te doen is om hen met gekromden rug weer de fabriek in te krijgen, wij voorspellen, dat dan het Jaar 1922 al aardig gevorderd zal zijn. Inmiddels „jongens”,.de tanden' opeen... en al wat wenschelijk is. , De, Correspondent. UTRECHT; Een ëtaïdngsidyile. Overgenomen uit „Het Ütrechtsch Dagblad” van Woensdag 14 Decembc»: , „De kist”, ’t Is gebeurd van morgen tusschen elf en twaalf uur op ’t Leidsche Veer, en ’t geval is te komisch om ’t.in de krant onvermeld " te laten. De heele geschiedenis draaide om .... een kist; een heel ordinaire kist, die heel wat gemoederen in beweging heeft gebracht. De kist namelijk bevatte ijzerwerk, afkomstig van „Werkspoor’), en was-dus, zooals het in stakings-Hollandsch heet: besmet. .Eenige stakers kregen er de lucht van en brachten den schipper, die de kist in z’n schuit verder naar den geadresseerde, zou vervoeren, aan ’t verstand, trachtten althans hem aan ’t verstand te brengen, dat hij dat ondérkru,'persfabrikaat. niet moest vervoeren. \ De schijiper bleek een hekel te hebben aan last en moeite, zag z’n schuit in gedachten al met keien gebombardeerd, en liet de kist stiekem op den wal staan. Trok zich van de heele geschiedenis verder niets aan. De zaak zou hiermee geëindigd zijn, als niet da stakers tc hoop waren geloopen om te beletten, dat ook maar iemand een hand aan de kist zou slaan. De Vleutsnscheweg zag zwart van de mensqhen, allemaal deri■ ksnd dat er héél wat te doen was, allemaal staaroog.end naar het corpus-delicti, de kist, die zoo langzamerhand beroemd begon te worden. De pojitie begon zich met ’t geval in te laten, -en spoedig waren -er eenige inspecteurs, brigadiers én agenten op de been, om de volksmenigte tot doorlpopen aan te manen, ’t Verkeer was af en toe gestremd, ’t leek wel alsof er een optocht langs moest komen. Langs de balie’s van de Smakkelaarsbrug stonden nieuwsgierigen en stakers drie, vier rijen dik te kijken naar én te praten over ’t nieuwste'Vereldwonder: de kist. Die stond nog altijd van allen verlaten inden grauwen mistmorgen aan den waterkant. En. als vanzelf rees de vraag: wat moet er met de kist gebeuren ?■ Tja, daar had je’t. De schipper wou ’m niet hebben, niemand wou ’m terug brengen, en ’m tot in lengte van dagen pp ’t Leidsche. Veer laten staan, dat ging óók niet. D’r zou worden getelefoneerd. Met Werkspoor en met de stakingsleiding – Werkspoor antwoordde, dat ze de kist niet terug liét halen, de stakingsleiding dat-ie terug moest naar Werkspoor.

Men was ’t er gauw over eens, dat de kist terug moest. Maar hóe ? De schipper werd gepolst. . Die d hc h t er niet over. Een man, in ’t gélukkig bezit vaneen handwagen en een zoon die ’t woord voor hem dee —'bedankte feestelijk. Wou geen ~mot” hebben en wie zou ’t betalen? Werkspoor? Vast niet. De stakers. Nog minder. Man met kar en zoon exit. De kist stond er nóg. En de zaak dreigde ingewikkeld te worden. Zéér ingewikkeld. Er werd wéér getelefoneerd, maarde kist kwam niet van ’r plaats. Totdat plotseling de oplossing zich aandiende : ’t ei van Columbus. Een staker kwam op het lumineuze denkbeeld; „we brengen de kist zélf terug.” (Algemeen gejuich). En op de schouders van vier stoere metaalbewerkers geheschen, werd de kist naar Werkspoor geretourneerd, omstuwd door de heele schare, die het Leidsche Veer bevolkte, onder behoorlijk politiegeleide. Werkspoor kreeg ’t besmette kistje, voorzien vaneen rc-ode vlag, franco weer terug uit handen van de stakers, die ’t netjes bij den ingang van de laan naar de fabriek deponeerden. En weer huiswaarts keerden. De kisten-tragedie (of wilt ge comedie) was ten einde. De schipper was uit den brand. De stakers tevreden. De kist weer terug. VOORBURG. Van de Haagsche Volksuniversiteit ontvingen wij bericht, dat in de maand Januari 2 leergangen aanvangen, die voor onS, Metaalbewerkers, van groot belang zijn, om daaraan deel te nemen en wel; I. Pröf. P. /Meijer over „Kracht en Warmte”, aanvangende Dinsdag 10 Jan., ’s avonds 8 uur in het .Lyceum Willemstraat 40 Den Haag. In dezen leergang wordt behandeld: 1. Kultureele beteekenis ■van Kracht en Warmte; 2. Energievormen, Energiebronnen, kracht- en warmteverdeeling; 3. Waterkrachten ; 4. Stoomketels en Turbines; 5. Gasmotoren en Gasgeneratoren ; 6. Automobiel en Vliegmotoren ; 7. Motoren voor zware olie- on gasturbines; 8. Gebruik van afvalwarmte; 9. Het getij. Zomerwarmte. Electrische energie direct uit steenkool. 11. Prof. L. A. van Royen over Metalen. Aanvangende Donderdag 12 Januari ten 8 uur in bovengenoemd gebouw. Behandeld wordt de mechanische bewerking der metalen, meten en afschrijven, gieten, hameren, persen, walsen, trekken, buigen, drijven, forceeren en snijden. Wij kunnen niet anders dan onzen leden deze leergangen aanbevelen en sporen hen dan ook aan hieraan deel te nemen. Wat in deze cursussen behandeld wordt, is zeer zeker in het belang van onze ledenmetaalbewerkers om hun kennis mede te verrijken, daar het geleerde inde practijk zeer zeker ten goede zal komen, Op vertoon van het bondsboekje kunnen zij deze cursussen (elk van 10 lessen) volgen tegen betaling van f 1.— de 10 lesuren. Men kan zich hiervoor opgeven aan het secretariaat van de Volksuniversiteit, Hooge Nieuwstraat 4a, Den Haag en tot 6 Jan. bij den afdeclingssecretaris, Kerklaan 56, Rijswijk. Wij rekenen op flinke deelname! * A. j. S. __ Buitenland; /ZWEDEN. Tolgens jaarverslag van den Zwcedschcn Metaalindustriearbeidersbond over 1920 was de gang van zaken gedurende ""de eerste negen maanden nog goed te noemen, echter begon in ’t laatste kwartaal 1920 ook daar de crisis. Bedroeg de werkloosheid begin 1920 inden Zweeqschcn Metaalindustriearbeidersbond 3.8 pCt. van het ledental, zoo rvas deze in December 1920 12.97 pCt. Een verlaging der noodzakelijkste kosten van het levensonderhoud was gedurende 1920 niet te constateeren. Ook in Zweden was na het einde van den wereldoorlog het ledental d'er vakbonden sterk toegenomen, en niet het minst dat van den Zweedschen Metaalindustriearbeidersbond; echter in 1920 was deze groei niet noemenswaardig. Was het ledental begin van het jaar 69786, zoo was dat op het einde 69803 in 248 afdeelingen, waarvan de grootste te Stockhol ra, Gotenburg, Eskilstuna, Vasteraas en Malmö. De inkomsten der bondskas waren 6.032.000 Kronen (a plm. f 0.671), waarvan 4.853.000 Kronen van contributie. Verdere inkomsten waren 498.000 Kronen

van het Zweedsch Vakverbond voor uitkeering bij stakingen en 474-oqo Kronen van de Scandinavische zusterorganisaties inde metaalindustrie voor hetzelfde doel. De totale uitgaven bedroegen 5+31.000 Kronen, waarvan voor stakingen 4(641.000 Kronen, contributie Zweedsch Vakverbond x 21.000 Kronen 1) en voor werkloozensteun 357.000 Kronen. *) 1-nkl. contributie landelijke stakingskas.

Het geheele aantal loonbewegingen in 1920 was 506, waarvan 330 aanvallende in 435 ondernemingen met 35.229 betrokken arbeiders (27.333 bondsleden) zonder staking beslist. Bij 58 ging het om kwesties in verband met collectieve contracten, bij 16 om tariefgeschil, bij 154 om tijdloonsverhoogingen, bij 99 om tijd- en tariefJoonen en bij 3 om andere eischen. Het aantal aanvallende stakingen bedroeg

Overzicht var* ders toestand inden Bond 03 1 December 1921, > C<* c ?■* ® JTj _ £ o tó ’S •; o *-• + fS -» |. I. ■sê 'en 1 > ll ll l& la ■SH c-i _ |j|-5 O , c g <2 S S .g, § « « e 'C _ Os= g > •£? <4 Q. <&. cl -h c; r"< f i <J <J 1 Alfen a/d Rijn ........ 45 42 + 8 47 460 jq 2 Alkmaar 147 144 + 3 23 21 23 551 oG 3 Almelo 30 30 23 23 2 4 Amersfoort 34 «o + 414 16 ~ 1 848 gg 5. Amsterdam 3739 3657 +B3 300 298 33 459 13561 mg 6 Apeldoorn 212 227 + 5 24 24 2 18 886 70 7 Arnhem 503 503 62 *63 6 80 1845 170 8 Assen . . 33 80+ 3 1 2 114 -o 9. Baarn . . 4.2 39 + 32 2 2 136 ik 10 Bedutn 1414 – 6 6 – – 55 ï 11 Bergen op Zoom 28 29 1 44 1 89 4 13 .Beverwijk ............ 48 51 37. 8 3 _ 13 Bildt, de 19 18 + 1 4 51 11 14 Bolnes 40 24 +l6 2 140 4 15 Borno ......... .f. .. . 1515 3 3 5 58 _ 18 Breda . . 204 183 +2l 1112 211 712 17 Brammen 26 26 1 5 104 Vk 18 Bussum 42 89 + 32 2 3 139 7 19 Cappeilo op ’dlJssel 67 53 +l4 2 2 12 216 3a 20 Coevorden 16 15 + I 45 64 _ 21 Culemborg . . . 49 48 + 13 1 8 175 03 22 Dedemsvaart 18 19 13 3 2 58 s 23 Delft. ............. 532 519 +l3 65 66 8 ' 79 1962 24 Delfzijl 03 84 + 9 6 6 70 333 46 25 Deventer 391 385 + 6 47 49 9 9 1401 iqo 26. Dicien 68 77 9 44 3 6 297 30 27 Doesburg. 45 28 +l7 53 3 118 5 28 Doctinchein 62 32 +3O 4 205 4 29 Dordrecht ........... 15+ 1 1497. +43 240 220 9 144 5642 «91 30 Drachten 4 3+l 3 3 1 pi _ 31 Edam .. . l2 12 13 32 13 32 Ede, ‘8 38 43 2 139 7 38 Bakhuizen . £6 35 + 1 12' 13 1 IS6 9 34 Enschedé 2:4 221 + 350 54 315 874 40 35 Franeker 3 9 19 1 1 _ 76 _ 36 Goor 18 18 44 1 9 64 o ,37 Gorinchem 228 228 20 20 12 899 26 88 Gouda . . 165 161 + 4 24 25 16 646 16 39 Gouderak 79 81 24 4 24 313 5 40 Groningen 339 344 5 08 37 39 1310 84 41 Haag, den 1693 1682 +ll 70 ■7O 35 199 6091 673 42 Haarlem 9-6 907 +l9 19 76 7 62 3378 160 43 Hardinxveld 61 69 +2 1111 3 oor a 44 Harlingea ll 12 1 1 2 "40 45 Hasselt. . . 5 6 ,212 s 46 Helder, den 56 14 + 25 5 1 54 47 Hendrik Ido Ambacht 0? 63+4 1 1 8 214 37 48 Hengelo ............ 422 400 T22 16 142 44 1587 4g 49 ’s Hertogenbosch 66 62 + 42 2 13 937 10 50 Hilversum ........... 242 239 -p 314 16 2 19 756 70 51 Hoogezaud-Sappcmeer ..... i;l 89 + 2 23 00 s-?8 34 52 Hoorn &6 .88—2 1415 41 3*6 53 Joure 10 16 1 1 1 2 5014 154 Kampen 68 66 + 2-6 ,6 211 046 oR 55 Kinderdijk ........... 149 106 +43 44 7 475 ,Q 56 Krimpen a/d Lek 74 66 + 8 75 1 6 249 35 57 Krimpen a/d IJssel 100 67 +33 7 41 6 298 44 58 KrommeniQ-Worroerveer .... 68 66 + 37 71 4 202 17 59 Leeuwarden . . 147 145 + 23 41 g 606 9 60 Lemmer 29 27 . -1- 21 2 115 _ 61 Leiden 644 536+8 70 67 1 76 2120 im 62 Lekkerkeik 9l 92 13 31 36 298 53 63 Lobith : . 10 _ _ _ _ _ je j 64- jMaarssen .. \ . . 43 37+6 43 10 61 18 65 Maassluis. 40 87 -J- 37 6 2 156 _ 66 Maastricht 70 68 + 2 6 77 «O0 i-i 67 Meppol . 59 56 + 3 10 10 1 __ 216 7 68 Middelburg 246 232 -J- 14 26, 26 1 17 740 143 69 Huiden; l9 19 5 6 _ 51 _ 70 K. Lekkorland 45 33 +l2 _ 3 350 14 71 Nijmegen. • . 377 374+3 42 43 3 127 I+l 200 72 Gist 2ö 26—1 1 tol _ 73 Oostorl’cek 34 33 + 13 31 2 117 ig 74 Oude Pekela 87 .36 + 1 44 1 193 n 75 Oudewater 16 18 2 2 21 1 57 4 '76, Papendrecht 103 96 -7 12 n _ 13 3Ö2 48 77 Pernis ............. 62 50 -t- 12 10 9 5 229 12 78 Ridderkerk 71 51+20 8 1 5 204 _ 79 Rotterdam 4135 3573 +562 287 247 33 g'l 80 Schiedam 118-6 1084 4-102 129 10 411 lól 4430 140 81 Schoonhoven 59 58 + 111 n __ 14 004 jo 82 Sliod recht 77 72 + 5 -2 ] u 270 18 83 Smiido 7 6 + 1 1 2 26 84 Saepk ............. 63 64 13 31 0 244 13 85 Souburg 23 24 1 ' 32 92' 4 86 Stadskanaal 49 49 5 187 2 87 Steen wijk ló 14+1 3 S 5 46 20 68 Tiel / 32n 320 + 522 24 1 60 1255 33 89 • Tilburg 146 121 +25 10 ll 1 4 551 32 10 Utrecht , 1484 14U +73 174 143 17 220 5373 948 91 Yeendam. 115 iis 13 1.2 222 424 45 92 Velp 80 83 -3 13 14 – _ 302 21 93 Vlaardingcn 267 333 _66 58 21 3 28 910 25 94 Vlissingen 209 193 +l6 10 9 3 749 1 95 Voorburg 62 .56 + 6 8 9 6 205 15 96 Wapeningen 41 40 + 1 6 6 2 142 oq 97 , Wéesp 175 175 26 28 1 6 691 10 98 Wesierbroek, 42 35 + 71 1 9 126 20 99 Winschoten 163 163 – 15 25, 21 577 15 00 Woubrugge. 8 8 1 1 ,09 01 IJ lat . 20 ,22 2 82 .02 IJ muiden 169 161 + 8 10 10 1 4 671 28 03 IJselmonde 32 30+2 2 2 121 8 04 Zaandam 254 239 +l5 23 24 4 20 912 61 05 Zaandijk 50 150 77 1 195 3 06 Zaltbommel 84 82 + 214 14 8 331 ifi 07 Zeist ■ 75 69 + 6 1414 – _ 279 13 08 Zuidbrock 13 13 j _ 3 42 16 09 Z nip hen 66 61 + 512 13 5 211 49 10 Zwolle 122 117 _j_ r, 2ü u 4 l8 4?4 9g Verspreide Leden . 43 42 + 13 3+ __ 1 ioo .... . Totaal 25221 .23914 +1207 2383 2239 218 2619

Sluiten