Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er toch over onze organisatie gesproken zal worden en dit naderhand zijn vruchten zal afwerpen. Inde tweede plaats hebben onze werkers zich tot die leden gewend, die door langdurige werkloosheid geen recht meer hebben op uitkeeringen volgens de reglementen, maar toch verplicht zijn, een Wzegel te halen op ons kantoor en dit door welke oorzaak dan ook, verzuimden te doen. Een aantal is nu zijn W-zegel komen halen, of zal dit inden loop van deze week doen, waardoor deze menschen te kennen geven, dat zij er prijs op stellen nog lid van onze organisatie te willen blijven, al moest het een en ander onder hun aandacht worden gebracht. Werkloozen die geen uitkeering meer ontvangen of nog geen recht daarop hebben, moeten er om denken, dat door de organisatie toch voor hen aan de werkloozenkas contributie wordt betaald, alsook aan die instellingen waar onze afd. lid van is, zooals bijvoorbeeld den Haagschen Bestuurdersbond, enz. De secretaris-penningmeester moet dus eenige controle hebben, en daarom is het gewenscht, dat deze werkloozen iedere week hun. W-zegei, waarvoor zij geen contributie behoeven te betalen, komen halen. Tevens kunnen zij ook hun vakblad afhalen. Zij die dit niet doen, worden na aanschrijving of huisbezoek afgevoerd van de ledenlijst en behoeven dus ook niet meer na dien te komen vragen of wij werk voor hen weten. Dikwijls vragen werkgevers aan onzen secr.-genningmeester buiten de arbeidsbeurs om menschen. Wij weten, dat door langdurige werkloosheid enkelen den moed laten zinken en als ’t ware voor alles onverschillig worden. Welnu, onze huisbezoekers hebben deze menschen door hun woord wat opgebeurd. Ook waren er enkelen, die intusschen werk hadden gevonden en thans hun contributie weder betalen en mogelijk vooreerst geen lid meer zouden zijn geweest, indien met een huisbezoeker hun de noodzakelijkheid van organisatie had getoond. Op Vrijdagavond komen de huisbezoekers op ons kan toor bijeen en brengen dan rapport uit, deelen de gesprekken mede die zij gevoerd hebben en ontvangen daarna weder nieuwe namen en adressen om te bezoeken. Deze Vrijdagavonden zijn werkelijk interessant en leerzaam. leder lid,dat zoo’n avond wenscht mede te maken, is welkom, zonder dat hij verplicht wordt aan ’t huisbezoek deel te nemen. Dikwijls zijnde ontmoetingen en ondervindingen van onze huisbezoekers van geen humor ontbloot, al doen zij ook treurige ervaringen op omtrent maatschappelijke toestanden (woningtoestanden bijvoorbeeld) en hoe sommige menschen bitter weinig organisatorisch onderlegd zijn. Maar verbazend kinderachtig vinden wij het, eigenlijk ook onbeleefd, wanneer iemand den huisbezoeker niet onder oogen durft te komen. Zoo gebeurde het, dat P. Wienhoven, Mariottestraat 44, den eersten keer niet thuiswas, den tweeden keer wel niet ziek was, maar wat op zijn bed was gaan liggen, de derde maal mijnheer visite had en het toch moeilijk ging nu onzen huisbezoeker ’n oogenblik te woord te staan en hij maar niet meer moest komen. Aldus waren de antwoorden van zijn vrouw. Ik zal hier maar niets meer zeggen, maar wie dit ex-lid in zijn omgeving kent, moet hem maar eens mededeelen hoe wij over zoo iemand denken. Maar zoo als ik reeds gezegd heb, doen wij gelukkig ook pleizierige ervaringen op en hoop ik een volgenden keer daarover iets te mogen melden. Verder wenschen wij, dat het voor een ieder, die ’t groote belang en nut van ’t huisbezoek inziet, gezien de voorloopig bovenvermelde resultaten, een aansporing mag wezen, om met ons er op uitte trekken. Komt vertrouwenslieden van de vakgroepen, smeden, carosseriebewerkers en rijwielmakers, waar blijft gij nu? Ook voor u hebben wij wel'wat werk! En dan gij loodgieters? Mag ik u nog even herinneren aan ’t verwijt en den oproep van onzen bondsmakker J.Gallee op de laatstgehouden vakgroepvergadering, om mede te werken aan den uitbouw en versterking van onze organisatie! Toont loodgieters, dat gij ook nog wel méér wilt verrichten, dan alleen op uw vakgroepvergadering te komen. Vroeger hadden wij een- aantal loodgieters die direct klaar stonden, om al dat werk te doen, wat in ’t belang van onze organisatie was. Ik behoef maar slechts te herinneren aan onzen fe vroeg gestorven kameraad Vredeveld. Wij hopen, dat wanneer wij na eenigen tijd nog eens het resultaat van ons werken kunnen mededeelen, dat mijn op roep aan de genoemde vakgroepen niet tevergeefs is geweest. L. A. B. tEIDEN. —■ Zoo niet. Nu een groot aantal leden onze ledenvergadering, die op (Vrijdag 27 April j.l. heeft plaats gevonden,’ niet heeft bezocht, acht ik het noodzakelijk daarover een enkel woord in ons orgaan te moeten zeggen. Plet doet zich nog al eens voor dat er leden zijn, die zich met hef eene of andere j

nieü kunnen vereenigen en daaraan gaarne een einde zien gemaakt. Aan deze personen wordt dan te verstaan gegeven, dat een beroep op de ledenvergadering mogelijk is en dat zij dit dus maar daar naar voren moeten brengen, zoodat dan de vergadering, als dat mogelijk is, een uitspraak kan doen. Weer anderen zijn er, die meenen, dat de organisatie op andere wijze groot gemaakt kan worden, doch dat alles blijken maar holle woorden te zijn. Juist op de plaats, waar het ter sprake moet komen, schitteren deze leden door afwezigheid, en laten zij het aan diegenen over die een andere meening zijn toegedaan. Verder hadden wij verwacht, gezien het r Mei-feest, dat meerdere leden wat meer belangstelling zouden hebben getoond. Helaas, ook dat was niet het geval. Zelfs onze werklooze leden, die over allen tijd beschikken (alle niet te na gesproken) achten het de moeite niet waard naar de vergadering te komen, terwijl het voor deze groep van het grootste belang is, dat zij voortdurend op de hoogte blijven met datgene wat voor deze groep door onze organisatie is en wordt gedaan. Zoo nu weer is door den Bestuurdersbond aan den Gemeenteraad een adres gericht, om ook aan Ongehuwden, bij hun ouders inwonend, een uitkeering te verstrekken, terwijl daarnaast voor de Gehuwden is verzocht de norm van ƒ 13.50 plus ƒ 1.50 per kind ook te mogen behouden, wanneer zij 24 weken van de Gem. Steuncommissieg hebben getrokken. Een regeling die reeds in andere plaatsen in toepassing is gebracht. Wij zijn echter stellig overtuigd, dat zulk een verzoek bij de Leidsche autoriteiten niet gunstig zal worden ontvangen en dat zij zullen probeeren het van de hand te wijzen. Dat zijn zaken, die op onze ledenvergadering worden besproken, en trots dat alles toont een aantal werkloozen zich onverschillig voor dat gene, wat wij voor hen tot stand zien willen gebracht. Niet geheel onbegrijpelijk is het voor ons, dat men na maanden lang werkloos te zijn, wat ontmoedigd wordt en eenige lusteloosheid naar voren treedt, doch dat mag voor ons als georganiseerde arbeiders begrijpelijk zijn, maar goed is het niet. Trots allen tegenspoed moeten wij er op berekend zijn, dat het er juist in deze tijden het meest op aankomt, dat zij het hoofd boven houden, om niet in handen te vallen der bezittende klasse, die er op belust is van de ontmoediging der arbeidersklasse misbruik te maken en haar slag te slaan. ■Juist in dezen tijd' moeten wij paraat blijven, om wanneer de tijden zich maar eventjes ten gunste voor de arbeiders wijzigen, wij in staat zullen zijnde geleden schade met verdubbelde kracht in te halen. Daarom makkers, nogmaals niet versaagt, niet gedacht: het geeft toch niets, en daarom maar aan anderen het werk overgelaten. Neen, integendeel, meer dan ooit er op uit, om de weggeloopen en verkeerd georgani- tot het inzicht te brengen, dat na dezen tijd een andere tijd aanbreekt, en wij opnieuw, wanneer wij over de macht beschikken, den eisch zullen stellen voor een menschwaardig bestaan. Daarom hoog onze Organisatie! H. J. B. Buitenland. Levensmiddelenprijzen 1914 en 1922. Het Januari-nummer van het Statistische maandschrift van den Volkerenbond bevat belangwekkende, vergelijkende gegevens over de levensmiddelenprijzen in° 19 verversohillende landen en werelddeelen inden loop van het afgeloopen jaar, welke, rekening houdende met valutaverschillen, aantoonen de verhoudingen met vóór-oorlogsprijzen, deze op 100 gesteld en waarbij wij in aanmerking moeten nemen dat vooral Duitschland, Oostenrijk, Polen, Tschecho-Slowakije en Finland, betrekkelijk ook België, Frankrijk, Italië en Noorwegen met vermindering der waarde .van hun munteenheid te kampen hebben. De gemiddelde levensmiddelenprijzen bedroegen in: Jnli Juli Jan. Dec. 1914 1918 1922 1922 Australië 100 134 142 146 België 100 *) 417 _ C&nada 100 '175 143 Duitschland 100 2.463 80.702 Engeland , . . . , . 100 210 179 175 ' Finland, ...... 100 1.151 1.122 Frankrijk (Parijs) , . . 100 206 319 305 hHië 100 169 157 Italië (Eomel. . . . , 100 203 469 —- Nederland (Amsterdam). 100 175 146 139 Nieuw-Zeelsnd .... 100 139 147 188 Noorwegen 100 271 257 215 Oostenrijk (Weenen). . 100 74.800 1.651.852 Polen 100 73.631 323.829 Tschecho-Slowakije . . 100 1.467 962 Vereen,-Staten v. Noord- Amerika , . . . ,100 164 139 144 ïuid-Afrika ..... 100 134 121 118 ïweden....... 100 265 189 166 iwitserland ..... 100 222 176 156 j *)— beteekent: onbekend. (A. J.) *

j NOORWEGEN. j In het begin van 1923 hebben de I Noorsche werkgevers alle tariefovereenkom! sten, welke 1 April 1.1. afliepen, opgezegd. Bij deze overeenkomsten zijn 60.000 arbeiders betrokken. Enkele weken later is de opzegging ook uitgebreid tot dein 1 Mei a. afloopende overeenkomsten. Verwacht wordt dat de werkgevers voor de nieuw af te sluiten overeenkomsten een volledige herziening der sinds 1919-1920 bestaande arbeidsvoorwaarden, beperking van verlof, verlaging der overwerkpremie en algemeene verlaging der gewone uurloonen zullen verlangen. Dat deze aanvalstactiek der ondernemers zoo plotseling en, in zulk een afmeting optreedt, vindt zijn verklaring inde omstandigheid, dat 27 Maart 1923 de voorloopige wet betreffende obligatorische (verplichte) scheidsgerechten haar geldigheid verliest of een parlementair besluit tot verlenging behoeft. Wordt de wet niet vertiieuwd, dan zullen de contractgeschillen tot uitsluitingen leiden, welke den ondernemers bij den tegenwoordigen gang van zaken, naar het schijnt, zeer gelegen komen. Wel werden de verplichte scheidsgerechten verleden, jaar door de werkgevers minder aangevallen , dan voor twee jaren (toen ging het om loonsverhoogingen en nu om loonsverlagingen, welke door de scheidsgerechten werden toegestaan) ; maar nog behagelijker gevoelen zij zich geheel zonder scheidsgerechten en het liefste zouden zij de handen vrij hebben inden strijd met de economisch zwakkeren. Daar anderdeels ook de communistische partij bij haar waarschijnlijk onjuiste schatting der hedendaagsche krachtsverhoudingen, positie tegen de scheidsgerechten gekozen heeft, kan wel met afschaffing der scheidsgerechten rekening gehouden worden. De geheele stand van zaken toont, dat omvangrijke en ernstige conflicten te verwachten zijn; temeer, daar b. de Noorsche Metaalbewerkersbond van zijn pl.m. 12000 leden in 1922 circa 2130 leden 51.159 dagen (elk dus gemiddeld 25.5 dagen werkloos waren. RUSLAND, Hoe hef bestuur van het ~Al-Russische Vakverbond” de vakvereenigingsdiscipline opvat, blijkt uit de volgende in Februari 1.1. uitgevaardigde raadgevingen, welke de ~Bremer Volkszeitung” 6 Maart 1.1, publiceerde: „Teneinde de loonstrijd niet in ongeregelde botsingen te laten ontaarden, moeten wij hem onder leiding der vakorganisatie voeren... wij moeten de nauw ge z et $ t e discipline invoeren.,, men moet discipline in acht nemen.., De vakorganisatie is verplicht op elke storing in het. productieproces snel te

reageeren. Zij moet ernaar streven elk conflict door onderhandeling of scheids= rechterlijke uitspraak zoo pijnloos en spoedig mogelijk af te handelen, zonder het op staking aan te laten komen.” Zoover als de raadgevingen in het laatste (vetgedrukte) gedeelte gaan, zouden wij toch niet gaarne willen gaan en weten zeker, dat wij op allerlei lieflijkheden uit ’t communistische scheldwoordenboek onthaald werden, als wij deze raadgevingen aan onze leden zouden doen. De eerste raadgevingen (voorkoming van wilde staj kingen enz.) zijn te waardeeren en varen geheel in ons vaarwater. Toch kunnen wij daarin geen onderscheid zien en nog minder een reden om die bij de „Amsterdamsche Internationale” te verguizen. TSCHECnO*SLOWAKIJE. Het Ministerie van Sociale Voorzorg” in de Tschecho-Slowakijsche republiek heeft een wetsontwerp voor arbeidersvacantie uitgewerkt. Volgens dat ontwerp zijnde ondernemers verplicht hun werknemers na afloop vaneen onafgebroken diensttijd gedurende een jaar een vacantie toe te staan van jaarlijks 6 dagen met behoud van loon Na , afloop van io dienstjaren wordt de vacantie tot 12 dagen verhoogd. Jeugdige arbeiders beneden 18 jaar hebben na een onafgebroken diensttijd van minstens 6 maanden aanspraak op een vacantie van 10 dagen. De officieele toelichting geeft als doel van het ontwerp op, dat aan alle loonarbeiders een wettelijk verlof (vacantie) verzekerd moet zijn, en anderdeels dien arbeiders, die reeds eenige op verschillendt tijdstippen vallende vrije dagen genietèn, een onafgebroken vacantie te waarborgen. Tengevolge van dat beginsel hebben ook dienstboden aanspraak op een jaarlijksch Onafgebroken verlof. Dat gaat dus, als het ongewijzigd kracht van wet krijgt., verder dan bij onze christelijke, aan bezuinig'ngsmanielijdende regeering. Als hier gedurende eendoor kapitalistische machinatie ontstane crisb duizenden werkloozen tot gedwongen vacantie gedoemd zijn, hangt men geleidelijk de broodmand (weikloozensteun) hooger en maakt men de rantsoenen kleiner, opdat er door die . . . (vul maar in) niet te veel van den afgod (den Ned. gulden) afgeknabbeld wordt. A. ƒ, ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« I * t deiezeo bladen j ♦ % | van ons vakblad mogen niet worden ♦ ♦ weggeworpen, doch beboeren aan onge- | ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- ♦ ♦ geven te worden. t t % ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o* ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦«■♦♦♦ ♦♦♦♦♦«

AD VERTENTIEN. SNa een langdurig en ernstig lijden i overleed op 28 April onze trouwe i bondsmakker HOLKE BORDER linden leeftijd van 49 jaar. Ofschoon niet op den voorgrond 1 tredend, was hij vanaf 1207 een over- 1 tuigd en ijverig lid onzer organisaties I Zijn nagedachtenis zal ons in eere i blijven! SDen 28sn April overleed mijn vriend I en bondsmakker i H. BORGER § | inden ouderdom van 49 jaar. i i J. HOFSTRA I I Amsterdam, 1 Mei 1923.

Algem. fledeii. üetaalöswerkersbond AFDEELSMG SCHIEDAM Jaarvergadering op Vrijdag 11 Mei te 8 uur in het gebouw „MUSIS SAORUM", Lange Haven. Toegankelijk voorde leden methunechtgsnoote of verloofde. Op deze vergadering verleent het zeker bij velen uwer bekende iaffifïïpaar» O® Haais van Rotterdam zijn medewerking. De agenda vindt U in het vakblad. HET BESTUUR. P. S. Toegang alléén op vertoon van Bondsboekje.

fereempi lei veradeling van het ambacht. Gelegenheid tot het afleggen van proeven van bekwaamheid als GEZEL IN HET VUURWERKEN, in het PLAAT en SMIDSBANKWERKEN en In het MACHINEBANKWERKER en BRAAIEN, ais MEESTER IN HET SMEDEN en als GEZEL EN MEESTER KOPERSLAGER zal gegeven warden eiodle «Juli begin iugysSiis ISÜ3» Voor de Technische Commissie: Joh. Muiters Jr. Voorzitter. Dr. H. F. B. Hubrecht, Algem. Voorzitter. J. J. Meijer Jr. . j0h. Schmidt, Algem. Secretaris. L. Ringlever 1 Leden J. C. N. Logher j Inlichtingen en programma’s verkrijgbaar bij den Algem. Secretares ¥ars BlJSasidtstraai 110 's Oravenhage. Aanmelding vóór 1 Juni 1923. Eota-tifidruk „Vooruiitsane'!, Keizersgracht JTB. A’dam

Sluiten