Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren. Hierbij is gerekend, dat de gewone aandeelen 5 pCt. winst zullen deelen. Was het aandeelenkapitaal niet vergroot, dan zou hij per jaar f 87.500 winst moeten uitkeeren, wat dan berekend ■ is op 7 pCt. Dat wil met andere woorden zeggen, dat nu per week aan winst moet worden gemaakt f 28654, terwijl dit in het andere geval slechts f 1682.70 is. Of, indien wij rekenen, dat er thans gemiddeld 1500 man werken op dit oogenblik werkt er per week nog geen 3/5 van dit aantal dan wil dat zeggen, dat nu per man en per week f 19.10 winst moet worden gemaakt, terwijl dat in Â’t andere geval slechts f 1.12 per man en per week zou zijn. De arbeiders bij Wilton weten beter nog dan wij, dat er thans geen negentien gulden per man en per week aan winst wórdt gemaakt. Wilton heeft in 1921, toen hij zijn prospectus schreef voor het nieuwe kapitaal, een winst beloofd van f 4.000.000 per jaar. Hij zal alles doen wat mogelijk is om zijn aandeelhouders althans eenigszins te bevredigen en wij vreezen daarom den nieuwen aanslag te zijner tijd. Nog is het tijd om zich althans daarvoor te hoeden en zich sterk te maken in onze organisatie. « • • Bovenstaande is een niet onaardige demonstreering ten gunste van onzen eisch: „Medezeggenschap in het bedrijf.” Wanneer dat in 1921 had bestaan, zeer zeker waren de nieuwe lasten niet op het bedrijf gelegd. Zelfs indien de arbeiders niet geschoofd zouden zijn in bedrijfsbeheer, dan nog gelooven we, dat zij niet zoo stom waren geweest om mede te werken aan een dergelijk stuk wanbeheer. Want dat het wanbeheer is, staat voor ieder, die de zaak onbevooroordeeld beschouwt, vast. De heer Wilton deed dan ook beter inplaats van met den mond zijn arbeidersliefde te belijden, dooreen forsche daad te toonen het bedorvene zoo goed mogelijk te willen herstellen. Hij moge dan als voorbeeld nemende bekende tabaksfabrieken van Gebr. Philips, die hun kapitaal tot op i/to afschreven. Een dergelijke daad kan o.i. alleen WiltonÂ’s werf voor ondergang behoeden. Wij vreezen echter dat de heer Wilton, vóórdat hij hiertoe overgaat, nog wel eens een enkelen keer bij de arbeiders zal komen om hun positie nog meer naar beneden te trappen. Wij kunnen slechts wenschen, dat de werklieden bij Wilton de harde les van thans ter harte zullen nemen en zich krachtig schouder aan schouder zullen scharen ïn den Algemeencn Bond. W, ♦ ♦ Gelezen bladen | ♦ van ons vakblad mogen niet worden t | weggeworpen, doch behaoren aan onge- ♦ | organiseerde kameraden ter lozing ge- « ♦ geven te worden. ♦ J * Bij de cijfers. Evenals wij in Mei het percentage zegelverkoop over het eerste kwartaal van 1923 publiceerden, geven wij hierbij thans een overzicht over het eerste halfjaar 1923. Wij meenen nog eens te moeten herhalen: zoolang het percentage zegelverkoop niet daalt beneden 95 pCt., is de zaak in orde. Waar men komt beneden 95 pCt. (wij hebben dit ook nu weer aangegeven door die cijfers v et te doen drukken), is het noodzakelijk, dat de reden hiervan wordt nagegaan. De oorzaak kan verschillende redenen hebben. Of men geeft een te groot ledencijfer op, men heeft teveel wanbetalers en voert deze niet intijds af, of men verwaarloost de uitgereikte vrijstellingszegels. Bij vergelijking van het eerste kwartaal is er vooruitgang merkbaar. Waren er in het in Mei gepubliceerde overzicht nog 29 afdeelingen, die niet voldeden aan de gestelde 95 pCt., thans zijn het 21 afdeelingen. Feitelijk nog te veel. Opmerkelijk is hierbij, dat het vrijwel dezelfde afdeelingen zijn, die achterblijven. Durft men daar de groote schoonmaak niet aan ? Wij geven aan de besturen van de afdeelingen, vooral daar waar de zegelverkoop zich om de 80 pCt. beweegt, in overweging eens ernstig na te gaan, hoe het zit. Leden op papier kunnen wij niet hebben. Elk lid heeft zijn rechten, doch moet ook zijn plichten kennen. De contróle der gemeentebesturen op het ledental is thans van dien aard, dat iedere grootdoenerij ten slotte wordt achterhaald. Men kieze dus den wijsten weg. ,]. G. S. _

PERGEMTAOE ZEOELÃœiTOiFfE gedurende het Iste halfjaar 1923, Iste halfjaar 1923. „ a = 5* « ïc ~ Z – .5 a o a'Z S = ' « – a ë a £ a £ 35 = « CU < OJS • U- H 1 Alfsn a/d Rijn 108 93 98 99 97 101 99 2 Alkmaar 105 101 99 100 98 100 100 3 Almelo ..... 83 88 89 84 96 96 91 4 Amersfoort 98 101 75 8S 72 87 85 5 Amsterdam .... 96 95 95 103 96 97 97 6 Apeldoorn 99 101 98 99 03 100 96 7 Arnhem 96 96 95 100 99 98 97 8 Assen 99 105 84104 94 107 100 9 Baar» 98 93 96 02 98 100 95 10 Bedum 10, 100 100 100 100 91 98 11 Bergen op Zoom ...110 SQ 84 100 87 98 95 12 Beverwijk 97 100 100 99 10! 98 99 13 Bfldt, de 95 121 89 96 83 102 101 14 Borne 98 100 100 100 100 100 100 15 Breda S4 97 97 96 95 98 96 16 Brammen 93 64 99 82 88 106 39 17 öti*«um ; 85 101 103 100 100 100 98 18 Capclie op dÂ’lJseel.. 98 98 97 97 01 100 98 19 Culemborg .... -101 lüO 100 100 101 lOC 100 20 Dedemsvaart 89 82 89100 83 9ü 83 21 Delft 98 95 96 100 82 94 96 22 Delfzijl 103 97 97 97 96 97 98 23 Deventer 101 100 103 99 10U 100 100 24 Dieren 73 78 67 70 67 78 73 25 Doesburg 88 34 82 94 03 9. SI 26 Doetinchem........ 9b 78 91 70 E5 78 27 D0rdrecht.......... 100 84 98 97 100 100 98 28 Ede . 83 71 60 94 88 84 83 29 Stikhuizen Uo lil Ho 107 UI 90 U)G 30 En5chedé........... 99 9b 8E gé 98 97 95 31 Eranoker 117 llü lèil 90 100 110 108 32 Goor 100 iüü 95 100 100 99 99 33 Gorinchem 991()3 97} 98 99 96 99 34 Gouda 98 98 96 92 95 95 96 35 Gooderak Si 96 04 100 100 100 95 36 Groningen 97 100 96i 75 91 92 92 87 Haag, den 94 95 SA 981 99 102 97 88 Haarlem 82 9b 53,100 93 97 84 89 Hardiexveld ....... 100 99 99 403; 97 96 99 40 He1der........ 78 Sö looi 94 83 88 85 41 Helmond.... 100 96 85 86 100 100 95 42 H. X. Ambacht 97 96 99 95 8S 84 95 43 Hengelo .. 96 95 100103:97 99 98 41 's-Henogenbosch ... 102 34 95Â’l00; 95107 99 45 Hilversum 37 84 87, 87 83 86' 87 46 Hoogez.-Sap.raeer .. lüO 97 98;l01il00 97 j 99 47 Hoorn 100 Uü 100100100 1001100 48 Jourè . 100 70 98 lOu 100 100 95 49 Kampen 75 . 98 99! 95108100 96 50 Kinderdijk 99 97 81 97 87 96 65 51 Krimpen aid Lek .. 99 *Ol 96! 98 102 103 100 59 Krimpen a/d IJssel.. 98 I(JS 98 100 102 101 10l 58 Kromm.-Wormerv .. lofc 94 92 62: 91 104 95 54 Jjeeuwarden........ .88 IOU 8S liX) B3 96 94 55 Le1den............. 103 98 04 34 9b 98 97 56 Lekkerkerk 103 102 99 97 103 101 10l 67]Lemmer ........... 98 1(16 100 97 100101 100 58 Lobith 7? 91 84 97 8S 60 88 59 .Maassluis... SI 97 95 95 931(19 97 60 Maastricht... 7a ,88'87 96 80 S3 87 61 Mappel ... 9jloO 96 lot 100 lü2 1()0 62 Middelburg 84 81 105 95 84 iOi 97 63 N. Lekkerland ..... 97 1(;0 34 1(10 918100 98 64 Nijmegen.. 99 99 97 1001101 99 99 65 Olst WloülüO 105 " 100100 66 Oosterbeek 103 Uil 97 9! 91 82 99 67 Oude Pckela 98 81 93 looi O 96 95 68 Oude water IOU lj2 97 98 94 S2 97 69 Papeadrecht ....... lOu 98 104 ggl 991 . 9 Iffj 70 Pentis 95 98 99 ggl'. 3 ■ ,5 100 71 Ridderkerk 95 IQ2 l(r2 1(j0 liS JOO 99 72 Rotterdam 24 82 S2 D4 94 96 94 73 Schiedam ..t.....,. 98| 98 9i 100 97 74 Schoonhoven....... lob *O6 102l0u 100 100 102. 75 Sliedrecht ......... 71 B.' Ui 8S Oö 97 88 76 Sneck 96 96 SaloolOOlOO 98 77 Souburg 100 Uo 'oo|loo 100 104 101 78 Stadskanaal.. 94 99 98Uoi 95, S3. 95 7-9 Tiel 10U lüü S9flOO IOOj 99 100 80 Tilburg UC S4 loi 10l 100 iQO 101 81 Utrecht 84 98 98 96 97 94 95 82 Veendam lüü 10l IOU Iqü 102j 97 100 83 Velp 105 Ijl 04 %■ 95 los 99 84 Viaardingen 96 85 97 92 96 95 94 85 Vlsssfngen ......... 95 lyO 100 lüó 97 99 98 86 Voorburg .i 96 96 99 97 88 96 95 87 Wageningen ....... 103 lüü 102 iQO loo| 99 jol 88 Weesp 95 97 94 63 93j 97 95 89 WesterbrOek 99 lüü lü3 lüO 9810210 ) 90 Winschoten 88 99 96 95 *O2 81 95 91 IJlst.. 101 1<36 100 IQB 03 104 102 92 Umuiden 103 IQ2 97 loi lüO 97 100 98 IJsselmonde ....... 95 1(J0 lOö lü3 97 9$ 99 94 Zaandam 105 98 loi 01 98 100 99 95 Zaandijk. 97 82 102 96 S3 ICO 97 96 Zalthoxnmel 101 100 97 97 94 94 97 97 Zei5t....... 103 S7 87 88 85 BS 0} 98 Zutphen 101 102 99 101 100 97 ;0j 99 Zwolle... 96 98 S4 S3 03 03 gj 100 Verspreide leden ... lOC 71 72 87 83144 94 Het percentage zsgalvcrkoop verkrijgt, men op de volgende wijze. Het gemiddeld ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te teilen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddeld ledental is nu de kleinste helft IÖ3. Dit gemiddelde ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand (dus met 4 of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels wat uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, gaat men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer grooter nemen (twee nullen achter zetten) en dealt hierop het aantal wat had moeten zijn uitgegeven. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. De firma G. L. Loos en Co. alhier deelt ons mede, dat door haar weer een cursus zal worden gegeven in autogeen lasschen en snijden, beginnende 7 September 1923, eiken Vrijdagavond van 7—gij uur, gedurende 3 maanden, in Â’t gebouw van de firma, Keizersgracht 68g. De kosten voor de deelname bedragen per leerling f4O, welker betaling in 3 termijnen is toegestaan.

BREDA. Van onze afdeeling gaan er tot nu toe veel te weinig op 23 September naar Amsterdam. En dat, terwijl voor onze leden de heele reis hoogstens f 2.50 kost! Zoo’n goedkoope gelegenheid om in Amsterdam een dagje te vertoeven doet zich niet meer voor! Bovendien, men is ge- | tuige en doet mee aan de grootste betoo- j ging ooit door ons in Nederland gehouden. Vooruit, vrienden! Geeft u op! * * * Onze leden worden opmerkzaam, gemaakt op de wijziging die er in het Bureau voor Arbeidsrecht heeft plaats gevonden. Als ambtenaar fungeert niet meerde heer Neve. De zaken worden voorloopig door het bestuur behartigd. Dit bestuur houdt zitting des Woensdagsavonds van 8—9.30 uur, aan het adres Godevaert Montensstraat 25a. Men neme hiervan goede nota en zegge het voort! D. v. H. DEVENTER. Met de jonge werklieden der Firma Nering Bögel hadden wij een vergadering, die door allen was bezocht. Aanleiding daarvoor was de ontevredenheid over de lage loonen en de wijze waarop voor deze jonge werklieden de tarieven werden vastgesteld. Met dezen toestand waren de bazen volkomen bekend en meermalen was hun verzocht, de Directie te bewegen daarin verbetering aan te brengen. Dit werd echter niet gedaan, waardoor de ontevredenheid dezer jonge werklieden steeg. Wij hebben de Directie met den toestand in kennis gesteld en verzocht, om de uurloonen te verhooge n tegemoet te komen aan de andere grieven. Zoodra wij antwoord op deze verzoeken ontvangen, zullen wij weder de jonge werklieden ter vergadering oproepen * • • Een goed geslaagde betooging. De betooging op Zondag 26 Augustus j.l. voor onze 23 September-eischen en tegen het Viootv/etplan, is hier uitstekend geslaagd. Duizenden arbeiders met hun vrouwen namen hieraan deel en zeker is het, dat 23 September een onvergetelijke dag wordt voor de moderne arbeidersbeweging. De Deventersche arbeidersbeweging begrijpt haar taak in dezen tijd volkomen/en dat is noodig ook. Vele onzer leden hebben aan deze demonstratie deelgenomen, maar ook veleh stonden langs den weg. Vrienden, dat mag niet. Het is ook uw belang en daarom is uw plaats voortaan in den optocht achter uw vaandel. Het wordt meer dan tijd, dat onze mannen en vrouwen zich krachtig verzetten tegen het misdadig gedoe van Regeering en werkgevers. Daarvoor hebt gij op 23 September te Amsterdam gelegenheid. Gij kunt u tot 6 September nog opgeven bij den secretaris. De reiskosten naar en van Amsterdam bedragen f 4.20. DEN BOSCH. Een conferentie zooais ze behoort te zijn! Wij hebben meermalen de gelegenheid benut, om van onze verontwaardiging te doen blijken als de firma Grasso te den Bosch de organisaties minder netjes behandelde. Wij willen nu vanaf deze plaats ook van onze waardeering doen blijken, nu deze firma dezer dagen ons ter conferentie noodigde en de vertegenwoordigers der organisaties daar ontving en inlichtte op een manier, die wij gaarne velen patroons tot voorbeeld willen stellen. De zaakwas deze, dat de firma tot de Arbeidsinspectie het verzoek had gericht 53 uren per week te mogen werken tegen hetzelfde eindloon. Ineen personeelvergadering had de Directie de motieven daarvoor ontvouwd en een paar weken nadien een mondelinge stemming doen houden. Met Si—46 stemmen werd het voorstel der Directie aanvaard. Op een daarna gehouden conferentie met de vertegenwoordigers der bonden, werd dit resultaat der stemming wel telkens door de Directie uitgespeeld, maarde organisaties ontkenden de waarde ervan. Mogelijk voelde de Directie dat ook wel en beijverde zij zich daarom, de vertegenwoordigers der vakbeweging te overtuigen van de groote moeilijkheid om tegen de huidige productiekosten aan orders te komen. En laten wij nu direct zeggen, dat de Directie niet alleen beweerde, maar met tientallen feiten de juistheid van die verklaring staafde. En geen uitgezóchte gevallen ; naar willekeur door ons verlangd, toonde de Directie aan, dat haar bewering niet maar een praatje was. Zij gaf ons o.m. ter beoordeeling een geval wat zich voordecd met een order der gemeente Amsterdam. Deze gemeente had voor haar abattoir koelmachines noodig en stelde als voorwaarde Hollandsch fabrikaat. De firma schreef er op in, maar het werk werd haar niet gegund. Bij ’n persoonlijk bezoek aan den Wethouder Wierdels bleek den heer Grasso daarna, dat de machines toch door ’n Ned* onderneming waren geleverd en dat ook de voorwaarde van Ned. fabrikaat daarbij was bedongen. Wat was j

echter het geval? De Nederl. onderneming was „Werkspoor” te A’dam, maarde machines waren dooreen transactie van deze dooreen bekende firma te Neurenberg in Duitschland geleverd! Gegeven dat de mededeeling van den heer Grasso juist is | en hij gaf ons verlof tot publicatie dan j moet hier van misleiding worden gesproken ! En dan te weten, dat de Directeur van „Werkspoor” de heer Friebels is, die als lid der Rijkscommissie voor werkverruiming juist deze dingen moet probeeren te beletten! Maar om nu op de conferentie terug te komen, we werden hier niet afgepoeierd, zooais dat zoo heel vaak den laatsten tijd geschied is. Men deed heel veel moeite om ons te overtuigen. En hoewel nog veel te vragen en op te merken zou zijn, willen wij hier toch wel verklaren, dat als alle conferenties opgevat werden als deze, er vaak voor beide partijen heel wat betere resultaten bereikt zouden zijn geworden. Uit deze conferentie werd thans het voorstel geboren de uurloonen te laten als ze thans zijn, maarde meerdere uren voor alleen 25 pCt. vergoeding te werken. Verder voor 50 pCt. doorbetaling der Chr. feestdagen en vacantiedagen. Geen wijziging in de arbeidsvoorwaarden, dan na overleg me! de bonden. Over dit voorstel zal met de leden worden vergaderd en stellig zal daar zóó worden besloten, als met de omstandigheden overeenkomt. Het resultaat der conferentie hadden wij gaarne milder gewenscht, maarde wijze waarop men confereerde beviel ons wel! De arbeiders hebben daar stellig recht op. Maar altijd wordt dat niet begrepen. Waar het hier thans wel begrepen werd, betuigen wij daarover onze waardeering. v. H. GORINCHEM. Toezeggingen van de Directie van de N.V. „Useiwerf” en wat deze waard zijn. Wij ontvingen dato 7 Februari 1923 een brief van de N. V „IJselwerf”, inhoudende o.m. een mede deeling, om accoord te gaan met een voor stel, om ingaande 1 Maart daarop vol gende de loonen opnieuw met minsten 7| pCt. te verlagen. Na eenige bespre kingen ten kantore van de Directie i Utrecht op 13 en 26 Februari werd overeen gekomen en nadien schriftelijk bevestigt op 8 Maart: a. 1 Maart 2|- pCt. loonsverlaging; b. Op 1 Mei opnieuw 5 pCt. loonsverlaging (zoo er nieuw werk is en anders zooveel later); c. Na de loonsverlaging onder b. genoemd, z a 1 i n 1923 geen verdere loonsverlaging worden ingevoerd. Wij ontvingen echter in Juli van onze leden te Gorinchem bericht, dat opnieuw een loonsverlaging was ingevoerd en wel van 4 h 5 cent per uur. Ineen schrijven d.d. 19 Juli deelden wij een en ander aan de Directie mede en verzochten op grond van de overeenkomst, getroffen in Februari en schriftelijk bevestigd den 8 Maart, intrekking van deze loonsverlaging. Den 2ien Juli ontvingen wij een schrijven van de Directie inhoudende de mededeeling: „In antwoord op uw geëerd schrijver van 19 dezer, deelen wij u beleefd mede, dat wij, hoe gaarne ook, ons niet kunnen houden aan onze besprekingen ter conferentie op 26 Februari 1923.” Niet eerst met ons daarover gesproken, neen, eerst van het overeengekomene afwijken en als er bemerkingen op worden gemaakt, heel lakoniek melden; „W ij kunnen ons niet aan de afspraak houde rt.” Zooiets moesten wij eens doen! Heel de Nederlandsche pers kwam in beroering om te schrijven over die woordbrekers. De onregelmatig ingevoerde loonsverlaging bleef echter gehandhaafd en om nu de kroon op het werk te stellen en de waarde voldoende uitte drukken van de beteekenis vaneen overeenkomst met deze directie, ontvingen wij thans een schrijven meldende : „Dat inde commissaris-vergadering werd besloten, met het oog op de slechte bedrijfsresultaten, de loonen van alle werklieden te Gorinchem ingaande 3 September e.k. met 10 pCt. te verlagen.” Over hetgeen overeengekomen is, wordt niet meer geschreven. De directie beschouwt dat zeker als een vodje papier. Fraaie toestanden zoo! Zullen de arbeiders eindelijk leeren, dbor de harde lessen die zij krijgen, een eenheidsfront te vormen ? Om heeren, als deze, op gevoelige wijze aan hun gegeven woord te herinneren ? B. HAARLEM. De „Hubertina” heeft een aardig werkje aangenomen. Er zal dus aan deze werf weer eenigen tijd brood op de j plank zijn. Jammer, dat deze vreugde nu

Sluiten