Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lijk hebben te maken, dat hun plaats is inde organisatie! Ook onze leden roepen wij toe; niet kankeren, maar aanpakken! H. J. B. ROTTERDAM- Gemeentelijke Arbeids* bsui». Overzicht der werkzaamtieden voor Metaalbedrijven der gemeentelijke Arbeidsbeurs over cte maand üctober 1923. Aanvragen van werkgevers 170 volw. 41 jeug.; aanbiedingen van werkzoekenden 1219 volw. 141 jeug.; plaatsingen van werKzoekenden 136 volw. 36 jeug.; voldane aanvragen van werkgevers 155 volw, 31 jeug- SCHIEDAM. Centr. Com. v. Arb. Oniw. cursusvergauering op Donderdag 32 ’s avonds h uur in het Volksgebuuw. Spreker P. de Bruin (weth. y. (Jnaenvtjs te Schiedam). Onderwerp: „Hei onderwijs aan het arbeiderskind.” ie avond; a. Openbaar of Bijzonder onderwijs; b. Voorbereidend en Lager onderwijs. BezoeKt deze vergadering! ZAANDAM. Wij houden als inzet voor onze Wimerptopagancla pp Vnjdag 23 November in „Ons Huis” een openoare vergadering met als spreker van der Born uit Utrecht. Kamerauen, houdt dezen avond vrij, niet alleen voor U, maar ook voor Uw vrouw of meisje. Neemt kennissen en anciers-georgamseerden mee. Deze vergadering moet slagen! Wij moeten het terrein overzien, vóór wij tot den aanval overgaan. Vooral de vrouwen, die zich op onzen feestavond zoo geamuseerd hebben, zij beboeren ook hier aanwezig te zijn, want wie voelt het meest de striemen van de zweep der werkloosheid? Toch zeker de vrouwen en de kinderen ! Wij hebben reeds een kernvergadering gehad met de huisbezoekers. Zij zulleri U deze week bezoeken en U opwekken deze vergadering bij te wonen. Laat hen niet te lang praten over het nut van organisatie enz., want wij hebben meer te doen dan onze eigen menschen aan te sporen. Weg met de lauwheid en de iakshgid! Ziet, wat op ’t oogenblik in Duitschland gebeurt, hoe daar de arbeiders op alle mogeiijke manieren en trucs tol den hongersnood worden gedreven door de bezitters der aardsche schatten. Wij willen dat hier voorkomen, wij moeten zorgen gewapend te velde te kunnen trekken om de reactie het hoofd te bieden. Zij laten ons ook hier niet met rust. Denkt aan onzen De loonsverlagingen zijn niet van de lucht. Men wil ons weer terugdrijven naar de toestanden van vóór den oorlog. Wij dulden dat niet. Vrouwen en mannen, laat ons toonen, waartoe de Alg. Ned. Jvletaalbewerkersbond, afdeeling Zaandam, iin staat is. Allen dus de komende weken op het pad ter versterking van onze afdeeling. Weet gij adressen van on- en verkeerd georganiseerden en ziet ge zelf geen kans zoo iemand te bewerken, geef ons het adres en ge doet een nuttig werk voor Uw organisatie. Wij waren allen present op onzen feestavond. Het is nu aanpakken geblazen. Laten wijde zaak van den ernstigen kant zien en zoo mogeiijk een paar avonden inde week vrij maken voor huisbezoek. Zoo ge liever iets anders doet, ga dan verspreiden of plakken. Wij hopen, dat deze opwekking voldoende zal zijn. De Correspondent, Sprekerslijst Ver. „De Meuwe Gedachte”. ■Ajd. Amsterdam, 18 November: Herman Hana. Kentering. Theater Nöggerath, Reguliersbreestraat 34. Aanvang v.m. uur. Ajd. Haarlem, 18 November: N. J. C. Schermerhorn. Priester en Profeet. Gebouw v.d. Protestantenbond, Jacobstra§t. n.m. 3 uur. Ajd. ’s-Gravenkage, 18 November; Dr. M. H. J. Schcenmaekers, Over het wezen van Religie. Apcllo-Theater, Spuistraat 19. Aanvang v.m. toi uur. ■Ajd. Rotterdam, 18 November: Kees Meijer. De strijd om God (gelegenheid tot het stellen van vragen). Tivoli-Schouwburg, Coolsingel. Aanvang v.m. iOj uur. fAjd. Utrecht, 18 No\'ember: C. S. Adama van Scheltema. Voordracht eigen werk. Rembrandi-Theater, Oudegracht (Vieburg). Aanvang v.m. 10J uur. Toegangsprijs voor niet-leden 20 ets. Leden der Vereeniging hebben vrijen toegang. , ' Sprekerslijst Ver. „De Nieuwe Cultuur”. Ajd. Rotterdam, 18 November; Dr, P. C. Hooykaas. over Era Angelico (met lichtbeelden). „Ons Huis”, Gouvernestraat. Aanvang v.m. io|- uur. Ajd. Schiedam, 25 November: Dr. J. M. C. van Overbeek. Over Haydn. Zang van den heer én mevrouw P. Schipper, pianobegeleiding van raej. L. Brauns. „Volksgetrouw”. Aanvang v.m. xoi uur.

Bij den overzichtstaat van het percentage van den zegelverkoop. Ouder gewoonte plaatsen wij nu ook weder den overzichtstaat voor de drie kwartalen van 1923. Hoewel het ons bekend is. dat onze functionarissen zeer veel waarde hechten aan dezen staat, vooral omdat men ook gaarne in andere afdeelingen het verloop wil nagaan, bereiken wij toch feitelijk niet wat wij willen. Het wil ons voorkomen, dat de bestuurders nog niet goed inzien waarvoor de publicatie dient. Tenminste, afgaande op sommige afdeelingen, schijnt het bestuur zich er weinig van aan te trekken hoe de zegelverkoop eigenlijk loopt. Wie dezen staat critisch beschouwt, zal het opvallen, dat er enkele afdeelingen zijn, waar de zegelverkoop het geheele jaar door niet hooger komt dan tot ruim 80 pCt. Enkele nog minder. Het is toch duidelijk,

**" * *“"* r dat hier iets niet in orde moet zijn. Want, wat wil dit feitelijk zeggen? Dat van elke 100 zegels, die uitgereikt moesten worden, er maar 80 o' enkele meer worden uitgereikt. Men voelt wel, dat dit niet mogeiijk is. Is het inderdaad zoo, dan is het eerste plicht van het bestuur eens precies na te gaan welke leden geregeld den bode „niet thuis ’ geven. En dan natuurlijk deze leden afvoeren. Men dient zich te houden aan de reglementen. De contributie dient geregeld te worden betaald en daarmee af. Zooals mep reeds wept, is, zuodra tiet percentage van uitgifte komt op 95 pCt. en hooger, de zaak in orde. Dat is het geval met | van onze afdeelingen. Laten de nakoniers trachten ook de '95 pCt. te bereiken. Waar het komt beneden 95 pCt. (wij hebben dit ook nu weer aangegeven door die cijfers vet te doen drukken) is ’t noodzakelijk, dat de reden hiervan wordt nagegaan. S.

Psrcentsgo Zegeluitgifte gedurende hot lstes 2de en 3de Kwartaal 1923. Eerste, twpoda en derde kwartaal 1923: £ ö No. AFDEELINGEN: ftj Jq x 6 -Z0 = 5 |q’ -o || I = I = JU < = e * = ".o 1= Ja *2 – 'L 1 Alten ad Rijn 108 £3 98 99 97 JOl 100 97 99 99 2 Alkmaar 105 10l 99 ]oü 98 100 97 97 9S 99 3 Almelo 93 SB gg 84 9G 9G 101 lr3 ,u2 34 4 Amei stoort S3 lui 7j 83 72 87 E8 02 82 82 o Amsterdam 96 95 95 103 90 97 96 Si 97 96 6 Apeldoorn 99 301 90 99 93 100 98 99 101 99 7 Arnhem 96 96 95 100 99 98 99 99 100 98 * A!-'sen 99 105 04 104 84 107 lil 104 93 100 ™«n’ 98 03 96 82 98 100 100 91 96 95 10 Bedam 10(1 100 100 KW luo 91 100 100 90 98 11 Bergen oi> Zoom 110 £0 £4 100 B7 98 97 81 96 95 12 Beverwijk 97 joo 100 99 10l 98 98 98 98 99 13 Bilt.de 95 12! 63 96 83 102 81 123 82 96 14 Bonte 38 lüü lui 100 100 100 10>t 100 100 100 hv Breda <34 97 97 <G 1,5 c.g £4 101 {,2 95 16 Brommen £3 64 99 82 £3 106 ICO 96 106 93 17 Bossum SS Jol 503 100 luo 100 69 104 K0 98 18 Capeile op o’Us ei 98 9a 97 97 KI lüü 98 100 101 99 19 Culemborg lui K0 100 lüü 101 100 99 97 100 100 20 Uedemsvaart 60 82 C3 100 £9 50 99 100 87 91 21 Helft . 98 95 96 100 92 94 98 33 104 97 22 Delfzijl 103 97 97 97 95 97 100 98 100 98 23 Devent'-r 101 100 103 99 100 100 98 99 103 100 24 Diere. 73 7S 67 79 17 73 87 83 CO 75 25 Doesburg Cü 94 £2 S4 £8 £8 £4 113 K3 94 26 Doetincnera 98 78 91 70 55 97 85 97 84 27 Dordrecht 100 94 ;« 97 ]oo 100 105 98 97 99 28 Ete C 37/ 69 04 £8 84 95 CO 73 83 29 Kokhuizen 1)0 lil 110 107 lil 90 83 10l K5 104 30 Enschedé 99 98 gg 83 98 97 100 SI 101 96 31 Franeker 117 110 Kil £W 100 110 106 lüO 103 107 32 Goor 100 ICO 95 100 ICO 99 1' 0 Ko lüO 99 33 Gorinehem 99 103 97 98 99 96 96 95 93 97 34 Gouda 98 98 96 82 95 95 100 96 99 97 35 G «urterak 81 f.g 54 Ko K0 lüO 90 95 98 95 38 Groningen 97 100 96 75 Sl 92 91 77 80 89 37 Haag. den 84 95 S4 98 99 lui 99 , 96 95 97 38 Haarlem 81 98 03 100 63 97 98 83 97 94 39 Hardiicxveld UÖ 99 99 103 97 £6 99 98 97 99 40 Helder 76 8S jOO 04 83 EÜ 92 86 103 83 41 Helmond..,. Ko 96 01 05 luO 100 lou 63 100 96 42 H. I. Amhaent 97 96 99 9» C 9 84 93 96 100 95 43 Hengelo 96 95 XLO 103 97 99 96 99 99 98 44 '«-Hertogen bot ch lu2 94 i6 UtO 95 107 96 89 95 97 45 Hilveri-um £7 £4 £7 8? £0 88 85 £8 89 87 46 Uooge.z.-öap.itteer KO 97 98 01 , 100 97 102 102 102 100 47 Hoont 100 Kü ]CO 100 100 KO 100 98 100 100 48 jou e luo 75 98 100 100 100 ICO 97 100 96 49 Kampei 75 9b 99 95 108 100 97 98 104 96 50 Kinderdijk 19 97 Sl 97 67 96 04 91 94 84 51 Krimpen ad Lek 99 10l 96 9ö log 103 102 lüü 105 10l 52 Krimpen a/d Uss-el 9b 105 9b Ko 102 10l ]O3 102 102 101 53 Kromm.-Wormerv lub S4 £2 82 Si 104 95 97 88 84 54 "Leeuwarden 83 üo £9 100 £3 96 34 84 99 95 55 Leiden K3 98 S4 £4 98 98 97 100 9b 98 56 Lekke, keik 103 lu2 99 97 lu3 lül K0 96 97 100 57 Lemmer 9b IC6 JOO 97 Ko lui 84 104 94 99 58 Lobith 77 Sl 84 97 85 80 71 81 86 84 59 Maassluis 91 97 95 95 93 109 84 87 97 94 60 Maastricht 7o 69 87 96 80 83 £9 96 82 89 61 Meppel 99 luu 96 104 luo K2 IU2 lül 9a 100 62 Middelburg 94 91 ]O5 95 84 lül S2 101 97 97 63 N. Lekkerla.ul 97 Kü 04 100 ! 0 100 98 103 83 98 64 Ni, niezen 99 99 97 ]OO 101 99 96 Kl 97 99 65 Oude Pekela 98 81 93 .00 100 96 95 87 89 93 66 Oudewater luo lu2 97 98 S4 92 32 lo 00 9 67- Papend recht luO 98 fOl 98 99 99 )0l 104 9b 10« 68 Pernis 95 98 99 9b 103 lus 99 100 103 100 69 Ridderkerk 95 lu2 102 luo 83 100 101 99 34 90 70 Rotterdam £4 92 82 £4 84 96 99 lü2 95 9« 71 Schiedam 80 KI 9b 98 97 luO 98 104 102 95 72 Schoonhoven ' Kó 105 102 luu 100 100 10U KO 100 109 73 blieilrecht 71 80 104 85 ÜJ 97 92 88 91 81 74 Sneek 96 96 98 K0 100 100 10J luo 103 98 75 Souburg Ko 100 100 KO 100 104 96 83 100 99 76 Stadskanaal 04 99 98 lel 95 83 lu6 106 100 99 77 Tiei luu ICO 99 100 10u 99 )00 99 99 98 78 Tilburg Ü0 S4 lül lül lüo KO 104 lu3 98 109 79 Utrecht 84 9b 98 96 97 94 98 84 101 91 fcO Yeendain luu lui ICO ko lu2 97 lOU luo 100 105 81 Velp 105 101 E4 86 95 103 97 98 100 90 82 Vlanrdiiige.il 96 85 97 92 96 95 97 95 95 89 83 Viissiugen 96 HO lüü luo 97 99 lui 96 100 94 84 Voorburg...... 96 96 99 97 8g 96 Sl K2 97 99 85 Wagetiingeii 103 100 102 ]ou 301 99 luo 99 87 95 86 Weesp... 95 97 S4 93 S3 97 65 95 92 99 87 Westeruroek 99 300 103 luo 98 102 luo 100 10l 103 88 Winschoten 86 99 96 95 102 91 95 lül 98 90 89 IJlst KI luö Kü 108 93 lu4 90 Ko 100 K)6 9U Umuiden .... 103 102 97 lül 100 97 103 K»1 100 100 91 iJssWmoiuiu 9.» 100 305 103 97 86 100 1(10 300 100 92 Zaandam lOó 98 10l Q| 98 100 81 97 98 90 93 Zaandijk... 97 92 102 96 93 100 luö Ü0 32 98 94 Zalrhouunai 10l IcO 97 97 94 84 95 84 84 99 95 Zeist.... 103 87 8/ £8 85 89 85 88 81 86 96 Zutpheii 101 102 99 101 100 97 iu2 98 97 105 97 Zwolle i 6 98 94 93 83 83 91 93 88 90 Verspreide leden- lu6 71 72 67 65 144 55 76 53 833 H<>t percentage zegelverkoop verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddeld ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te lellen, b.v. 1 Jan. 100, X Febr. 107, totaal 207, Het gemiddeld ledental is nu de kleinste bplti 103. Dit gemd’eld ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand, (dus met 4of 5). De uitkomst hiervan is het aantal zegels wat Uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu bet percentage uitgegeven zegels te vinden, gaat men het effectief aantal uitgegeven zegels 100 keer gr-oter nemen, Gweö nullen acuter zetten), en deelt hieiop , het aantel wat had moeten zijn uitgegeven.

■ ’ —l; ___ Voor de Vrouwen. De verwerping der Vlootwet. Het is een goede dag geweest, die laatste Vrijdag in Ocfober. Een goede dag voor ons, vrouwen. Wij, die altijd meer met het gevoel dan met het verstand antimilitarist zijn, die bij het woord oorlof – vloot eerder nog denken aan schreiend, moeders dan aan verspilde millioenen, ons is op dien gedenkwaardigen Vrijdagmiddag een pak van ’t hart genomen. We hadden getwijfeld, dat is zeker, We] hadden we bij ’t werken met de petitionnementslijsten al ondervonden, dat velen toekenden uiteen onbestemde;; haat tegen oorlogsgeweld, wel hadden w de vrouw zien teekenen, zelfs als de m om politieke verschillen weigerde. Maar toch, we durfden nog niet te hopen, dat ons werk en onze toewijding een dam konden opwerpen tegen het militaristisch dn ven der regeering. En toch is dat gebeurd. Want het mag hier wel eens gezegd worden : het is on werk geweest, het petitionnement van 'i V. V. en S. D. A. P., dat de weegschaal heeft doen overslaan naar de goede zijde. Als _ wij niet hadden vereenigd het verspreide verzet, als wij niet leiding hadden gegeven aan de protesten, die overal, ongeorganiseerd, opkwamen, dan hadden de democratische katholieken niet den rugsteun gevoeld, noodig om hun moed tot tegenstemmen te geven. Dit is een prachtig voorbeeld geweest, hoe groot onze invloed kan zijn als de kunstmatige scheiding tusschen geloovige en (zoogenaamd) ongeloovige arbeiderwordt overspeeld door de golven vaneen gemeenschappelijke, hoog zedelijke overtuiging, „Gij zult niet dóoden !” zegt de Bijbel en de naar hooger menscheiijkheid strevende socialisten zeggen hetzelfde. Maarde christelijke heerschers, zich beroepend op den Bijbel om arbeiders var, arbeiders te scheiden, hebben het zesde, gebod weggewojpen. Totdat wij, tezamen met hunne eigen volgelingen, hun honderdduizenden malen dit oude woord voorhielden. Daaraan hebt ook gij meegewerkt, vrouwen. Met geheel uw hart en geheel uw kunnen. Zelfs al waart ge zelf niet inde gelegenheid om anderen te overtuigen, toch hebt ge innig meegeleefd met het resultaat, dat uw man, uw broer behaalde. Want ge wist wel, dat het ging om hel welzijn van uw gezin. Ge wist wel, dat het Onderwijs aan uw kinderen, het loon van de arbeiders in Rijksdienst, de steun aan de werkloozen, de bestrijding van ziekten enz. achterstonden en gevaar liepen bij het bestemmen van honderden millioenen voor de vloot. En als ge ’t niet wist, heeft men het u uitgelegd. Daardoor ook was deze geestdriftige strijd zoo nuttig, omdat hij veler oogen opende. De vrouwen inde Tweede Kamer hebben op één na, het goede deel gekozen. En zeer moedgevend was het, dat de katholieke vrouw en moeder op ondubbelzinnige wijze blijk gaf van haar ingeboren afkeer van oorlogsgeweld, dat zij niet uit nuttigheidsoverwegingen, maar kloek uit hoogere gevoelens haar stemmen tegen de wet verklaarde. Zooals Suze Groeneweg het uitdrukte: Deze vloot moet niet alleen gebouwd, doch ook bemand worden. En de ééne tegenstandster? Ach, die arme Mr. inde rechten, Mr. Frida Kacz. Als ze eens niet theoretisch voor ’t geval had gestaan, maar als moeder haar "zoon voor matroos op een dezer oorlogsbodems had moeten geven? Het waren drogredenen, die deze Protestansch-Christeli ke vrouwelijke rechtsgeleerde gaf. Het hart spreekt anders. Thans komen moeilijke dagen. Maar wij zijn hoopvol. We hebben meegemaakt de overwinning van het gezond verstand van de vredes-idee. Door ons werk hebben we deel aan die overwinning. En we beloven elkaar, dat als het van ons en ons werk afhangt, dit niet de laatste overwinning : ; zijn geweest. Wij blazen: „Verzamelen ’. ook voor de vrouwen! M. G.—PH. ADVERTENTIEN. AFDEELINGSBESTUREN! TE KOOP een zoo goed als nieuwe eikenhouten VAANDELKAST, Prijs {3o.—. Binnenmaat 177 cM. lang en 91 c l. breed. Te bevragen bij den secretaris J. A, v? • Hattem, Vinkenstraat H 179, Tiel. ffcofcatledruk Keixer&graolit 573, A'd'Uu,

Sluiten