Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bureaux zijn van 7 uur tot 8 uur des avonds iederen Maandag tot Vrijdag geopend. Na 8 uur gaat ook de leider van het bureau zelf mee op huisbezoek. Kameraden, aangepakt! HET BESTUUR. SCHIEDAM. Uit het loodgietersbedrijf. Einde October bereikte ons de mededeeling, dat de werkgevers in dit bedrijf besloten hadden, de loonen met 10 cent per uur te verlagen. Achteraf bleek, dat men zelf niet goed wist, of het 10 cent dan wel 10 pCt. moest zijn. De loonsverlaging moest op 12 November worden ingevoerd en aldus stelden wij ons, mede namens de R.-K. en Chr. Bonden, met de werkgevers in verbinding, hen er op wijzende, dat een dergelijke handelwijze ernstige gevolgen kon hebben. Op 3 November berichtten de werkgevers reeds, dat hun besluit vaststond en dat praten daarover, volgens de heeren, geen zin meer had. Wat erg uit den tijd, maar toch niet zoo erg gemeend. Inmiddels hadden wij toch, naar aanleiding van d ie houding onze houding te bepalen en op 7 November schreven wij aan de werkgevers, dat wijde arbeiders zouden adviseeren geen arbeid te aanvaarden op de verlaagde loonen. Dit had een bijzonder eigenaardige uitwerking. De belangrijkste werkgever verlaagde de loonen niet, een andere meende aan één arbeider, die nu niet zoo goed meer mee kon en het hoogste loon had, een verlaging van ten hoogste 4 cent per uur te moeten geven, terwijl weer bij twee anderen aan de werklieden de mededeeling gedaan werd dat de verlaging ten hoogste 5 cent per uur zou bedragen Zoo stonden de zaken op Vrijdag 9 Nov. en waar op 7 Nov. aan de werkgevers bericht was, dat wijden werklieden zouden adviseeren niet voor de verlaagde loonen te beginnen, verzonden wij, mede omdat op Vrijdag 9 Nov. des avonds te half twaalf van de andere bonden geen bericht gekomen was, aan de werkgevers een schrijven, da» op Maandag het werk niet zou hervat worden. Dit was geheel inden geest van de meerderheid der werklieden. Wie nu gemeend had dat hier, door gezamenlijk voet bij stuk te houden, iets bereikt kon worden, heeft zich weer deerlijk vergist, want op Zaterdagmorgen 10 Nov. werden wijdoor den R.-K. Bond opgebeld en kregen de mededeeling, dat de R.-K. georganiseerden er niet aan dachten om op te weden. De R.-K. bestuurder ging dien Zaterdag alléén mét de werkgevers confereeren en nog denzelfden dag ontvingen wij van de werkgevers het volgende schrijven ; Schiedam, 10-11-1923, „Aan de Samenwerkende Bonden enz. Mijne Heeren. Naar aanleiding van het onderhoud van den heer Abbevé (best. R.-K. Bond) met een onzer leden deel ik U namens de Loodgieterspatroonsvereeniging „Ons Belang” mede, dat wij er mee accoord gaan, dat de loonsverlaging in twee ter= mijnen wordt ingevoerd.” Het vetgedrukte is van ons, omdat we daarop terdege de aandacht willen vestigen. Op Vrijdag 9 November wisten we, dat er patroons waren die de loonen niet verlaagden en de anderen hadden, uit eigener beweging, de helft reeds teruggenomen. Op Zaterdag 10 Nov. gaat deze R.-K. hoofdbestuurder den werkgevers voorstellen de geheele loonsverlaging toch in te voeren, maar in twee tempo’s. Inmiddels, omdat het niet mogelijk was de R.-K. mee te krijgen, hebben wijden werklieden geadviseerd, op Maandag 12 Nov. het werk als gewoon aan te vangen. Onze menschen, benevens die van den Chr. Bond, te laten slachtofferen, daarin zagen wij geen heil. Woensdag 14 Nov. werd deze aangelegenheid nogmaals besproken en werd ons van R. K. zijde voorgesteld, den werkgevers te berichten, dat de werklieden genoegen namen met de eerste helft der verlaging. Nu moet men toch weten, dat er twee werkgevers zijn die zeggen, dat het Rotterdamsche loon ook te Schiedam betaald kan worden én toch zou men den werkgevers willen berichten, dat de werklieden van meening zijn, dat er wel tot verlaging van de loonen overgegaan kan worden, ’t Is te dol om alléén te ioopen. Nogmaals stelden wij voor, om voet bij stuk te houden, daarin min of meer gesteund door den Chr. Bond. Er was geen denken aan. De loonsverlaging moest er door. ■ Wij werden /zelfs bedreigd met de mededeeling dat hij (R.K. bond) het dan zelf aan de werkgevers zou schrijven. Waar wij er van overtuigd waren, dat onder deze; verhoudingen, optreden niet mogelijk was en het alléén optreden van den bestuurder van den R.K. bond tot gevolg kon hebben, dat ook bij die

patroons, die het loon niet wilden verlagen, loonsverlaging zou komen, hebben wij ten slotte voorgesteld de patroons te bezoeken. . Het gevolg daarvan is geweest, dat de | helft der loonsverlaging is aanvaard en ! verdere loonsverlaging tot Mei 1924 voor- | komen is. Het loonverschil met Rotterdam is nogal beduidend, doch de R. K. Bond vindt dat bepaald noodzakelijk, in tegenstelling met eenige werkgevers. Dat het in deze richting zou gaan, konden wij in het begin al waarnemen. Op 26 October wisten zij er reeds vanaf. Op 9 November, haast den datum van invoering, bespraken zij het met hun leden. Of er ook ernst aanwezig geweest is. Enfin er is weer wat geleerd! De Corr, VLAARDINGEN. Donderdag 22 Nov. hebben wij hier de winterpropaganda met een goed bezochte ledenvergadering ingezet. Vriend Wacht, uit Rotterdam, sprak dien avond voor het eerst voor ons. Op eenvoudige en duidelijke wijze gaf hij een beschouwing over de vakbeweging en wekte ons op tot krachtige deelname aan de te voeren propaganda. De thuisblijvers hebben heel wat gemist, want sprekers rede werd met aandacht gevolgd. Nadat de penningmeester de aanwezigen ook nog eens op hun plicht tegenover de organisatie had gewezen, sloot de voorzitter de vergadering. Na afloop gaven enkele leden zich nog voor het huisbezoek op, zoodat we nu een huisbezoekclubje van 20 van de 280 leden hebben. Voor de overigen is ook nog genoeg werk te doen. lederen Donderdagavond houdt het bestuur zitting in het Volksgebouw, waar men zich nog kan melden voor huisbezoek, terwijl daar eveneens adressen van on- en verkeerd-georganiseerden in ontvangst genomen worden. Kameraden, zorgt dat onze beweging in de komende maanden versterkt wordt. Dit toch is hier in Vlaardingen hard noodig. Onze huisbezoekers schreven reeds twee nieuwe leden in. De Secr. ■F--- ■ ■ ■ TROUW AAN DEN BOND SOLIDARITEIT! IJVERIGE PROPAGANDA WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT. DOET ZIJN PLICHT. £ ■ – =£ ingezonden. t Buiten verantwoordelijkheid van de redactie■) Geachte Redactie! In aansluiting op het artikel in „Dt vletaaioewerker ’ van 24 November, ondet iet hootu „Loonsverlaging bij A. D. Hamburger en ue uaarover loopenue geruchten acht ik mij verplicht het navolgende tei .ennis te brengen van onze leuen. Daar in genoemd artikel toch geschreven ■vordt, dat ue leuen van de üiveise organisaties zich niet direct tot hun besturen wendden orn nen van ueze „Mededeeling oetretienae loonsverlaging) op ue hoog/ e stellen, gingen de raenscaen daar onderging rnsch over aan ’t kankeren, enz. Steller van bovenbeaoeld artikel is mijns .nziens willens of onwillens niet op de aoogte van uen zuiveren toestand, wam toen 21 September de „Mededeeling” in bovengenoemde iabriek aangeplakt werd, is een vertrouwensman direct naar hei plaatselijk uestuur gegaan en heelt hei geval ter kennis gebracht. Wat betreit atschmt te verlangen vaneen vertrouwensman in dezen malaisetijd, en dan bij Hamburger, en als men bedenkt dat de „Mededeeling” inde fabriek hangt, vind tk niet erg tactvol van den verlanger, temeer daar ai inde conferentie gesproken was over 4 menseden te ontslaan. Plet bewijs heeft dan ook uitgemaakt, dat dit wel langs officielen weg kan gebeuren. Natuurlijk kwam er wel ontstemming onder onze leden, omdat de voorzitter van de afd. had laten stemmen over wei of niet aanvaarding der loonsverlaging na de betreffende conferentie van 5 November, waar volgens Hamburger mede met den voor- ‘ zitter H. J. v.d. Born deze verlaging was overeengekomen. Dank zij enkele leden en vooral komt hier een woord van hulde toe aan den vertrouwensman, is het gelukt de leden vast te houden en nog nieuwe leden aan te werven. Ik moet hier constateeren, dat van de

zijde van het betreffende bestuur niets is j gedaan om zich in deze zaak te rechtvaardigen tegenover de leden. Na aangevraagd te hebben om op de eerstvolgende vergadering dit punt op de agenda te plaatsen, welk verzoek door circa , 10 leden, werkzaam bij Hamburger, was ondeneekend, werd bij de overgave al meegedeeld, dat dit niet ging, alhoewel het toch zuiver reglementair is. Eenige dagen later is dit schrijven ingetrokken op aanraden van den voorzitter door den vertrouwensman, welke ruim 2 uur daarover confereerde, de andere medeonderteekenaars moes.en maar slikken of stikken. Door mij is toen een anoniem schrijven gericht aan den voorzitter v.d. Born, daar ik niet twijfelde aan zijn oprechtheid in deze zaak, maar aangezien Hamburger dan toch opzettelijk een valsche verklaring had gegeven ten opzichte van den voorzitter en dat dit in het belang der organisatie niet onder stoelen of banken gestoken mocht worden. Mij werd schriftelijk geantwoord, dat de zaak Hamburger in het vakblad van 17 Nov.( ?) vermeld zou worden, waarmee ik geheel accoord ging, niet anders denkende dan dat Hamburger ten vólle als leugenaar ontmaskerd zou worden. Doch in plaats daarvan ontvangen de leden en vertrouwenslieden een genadestoot. Waar geschreven wordt, dat het vertrouwen inde bestuurders is teruggekeerd, heb ik niets kunnen merken, als vyerkzaam zijnde inde fabriek, dat deze ooit is verloren geweest, hetgen de nieuwe inschrijvingen dan ook wel bewijzen. Nog zij opgemerkt, dat door ons steeds alles met het bestuur openlijk is besproken, dus van zijdelingsche geruchten in onze organisatie wel geen sprake kan zijn. Kam. groetend, H. v. IJSSELMUIDEN, Utr. 24 Nov. '23. Twijnstr. 4iboven. „ * » * Onderschrift. Vriend v. Ysselrauiden behoort niet tot het personeel van A. D. Hamburger. Hij is daar op karwei voor het stellen van eemge machines en weet dientengevolge niet hoe zich alles inde juiste volgorde heeft afgespeeld, maar gaat geheel af op wat hij in de fabriek over de actie heeft hooren praten. Dat hij daardoor onjuist is, zal blijken uit het navolgende. Y. schrijft, dat toen 21 Sept. de „Mededeeling” inde fabriek geplaatst werd, een der vertrouwenslieden direct naar het plaatselijk bestuur gegaan is en daar het geval ter kennts heeft gebracht. Wie was deze vertrouwensman? Wij stellen deze vraag, omdat deze mededeehng in strijd met de waarheid is. Door mij is op 23 September tijdens de meeting te Amsterdam aan den vertrouwensman E. gevraagd, Maandag of Dinsdag zoo mogelijk met een afschrift van de mededeeling ten onze kantore te komen. Zonder eentg overleg had Goedee deze zelfde afspraak gemaakt met den vertrouwensman W. Zij zijn echter geen van beide gekomen. Zoo zijnde feiten' en niet anders. Y. zegt verder, dat van de zijde van het bestuur niets is gedaan, om zich in deze zaak te rechtvaardigen tegenover de leden. Wij zouden geneigd zijn aan Y. te vragen ; „Wat weet gij daarvan?” Wij hebben den vertrouwensman W. verzocht aan de leden ie vragen, wanneer het beste een vergadering kon uitgeschreven worden. W. kwam ons eenige dagen daarna de boodschap brengen : „Schrijven jullie maar geen vergadering uit, want alle leden, op 3 na, weigeren te komen.” Ook is onjuist dat een schrijven, onderteekend dooreen 10-tal leden, is ingetrokken, op aan raden van den voorzitter, door den vertrouwensman die daar ruim 2 uur over confereerde. Ook hierover heeft Y. weer wat hooren vertellen en weet er mets van. Met mij, als voorzitter, is door niemand over dezen brief gesproken. Toen ik voor het eerst van dien brief, wat vernam, was deze al lang weer ingetrokken. Aan het slot schrijft Y.: „Nog zij opgemerkt, dat door ons steeds alles met het bestuur openlijk is besproken.” Wij vragen, wie is nu ineens die „ons” ? Behoort ook Y. daartoe, die geheel buiten dit personeel staat ? Vóórdat mijn artikeltje verscheen in ons blad van 24 Nov., heb ik het laten lezen aan den vertrouwensman W. Deze was het met den inhoud, ook vyaf betreft de weergave van de aangenomen houding door de leden en vertrouwenslieden, volkomen eens | en verklaarde na,lezing: „Zoo is het juist weergegeven.” Wij raden dan ook Y. aan, niet meer te | schrijven over zaken waar hij zelf geheel j buiten staat en slechts iets weet van „hoo- 1 ren zeggen”. B. j

i Sprekerslijst Ver. „De Mieuwe Gedachte”. Afd. Amsterdam, 2 December: Dr. ]. Tim Streven, persoonlijkheid, ideaal. Theatei Nöggerath, Reguliersbreestraat 34. Aan vang v.m. tol uur. Afd. Haarlevi, 2 December: G. de Groo'. Wordende Vrijheid. Gebouw v.d. Protestantenbond, Jacobstraat. Aan va n / n.m. 3 uur. Afd. ’s-Gravenhage, 2 December: Kees Meijer. De strijd om God (gelegenheid tot het stellen van vragen). Apollo-Theater, Spuistraat 19. Aanvang v.m. 10J uur. Afd. Rotterdam, 2 December: J. C. Warnée. Onderwerp niet aangegeven. Tivoü-Schouwburg, Coolsingel'. Aanvang v.m. 10J uur. Afd. Utrecht, 2 December; Frans Vin Beethoven’s Kunstideaal en de tegenwoordige geesteshouding der Kunst inde Muziek. Rembrandt-Theater, Oudegracht (Vieburg). Aanvang v.m. xo| uur/ Toegangsprijs voor niet-leden 20 ets. Leden der Vereeniging hebben vrijen to – gang. Sprekerslijst Ver. „De Nieuwe Cultuur’ Afd. Rotterdam, 2 December: Ds. P. Eldc ring. Godsdienst geen privaatzaak. „Ons Huis”, Gouvernestraat. Aanvang v.m 10J uur. Afd. Schiedam, g December: Ir. B. Wouters. Over ~De Theosofie en het Sociale Vraagstuk”. Volksgebouw. Aanvang v.m. roj uur. ♦ ♦ t Gelezen bladen ♦ | van ons vakblad mogen niet worden | weggeworpen, doch beboeren aan onge- * ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge♦ geven te worden. ♦ t i ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,- CORRESPONDENTIE Gebruik van auto’s in Amerika. Onder het in ons blad van 17 November j.l. voorkomende artikel ~Gebruik var, auto’s in Amerika” verzuimden wijde bron mede te deelen. Wij herstellen deze fout gaarne, door alsnog te vermelden, dat wit bedoeld artikel overnamen uit het weekblad „Economische Statistische Berichten” van 7 November 1923. B. te L. Dat andere acht ik ongeschikt. S. te S. Volgende week, maar wat minder uitgebreid. J. P. te W. 'A laat. Volgende week. Corr. te Z. Idem. H. te D. Rest volgende week. Vervolg: „Sociale Bouwbedrijven” en. „Wat de Metaalarbewerker van de warmt moet weten”, volgend nummer. RED, advertentien. lUeu lBeo November overleed na een langdurig' lijden onze trouwe bondsmakker F M. VERHEY. Eust zacht kameraad, i» de wenech van du P afd. KINDERDIJK. p Afd. Alkmaar. Groots Feestvergaderim ter herdenking van hst 12>i>-jarig bestas der afdeeiing op ZATERDAG 3 <)£CEMB£R avonds half aaht Inde Schouwburgzaal der „HARMONIE/ Spreker: One Ü. 8.-lid P. VAN EGK uit Amsterdam. Verder zal de avond opgeluisierd worden doo. Tooneelstukjes, Cnbaret en groote verrassingel.. Vrienden komt allen naar dezen prachtavond en neemt uw vronw of me.sje mee! Leest verder het bijgaand programma, j HET BESTUUR. Xiotatiedruü M Vooruitgang' Keizers# racüt i/o. a üaii:

Sluiten