Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangen betreffende de Arbeidswet. Gegronde klachten enz. werden met den meesten ernst onderzocht. Niettegenstaande de heer De Jongh niet uit onze rijen kwam, genoot hij het volle vertrouwen. Vandaar kunnen en mogen wij het niet nalaten om als arbeider het moeilijke werk, waarmede hij als districtshoofd der Arbeidsinspectie was belast, in hooge mate te waardeeren. GOUDA. Van den dir. der Goudsche Mach. faßr. kregen wij bericht, dat Hj de overeenkomst, regelende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden, wel opnieuw wenschte af te sluiten, doch met een verlaging van de Iconen met 10 pCt. en het over-Wr:rK peicentage in te laten gaan na den xo-urigen arbeidsdag. Door onze leden is het standpunt ingenomen dat zij reeds 10 pCt. verlaging hebben moeten aanvaarden, en daarnaast een loonderving hebben van 3 uur omdat de werktijd van 48 op 45 is teruggebracht en dus geen loonsverlaging meer kunnen aanvaarden. Het overwerkpercentage, pas na den 10- urendag, is principiëel afgewezen. Onderhandelingen zijn aang'evraagd. DEN HAAG. Het afd.bestuur maakt de leden, woonachtig in het Laakkwartier, Spoorwijk en gemeente Rijswijk, bekend, dat iederen Woensdagavond van 7 tot 9 uur aan de Molenaarstraat No. 774 gelegenheid bestaat tot het bekomen van contributiezegels. Ook kan men aan genoemd adres eventueele klachten indienen en inlichtingen bekomen. De leden zullen zeker met dezen maatregel sympathiseeren en het bestuur vertrouwt, dat spoedig moge- blijken, dat het vóórdien een leemte of een gemis was voor de leden woonachtig inde bovengenoemde wijken. Wij zijn daartqe in staal gesteld, doordat bestuurder H. Bronkhorst vrijwillig zijn huis en tijd daarvoor des Woensdagavonds disponibel heeft gesteld. * *• » Aan de fabriek voor rohend materieel v/h. Pennock en Co. is een schriftelijke overeenkomst met de organisaties tot stand gekomen, na tweemaal met de directie een onderhoud gehad te hebben en tweemaal met het personeel vergaderd te hebben. De secretaris van den R.-K. Metaalbond, Mr. Kortenhorst, was bij de eerste conferentie aanwezig, en deed het voorstel,, dat 53 uur gewerkt zou worden tégen hetzelfde weekinkomen van thans met 48 uur werken. Hoewel onze secr.-penningm. Salóme Mr. Kortenhorst opmerkzaam maakt?, dat bet percentage georganiseerde metaalbewerkers inden Haag heel wat beter is dan in vele andere plaatsen van. ons land, en dat wij dit voorstel niet konden aanvaarden, hield Mr. Kortenhorst voet bij stuk. Ten slotte deed de heer Pennock het voorstel n.l. 53 uur werken met het bestaande uurloon en dat binnen zes maanden geen loonswijziging zou plaats hebben. Dit laatste is een heele concessie, als men weet dat de loonen bij Pennock reeds lang aan den laagsten Kant staan vergeleken met de lopnen die bij andere werkgevers in ’t carosseriebedrijf inden Haag betaald worden. Het was dan ook te verwachten dat het personeel in zijn geheel dat voorstel verwierp, temeer ook, daar wij op die ledenvergadering van het- personeel vernamen, dat tot 1 Februari de 25 pet. overpercentage nog betaald zou worden. In 1923 heeft het personeel geweigerd langer te werken dan 48 uur indien geen overpercentage betaald zou worden en ook thans nog stelt het prijs op dezen werktijd en wilde het wederom de fabriek verlaten indien na 1 Februari geen overpercentage betaald zou worden. De tweede conferentie, onder leiding van de directie van Pennock, bracht weinig verandering inde onderhandeling. Alleen zou laatstgenoemde nog een voorstel bij den raad van commissarissen indienen ten opzichte van het overwerkpercentage. Een paar dagen daarna bereikte ons een schriftelijke bevéstiging dat 15 pet. overpercentage betaald zou worden indien langer dan 48 uur erkt wordt, en dat binnen een half jaar geen verandering inde loonen zal plaats hebben. Een overwerkvergunning tot 53 uur zal aangevraagd worden. Met dit voorstel is het personeel accoord gegaan. Al is niet de 25 pet. overpercentage behouden gebleven, meende het personeel dal toch de erkenning van de 48-urige werkweek gehandhaafd is door het feit, dat overpercentage betaald wordt bij langer dan 48 uur werken, en dat dit voor een half jaar, evenals de loonen, voorloopig verzekerd is. De voornaamste taak is om te zorgen dat over zes maanden de uurloonen minstens gehandhaafd Blijven. Als de directie van Pennock ook de uurloonen wat verhoogt, zal zij evèn goed bekwame vaklieden kunnen krijgen als de werk- j gevers hier ter stede. De Haagsche metaalbewerkers laten zich niet zoo gemakkelijk loonsverlaging opdringen en de 48-urige, | werkweek afnemen. Mr. Kortenhorst zal dit nu toch ook wel moeten toegeven. j Metaalbewerkers in ons land, het perso- \

neel van Pennock heeft ons weder bewezen dat in dezen tijd van depressie, de grootte der verslechteringen inde arbeidsvoorwaarden voor een zeer groot . gedeelte bepaald zal worden naarmate de arbeidërs ook georganiseerd zijn in fabriek of bedrijf. Ook de afstand (tijdsduur) tusschen de eerste verslechtering en de volgende, die de werkgevers willen doorvoeren, wordt bepaald door de georganiseerde arbeiders, i Naar mate de arbeiders georganiseerd zijn, • is hun kracht en naar mate zij zich ontwikkelen inde bedrijfstoestanden, naar die mate is hun macht om ook medezeggenschap te krijgen inde fabrieken en bedrijven. Bondgenooten, nog maar al te vee! metaalbewerkers meenen, dat zij niet in één, in onze organisatie kunnen zijn. Bespreekt met uwe verkeerd georganiseerde collega’s in bepaalde omstandigheden wat practisch gezamenlijk te bereiken valt. Maakt hen bekend met onze zienswijze, onze taktiek, ons standpunt en daarmede zult gij meer bereiken dan te twisten over geloofskwesties enz. Overtuigt hen, doordringt hen met onze eischen en leuzen, zooals dat ook de Flaagsche modern georganiseerde arbeiders doen. Dan zullen de uitspraken en besluiten van de vergaderingen van uw verkeerd georganiseerde collega’s positiever worden en meer waarde voor ons hebben. L. A. B. NIEUW-LEKKERLAND. Die vergeten werden. Vorige week had hier de plechtige opening plaats van de nieuwe Ned. Herv. Kerk aan den Kinderdijk. Door dominee Mes, predikant alhier, werd de openingspreek gehouden. Daarna werd door den president-kerkvoogd voorgelezen, dat met veel moeite en voorbereiding dit groote werk was tot stand gekomen en dat nu diverse autoriteiten waren uitgenoodigd om bij de opening tegenwoordig te zijn. Mooie woorden werden bij die gelegenheid gesproken, woorden van dank werden gebracht aan den milden gever van dit kerkgebouw, den heer Pot, die eenige jaren geleden was overleden en dit alles had laten beschrijven, aan de aannemers, de architecten, allerhande autoriteiten, en zij die bij den bouw het toezicht hebben gehad. Hulde werd gebracht aan den aannemer voor de keurige afwerking der kerk. Ook werden er felicitatie-woorden uitgesproken door den burgemeester v.d. Roovaart, door dén Ned. Herv. Predikant van Alblasserdam, Oud Alblas en Ridderkerk, die allen wezen op de plechtigheid van dit nieuwe gebouw, en dat Gods zegen er op moge rusten. Maar wie dacht er aan ook maar een enkel woord te wijden aan hen, die inde zengende zonnestralen, in regen en sneeuwstorm, in snerpende koude, steen voor steen hebben opgebouwd, balk voor balk hebben bijgebracht, om ten slotte met hun handende plannen door anderen gemaakt te verwezenlijken? Och ja,,die kerels worden er immers voor betaald! Net of die anderen er ook niet, en dan een ietsje beter, voor worden betaald. Maar zoo is het thans nog: nu tellen ze nog niet mee. De tijd zal echter komen, dat de arbeiders, die met hun handen, of met hun handen en hoofd beide, het aanzijn geven aan alles wat er inde maatschappij tot stand wordt gebracht, de plaats wordt gewezen, die hun toekomt! Misschien is het ook niet noodlg geweest dit te vermelden, daar bij de fundeering dit kerkgebouw al, is vervloekt door het uitzuigerssysteem dat op de arbeiders is toegepast. _ P. DE j. ROTTERDAM. De overeenkomst voor de Burgersmeden, die op 1 Febr. eindigde, wordt nu op voorstel van de Patroons stilzwijgend van maand tot maand verlengd. * * * O VER WERKVERGUNNINGEN. Voor de N.V. Stoomsleepdienst v/h P. Smit, Herderinnenstraat, van 4 Febr. tot 16 Febr. 9 uur per dag en Zaterdags sj/j uur voor alle personen van 16 jaar en ouder. Voor de Mij. „F e ij en o o r d” van 1 Febr. tot 14 Febr. voor 30 modelmakers en 70 ijzergieters ten behoeve van de Tankboot „Katendrecht”, te werken in twee ploegen 10 uur per dag omwisselend, te beginnen om 5 uur v.m. tot 4 uur n.m. en 12 uur ’s middags tot xi uur ’s avonds. Zaterdags allen van 8 tot 1 uur, voor personen van 18 jaar en ouder. Voor de R. D. M. van 31 Jan. tot 13 Febr. voor 87 ijzerwerkers, 14 klinkers, 1 brander, 5 werklieden inde Centrale, 10 uur per dag en Zaterdags uur; op voorwaarde dat deze mensohen een boekje bij zich hebben waarin 1 het overwerk door den Hoofdinspecteur van I Arbeid gewaarmerkt is. | : Voor de Mach. fabr. „D e 1 f s ha v en” 1 van 28 Jan. tot 9 Febr., voor ijzerwerkers •, van 18 jaar en ouder, 10 uur p. dag, Zafer- 1 dags 5 uur. i '

f Voor R iets choten & H o u w en s van 29 Jan. tot 11 Febr., 6 monteurs 10 uur per dag en Zaterdags £ uur. Voor -W i 1 t o n V S c h e e p s w erf en Ma c h, fa b r. gedurende het tijdvak van 6 Febr. tot 5 Aug. voor mannen van 18 jaar en ouder, in twee ploegen werken, onder -voorwaarden, dat: ie zij die overdag werken niet langer arbeid verrichten Jan 10 uur per dag en 56]/? u u r p er w e e k • en zij die inden nacht werken niet langer arbeid verrichten dan Per nacht en uur per week; 2e. van de werktijden aanteekening wordt gehouden en deze aanteekeningen voor ambtenaren der Arbeidsinspectie ter inzage liggen. Voor de Mij. „F e ij en o o r d” van 7 Febr. tot 13 Febr. door 20 bankwerkers, 24 draaiers en 2 electr. van 18 jaar en ouder, zal in dag- en nachtploeg gewerkt worden. Dy dagploeg van 6 uur ’s morgens tot 6 uur ’s, avonds met uur schaftijd, de nachtploeg van 6 uur n.m. tot 6 uur v.m. eveneens met i| uur schafttijd. Op voorwaarden dat aanteekening gehouden wordt wie inde dag- en wie in dè nachtploeg werkzaam zijn. % ♦ * * – „D e Nieuwe Cultuur”. Zondag, 10 Febr. uur v.m. „Ons Huis”. Herman Poort. Onderwerp: Rathenau als wijsgeer. SCHIEDAM. Centr. Comm. v. Arb. Ontwikkeling. Cursusvergadering op Donderdag 15 Februari 1924, te 8 uur, in „Het Volkgebouw”, Tuinlaan .50. Spreker F. v. d. Walle (Secretaris N.V.V.). Onderwerp: „Socialisatie en Medezeggenschap”. Bezoekt allen deze cursusvergaderingen. * ★ ★ DE NIEUWE CULTUUR. Zondag 17 Febr. 1924. Aleida Roelofsen: „De Samaritaansche”. Volksgebouw. Half elf v.m. De moderne arbeidersbewegingen de reorganisatie der sociale verzekering, door E. KUPERS. (Uit „De Vakbeweging” Jan. '24.) Men herinnert zich, dat, toen een paar jaar geleden het N.V.V. met zijn plannen inzake de. ziekteverzekering kwam (waaruit later de bekende „Proeve” geboren werd) deze in onze arbeidersbeweging geen onver- -■ deelde instemming hebben gevonden. In onze vakbeweging bestond over deze plannen, behoudens enkele uitzonderingen, weinig of geen meeningsverschü. Inde S.D.A P. stond men echter tegenover dezen nieuwwen koers, dien het N.V.V. met de ziekteverzekering wilde inslaan, wel een beetje anders. Voor een belangrijk deel was dit naar onze meening hieraan toe te schrijven, dat het overleg, dat als regel tusschen partij en vakbeweging plaats vindt over belangrijke zaken, de arbeidersbeweging betreffende, in deze kwestie wat beter had kunnen zijn geweest. Was dit het geval geweest, dan zou er ongetwijfeld ook op dit punt reeds aanstonds tusschen partij en vakbeweging het „eenheidsfront” zijn gevormd en zouden bij de behandeling van de ziekteverzekering inden Hoogen Raad van Arbeid de vertegenwoordigers van de S.D.A.P. en het N.V.V., tot vermaak van onze burgerlijke tegenstanders, niet tegen elkaar in het krijt zijn getreden. Deze oneenigheid heeft echter niet lang geduurd, omdat, zoowel in onze kringen als in die van de S.D.A.P., het verlangen leefde, het ten opzichte van de sociale verzekering eens te worden. Op het Paaschkongres van 1921 van de S.D.A.P. werd een resolutie aangenomen (welke ontworpen was dooreen door het partijbestuur ingestelde kleine kommissie, bestaande uit J. H. Schaper, J. E. W. Duys en schrijver dezes), waarin werd uitgesproken dat o „sedert 1911 de vakvereemgingeu derrr mate zijn verstrekt, dat ten aanzien van de ziekteverzekering tegen dit stelsel, met e inachtneming van, bepaalde voorwaarden, -(geen overwegende bezwaren kunnen geli den; dat de Partij derhalve niet princi- ] pieel en bij voorbaat afwijzend tegenover , < ' dit standpunt behoeft te staan, onder voorwaarde, dat vast staat en deugdelijk wor- ] dc gewaarborgd, dat krachtens de wet iedere arbeider, hetzij georganiseerd of ongeorganiseerd en zoowel in tijden van ( bloei als van depressie inde industrie, de , hem toekomende uitkeeringen zal erlangen.”' ( Op het verkiezingskongres, dat hetzelfde ; jaar met de Kerstdagen werd gehouden, j werd dit besluit nog eens bevestigd. Door I < deze besluiten had derhalve ook de S.D.A.P. i t zich uitgesproken voor een uitvoering van i de ziekteverzekering door Bedrijfsvereeni- 1 gingen, waarvan het bestuur voor de helft ; uit vertegenwoordigers van de werkgevers- 1 organisaties en voor de helft uit vertegen- 1 i

woordigers van de arbeidersorganisaties zou bestaan. * ★ * Toen het Departement van Arbeid in het laatst van 1922 met zijn reorganisatieplannen inzake de sociale verzekering kwam, zijn daarover tusschen de besturen van het N.V.V. en de S.D.A.P. besprekingen gehouden. Daaruit bleek, dat beide besturen het inde hoofdzaken wel met elkaar eens waren. Het belangrijkste verschilpunt liep over de vraag, of de Bedrijfsvereenigingen, die de sociale verzekering zouden uitvoeren, op territorialen of op landeüjken grondslag opgebouwd zouden worden. Aangezien daarover geen overeenstemming kon worden bereikt, werd een kleine kommissie benoemd, bestaande uit K. Lindner en J. E. W. Duys voor de S.D.A.P.; Joh. Brautigam en E. Kupers voor het N.V.V. en W. H. Vliegen als voorzitter. Deze kommissie, die onlangs een rapport heeft ingediend, is tot volledige overeenstemming gekomen. Beide besturen hebben zich reeds voorloopig met dit rapport, waarin de kommissie in groote lijnen aangeeft, op welke wijze haars inziens dc sociale verzekering moet worden geregeld, vereenigd. Aan K. Lindner en schrijver dezes is opgedragen, deze plannen nog nader uitte werken en daarover aan de besturen te rapporteeren. Op hun verzoek is aan de kommissie nog toegevoegd arts B. H. Sajet. Dit in verband met het vraagstuk der ziekenverzorging en wat daarmee samenhangt. Op een hoofdbesturenvergadering van 3 Juli 1923 cu op de algemeene vergadering van de bestuurdersbonden op 17 en 18 vember j.l. hebben wij van de voorstellen der kommissie reeds het voornaamste,medegedeeld. Deze zaak is ongetwijfeld van oynoeg belang daarover thans ook een 'en ander in dit tijdschrift te schrijven. * * * De geheele materie van de sociale verzekering wordt ineen wet geregeld. Het behoeft wel geen betoog, dat hierdoor een sterke vereenvoudiging wordt verkregen waardoor het geheele komplex van deze sociale maatregelen veel overzichtelijher wordt. Het uitgangspunt is, dat alle arbeiders, die in loondienst werkzaam zijn, onder de verschillende sociale verzekeringswetten vallen. Ze hebben aanspraak op: a. genees- en heelkundige behandeling en verpleging (ziekenzorgverzekering); b. geldclijke uitkeering ingeval van ziekte (ziekengeldverzekering); c. geldelijke uitkeering bij bedrijfsongevallen en bedrijfszieken (ongevallenverzekering) ; d. geldelijke uitkeering bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd of bij invaliditeit, welke niet uit de onder b en c. bedoelde oorzaken voortvloeit (invaliditeits en ouderdomsverzekering). Buitendien hebben de weduwen en weezen vaneen arbeider aanspraak op geldelijke uitkeering na zijn overlijden (weduwen- en weezenverzekerii.g). De werkgevers worden overeenkomstig het door hen uitgeoefend bedrijf naar gelang van den aard der werkzaamheden, welke door arbeiders in hun dienst worden verricht, ingedeeld in risiko-groepen. Alle werkgevers, benevens de bij hen in dienst zijnde arbeiders, die tot eenzelfde risikogroep behooren, zijn leden dier risiko-groep. De Bedrijfsvereenigingen berusten derhalve op het verplichte lidmaatschap. Dg arbeiders zijn ambtshalve lid; hun vertegenwoordiging inde B. V. vinden zij door hun vak bond. In elk bedrijf komt slechts één Bedrijfsvereeniging, een voor de metaalindustrie, een voor de textielindustrie, enz. Zooals men weet, was ook Inde „ProeVe” de uitvoering der ziekteverzekering opgedragen aan Bedrijfsvereenigingen, voor' welke de toetreding vrijwillig was. De werkgevers, die zich niet wilden aansluiten, werden gebracht in het zoogenaamde „garantiefonds”, dat evenwel beheerd werd door de zoogenaamde Hoofdvereeniging. In het reorganisatieplan van het Departement van Arbeid worden deze ongeorganiseerde werkgevers ondergebracht bij de Raden van Arbeid. In het systeem der kommissie worden de Raden van Arbeid overbodig. Het bestuur vaneen Bedrijfsvereeniging bestaat uiteen even aantal leden, waarvan de helft benevens hun plaatsvervangers, vertegenwoordigers der arbeiders, de helft benevens hun plaatsvervangers, vertegenwoordigers der werkgevers zijn. De bestuursleden worden aangewezen door de hoofdbésturen van de werkgeversen arbeidersbonden, welke in het desbetreffende bedrijf bestaan. Inde statuten worden de samenstelling en de bevoegdheid van do algemeene vergadering geregeld. De Bedrijfsvereeniging draagt zorg voor dc verdeeling van de kosten der ziekengelden ongevallen-verzekering der bij haar leden in dienst zijnde arbeiders, terwijl zij voorts medewerking verleent aan de door den Verzekeringsraad, waarover nader, te nemen maatregelen, welke kunnen strekken tot vermindering van het risiko der ver :ekerin-

Sluiten