Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat willen wij van de organisatie verlangen, indien wij maarde contributie betalen voor eventueele voordeelen en niet denken aan strijd en offers? -Vrienden, het moet nu uit zijn met droomen. We hebben weer nieuw bloed in het bestuur gekregen. Weet dit te waardeeren en toont dat gij allen .medeleeft en tot strijd gereed zijt. Onze secretaris-penningmeester heeft zich kunnen verheugen in het feit, dat hij op de jaarvergadering dooreen der beste vertrouwenslieden werd gehuldigd. Laten wij hem allen toonen, dat wij zijn zware en moeilijke taak op prijs stellen door alle xioo leden, zoyTs wij daar zijn, te zorgen binnen een week elk één nieuw lid aan te werven. Het kan en het moet. Laten wij van nu af aan zorgen, dat, indien ons bestuur ons oproept ter vergadering, de zaal te klein is en ons als stoere kerels, met een vasten wil verzetten tegen elke willekeurige onderdrukking van werkgeverszijde. Kameraden! De maat loopt over! Wordt wakker uit uw slaap! W. VAN IJSSELMÃœIDEN. Ãœtrecht, 22 Mrt. '24. VAASSEN. Het bestuur van de afdeeling Vaassen is als volgt samengesteld: W. Mosselen, voorzitter, H. Esschert, Tuindorp 10, secretaris, G. Loseman, Tuindorp 9, penningmeester en J. H. Munter, bestuurslid. Wij roepen onzen nieuwen strijdmakkers een hartelijk welkom toe in onze gelederen en vertrouwen, dat zij er -in mogen slagen om vOor de metaalbewerkers te Vaassen een betere positie te veroveren. Reeds is al het 30ste lid ingeschreven. Vooruit vrienden, flink aangepakt. VOORBURG, ACTIE ENKES. De poging van de directie, om in overleg met het.personeel 10 pCt. loonsverlaging door te voeren, nadat de onderhandelingen door haar waren afgebroken op grond dat zij het voorstel van de organisatie niet wilde aanvaarden, is op een mislukking uitgeloopen. Na het bekend maken inde fabriek, wanneer de 10 pCt. verlaging zou . ingaan en waarbij tevens medegedeeld werd, dat op het kantoor nadere inlichtingen waren te bekomen, hebben wij ineen personeelvereaderinc: het advies gegeven, dat niemand zich daarover met de directie in verbinding zou stellen. Verder zou het resultaat van de-bespreking tusschen de directie en de besturen afgewacht worden. Aan dit parool hebben alle arbeiders zonder uitzondering voldaan, met het gevolg, dat toen de directie overging de verslechteringen in te voeren, zonder dat er overeenstemming was bereikt, het grootste gedeelte van het personeel de fabriek niet inging. Alleen op de toezegging van de bazen, dat de verlaging een week was opgeschort en dat met de besturen onderhandeld zou worden, wat later inde fabriek schriftelijk werd bevestigd, ging het personeel weer aan Â’t. werk. In overleg met den Metaalbond is daarna overeenstemming bereikt, n.l. 5 pCt. verlaging van het uurloon en betaling van 25 pCt. extra loon voor overwerk boven de 48 uur. ■ln een personeelledenvergadering zijn deze.voorstellen aanvaard. Het optreden van het personeel is voor deze directie een bewijs gexveest, dat ook

voor haar de tijd voorbij is van alleen te bepalen, onder, welke arbeidsvoorwaarden gewerkt zal worden. Maar tevens voor de ongeorganiseerden het bewijs, dat alleen optreden van de organisatie daaraan een einde kan maken. Aan onze leden de taak, hen daarop steeds te wijzen en gezorgd, dat de ongeorganiseerden binnen den kortst mogelijken tijd lid zijn van onzen Boud. Vooral het groote aantal jonge arbeiders, dat daar werkt, moet door onze menschen worden aangespoord lid te worden van de Adspiranten Afdeéling. Vooruit Vrienden! Aangepakt aan deze fabriek 1 F. S. ZAANDAM. – Het wordt wéér eens tijd dat ik per vakblad aan onze leden vertel wat er inde afdeeling leeft. Denkt er aan, vrienden, we hebben over zes weken bet 1 Mei-feest en we moeten als Metaalbewerkers dezen keer een schitterend figuur maken. Daarvoor hebben wij echter uw medewerking noodig. Ons bestuur heeft, mooie plannen, komt dus op de eerstvolgende vergadering en helpt ons mede dezen dag zoo schitterend mogelijk ta doen slagen. Een beetje activiteit is dus noodzafcelijk. De werkloosheid is op Â’t moment in onze afdeeling zeer, afgenomen. Laat ons hopen dat het nog beter wordt, dan krijgen we weer een toestand zooals voorheen. Toch moet mij nog een pak van het hart, vrienden! Zoo af en toe bereiken ons berichten van het weigeren van steun voor de Textielarbeiders. Hoe zit dat? Gaat de geest verslappen bij enkelen? Dat mag niet. Ik behoef toch niet voor de zooveelste maal te zeggen, dat de Textielzaak ook de onze is. Duurt het te lang soms? Neen, dat kan niet te lang duren. Weet, dat die stoere harde werkers daar in Twente niet alleen voor hun zelf armoe lijden, maar ook voor u en voor de geheele Nederlandsche arbeidersbevolking. Hun winnen is ook uw winnen. En wat zegt het voor u, een paar kwartjes weg te leggen voor een strijd zooals er te voren nog nooit een is gestreden? Het is zoo gemakkelijk uitvluchten te zoeken, waaronder ge kunt .zeggen : ik kan het niet missen. Het is ook gemakkelijk straks te zeggen, als de zaak niet goed zou gaan: de organisatie deugt niet. Maar vergeet dan niet, dat ge uw eigen zaak vertrapt en vergooit. Het overgroots deel onzer organisatie denkt er gelukkig anders over. Voor hen is bovenstaand .óók niet bedoeld, maar xk kan het niet verkroppen, dat er nog zulke laksche elementen in onze rijen voortsukkelen. Het laatste verg.aderingbezoek was ook ver beneden het vriespunt, Hoe komt dat? Waarom niet meer belangstelling voor het werk dat enkelen uwer doen? Wij, die ahe avonden op het pad zijn, die ons huiselijk genot opofferen voor onze organisatie, verdienen wij dan niet uw belangstelling? Hoort Kameraden, toont uw activiteit door in grooten getale onze eerstvolgende vergadering te bezoeken. Dan zal uw correspondent den volgenden keer meer optimistisch zijn. J. N. ♦ * X Gelezen bladen ! ♦ 1 ♦ van ons vakblad mopn niet worden * ♦ weggeworpen, doch behsoran aan engs- « ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- « ♦ gaven te worden. t ♦ ♦

Buitenland. EEN NIEUWE MONTAANTRUST (MIJNBOUW) OP KOMST. De Fransche Stinnes, Eugen Schneider (Creuso) vertoefde eenigeü tijd geleden te Weenen. Zijn oponthoud aldaar werd in verband gebracht met gröotsche plannen tot verdere uitbreiding van zijn „Montantrust”. Hij heeft kort geleden door zijn bank „Union Parisienne” bij een groote Oostenrijksche bank, die naast Stinnes & Castiglioni hoofdaandeelhoudster van de grootste Oostenrijksche zwaarindustrieele onderneming, de „Alpkie Montan Gesellschaft”, Is, deelgenootschap verworven. Laatstgenoemde heeft, zooak wij reeds melddén. kortgeleden bij de Oppersilezische „Bismarkhütte” der Kattowitz'sche mijnhouwvennootschap deelgenootschap verworven. Schneider-Creusot beheerscht echter de Berg- und Hüttengewerkschaft, de grootste voortbrengster van cokes in Tsjecho-Slowakije, waar ook de groote „Skodawerke” en „Pöldihütte” tot zijn dispositie staan. De „Berg-; und Hüttengewerkschaft” „Bismarkhütte” en „Kattowitz” liggen echter niet ver van elkaar en hun samenvatting zou zeker de belangrijkheid van zulk een nieuwen concern verhoogen. Wenscht nu Schneider het bezit der „Alpine Montan Mij” van Stinnes te verwerven, dan zou hij zeker door het streven tot uitbouwing vaneen Tsjechxsch-Poolschen Montantrust geleid worden, waaruit dan bij een eventueele coalitie met de. „Stinnes-concerns” maar een stap noodig is tet aaneenschakeling van de vroeger aan de hand van den Franschen deskundige Deiijse door ons gémelden „Europeeschen Ijzer- en Staaltrust”. Reeds is tusschen de „Alpine” en de verkoopcentrale der Tsjècho-Slowaaksche Ijzerwerken (vertegenwoordigers „Prager Eisenindustrie Gesellschaft” en „Berg- und Hüttengewerkschaft”) een overeenkomst gesloten, welke de regeling van den .afzet der walsproducten der betreffende staten tot onderwerp heeft en hoofdzakelijk een beperking der wederkeerige concurrentie beoogt. Volgens de mededeeling van den Volkswirtsehafter (volkshuishoudkundige) betreft ’t een schikking, bij welke van Tsjechoslowaakschen kant de ijzersmelterijen van „Mahr-Ostraan, Witkowitz en Kladno belanghebbend, dat de Alpine ongeveer 15 pCt. van haar binneniandsche leverantie overlaat aan de Tsjechoslowaaksche -werken, terwijl haar als tegenprestatie een overeenkomstig uitvoeraandeel naar Tsjecho-Slowa; kije wordt overgelaten en waarbij zij vooral haar mwijzerafzet beveiligt. Noch voor Tsjecho-Slowakije, noch voor Oostenrijk is daardoor veel gewonnen, want het wezenlijke vaneen kartel —• de door protectie beschermde binneniandsche markt ontbreekt. Inde prijspolitiek zijn beide industrieën afhankelijk van de buitenlandsche prijsverhoudingen en het helpt niets, beschermd te zijn tegen wederkeerige

OVERZICHT van loopende Invaliditeits-, Ouderdoms-, Weduwen- en Weezenrentcn en Uitkeeringen ex artt. 71, 373, 81a. 81c, 82, 83, 84, 93 en 101 der Invaliditeitswet van betaalbaargestelde afkoopsommen ex art. Slg, jo., art. 87 dier wet en van de toegestane geneeskundige behandeling of verpleging krachtens de Invaliditeitswet. Stand op 1 Februari 1924. Invaliditeitsrentc Ouderdomsrente Weduwenrentc Weezenrente RAAD VAN ARBEID ~ i^T Aantal bedrag Aantal bedrag Aantal bedrag Aantal bedrag per jaar per jaar per jaar per jaar Â’s-GRAVENHAGE . . . . i . 6 290 46841.60 7 2030 302978 194 33039.24' 1 274 47720,15 VOOR HET GEHEELE LAND . 140 4744 780015.86 97 33378 4982120 10 3038 512615.22 24 5131 901184.96 JrJi„.*-™— in in Â’tmammmmmrn mm Afkoopsom aan Afkoopsom aan Uitkeeringen aan gezins-; Geneeskundige Weduwen Weezen leden van de verzekerden■ behandeling RAAD VAN ARBEID f t- Totaal Totaal Totaal 4ant Reval' Aant'obser: ... i . , , ien waarin vatie; geva!- Aantal bedrag Aantal bedrag Aantal bedrag heh, of verpl. ien «iet of s GRAVENHA GE ...... 1 124,80 529 32 VOOR HEi GEHEELE LAND , 24 2921,33 I 2 6S.OS 8 16 1849.32 9177 1075 ——:-1J ! – ' ' De cijfers geplaatst vóór het aantal renten of uitkeeringen hebben betrekking op het aantal overledenen, ingetrokken renten of uitkeeringen en geëindigde renten wegens het bereiken van den 14-jarigen leeftijd inde maand Januari 1924. ‘

concurrentie, als hun markten met Belgisch, Duitsch of Fransch ijzer overstroomd worden. Al gaat het hier schijnbaar om een po ging om de oude leveringsbetrekkingen, di ' zich gevormd hebben, te behouden, zoo zal zij toch leiden tot een hechtere aaneenslui ting in voornoemden geest. OOK DE RUSSISCHE ERTSEN WORDEN DOOR FRANSCH KAPITAAL UITGEBUIT, Een Fransche financieele groep ontving van de Sovjetregeering uitgebreide concessies tot uitbuiting der reusachtige ijzer- er. mangaanertsmijnen te Kriwoirag. Deze har delsovereenkomst wijst op een aanstaands erkenning der Russische sovjetregeering door Frankrijk. De terugroeping der Russische handelsvertégcnwoordiging uit Parr kan allicht het doel hebben om deze erken . ning te bespoedigen. Rathenau had destijd, het plan, inplaats van de verloren Lotharingsche ertsen, de uitbuiting der Russische door Duitsch kapitaal mogeiijk te maken en met de winsten uit Rusland de schadeloosstellingen in natura te betalen. Rathenau sneuvelde door sluipmoord en het Fransche kapitaal krijgt nu ook de Russische ertsen in handen. KRUPP IN SPANJE. De firma Krupp ft Essen heeft zich c-n een handige manier aan de z.g. vredèsdicta tuur weten te onttrekken. Zij heeft met de „Maquinista Terrestre y Maritima”, de oudste fabrieksonderneming in Spanje, een overeenkomst gesloten, volgens welke de Spaansche firma voortaan voor de firma Krupp die orders zal uitvoeren, die Duitschland door het Verdrag van Versailles verboden zijn. De Krupp-fabrieken zullen aan de Spaansche fabriek den noodzakelijken staf van ingenieurs ter beschikking stellen met het verdere technische personeel, terwijl financiering der fusie door Spaansche banken geschiedt. A. J. <3E—. -rsi TROUW AAN DEN BOND -> SOLIDARITEIT! IJVERIGE PROPAGANDA ' WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT, DOET ZIJN PLICHT. -;- Bzr-: ADVERTENTIEN. Haarlem* Jaarvergadering op VRIJDAG 11 APRIL A.S., ’s avonds 8 uur, in „De Centrale”, Spaarne 34 AGENDA: I. Opening, —2. Notulen.— 3. Mededeeliago.fi. 4. Verkiezing voorzitter H. B. B. 5. Samenstelling groep Mei-fesst 1924. 6. Jaarverslag Secretaris-Penningmeester. 7. Bestuursverkiezing, (aftreden van Maarten, Souwei-, en Wallenburg, welke bestuurders direct herkiesbaar zijn en zich weer ter beschikking stellen'. 8. Rondvraag on sluiting. HET BESTUUR. METAALBEWERKERS’ DEN mm ~ ROTIERDAiV Kent U de voordeelen als organisatie!.' ! bij aankoop- van uw Schoeisel ? Maakt ü gebruik van de aan U toegc zonden prijslijsten ? voor de afd. ROTTERDAM: A. fi/lEEOSEiM, 0.-Binnenweg 6s, voor de afd. DEN HAAG: Firma DE VOQGO, ¥/sstelnde 18-, t.o. R.-K. Ziekenhuis. Rotatiedruk „Vooruitgang**, Keizersgracht 373, a’dani

Sluiten