Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij staan er op, dat, wanneer dooreen werkgever aan den werknemer wat wordt gevraagd, hij naar zijn beste weten heeft te antwoorden, doch daarnaast heeft ook de arbeider her recht, indien hij wat aan zijn werkgever vraagt, een antwoord te ontvangen, dat niet bezijden de waarheid ligt. De directie van de Hollandsche Constructiewerkplaatsen schijnt er de voorkeur aan te geven de arbeiders wat wijs te maken, of moeten wij concludeeren dat de directie niet in staat is ongeveer 10 dagen van te voren te kunnen vaststellen, dat er dan voor een aantal arbeiders werk meer is? Indien het laatste juist mocht zijn, dan pleit dat niet voor een goeden kijk op het bedrijf en zal het zaak zijn, dat de directie zich wat beter met het inwendige van het bedrijf op de hoogte stelt, waarmee dan kan worden voorkomen, dat den arbeiders een antwoord wordt gegeven dat bezijden de waarheid moet worden geacht. Wij zullen hopen, dat hiermede door de directie rekening zal worden gehouden en onze leden van verdere verrassingen verschoond zullen blijven. 'H. j. b. ROTTERDAM. De 21 September-betoogmg belooft goed te zullen slagen. Het aantal deelnemende organisaties is nu reeds 125. 8 arbeidersmuziekvereenigingen, benevens eenige zangvereenigingen 'zullen er mede aan deelnemen. Aan onze leden en hun vrouwen of meisjes de taak, dat onze afdeeling kan bogen op een grootsche deelname. Zooals reeds gemeld vertrekt de optocht om 2 uur aan de Veemarkt. Hij wordt in 4 vakken opgesteld. Onze afdeeling is ingedeeld in vak 2 en zal mee optrekken onder No. 21. De leden weten dus nu waar ons vaandel te vinden is. Een kleine rectificatie van de voorgaande mededeeling is noodig. Niet Alida de Jong zal als spreekster optreden, maar Suze Groeneweg. Kent uw plicht en zorgt als één man aanwezig te zijn! • » • Afwerking van de actie inde Verwarmingsindustrie. Nadat het contract weer door den Patroonsbond was aanvaard, hebben wij ons onmiddellijk tot de ongeorganiseerde firma’s gewend om ook van dezen de zekerheid te bekomen, dat zij zich aan de contractbepalingen zouden houden. In het schrijven dat wij daarvoor richten, lieten wij uitkomen, dat wij bij niet aanvaarding van het contract ook aan hen een ultimatum zouden moeten stellen. Het resultaat daarvan en van de conferenties die daarop gevolgd zijn, is geweest, dat de firma’s Landheer, Valkenier en d Haas te Rotterdam, en Vincent te Schiedam alleen een schriftelijke verklaring hebben afgegeven, dat zij bereid zijn het contract en zijn bepalingen, als geldende ook voor hun bedrijf, te aanvaarden. Van de firma van Buren te Rotterdam ontvangen wij deze week vóór 17 Sept. bericht of zij zich bij den Patroonsbond aansluiten of het contract zal. Hiermede zal dan voor Rotterdam het contract inde verwarmingsindustrie weer verzekerd zijn, ook bij de niet aangesloten firma’s. Ten opzichte van de firma Braat te Delft hadden wij mededeeling ontvangen dat deze, ofschoon door het lidmaatschap van den Metaalbond niet inde gelegenheid tot het aangaan vaneen contract voor de monteurs, zich tegenover het bestuur van de patroonsvereeniging bereid verklaard had, om de bepalingen van het contract ook voor haar monteurs te doen gelden. In dit verband hebben wij aan alle monteurs, voor zoover die door ons in het land te bereiken zijn, een schrijven toegezonden waarin hun dat meegedeeld wordt. Tevens zijn daarbij echter enkele vragen gesteld omtrent een opgave van het geldende uurloon en verdere arbeidsvoorwaarden. Het zou heel gemakkelijk zijn van de zijde van deze firma om te zeggen dat zij de contractvoorwaarden ook voor haar bedrijf zal toepassen als wij dan toch de vrijheid lieten om daarvan inde practijk af te wijken. Vooral voor deze onderneming, waaromtrent steeds zoolang ons contract in deze industrie geldt de geruchten geloopen hebben, dat nimmer de geldende loonen zijn betaald, heeft het de grootste beteekenis, dat daaromtrent nu eens juiste gegevens verzameld worden. De tijd is nu gunstig en als de monteurs willen, is ook daar de regeling thans door te voeren. • « • Nu nog. iets over de naleving van het thans weer opnieuw vastgestelde en afgesloten contract. In Rotterdam vernamen wij van eenige van onze leden, dat de firma Huygen en

Gcveke aldaar, ondanks het feit dat deze firma bij den Patroonsbond is aangesloten, ; brutaalweg aan de Gem. Arbeidsbeurs monteurs vraagt voor werk in Delft en daarbij als veorwaarden opgeeft, dat zij geen reisgeld voor het heen en weer reizen naar die plaats zullen krijgen. Verder dat zij de reisuren niet in rekening mogen brengen en geen vergoeding zullen Ontvangen voor verblijfkosten of koffiegeld. Het behoeft zeker geen betoog dat den monteurs, die zich daaromtrent tot ons bestuur om inlichtingen wendden, door ons_ is gezegd dat zij op deze voorwaarden niet mogen gaan werken. Aan de firma, hebben wij een schrijven gezonden, waarin wij deze handeling releveeren en er op wijzen dat reeds eerder door ons bestuur daaromtrent een klacht is geuic en wel aan het adres van den Bond van Werkgevers, omdat ook monteurs, die bij deze firma reeds in dienst zijn, zonder koffiegeld of reisurenvergoeding naar Den Haag en Delft worden gezonden. Wij hebben daarbij gezegd, dat, als op deze wijze het contract wordt uitgeschakeld, wij hun evenals de, ongeorganiseerde patroons ( zullen behandelen en haar ook een ultima- j turn zouden stellen. Wij hebben den indruk dat hier in dit j geval dooreen al te ijverigen bedrijfsleider i de contractbepalingen gesaboteerd worden. Waar dit echter gaat ten koste van de ; arbeidsvoorwaarden van de monteurs en ten koste van het prestige van het contract in ’t algemeen, zullen wij daartegenover zoo sterk mogelijk moeten waken. C. O. * • • Overwerkvergunningen. De Ned. Staal Industrie' is gemachtigd om van 15 September 1924 tot 5 Februari 1925 de mannelijke personen van 16 jaar en ouder van Maandag tot en met Vrijdag niet anders arbeid te laten verrichten dan van 6J—8J uur v.m., van 9 uur v.m. tot 12J uur n.m. en van ij uur n.m. tot 6 uur ’s avonds en Zaterdags niet anders dan gedurende de uren van —B| uur v.m. en 9 uur v.m. tot 12 uur ’s middags. J. W. » • « Overzicht der werkzaamheden van de vakafdeèling Metaalbedrijven der Gein. Arbeidsbeurs alhier over de maand Augustus 1924: Aanvragen van werkgevers 62 volw., 32 jeugdigen; aanbiedingen van werkzoekenden 1100 volw., 109 jeugdigen; plaatsingen van werkzoekenden 65 volw., 26 jeugdigen; voldane aanvragen van werkgevers 49 volw., 25 jeugdigen. WESTERBROEK. Onze afdeeling hield op Zondag 14 dezer een matig bezochte ledenvergadering, waar de deelname aan de Anti-Oorlogsdemonstratie is besproken. Ofschoon de thuisblijvers met het besprokene natuurlijk niet bekend zijn, wekken wij hen toch op om met ons te demonstreeren, want allen, vrouwen zoowel als mannen, hebben tot plicht zich achter ons vaandel te voegen. Plicht gebiedt ons om alle leed en ellende door den oorlog teweeg gebracht, niet te vergeten en daarom wekke men familie, vrienden en kennissen op om gezamenlijk met ons op Zondag 21 Sept. naar Groningen te trekken. N, N. V. V. en S. D. A. P. Door R. STENHUIS. (Uit „De Vakbeweging”.) I. Het was tot voor enkele jaren een geliefd bedrijf van de tegenstanders der moderne vakbeweging, het voor te stellen, alsof het N. V. V. een willoos werktuig was in handen van de S. D. A. P, Den laatsten tijd komt er zoo nu en dan een stem, die uitspreekt, dat de S. D. A. P. wordt beheerscht door het N. V. V. Daarnevens zijn er, die meenen, dat de vakbeweging gelijk moet staan ten opzichte van alle partijen; dat de vakbeweging vrij en onafhankelijk moet zijn, om haar eischen te doen hooren en iedere vakvereeniging j slechts heeft te rekenen met de belangen van de groep, die ze omvat. Het ligt in onze bedoeling, in dit arti- ; kei te pogen, de kwestie juist te stellen. | Naar onze overtuiging kan de vakbewe- | ging niet alleen rekenen met de belangen van de groep, die ze omvat; zouden alle vakvereeriigingen zulks doen, dan zouden j ineen minimum van tijd de verschillende groepen arbeiders tegenover elkaar staan en ze zouden stuk voor stuk kunnen worden afgeslacht door den kapitalistischen tegenstander. De vakbeweging als geheel heeft onder alle omstandigheden de onveranderlijke taak, te pogen, het levenspeil der arbeiders te verhöogen, de welvaait te vergroóten, het winnen: van kuituur en wetenschap te beyorderen. Zij heeft daarvoor aan te wen-

den al die middelen, welke door de omstandigheden worden geboden, dat wil zeggen, die nuttig en doelmatig zijn. ledere andere taak is de vakbeweging vreemd ; maar er is ook geen beginsel of dogma, dat zwaar genoeg weegt, om de vakvereeniging van die taak af te houden. De vraag, die daarom gesteld moet worden, is deze ; is de samenwerking van het N. V. V. met de S. D. A. P. in het ver, leden voor de arbeidersklasse nuttig en doelmatig geweest ? Nu meenen wij, dat ulks niet kan worden ontkend. Wij zullen niet pogen te beschrijven, hoe de verschillende feitelijke hervormingen zijn tot stand gekomen. Plet is voldoende, er op te wijzen, dat vóór de stichting van de S. D. A. P. de Nederlandsche bourgeoisie aan geen hervormingen dacht en dat in ons land van sociale Hervormingen ten behoeve van de arbeidersklasse eerst sprake is geweest toen de S. D. A. P. een faktor in ons politieke leven wrerd, met welks macht en werfkracht moest worden gerekend. Dit niet te weerspreken feit rechtvaardigt, dat het N. V. V. met de S. D. A. P. samenwerkte. Zij, die dat in het N. V. V afkeuren, er ons om bestrijden, kunnen dat niet doen op grond van het arbeidersbelang, doch slechts op grond van hun anti-S. D. A. P.-sche gezindheid. Het was het N. V. V., dat realiteitspolitiek voerde en het arbeidersbelang tot richtsnoer had; het waren onze tegenstanders, die zich lieten leiden door politieke overwegingen en het arbeidersbelang uit het oog verloren. Deze door het arbeidersbelang gemotiveerde samenwerking van de proletarische ekonomische en de proletarische politieke organisatie, die het karakter vaneen bondgenootschap had en heeft, is door onze tegenstanders uitgekreten als een verbintenis, waardoor ons Verbond aan de S. D. A. P. ondergeschikt werd. Het dunkt ons klaar, dat een bondgenootschap volstrekt niet in zich sluit, dat een der partijen ondergeschikt is aan de andere, doch dat ineen bondgenootschap beide partijen ook gelijkberechtigd kunnen zijn. Nu is er een beschouwingswijze, die uitgaat van de veronderstelling, dat een politieke partij meer universeel is dan de vakbeweging, dat de politieke partij het algemeen belang, de vakbeweging in haar samenstellende onderdeden het groepsbelang dient. Het is duidelijk, dat bij zulk een beschouwingswijze men er toe komt, de vakbeweging niet te zien als bondgenoote doch als een orgaan, dat bij eventueele akties de hulptroepen moet leveren. De Bruin van Schiedam en Vander Kieft uit Bussum lijken ons, gezien hun uitingen op het kongres van de S. D. A. P., op dat standpunt te, staan. Deze beschouwingswijze lijkt ons door en door burgerlijk. Het is een van de uitingen der burgerlijke ideologie, dat een politieke partij het algemeen belang vertegenwoordigt, althans moet vertegenwoordigen. We zullen niet onderzoeken, in hoeverre hier meer huichelarij dan ideologie aan het woord is. In ieder geval is het burgerlijk gedacht. Evenzeer is het burgerlijk, als axioma te aanvaarden, dat een ekonomische groepeering alleen het belang van de betrokken groep kan zien. Voor de arbeidersbeweging geldt noch het een, noch het ander. De S. D. A. P. is niet de vertegenwoordigster van het algemeen belang, zooals dat in het burgerlijk spraakgebruik wordt verstaan, noch stelt ze zich ten doel, het algemeen belang te dienen inden zin van het belang van alle klassen. Ze is de vertegenwoordigster en verdedigster van het proletarische klassebelang. En de vakbeweging is niets anders dan de ekonomische organisatie en strijdmiddel van datzelfde proletarische klassebelang. Het algemeen belang is voor beide organisaties belichaamd in het duurzame proletarische belang. Zou de politieke socialistische organisatie het standpunt innemen, dat door | De Bruin en v.d. Kieft gehuldigd werd, j dan zou zij daarmede de vakbeweging j dwingen tot eigen politieke aktie. (Wordt vervolgd.) | Buitenland. Amerika. Ineen uitgave van het Internationaal Arbeidsbureau worden de volgende „gulden voorschriften” medegedeeld, welke een Amerikaansche ondernemersbond zijn leden ter navolging aanbeveelt: 1. Maakt u de „gulden voorschriften” in elk verkeer met uw arbeiders. 2. Behoudt bekwame arbeiders door betamelijke middelen voor bet bedrijf,

3. Gij hebt den plicht in goede en kwade tijden leerlingen op te voeden, opdat de vraag naar geschoolde krachten bevredigd kan worden. 4. De loonnormen zullen bepaald worden op de basis van het maximum, dat gij kunt betalen om uw concurrenten te kunnen weerstaan. Het loon moet toereikend zijn niet alleen voor het levensonderhoud, maar ook ter vorming vaneen overscho; voor uitspanning, ontwikkeling en gevalle; van nood. 5. Schept arbeidsvoorwaarden en een omgeving, welke voor de gezondheid en het geluk van uw arbeiders bevorderlijk zijn. 6. Het is uw plicht te pogen het standpunt en de problemen, welke uw arbeiders innemen of trachten te. verwezenlijken, te begrijpen en hun de economische beginselen te doen verstaan,, naar welke wij (de ondernemers A. J.) onze beslissingen en handelingen inrichten. 7. Het is uw plicht den arbeid zóó te verdeden, dat uw personeel duurzaam bezig kan worden gehouden en overwerk ver, meden wordt. ! 8. Instellingen tot besparing van arbeid en voor veiligheid der arbeiders zijn voor de gezondheid der geëmployeerden en voor de industrie zelf noodzakelijk. Nu, wij gelooven dat, als bij ons het bestuur vaneen ondernemersbond zijn leden deze „gulden voorschriften” zou aanbevelen, de uitwerking bij de groote meerderheid die vaneen „knuppel ineen hoenderhok” zou zijn. | ~ADVERTENTIEN AFD. HENGELO (O.) j 1899 1 dctober 19241 Feestelijke viering I van het I' 25-jarig bestaan op Zaterdag 4 October 1924, in het Vereenigingsgebouw der Heeren GEBR. STORK & Co. (Feestredenaar; De heer P. DANZ, Bondsvoorzitter. I Vaandelonthulling : De heer Walter, | N Bondsbestuurder. S | Medewerking van den heer G.Hofmann, I I Humorist-Coupletzanger alsmede van het bekende Enzerink-Kwartet. Vrije toegang uitsluitend voor leden met hun vrouw of meisje. ; Beleefd en dringend verzoek ■ geen kinderen mee te nemen. Opening der zaal 7 uur Aanvang half acht. IDE FEESTCOMMISSIE EN HET BESTUUR DER | AFDEELING HENGELO. | a—ca■mi—>—mmmm a AF®. 'CTMCHTr Vergadering voor onze leden met hun vrouw of meisje, op VRIJ9AG 26 SEPTEMBER a.s., ’s avonds 8 uur, inde „Korenbeurs”, Vredenburg. Spreker: G. v.d. HOUVEN, Hoofdbestuurder. Onderwerp: „DE KOMENDE WINTER-PROPAGANDA.” Onze Metaaibewerkersharmonie „KUNST EN STRIJD” zal haar medewerking verleenen. Zeg het vOort! HET BESTUUR. metaalbewerkers] DEN HAAG- ROTTERDAM Kent U de voordeelen als organisatielid bij aankoop van uw ScSnoeiseS ? Maakt U gebruik van de aan ü toege-I zouden prijslijsten ? voor de afd, ROTTERDAM: A. MEEUSEN, 0.-Binnenwsg 66, . voor de afd DEN HAAG: Firma DE VOOGD, VVesteinde 195, I t.o. R.-K. Ziekenhuis. I Rotatiedruk Vooruitgang’' 375. A dam.

Sluiten