Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wereldscheepsbouw aan het einde van het derde kwartaal 1924. (Overgenomen uit „Het Schip”.)

Dein aanbouw zijnde scheepsruimte [ bleef volgens de driernaandelijksche opgaaf van Lloyd’s vrijwel constant. Duitsclxland is het eenige land, waar in het laatste kwartaal een belangrijke toeneming van in aanbouw zijnde tonnènmaat valt aan te wijzen, De Vereenigde Staten van Noord-Amerika zijn, wat dit betreft, hard achteruit gegaan. Nederland heeft daardoor weder de vijfde plaats inde rij der scheepsbouwende staten veroverd, niettegenstaande dein aanbouw zijnde tonnènmaat in ons land iets terugliep. Zeer verontrustend is dit niet, wanneer wij denken aan de groote orders, die de Nederlandsche industrie onlangs gekregen heeft. Overigens wil dit niet zeggen, dat wij dén toestand voor Nederland nu bepaald gunstig achten. Daar mankeert nog veel «an. al bestaat er reden tót tevredenheid, wanneer wij ons 'land met de meeste

HANDELSSCHEPEN IN AANBOUW OVER DB GEHEELE WERELD OP ULTIMO SEPTEMBER 1924. Zeilschepen Totaal Totaal Totaal Stoomschepen. Motorschepen. ' Lichters. uit. Sept. 1924. uit. Juni 1924. uit. Sept:. 1923. LANDEN. Aantal. Bruto tonn. Aantal. Bruto tonn. Aantal., Bruto tonn. Aantal. Bruto tonn. Aantal. Bruto tonn. Aantal. Bruto tonn. Ver,Koninkrijkx) 273 1.079.173 55 -386.670 8 1.565 337 1.468.408 391 1.516.746 304 1.271.195 Duitschland . . 63 98.656 49 279.226 2 640 114 375.522 101 320.254 75 299.085 Frankrijk ... 22 96.330 5 40.880 27 137.210 22 144.240 35 142.660* Italië ...... 20 77-347 13 53-620 4 1.490 37 i32-457 33 127.772 41 _ U 5-423 Nederland ... 27 53.818 8 34.625 I 200 36 88.643 43 98.433 3!) 104.491 Denemarken . . 9 10.051 17 63.848 26 73-899 27 64.225 24 47-3°5 Zweden .... 7 6.980 15 62.160 1 100 23 69.240 23 63.800 18 37.149 Ver. Staten 2) . . 15 50.700 3 655 24 13.550 4- 64.905 36 103.665 38 99-383 Japan .... 12 38.859 3 11.200 15 50.059 xo 66.654 26 78.012 BritscheDomin. 3,) 14 34-°59 – 719 16 34.778 26 34.925 2(3 38-445 Danzig . . * . 12 26.495 1 3.600 13 30.095 10 20.495 5 46.900 Noorwegen . . 32 27.178 3 1.925 35 29.103 35 27.445 27 26.010 Spanje ..... 2 11.300 2 11.300 3 18.520 7 22.660 België .... 5 7-530 5 7-530 3 4-090 4 6-640 Brazilië .... 1 2.200 – > 2.200 1 2.200 2 4-37° Estland . . . , -r— 1 150 3 1.280 4 1.430 8 2.330 8 2.330 Portugal ... 1 693 1 693 x , 693 Jugo Slavië. x 200 2 340 3 540 3 540 – Totaal . . „ 516 1.621.569 176 939-899 45 49-544 737 2.581.012 756 2.616.897 687 2.377.697 1) 2) 3) Zie vfrdeeling in tabel 3. SCHEPEN, WELKE GEDURENDE HET DERDE KWARTAAL 1924 OP STAPEL GEZET EN TE WATER GELATEN ZIJN. Op stapel gezet. Te water gelaten. Zeilschepen Zeilschepen Stoomschepen. Motorschepen, en lichters. Totaal. Stoomschepen. Motorschepen, cn lichters. Totaal LANDEN s No. Bruto t. No. Bruto t No. Bruto t. No. Bruto t. No. Bruto t. No. Bruto t. No. Bruto t. No. Bruto t België . . .7 ï 2 3-440 '— 2 3.440 ' r 2.010 ' 1 2.010 Britsche Dominions , 4 11.100 1 119 5 xi.219 4 1Ó.400 1110 7 910 12 11.420 Danzig , . ... . 2 6.000 1 3.600 3 9.600 2 5.365 2 5.365 Denemarken , , . 1 1.575 5 24.500 6 26.075 7 8.632 2 6.895 <— 9 J5-527 Frankrijk . « s v 8 13.840 ■ 2 13.840 2 ■ 5-?6ö 2 5-76ö Duitschland . . . 25 19.380 25 117.764 2 640 52 137.784 2t 24.248 11 36.392 32 60.640 Vereenigd Koninkrijk 62 168.395 Ï5 84.230 1 120 78 252.745 xo6 308.342 9 49.981 4 1.896 119 360.219 Nederland . . , , 3 6.590 3 6.590 6 8.850 9.500 2 200 9 18.550 Italië . . >; 6 7.650 4 21.500 ro 29.150 1 9.000 1 6.468 1 379 3 15.847 Japan . . , ... s 3 5.550 _ _ 3 5.550 2 4.000 x 1.550 3 5-55° Noorwegen , s > s 8 7.540 1 900— 9 8.440 41 9.417 i— —• 119-4 U Zweden 2 2.300 2 8.400— 4 10.700 x : 520 2 7.440 3 7.960 Vereenigde Staten 7 4.300 2 550 29 15.700 7 — 12 10.826 19 34.326 Totaal 133 257.660 55 261.444 4 879 212 5 3°-833 ‘71 420.044 28 118.336 26 14.211 225 552-59t

, Stoomschepen. Motorschepen Zeilschepen. Aantal. Bruto tonnen. Aantal. Bruto tonnen. Aantal. Bruto tonn. 1) Engeland en Wales . 160 536.513 17 101.08b 6 980 Schotland .... 106 484.817 35 213.090 2 585 ‘ lerland . s . 7 57-843 4 73-s°° 2) 'Atlantische kust *•» 11 26.300 3 605 24 13-550 " Gulfhavens . . , ■< Pacific kust ‘2 8.000 ' * —• Groote Meren „ * s 2 16.400 —. 3) Australië. . 7 * s 3 11-923 2 719 Canada (kust) . 2 550 ~ (meren) . . 1 7.900 —• Honkong . . . . 5 12.950 •Overige Dominions .. 3 736 Grootte van in aanbouw zijnde stoom- en motorschepen. onder 2003 4000 6000 8000 10000 15000 20000 1 2000 è a a a a é en LANDEN. ton. 3999 t. 5999 t. 7999 t. 9999 t. 14999 t. 10999 t. grooter. Ver. Koninkrijk ï 7- 119 49 84 38 ti 8 .12 ■ 8 Duitschland .... 66 6 14 6 -10 8 2 Frankrijk ..... 5 10 41 34 Italië 13 35 57 . Nederland ... ï 23 5 I 32 1 Denemarken ..... 15 , 3 3 32 -7- Zweden ...... 8 4 9 1 Vereen. Staten . . . 16 1 41 2 • Japan ...... 4 6 31 1 ■— Totaal zijn 318 schepen kleiner dan 206 ton in aanbouw en S grooter dan 20.000 ton. . .

Buitenland. Finland. De Finsche vakbeweging, welke na den rampzaligen burgeroorlog onder communistische leiding staat, begint nu ook an■lère wegen in te slaan. Waar het Finsche -alcvérbond tot nu toe weigerde om aan internationale arbeidersconferenties deel te netnen, was nu op de beide laatstgehouden conferenties een afgevaardigde van het Finschen vakverbond aanwezig. In één der jongste bestuursvergaderingen werd besloten om den secretaris van het I. V. V.

andere scheepsbouwende landenvergelijken. De Skandinavische landen kunnen nog steeds wijzen op een over het algemeen vrij belangrijke toeneming van scheepsbouwprders. De aanbouw van motorschepen neemt ieder kwartaal toe. In Duitschland, Denemarken en Zweden vooral is de vooruitgang inden bouw dezer schepen opvallend te noemen. Waar dein aanbouw zijnde , motor-tonnenmaat bijna 58 pCt. van dein aanbouw zijnde stoom-tonnenmaat bedraagt, zijn die percentages voor de bovengenoemde landen 282 pCt., 636 pCt. en 894 pCt.! De tabel van op stapel gezette schepen wijst op' een belangrijken achteruitgang voor Groot-Brittannië en lerland. Het aantal en de tonnènmaat van deze categorie wijzen thans -slechts pl.m. f van de cijfers over fxet tweede kwartaal van dit jaar.aan.:

(vriend J. Oudegeest) uitte noodigen in Finland eenige referaten over de internationale vakbeweging te houden. Zooals te verwachten was heeft dat besluit groote woede opgewekt bij de communisten, welke een stelselmatige hetze tegen het bestuur in ’t werk zetten, met het gevolg, dat de voorzitter van het -Finschen vakverbond zijn ontslag nam, tegelijkertijd zijn functie als voorzitter der communistische rijksdagfractie neerlegde en voor het lidmaatschap der commünistische partij bedankte. Inde laatste zitting van het Finsche vakverbondsbestuur werd de voorzitter echter verzocht om zijn verzoek om ontslag in te trekken,

Daarentegen zijn die cijfers voor Duitschland zeer sterk toegenoraen, evenals voor Zweden en de Vereenigde Staten, Wat het aantal en de tonnènmaat der in aanbouw zijnde tankschepen betreft, valt cp te merken, dat de cijfers van Groot-Brittannië en Duitschland op een zeer sterke vermeerdering van in aanbouw zijnde tankschepen wijzen. Van de 737 schepen met totaal 2.581.012 register tonnen inhoud, welke thans over de geheele wereld in aanbouw zijn, worden 410 schepen van totaal 1.684.139 ton, zijnde 55.' pCt. van het totale aantal en ruim 65 pCf. van de tonnènmaat onder het toezicht van( Lloyd’s gebouwd. Dit wijst op een voortdurende toeneming van de activiteit van dit klassebureau. Voor verdere vergelijkingen wordt naar de bijgevoegde tabellen verwezen.

Tn aanbouw zijnde tankschepen van 1000 registerton en grooter, LANDEN. Aantal, Bruto tonn. Vereenlgd Koninkrijk 22 133.820 Duitschland ....... ix 95-500 Nederland . i. s . 5 32.700 Italië . , H >; s . 3 13-700 Denemarken» .; >• . -s 1 9.000 Frankrijk , . s . 1 5-500 Totaal 43 290.220 ea | Een goed lid | ♦ E3eiaa!t zÂ’n contributie volgens % | loon; % ♦ Leest zÂ’n vakblad en „De Strijd”; ♦ | Verzamelt namen en adressen | % van ongeorganiseerden en zendt | % ze in bij het afdeelingsbestuur. £ | I,en best lid | % Gaat bovendien 'op huisbezoek £ % om leden te winnen. J

hetgeen hij bij den algeraeenen aandrang tenslotte deed. Een bewijs dat het ook daar weer begint te dagen. f Frankrijk. .Wanneer men wellicht verwacht had, dat er na de zwenking van meeningen in Frankrijk wellicht ook inde vakbeweging meer eenheid zou komen, blijkt dat helaas ook daar, evenals in ons klein landje, de splijtzwammen er .voor zorgen, dat er hoe langer hoe meer verdeeldheid komt. De afscheiding van de , anarcho-syndicalistische federatie uit het Seine-departement van de

Conféderation Générale Travail Union (Comm. vakverbond) werktin- Frankrijk alarmeerend en toont aan, dat de verdeeldheid binnen de C. G. T. U. veel grooter is dan men algemeen dacht. De anarcho-syndicalistische minderheid der C. G. T. U. heeft haar volgelingen voor een op •Nov. j.I. gehouden congres uitgenoodigd, hetgeen aan den vooravond van de bestuursen bondsraadsvergadering van de landelijke federatie van bouwvakarbeiders en tegelijkertijd met het anarchisten-congres zou plaats hebben. Zoowel de communistische alsook de moderne vakvereenigingspers acht de oprichting vaneen derde landelijke centrale van minderheden der C. G-T. U. op i Januari a.s. zoo goed als zeker. De „Réveil Ouvrier” (Arbeiderswekker) schrijft over de levensvatbaarheid dezer centrale: „Zij is wegens het kleine aantal volgelingen van meet af tot machteloosheid gedoemd, want zij zal behalve de landelijke federatie van bouwvakarbeiders en 5 a 6 provinciale hondjes weinig leden tellen. Haar bestaan zal echter de algemeene verwarring nog vergrooten en haar oprichting zal door alle oprechte vrienden der eenheid worden betreurd. Engeland. Gedurende het jaar 1923 heeft de algemeene raad (bestuur) van het Britsohe vakverbond gegevens aan de daarbij aangesloten organisaties opgevraagd over den voor hun leden bestaande wekelijkschen werktijd, teneinde den normalen wekelijkschen werktijd der aangesloten leden *e be-i rekenen. Het resultaat was het volgende: Leden pCt. 24.50 c werkten 40 uren p.w. is 0.68 800.600 ~ 42 ~ ~ ~ 22.72 305.687 ~ 44 „ „ „ 8.66 8.500 „ 46 „ „ „ 0.27 11.590 „ 4ÓJ „ „ „ 0.32 964.224 „ 47 „ „ „ 27.35 1.409.714 ~ 48 „ „ „ 40. 3.524.714 100.— Uit deze statistiek blijkt dus dat 60 pCt. der leden minder dan 48 uren en bijna 23.5 pCt. der leden zelfs minder dan 44 uren per week werkt. 01 ” NiemwZeeland (Australië). Regeering en particuliere ondernemers poogden kort geleden den arbeidstijd tot 48 uur per week te verlengen, teneinde z.g. over geheel Nieuw-Zeeland een , normale arbeidsweek in te voeren. Het Arbeidersverbond heeft de regeering echter te kennen gegeven, dat elke verlenging van, de werkweek, daar waar zij maar 44 uren is, op scherp verzet zal stuiten, temeer daar reeds 79 pCt. der arbeiders in Nieuw-Zeeland 44 uur per week werkt en bestaat dus bij eventueele verlenging of niet algemeene toepassing der 44-urenweek kans op groote conflicten. A. J. ADVERTENTIEN. H Op 12 November 1924 overleed onze || H altijd plichtsbetpachtende Bondsmakker H. VAN DOESBURG, I inden ouderdom van 44 jaar. P Dat hy ruste in vrede! HET BESTUUR DER | AEDEELING TI EL. | Af lEsisclieclé Metaalbewerkers! bezoekt den Feestavond op ZONDAG 30 NOV. a.s., ’savonds 6 uur, inde groote zaal van „Ons Huls”. Feestredenaar onze hoofdbestuurder H. WALTHER. Medewerking wordt verleend door de Soc.-Dem. Tooneelvereeniging en een Strijkje. HET BESTUUR. iVlstaal&swerkersl – Oen Haag. Kent U allen de’voordeelen als lid der organisatie bij aankoop van UW SCHOEISEL? Uw adres in DEM HAAG is, op ver toon van Uw bondsboekje: Fa. A. OE VOOGD Weimarstraai 90 – Westesnde 195-195a. Wij bieden U groote voordeelen. Rotatiedruk „Vooruitstuur". Keizersgractit 47U, A‘da.a*,

Sluiten