Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de concurrentie buitengewoon groot. Vele werven hier en in het buitenland gaan er, óm hun bedrijven op gang te houden, dan ook herhaaldelijk 'toe over, orders te boeken tegen prijzen die veelal lager zijn dan de werkelijke zelfkosten. Zoo iets kan natuurlijk op den duur niet worden volgehouden, maar op het oogenblik moeten wij met deze omstandigheid rekenen. Het spreekt vanzelf, dat op een dergelijke wijze werkend, er inde naaste toekomst op een winst niet Valt te rekenen. Wij meenen échter, dat dit de minst kostbare wijze is om déze abnormale tijden door te komen. De malaise in onze bedrijven heeft niet nagelaten het financieel resultaat onzer \ vennootschap nadeelig te beïnvloeden, hoe- i wel ook dezen keer nog een winstsaldo resteert. Het thans reeds voor een gróót gedeelte afgeloopen boekjaar 1924 waren wij niet van voldoende .orders voorzien en waren de té bedingen prijzen niet van dien aard, dat eene winstmarge overbleef. Zeker zullen wij het volgend boekjaar dan ook met een verlies moeten afsluiten. De vennootschap was in staat de eerste vier jaar der malaise nog met winst af te sluiten. Op een bedrag van aanschaffingen (voor normale afschrijving in aanmerking komend) ad f 4.651.444 voor een zeer groot gedeelte inde laatste jaren besteed, hebben wij reeds f 2.584.440 of ruim 55 pCt. afgeschreven, zoodat bij een eventueel komend slecht jaar, gerust zonder afschrijving zal kunnen worden volstaan. Bovendien waren wij, dank zij onze conservatieve dividendpolitiek nog in staat, behalve een bedrag van f 250.000 voor bijzondere belangen, waarvan echter wellicht een gedeelte verloren zal gaan, nog eene reserve vte creëeren van f 1.000.000, Het saldo der bedrijfsrekening bedraagt f961.295, hiervan af te trekken bedrijfskosten f 674.622, afschrijvingen f 178.269, winst 1923 f 108.404, makende met het onverdeeld winstsaldo Ao. Po. ad f 36.545, tezamen f 144.950. Voorgesteld wordt naar nieuwe rekening over te brengen f 94.550, waarna ter beschikking der vergadering blijft f 50.400, welk bedrag eene uitkeering van 6 pCt. op de preferente aandeelen toelaat. Op de balans per 31 Dec. 1923 komen o.a de volgende posten voor. Activa: terreinen fi.107.000 (f903.000), gebouwen fi.320.000 (f 1.389.000), machines, werktuigen en gereedschappen f 747.000 (f 761.000), debiteuren f 594.397 ( 599.600), kas, bankiers en postrekening f 401.705 (f 560,178), effecten f115.057 (f50.806), magazijngoederen f .240.758 (f 258.741), werken in uitvoering op 31 December 1923 f558.188 (fi.233.121), totaal f 5.084.111 (f5.755.451). Passiva: gewoon aandeelenkapitaal f 1.000.000 (als v.j.), preferent aandeelenkapitaal f 840.000 (als v.j.), reservefonds f 1.000.000 (als v.j.), reserve voor bijzondere belangen f 250.000 (als v.j.), 7 pCt. 15-jarige obligatieleening f 1.000.000 (als v.j.), ontvangen termijnen op werken in uitvoering f 355.994 ( 967.328), crediteuren f493.i66(f55i.177),win5t per saldo f144.950 (f 146.945). Winst- en verliesrekening. Credit: saldo Ao. Po. f 36.545 (f 1522), saldo bedrijfsrekening f 961.295 (f 1.292.990), totaal f997.841 (f 1.294.512). Debet: bedrijfsonkosten f674.622 (f847.089), afschrijvingen f 178.269 (f 300.478), winst, waarvan: te verdeden f 50.400, ,saldo nieuwe rekening f94.550, totaal f 144.950 (f 146.945). (Uit „Het Handelsblad”.) * * Nieuwe opdrachten. De na den brand op 30 Juni j.l. weder opgebouwde scheepswerf „IJsselwerf” te Gorinchem, heeft van Rotterdamsche zijde ’ opdracht ontvangen voor den bouw vaneen Rijnschip, lang 70 M., breed 9.20 M. en hol 2.37 M. Verder vaneen motorvrachtboot, afmetingen 20.50 x 3.70 x 1.35 M. en een overzetpont, lang 22 en breed 5.50 M., beide voor Nederlandsche rekening. Aan het Technisch Scheepvaart Bureau W. Tieleman te Rotterdam werd de bouw opgedragen vaneen motorboot, groot 170 ton, voorzien vaneen 60 P.K. ruw-oliemotor. Aan de Internationale Scheepsbouwmaatschappij „De Maas”, te Slikkerveer, is opgedragen de bouw van eert hijschbok met 300 ton hefvermogen voor de haven van Valencia. Door de firma Terpstra & De Vreeze te Hemelen is aan het Ingenieursbureau Fr. Eriksson te Rotterdam de bouw opgedragen vaneen motorveeboot, groot circa 50 ton, voorzien vaneen 24 P.K. Avancemotor. Aan hetzelfde bureau droeg de heer J. Joosten te Heumen den bouw op Van een motorvrachtboot van 125 ton, voorzien vaneen 36 P.K. Avance-motor. De scheepswerf van O. Smith te Stadskanaal ontving van Amsterdamsche zijde opdracht tot bouw vaneen motorvrachtboot, lang 30 M., breed 5.06 M. en hol 2 M., voorzien vaneen Steywal-motor van 45/50 P.K.

Kielleggingen. i N. V. Scheepsbouwwerf „De Hoop”, Hardinxveld, voor een stalen sleepschip, groot 530 ton, lang- 50 M., breed 6.60 M. en hol 2.35 Mvoor Nederlandsche rekening en een sleepboot, eveneens voor Neder- | landsche rekenig. N. V. Scheepswerf v.h. Wed. A. van Duyvendijk, Papendrecht, voor een Rijn-Herne-kanaalschip, groot T350 ton, lang 79.80 M., breed 9.48 M. en hol 2.50 M., voor Nederlandsche rekening. N. V. Machinefabriek „Holland”, Hardinxveld, voor een motorsleepboot, tevens zandzuiger, lang 17 M., breed 4.30 M. en hol 2.30 M., voor Nederlandsche rekening. N. V. Scheepsbouwwerven v.h. P. & A. Ruytenberg, Waspik, voor een stalen kanaalschip, groot 850 ton, voor rekening van den heer Th. van der Horst te Druten, en voor een kempenaar, groot 560 ton, voor rekening van den heer M. J. Vermeeren te Waspik. Scheepsbouwwerf Gebr. Pot, Bolnes, voor een Rijn-Herne-kanaalschip, groot circa 1350 ton. N. V. Scheepsbouwwerf „De Industrie”, v.h. firma D. Boot, Alphen a. d. Rijn, voor een motorvrachtboot, groot circa 150 ton, voor Rotterdamsche rekening. N. V. Scheepsbouwwerf „De Vooruitgang”, v.h. firma Boot, Alphen a. d. Rijn, voor een sleepschip, groot circa 540 ton, voor Rotterdamsche rekening. ƒ. Smit, Vierverlaten, voor een motorschip, groot pl.m. 230 ton, voorzien van een 80 P.K. Kromhout-ruwoliemotor, voor rekening van kap. B. Bellinga te Kuinre. Proeftochten. Met goed gevolg werd geproefstoomd door de goederenboot Zaanland, groot 730 ton, afmetingen 67.25 x 8.10 x 2.60 M., voor rekening van de N. V. Holland—Rijnlijn te Rotterdam, gebouwd door Verschure & Co.’s Scheepswerf en) Machinefabriek. Het schip is voorzien van twee Triple-expansie machines, elk van circa 165 1.P.K., geleverd door dezelfde firma en 2 stoomketels, elk van circa 65 M2. verwarmd oppervlak. Ter reede Samboe (Oost-Indië) had met gunstig gevolg de proeftocht plaats van een voor rekening van het Ned. Indische Gouvernement door de Scheepswerf ~’t Hondsbosch” te Alkmaar gebouwde directie-motorsleepboot Balans, bestemd voor het Boschwezen te Riouw. Het vaartuig, tang 15:4 M., breed 3.35 en hol 1.5 M., is voorzien vaneen 40 P.K. Kromhout ruwoliemotor. .. Aan* en verkoop van schepen. Door de Scheepsslooperij Arie Rijsdijk-Bos & Zonen te Hendrik-Ido-Ambacht is aangekocht het in 1871 gebouwde Duitsche stoomschip Trude Bremer, groot 1114 bruto reg.ton. Door bemiddeling van den makelaar Arie Schippers is het motorschip Wilhelmina, 473 bruto en 237 netto reg. ton, gebouwd in 1916 bij Verschure & Co. te Amsterdam, eigenaresse de Holland-Gulf-Stoomvaart Maatschappij, aan de Naval Reederei A.G. te Hamburg verkocht. Het schip zal varen onder den naam Wilhelmina Naval. De sleepboot Ameland, eigenaar kapt. Boerema, is ondershands verkocht aan den heer J. de Waard te farmsum. Te water gelaten schepen. N. V. Scheepsbouwerf „De Hoop”, Hardinxveld, het stalen sleepschip Hencor, gr. 530 ton, afmetingen 50x6.60x2.35 M., in aanbouw voor den heer A. Roovers te Waspik. N. V. Scheepswerf v.h. Wed. A. van Duyvendijk, Papendrecht, het Rijn-Hernekanaalschip Binnenvaart 2g, gr. circa 1350 ton, afmetingen 79.80 x 9.48 x 2.50 M., in aanbouw voor de N. V. Maatschappij Vrachtschip „Binnenvaart 29” te Rotterdam. Scheepswerf J. L. Jansen, Druten, een stalen motorvischschokker, lang 14.50 M., breed 4.60 M. en hol 2 M., in aanbouw voor Nederlandsche rekening. ’t Huisde Merwede, H. te Velthuis, Papendrecht, de stalen sleepboot Gerard, afmetingen 26 x 5.20x2.30 M. en de stalen sleepboot Expres, afmetingen 28.80x5.90 X 2.70 M., beide in aanbouw voor buitenlandsche rekening. N. V. Machinefabriek „Holland”, Hardinxveld, een zandelevator, lang 30 M., breed 6.57 M. en hol 2.30 M., in aanbouw voor Nederlandsche rekening. Scheepswerf ~Gideon”, J, Koster Hzn., Groningen, een motorvrachtboot, groot 210 ton, voorzien vaneen 80 P.K. Industrie-motor; in aanbouw voor den heer P. Fekkes te Groningen. N.\ V. Scjieepsbouwwreven v.h. P. & A. Ruytenberg, Waspik, de stalen sleepkaan Humaloja, groot circa 550 ton, in aanbouw voor den heer A. H. J. Smits te Waspik, j N. V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf ! „De Hoop”, v.h. Geb. Boot, Leiden, een stalen kempenaar, groot circa 450 ton, afmetingen 50 x6.55x2.20 M., in aanbouw voor den heer L. Pieterman, te Klundeft.

Scheepsbouwwerf Gebrs. Pot, Bolnes, een stalen Rijn-Herne-kanaalschip, groot circa 1350 ton, in aanbouw voor rekening van den heer J. Petri te Lorch am Rhein. N. V. Scheepsbouwwerf „De Industrie” v.h. firma D. Boot, Alphen a. d. Rijn, een motorvlet, voorzien vaneen B—-108—-10 P.K. I ndustrie-ruwolie-rnotor, in aanbouw voor de N. V. G. F. W. Herreen’s Fijnhouthandel te Alphen a. d. Rijn. N. V. Scheepsbouwwerf „De Vooruitgang”, v.h. firma Boot, Alphen a. d. Rijn, een sleepschip, groot circa 350 ton, in aanbouw voor den heer A. Meynen Jzn., te Amsterdam. N. V. T. van Duyvendijk’s Scheepswerven, Lekkerkerk, het zeevrachtschip Harcourt, groot circa 2500 ton deadweight, in aanbouw voor Engelsche rekening. A, Apol & Zoon, Wirdum, een motorslèepboot, lang 18 M. en breed 4.50 M., voorzien vaneen 4 cyl. Bronsmotor van 120/140 P.K., in aanbouw voor den heer Menninge te Groningen. Electrische Scheepswerf van H. & K. Sissing, Winsum, een stalen aakschip, gr. 60 ton, in aanbouw voor rekening van den heer A. Bijlenga te Groningen. Scheepsbouw Maatschappij „Nieuwe Waterweg”, Schiedam, het stoomschip Domino, groot circa 2050 ton deadweight, afmetingen 255'x36'x iS'-g", in aanbouw voor de Ellerman’s ,Wilson Line Ltd. te Huil. J. Smit, Vierverlaten, een motorboot, groot circa 160 ton, in aanbouw voor rekening van A. Ymker te Zwartsluis. Nieuwe schepen. Door de N. V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf „de Hoop”, v.h. Gebr. Boot te Leiden, is aan den heer N. Parlevliet te Katwijk apn Zee afgeleverd de stalen motorboot Rust Roest, groot 110 ton, afmetingen 26.35 x 4.70 x 1.70 M., voorzien vaneen 30 P.K. 2 cyl. Bronsmotor. Aan de firma A. J. Snelleman te Zaandam werd de motorvrachtboot Zaandam, groot 115 ton laadvermogen, afmetingen 26.25 * 4-7° x 1.70 M. voorzien vaneen 30 P.K. Heesen-motor, afgeleverd. (Uit „Het Schip”.) Buitenland. Engeland. Aan een vergelijkende statistiek Ontlèènen wij het volgende over ledentallen der Britsche vakbonden, gerangschikt naar 11 grOPpPTI van , Ken-»dp»lc_, +ra««L. port- en landarbeiders.

Het aantal aangesloten vakvereenigingen was in 1923 1135, waarvan niet minder dan 251 bonden van arbeiders in openbare diensten, 167 bonden van textielarbeiders, 114 bonden van mijn- en steenarbeiders, 46 bonden inde metaalindustrie, enz. Zoo waren er b.v. in 1923 4 bonden van arbeiders inden scheepsbouw met tezamen 143.017 leden, in 1924 4 met 132.043 leden; in 1923 24 bonden van machinebouw, ijzergieterij enz., met 449.450 leden; in 1924 23 met 430.822 leden. Verder ijzer-, staalen metaalindustrie in 1923 18 bonden met 237.543 leden en in 1924 19 bonden met 230.820 leden. Een bewijs dat de oudste vakorganisaties nog het verst van industriebonden verwijderd zijn, Zweden. Het jaarverslag over 1923 van onze Zweedsche zusterorganisatie toont aan, dat in ’t najaar 1923 20 de zwaarindustrie een aanmerkelijke opleving voelbaar was en dat inde verwerkende industrie eveneens een betere zakengang kwam, maar dat de geheele gang van zaken toch nog onzeker was. De eene week volop werk, de volgende slapte enz. De werkloosheid onder de bondsleden had in Febr. 1922 met 40 pCt. haar toppunt bereikt. Begin 1923 bedroeg zij nog 25,07 pCt. en aan het einde van het jaar 9,4 pCt. bij een doorsnee van 16.77 pCt. tegen 30.97 pCt. in 1922 en 29.81 pCt. in 1921. De zwaarindustrie had in 1913 m hoogovens in bedrijf, in 1922 maar 22 en in 1923 weder 63. Het aantal J,ancashirehaarden was in 1913-211, in 1922 37 en in 1923 76. Het aantal convertors in bedrijf was in genoemde jaren resp. 10, 6 en 16, dat der Martinovens resp. 61, 15 en 38. Rekent men het peil der kosten van levensonderhoud in 1914 op 100, dan Was het in 1920 181, op Jan. 1923 83 en gedurende dat jaar 76, hetgeen een aanmerkelijke daling der prijzen beteekent en het is een verheugend feit dat

de werkloosheids- en hongerperiode met 1923 grootendeels verdween. Het ledental van onze zusterorganisatie bedroeg begin van het verslagjaar 54.837 en aan ’t slot 55.331, het aantal afdeélingen klom van 244 op 243 Gedurende het jaar hadden 34 aanvallende acties plaats zonder staking (in 1922 was er geen enkele). Zeer groot was het aantal verweeracties. 188, waarvan 52 tegen loonsverlaging, eindigden zonder nedefleggirig van den arbeid. 13 verweersacties leidden tot staking. Het resultaat was hoofdzakelijk gunstig voor de arbeiders. Geheel ten gunste der arbeiders verliep geen enkele staking. 4 verweersacties leidden tot uitsluiting. De grootste dezer uitsluitingen was die inde zwaarindustrie (reeds verleden jaar gemeld, A. J.). In ’t geheel waren in deze acties betrokken 62.984 arbeiders, waarvan 46.506 bondsleden. Daarbij was het arbeidsverlies 1.674.957 dagen en de kosten 2.978.813.35 kronen. De inkomsten waren 4.700.155.72 kr., de uitgaven 4.458.528.31 kr., waarvan 817.063.29 kr. voor werkloozensteun, 2.993.118.89 kr. voor staking en slachtoffers. Begin van het jaar was de situatie moeilijk. De werkgevers achtten het tijd-, stip gunstig voor een aanval. Vooral de werkgevers der zwaarindustrie waren hardnekkig. Nadat echter de uitsluiting met goed resultaat voor de arbeiders was geëindigd, de achturendag beveiligd en een nieuwe overeenkomst afgesloten was, werd deze voor de arbeiders inde verwerkende industrie veel gunstiger bij hun verweer tegen de eischen der werkgevers tot loonsverlagingen. Zwitserland. Het congres van het Zwitsersche Vakverbond heeft , een minimalprogram voor vakbonden vastgesteld, dat zich inde eerste plaats met de tariefsovereenkomsten bezig houdt. Het oordeel over stukwerk was allesbehalve gunstig. Er wordt o.m. 'gezegd: stukwerk mag alleen geduld worden, waar het om belangrijke redenen niet vermeden kan worden. Het mag alleen aanvaard worden onder volgende voorwaarden: gevaarlijke arbeid mag alleen bij daglicht verricht worden; het tijdloon moet gegarandeerd zijn; stukloon moet voor den aanvang van het stukwerk vastgesteld worden. Bij groepsovereenkomsten moeten stukpremiën evenredig aan de deelname der arbeiders verdeeld worden. Geschillen moeten door arbitrage beslecht worden. De stukwerker Inf ooncpvactU. •crrï ulrwclnxctL ‘gC* reedschap. A. J.

LEDENTALLEN. * i *§* .« ,gï * 'ÉI g’g ioc 3 *1 I |*S -è| rJ fel I-e a| -5 ■g g =; a * -SE® SS fio —o .S * I lil «is Sfj «1 mIIII II * ________ ■ *'*** Cs 1 1913 20.000 921.000 545.000 263.000 82.000 60.000 236.000 327.000 j 367.000 110.000 213.00013.703.000 1922 91.000 843.000 830.000 280.000 95.000 87.000 387.000 438.0001442.000 167.000 294.000 4.742.000 1923 79.000 915.000 703.000 269.000 93.000 85.000 350.000 474.000 j 441.000 179.000 290.000 i4.590.000

CORRESPONDENTIE. L. v. H. te V. De redacteur zal uw vraag aan den secretaris overbrengen. Deze is welwillend genoeg u te antwoorden. RED. ADVERTENTIEN OrAÜTOMATiC SCREW WORKS te NIJMEGEN heeft tegen begin Januari plaatsing voor’ eenige g Koperblwerkers M MverlaiÉteilers “ 1 Gersedschapoiaksrs benevens eenige Vormers voor massawerk. Aanmelding voorloopig alleen schriftelijk, waarna eventueeie oproep volgt. Metaalbewerkers! – Den Haag. Kent U allen de voordeelen als lid der organisatie bij aankoop van UW SCHOEISEL? Uw adres in DEN HAAG is, op vertoon Van Uw bondsboekje: Fs. A. DE ViiOGD Weimarsiraal 90 – Westeinde 195-195a. Wij bieden U groote voordeelen. Eotafciedruk „ Vooruitga.n.ff" Keizersgracht üU A dam-

Sluiten