Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Metaalbewerkersstakin^. 15 December 192'. Bespreking onder, presidium van den Burgemeester tusschen ac heeren TKIEBELS, 1/ Ij KGKAAF en SCHOUTEN eenerzijds en ae ; heeren DA NZ en SCHAA.PEH anderzij-ls. . ' De Burg e meseter -heet do heeren welkom. Zijn bedoeling is, dat een zeer voodoo- ; pige gedachtenwi»solng zal worden gehoud-np. j Hij heeft gemeend zijn medewerking niet te | moeten weigeren om een poging te beëindiging van dit conflict, dat na reeds 7 weken duurt, zeer tot nadeel, zoowel van 00 -industrie, als van de werklieden, vooral hier te Rotterdam. Vóór alles heeft hij gemeen te moeten aandringen op esn ontmoeting zonder dat een van bedde partijen voorwaarden stelt. De heer Tri eb els is den Burgemeester zeer erkentelijk. Hij be-aiomyt, diens uitnoodi.ging voor zich persoonlijn : bij ne-ft geen gelegenheid gehad om niet het Dag- Bestuur van gedachten te wisselen ; wat hij hier dus zal zeggen, is zijn persoonlijke mee-nipg- Ook de heer D an z is .dankbaar voor ae poging, die de Burgemeester wil doen. Hij meent, dat als basis voor de onderhandelingen moet worden aangenomen .opschorting der loonsverlaging, opdat de gelegenheid worde gegeven om de zaak rustig Je bekijken. De vakvereenig lagen meenen, dat loonsverlaging zonder meer geen verbetering zal brengen, doch verslechtering van den toestand, nadeel zoowel voor de industrie els voor de werklieden. De heer Triebels geeft sen kort résumé van het standpunt van den Ivletaalbond. In verband met den economische» toestand heeft de Metaalbond loonsverlaging noodzakelijk geacht en zijn leden inde gelegenheid gesteld de loonen te verlagen. Als greiis is daarbij gesteld 30 pCt. Inde circulaire aan de leden is gezegd, dat de bedoeling was aanvankelijk een verlaging van 10 pCt. Hierbij moet wel worden verstaan, dat de Metaalbond niets heeft voorgeschreven, doch alleen zijn leden heeft gegev.en de loonen te verlagen, doch ten minste met 10 pCt. Toen is gebleken, dat algemeen overeenstemming bestond over de 10 pCt.; over het tijdstip bestond geen overeenstemming. Spreker vestigt er met nadruk de aandacht op, : dat de 10 pCt. verlaging pas -een begin is. Het ligt in 'de bedoeling nog verder te gaan, als de economische toestand het noodig maakt. Hij stelt dus voorop, dat do Metaalbond onder geen beding bereid k de loonsverlaging van 10 pCt. in te trekken of ook zelfs maar op te schorten. Persoonlijk is de heer Triebels voorstander van overleg. Hij voor zich zou dan ook -een volgende loonsverlaging niet dan na overleg willen invoeren. Vele leden van don Bond zijn daar echter tegen. Do vakbeweging heeft het spreker niet gbmakkelijk gemaakt om zijn standpunt tegenover deze leden te handhaven. Hoewel de vakorganisatie dit standpunt van spreker kennen, hebben zij er niet otp gereageerd. Hu is men een maand verder en het Bestuur ’ heef,t het niet verantwoord geacht, dit standpunt thans nog te handhaven. Vele werkgevers zijn nu niet meer bereid alleen met ds 10 pCt. genoegen te nemen. Onder deze omstandigheden kan het Bestuur dus niet meer over de 10 pCt. gaan onderhandelen. Als de vakorganisaties zoo slecht op de hoogte, _zijn van den economischen toestand, dat zij nog willen onderhandelen over de 10 pCt., dan valt er verder niet te praten. In allo landen (behalve in die met lage valuta) geldt dezelfde toestand; overal zijnde loonen verlaagd ; Nederland kan daarop geen uitzondering maken. De heer D an z verklaart, dat do besturen der vakorganisaties onmogelijk van. opschorting der loonsverlaging kunnen _ afzien. De werklieden zullen daarop niet ingaan. Da staking is juist geproclameerd om die 10 pCt.. De besturen meen en, dat eerst door overleg moet worden aangetoond, dat door do .loonsverlaging verbetering wordt gebracht. D-o £rief is ook, dat teveel wordt gegeneraliseerd: er zijn bedrijven, die er nog goed voorstaan; waarom daar ook loonsverlaging? De heer Triebels vestigt er de aandachu op, dat de Metaalbond zijn leden niet gedwongen heeft. Op een enkele uitzondering na hebben alle leden verklaard, dat de loonsverlaging noodzakelijk is. De leden, die zich verzet hebben, kan de Bond niet dwingen. Spr. begrijpt niet hoe nog verlangd kan worden, dat de noodzakelijkheid der loonsverlaging wordt aangetoond, terwijl aan ieder, bekend was, dat overal werklieden wegens slapte werden, ontslagen. Spr. wijst erop, dat het tot 30 pCt. verlaging zal komen: Waarom heeft de vakbeweging zich niet op het standpunt gesteld : voortaan geen loonsverlaging dan na overlég ? De beer D an z meent, dat als de werkgevers, erkennen, dat er overlég moet plaats hebben, zij de gemaakte feut moeten herstellen. De Burgemeester meent, dat met de R.-K. organisaties overleg heeft- plaats gehad en niettemin tot staking is overgegaan. De heer Schaaper verklaart, dat dit overleg niet beëindigd is ; toen een accountantsrapport, waarin loonsverlaging als één van de middelen ■ tot verbetering werd genoemd aan ae orde zou komen, wilden de werkgevers dit met met de vijf organisaties bespreken. De heer Triebels geeft toe, dat loons• verlaging éëi); der middeieu is; hij zegt, dat gö werkgevers dok de andere middelen willen toppassen, na overleg. Laten ds organisaties maar middelen aan de hand doen en de werkgevers, die niet afkeerig zijn van overleg, zullen erover willen spreken. Vele werkgevers denken er echter anders over ; zoo ook de heer Dijkgraaf. De Burgemeester zou het reeds een succes achten, inzien kon worden ~vaotgologd} dat er vo-ortaan overlegplaats heeft. _ De heer Dana verklaart, _ dat hij mets om overleg geeft, als het contlict m-o-et eindigen met loonsverlaging. __ Op een vraag van den Burgemeester zegt hij het nog mogelijk te acnten, dat bet conflict eindigt zonder loonsverlaging. , . , , , De heer Dijkgraaf herinnert eraan, dat de werkgevers het hunne hebben gedaan om de malaise te voorkomen, doch de vakorganisaties hebben niet willen medewerken. Toen in het begin van dit jaar door ds Droogdokmaat■schappij en Wilton overwerkvergunmngen werden gevraagd, waarbij de toezegging werd gedaan, dat- bij inwilliging daarvan geen verdere loonsverlaging zou worden ingevoerd, heoben de vakvereenigin gen zich teven de overwerkvergunningen verklaard en zijn deze niet verleend. Zij hebben dus toen reeds geweien, dat het tot loonsverlaging moest komen.

! De heer T) a n z verklaart, dat, de vakvercsnigingen als eenigo voorwaarde hadden ge-I steld, dat de reeds ingevoerde loonsverlagingen 1 zonden worden ingetrokken. Toen dit niet geschiedde hebben ze niet medegewerkt tot verkrijging der o verwerk ver gunningen. De Burgemeester wijst erop, dat in het buitenla-nd.de loonsverlagingen veel grooter , zijn. .. I De heer S o ha a p er verklaart, dat daar de , loonen gedurende den oorlog abnormaal _ hoog zijn' opgevoePd (munitie aanmaak). Nu zijn. de 'loonen in Engeland nog hooger dan hier. De heer Danz voegt daaraan toe, dat in Engeland de loonsverlagingen slechts na overleg mat. de organisaties zijn ingevoerd. Overlag j moet ook hier hot uitgangspunt zijn. ’t Is zeftr wel mógêlijk, dat dan, loonsverlaging het gevolg is, misschien wel verder dan 10 JfCt. De arbeiders moeten voor de keus worden gesteld : óf Iconsverlagiató, óf opvoering der -productie. Do loonen inde metaalnijverheid zijn hier te lande niet boog in vergelijking met anders vakken. Jn vergelijking met andere landen (behalve die met de, lage valuta) staat Nederland zelfs achteraan (vergelijking met de werkelijke loonen, niet de minima). In< Zwitserland is het aantal werklooien 50 pCt., in Denemarken 2u pCt. Men is daar door overleg tot een basis gekomen. De heer T richels v/il niet in détails treden. 'Gezegd wordt: één der middelen is productie opvoeren. Maar wat doen de werkgever» anders dan steeds zinnen op opvoering dor productie? De ervaring is echter, dat do werklieden niet medewerken. De werklieden inden fabrieksraad bij spr. geven zelf toe, dat de arbeiders 10 pCt, zelfs 15 pCt. meer kunnen werken. De bestuursleden hebben het ook niet in do hand. En hoe zullen zij ds ongeorganiseerden daartoe krijgen ? In Botterdam is misschien niet meer dan de helft georganiseerd. Laten do werklieden , toonen, dat zo harder kunnen wérken. Dan zal de loonsverlaging het inkorrfen niet verlagen. De heer Triebela vindt het jammer, dat do vakverenigingen niet meer toenadering toonen. Haar eisch opschorten komt feitelijk neer op loonsverlaging intrekken. De werklieden zien hun i eigen belang niet. Spr. ziet zijn eigen belang in samenwerking. De Burgemeester kan niet beqordeelen of 10 pOt. loonsverlaging inde metaalindustrie ncodig is, maar hij gelooft toch, dat -gezien den toestand ook in andere bedrijven, ©enige loonsverlaging in. het metaalbedrijf niet achterwege kan blijven. Spr. betreurt, dat da 10 pOt. verlaging zonder overleg is ingevoerd en daarom juicht hij het toe, dat van werkgeverszijde wordt erkend, dat in het vervolg overleg noodig is. Dit acht hij een belangrijke overwinning voor da organisaties. De burgemeester vreest, dat, als partijen nu zonder resultaat uiteen gaan, de staking, ten slotte zou ver-loopen, hetgeen een gevoelig verlies voor de organisaties zou zijn. Sp. zou dit betreuren, want hij acht csn sterke organisatie goed voor hot bedrijf. Hij zou zich dus verheugen, indien beide partijen konden overeen komen, dat een volgende locevsrlagmg slechts na overleg tot stand kan komen. De heer Danz zou verloop der staking ook betreuren. Hij wil echter niet alleen naar het belang der organisaties zien. Boven alles gaat voor nem hot belang dsr werklieden. Hij gelooft, dat loonsverlaging zooveel misnoegen te weeg zal brengen, dat van medewerking vat) de zijde der werklieden om de productie op te voeren dan niets to verwachten is. De heer Dijkgraaf vestigt er do aandacht op, dat bij de Droogdok-Maatschappij van de 2600 werklieden, dia er vóór de staking werkzaam waren, er nu slechts 400 of , 500 zouden kannen worden te werk gesteld. Bij Wilton is het hetzelfde. En de toestand wordt steeds slechter; het wordt steeds moeilijker werk te vinden. De tijd wordt de bondgenoot van den Metaalbond. De werklieden zullen ten slotte gaarne voor lager loon willen werken. De heer Danz ontkent dit; in Zwitserland, waar 50 pCt. werkloos is, gebeurt dit ook niet. De Burgemeester vraagt, of het niet mogelijk is do loonsverlaging van 10 pOt. b.v. over twee weken te verdeelan. De heer T r ie b e 1 s verklaart, dat over do 10 pCt. niet meer onderhandeld kan worden. De heer Dijkgraaf zegt, dat hij overeen maand geen werk meer heeft, zoodat er dan zelfs geen sprake kan zijn van overleg. De Burgemeester vraagt, of bet niet imogelijk ia nu in deze dagen overleg te plegen. De heer Danz meent, dat overleg welken, ja, maanden zal duren. Zijn grief is, _dat nog nooit geprobeerd is de vakveroenigmgen te doen medewerken tot opvoering der productie. De heer T r i o b e Is zegt, dat da organisaties van meet-aan op het overlegden nadruk hadden moeten leggen. Dan hadden zij ieaer -op haar zijde gehad, terwijl zij nu het recht op overleg hebben verspeeld. Sjir. vindt het jammer, dat da zaak zoo loopt. Liet alle werkgevers denken als hij. Dat moesten de organisaties op prijs stellen. Spr. ziet geen oplossing als besturen op hun standpunt blijven staan. De Burgemeester vraagt, of het niet mogelijk ia den arbeid voorloopig te hervatten op de verlaagde loonen en daarna te overleggen, met hertaling, dat het overleg ineen maand moet zijn beëindigd. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan zijn partijen vrij. De hoer Danz acht dit ónmogelijk. De Burgemeester gelooft stellig, dat de heer Danz overtuigd zal wqrden vian de noodzakelijkheid der loonsverlaging. ,De heer D an z zegt, dat, al komt hij tot deze conclusie, hij daarvoor in do plaats wil stellen opvöering der productie. De heer Triebels verklaart, dat opvoej, ring v-an productie moet staan naast loqnsyer-1 lagins. Hij ontzegt overigens de organisaties, die absoluut geen ervaring op dit gebied hebben, het recht om te oordeelen over de mogelijkheid van opvoering der productie. Spr. heeft j 20 jaar ervaring <als bedrijfsleider, i De Burgemeester waagt of de hoeren niet een poging willen doen op den door hem voorgestelden grondslag, De heer Dijkgraaf betwijfelt of de Metaalbond daarmede zal instemmen ; hij acht het zelfs mogelijk, dat men nu ook over verdere loonsverlagingen geen overleg zal willen plegen. ■ ■ . De heei; Danz verwacht van de poging in tle-n geest zooals de Burgemeester bedoelt, ook bij de organisaties geen succes. Hij geeft de verzekering, dat, als de loonsverlaging wordt ingevoerd, de arbeidsprestatie ook 10 pCt. zal dalen. * \ ;■ t'■. ■' ~■ \ . –

aastawsEsasßaaKF – – 1 De heer Dijkg ra a f meent, dat zij wel hard zullen werken, daar zij anders ontslagen worden. De Burgemeester w&uscht als onpartijdig persoon te verklaren, dat hij den stel:igen indruk heeft, dat, zoo ds vertegenwoordigers der organisaties: het werk nist willen doen jervatten op de verlaagde loonen. er geen redelijke oplossing is t-a vinden. Hij 'vóórziet nan ■echter groote onheilen. .'Patroons en- werklieden staan dan met grooter verbittering _ tegenover elkaar, De staking zal een ongeorganiseerd ver-Joop -hebben. Men vergete'niet, dat de N-e-der-Jandsch© nijverheid c-sn tijd bcjcefc-, niemand onzer heeft gezien. De besturen nemen ■een groote verantwoording op zien. temeer, omdat feriaging der loonen bij -<le prijsdaling nog geen achteruitgang behoeft t© beteekenen. Daarom vraagt de Burgemeester, c, dc_ organisaties geen voordeel zien in do toezegging van werkgeverszijde, da.t voortaan overleg zal worden gepleegd. ; , .• , . De heer Troebels zegt, dat de besturen er- hun leden van moeten doordringen, dat hot da bedoeling is om tot 30 pCt. verlaging te komen, zoo de tijdsomstandigheden dit De BtT r jr o. tu e-e ster arelocft met, dat na 7 weken staking ds ld staal – :-ciul hervatting op dc oude loonen -kan toestaan. Hij vraagt nu ue meening der hoeren over do volgenae drl-o punten • . , 1. Erkend wordt, dat m den toestand, waarin do metaalindustrie verkeert, overleg tussohen den Metaalbond en de organisaties wenschelijk i?. ’ – , . , 2. De arbeid wordt voorloopig hervat op liet verlaagde loon. Tusschen den Metaalbond on de organisaties zal binnen een week over de loonsverhóudingen worden overlegd. 3. Verdere loonsverlagingen worden niet ingevoerd dan na- overleg met de organisaties. De heer Dam blijft volhouden, dat hervatting op verlaagde loonen onaannemelijk is. De Burg e ra es-ster meent, dat het doelloos is, dit s-tanpuat na een etaidn-g van 7 weken te handhaven. De toestand is beduidend slechter geworden, hetgeen de heer Danz ontkent, ten zij alleen tengevolge van de stauang. De Burgemeester wijst er op, dat in heel Nederland de toestand slechter wordt. Iri de haven van Botterdam wordt do toestand met den dag ongunstiger. De heer Schaaper dringt nog ©ons aan op opschorting – der loonsverlaging gedurende een maand, binnen welke het overleg moet zijn beëindigd. .De heer Schouten verklaart-, dat hiervan geen sprake kan zijn; het uiterste, wat van do werkgevers zal zijn té verkrijgen, is de toezegging van overleg inde toekomst. De B u r g e me e at er oppert het denkbeeld om tijdens do staking het overleg te plegen, onder n». 2 van de door hem voorgesteld© punten bedoeld. Hiermede zouden de hoeren Danz en Schaaper zich kunnen vereenigon. De heer Triebsls zegt, dat hij voor zich hiermede a-cooord kan gaan, maar hij we-e-t niet, of de Metaalbond ermede zal instemmen ; bij de werklieden moet dus vooral niet de hoop gevestigd worden,- dat er kans op bestaat, dat na de staking hst werk op do oude loonen hervat' zal worden. De heer Dijkgraaf wijst er nog eons op, dat bij hem en bij Wilton slechts een gedeelte der werklieden aan het werk kan gaan. De heer Danz verklaart, dat een eerste voorwaarde voor .opheffing der staking is, dat geen slachtoffers worden gemaakt • als, een staking organisatorisch eindigt, kan niet worden geaccepteerd, dat GS pCt. van de werklieden niet weer te werk wordt gesteld. Als er geen werk is, moeten do werkgevers wachtgeld geven. Dè Burgemeester wijst erop, dat binnenkort hervatting van den arbeid voor de bedrijven gemakkelijk zal zijn, aangozien daartoe maar een gering aantal werklieden noodig is. De staking zal da-n vanzelf verloopsn. De Burgemeester leest dan punt 2 voor, zooals dit door zijn nadere voorstel zal worden. Het luidt aldus ; 3e. Aanstonds wordt overleg geopend tusschen den Metaalbond_ en de organisaties over de loonsverhoudingen in het bedrijf. Voor dit overleg stellen beide t partijen een termijn van hoogstens een week. TJaarna zullen de vakvere-eni gingen zich over voortzetting of beëindiging dor staking uitsproken. Allen kunnen zich met deze redactie vereenigen. Opgernerkt zij, dat Metaalbond wil zeggen; het Dag. Bestuur van dien Bond, en organisaties; het Comité van Tien. Ten aanzien van punt 1 stelt de heer Trieb e 1 s voor om goed te laten uitkomen, dat het overleg ook zal loopen over de, loonsverlaging van 10 pCt. ; hij stelt voor om vóór „overleg” < het woord „alsnog” in te voegen. Hierop kunnen de besturen da-n wijzen als op een succes. Punt 1 luidt dus als volgt; le. Erkend wordt, dat inden toestand, waarin de metaalindustrie verkeert, alsnog overleg tusschen den Metaalbond en de organisaties wenschelijk is. De heer Danz acht punt 3 overbodig. Her wekt den indruk, alsof de loonsverlaging van 10 pCt. wordt geaccepteerd. De Burgemeester meent, dat het tóch voor de organisaties van belang is, dat ook in het vervolg overleg zal plaats hebben. Hij stelt daarom voor het woordje „ook” in te voegen-, ws,armede wordt ingestemd. Punt 3 luidt dua als volgt: 3e. Ook verdere loonsverlagingen worden niet ingevoerd dan na overleg met de organisaties. Afgesproken wordt ten slotte, dat beide partijen Vrijdag vóór 5 uur a'.an den Burgemeester bericht zullen zenden of deze punten zijn aanvaard. Is dat het gevq.l, dan zal do eerste bijeenkomst van het Comité van Tien en van het j Da-g. Bestuur plaats hebben op Zaterdag 17 December %s„ te 1.15 in het Stadhuis, Beide partijen blijken het presidium van den Burgemeester, zeer op prijs te stellen, die zich daartoe bereid verklaart. Afgespro-ben wordt ten slotte, dat omtrent de besjraekingpn van heden nog mets aan de pers zal ivorden medegedeeld, doch dat, zoodra van heide partijen bericht van instemming is ontvangen, aan de pers zal worden medegedeëld, dat besprekingen gaande zijn. Vergadering op Zaterdag 17 December 1921 onder leiding van den Burgemeester van Rot* | terdam. Aanwezig zijn bet Dag. Bestuur en do Directeur van don Idataaibond, zoomede negen van de tien loden van hot Comité dor voreanigdo MetaalbeWerkersboaden. De Burgemeester heet allen wolkom. Hij constateert, dat beide partijen accoord gaan

met de drie punten, door hom inde bijeenkomst van 15 dezer < voorgesteld, waarin het Comité alleen eenige wijzigingen had voorgesteld, n.'i. schrapping van don termijn van één week in .punt,2 ea wijziging v:.;,; hst woord „loonsverlagingen” in „loonswijzigingen” ia punt 3. ' De heer Triebeh merkt op, dat mj van deze wijzigingen geen kennis heeft kunnen nemen : hij vindt het heter nu niet in details te treden en wil dus des© twee punten voorlopig laten zweven. De Burgemeester constateert dan, dat over punt 1 overeenstemming bestaat en dat tbanatpunt 2 aan da orde is: bet ovei'or ever de loonsverhoudingen, waarbij dan zal zijn af tewachten, of hot ineen- week kan zijn afgeloo-- pen. Hij' verzoekt den heer Triebels nog esns net standpunt van den Metaalbond uiteen to zetten. De hoer Triebels zot dan uiteen, .dat in het begin van het jaar enkele leden van den Metaalbond op loonsverlaging aandrongen. Het bestuur achtte den tijd daarvoor nog niet gekomen, doch) heeft toen het minimum verlaagd, om die loden, bij wie de loonen dicht bij dat minimum waren, gelegenheid tot verlaging te I-even. Dit was dus een sein voor de vr’ beweing omtrent de gedragslijn die de Metaalbond ou gaan volgen. Zij beeft daarop niet, geregeerd. Naar de meening van den neer Trippels estond er teen geen aandrang tot overleg. De igeste leden zijn toen niet, tat loonsverlaging vergegaan. Velen waren daartoe slechts beeid, indien ook anderen het deden. _Bpr. stelt og esns met nadruk vast, dat de Metaalbond een loonsverlaging kan deoroteefen, alleen een sinimum voorschrijven. De verdere gedragslijn s geweest, dat de Bond zijn leden inde gelejenheid beeft gesteld, de loonen te verlagen, lijnu unaniem is toen de meening geweest, dat le loonen moesten worden verlaagd. Dit was !us niet de dwang van den Metaalbond. maar ie meening van de verantwoordelijke leiders ;olf. Wat de loonsverlaging zelf betreft, wijst do leer Triebels er op, dat het nieuwe minimum, netwelk dc Metaalbond heeft vastgesteld aan le leden (theoretisch) recht geeft óm de loonen. net ongeveer 30 pCt. ts verlagen., V oorloopig verd 10 pCt. noodig geacht. Hierover waren dien het eens. Over het tijdstip van invoering list; , dit is dus aan* de leden ovèrgeiaten. Rotterdam koos 5 October, Amsterdam behield ach vrijheid voor. De heer Da n z zegt, dat het aan de vakorganisaties bekend was, dat de loonsverlaging menjan 10 pCt. zou bedragen. De groote grief was achten dat de werkgevers loonsverlaging invoerdon zonder overleg. De staking gaat intusschen over de 10 pCt., niet over wat nog komen kan. Het eigenaardige van het gpval is, dat in de eene gemeente de verlaging wordt ingevoerd, inde andere niet. Waarom is te Rotterdam de verlaging wel ingevoerd en te Amsterdam niet S De organisaties meonen, dat dit geschied is, omdat de werkgevers van oordeel waren, dat de Rbtterdamsche arbeiders het lagere loon eerder zouden aanvaarden. De heer Triebels heeft ,gezegd, Aar de leden van den Metaalbond niet verpiicJM te verlagen. Hij merkt daartegenover <»>, dat toch allen verlaagd hebben en dat zelfs enkele werkgevers gezegd hebben, dat zij ’t niet zouden hebben gedaan, indien zij daartoe niet verplicht waren. De beer Triebe's merkt hieromtrent op, dat de leden van den Metaalbond niet verplicht kunnen worden dooreen meerderheidsbesluit, maar dat, als zij eenmaal de toezegging hebben gedaan, zij zich daaraan hebben te houden en voorts, dat zij, die niet , ter vergadering zijn geweest, terwijl ze toch wistan, waar ’t om ging, geacht worden voorstanders der loonsverlaging te zijn. Tegen zijn zin -wordt echter niemand gedwongen. De heer Da n z constateert, dat, als inden Metaalbond dus een besluit met algemeen© stemmen genomen is, het effect toch hetzelfde is, hetgeen den heer Triebels aanleiding geeft om er nog eens op te wijzen, _ dat het essentieel© verschil toch is, dat het hier geldt niet een besluit van den Metaalbond, maar van. de gezamenlijk© verantwoordelijke leiders der bedrijven. De Burgemeester wijst erop, dat men thans bij elkaar gekomen is om tot overeenstemming te komen over de noodzakelijkheid der loonsverlaging. Het is beter nu het verleden te laten rusten. De heer D anz meende, te moeten opkomen tegen de beschuldiging van den Triebels, dat da vakorganisaties het overleg hebben verbroken. De toéstand-is aldus, dat de vakorganisaties, toén de arbeidsovereenkomst was geëindigd, mot een nieuw voorstel zijn gekomen, waarover de werkgevers niet eens wilden praten. De vakorganisaties hebben, toen de werkgevers niet bereid waren hierover te overleggen, het overleg als verbroken beschouwd. Spr. is van oordeel, datl hot op den weg van den Metaalbond had gelegen, om voor de invoeribg der loonsverlaging (een nieuwe daad dus) overleg te zoeken. Het besluit van 5 October is niet eens aan de organisatie medegedeeld. De Burgemeester verzoekt cm tot punt 2 te komen. De heer Triebels merkt -dan naar aanleb ding van bet verlangen om de noodzakelijkheid van de loonsverlaging aangetoond te zien, het volgende op. De leider vaneen bedrijf overziet die noodzakelijkheid'het eerst; hij heeft den besten kuk op dén toestand. Als de bes teldagen minder worden, werkt hot bedrijf toch voort-; dé werklieden denken dat allee nog goed gaat, doch de leider voorziet reeds do malaise en peinst op middelen om aan. werk te komen. De wérklieden zouden den toestand ook vroeger kennen, indien ze hetzelfde inzicht hadden, over dezelfde, bronnen beschikten als de leiders der bedrijven, als zij kennis namen, van de berichten omtrent den toestand in het buitenlasnd. De heer X richels meent, dat de vakbeweging toch wel met | den toestand in het buitenland op de1 hoogte j is en zich moet afvragen, of diezelfde malais.; i niet in ons laad zal komen. Als zij dat niet ini ziet, kan spr; het haar niet aan het verstand ' brengen. Hij neemt echter aan, dat de vakbeweging het thans wc 1 inziet.' Dan is men het eens, dat de productiekosten moeten verminderen. Eén van do maatregelen om daartoe te ko: men is loonsverlaging. Dit middel hebben de werklieden zelf inde hand ; zij kunnen harder • werken. De andere middelen hebben zij in de hand. Tegenover het eene gebrek van de werklieden staan misschien! 99 gebreken van – de werkgevers. De vakyereenirfing zegt nu, dat de werkgevers eerst die 99 gebreken Moeten i verbeteren-, dan is het eene middel van de werklieden niet noodig. De werkgevers daarentegen i zeggen, dat naast verbetering van alle gebre-

Sluiten