Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er loonsverlaging komt en door ons moet worden geaccepteerd,zal dat niet zijn om een of ander principe, of wat onzin meer, doch dan zal de vraag of zij, en hoeveel moet worden geaccepteerd, afhangen van de macht, die op dat oogenblik door ons kan worden ontplooid. Dat, doch dat ook alleen, zal de graadmeter zijn, die ons standpunt doet bepalen. En tenslotte vrienden ! Laten wij op elke verrassing voorbereid zijn en ieder ons plicht doen. Bezoekt de vergaderingen, welke binnenkort zullen v/orden belegd. Als men oud en ~op” is. Een sterk staaltje, waartoe een mensch kan komen, als hij alleen leeft voor zijn „zaak” en ten voordeele van die zaak uit zijn arbeiders haalt wat er uitte halen is, bewijst weer het volgende. Een arbeider, oud 72 jaar, is 49 jaar in dienst van den heer Brukken, rijtuigmaker, Oostersingel te Groningen. Deze arbeider wordt ontslagen, omdat hij niet ~ bekwaam” en in staat is een mud cokes te halen van gasfabriek. Deze cokes moet gehaald worden op een kar, doch moet eerst een eind gedragen of gesleept worden. Dit nu kon deze arbeider blijkbaar niet meer en vroeg dientengevolge hulp aan zijn „werkgever”. Deze vond dat hij het heelemaal maar moest laten en hij kreeg ontslag. Deze man werkte vóór den oorlog van ’s morgens 5 tot ’s avonds 11 uur voor f 10.— per week. Thans had hij f 7.—, Gelukkig, zal deze werkgever gedacht hebben, nu behoef ik hem ook geen goud horloge te geven als hij 50 jaar bij mij in dienst geweest was. Oud en versleten aan den dijk gezet als een hond zonder eenige hulp. En de mensch en met de moraal „der orde” zeggen: „Lleeft die man dan niet voor zijn ouden dag kunnen zorgen ?” Wij zeggen: „Had hij dat maar gedaan. Hij heeft evenwel voor den ouden dag vaneen ander gezorgd, dié hem nu op straat zet. Wreed en hardvochtig kapitalisme! A. W, DISTRICT IX. De Inspecteur van den Arbeid helpt ook mee! Onze industrie te Vlaardingen ligt reeds langen tijd nagenoeg plat. Werven, waar voorheen 300 a 400 werklieden werkten, zijn vrijwel verlaten en bieden slechts werk voor een 40 a 50-tal arbeiders. De werkloosheid is er echter niet al te groot. Het meerendeel van deze menschen heeft zich inde groot-industrie te Schiedam en ook te Rotterdam ondergebracht. Ni» echter ook deze de menschen gaat uitwerpen en ook daar het aantal met den dag stijgt, nu is dit voor de Vlaardingsche werkgevers een langverwachte en welkome gelegenheid om hun slag te slaan. Waarom zouden zij het ook niet doen ? Dat wa t zij nog over hebben, zijn voor het meerendeel gedweeë menschen, niet en ook voor een deel christelijk georganiseerd. Onze invloed is daar niet groot en alhoewel wij er een flinke afdeeling in aantal hebben, gaat daarvan toch ook heel weinig initiatief, of propaganda vanuit. Men ziet, alles in dus in het voordeel van de heeren. Bij dit alles komt echter nog eep andere, •zeer zeker niet onverdienstelijke, hulp. de groote werkloosheid inde naaste omgeving van Vlaardingen, wórdt door den heer Last (directeur van-- den Arbeid, Hoofdinspecteur 3e District, Rotterdam), aan de Directie van de Scheepswerf „’s Landswelvaren” (gebr. Figee), een overweikvergunning verstrekt, onder de volgende mótiveering ; „Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 10 dezer 80.1153 deel ik U mede, dat op 6 Maart j.l. aan genoemde firma een overwerkvergunning is verstrekt, op grond dat de termijn voor af te leveren werk reeds was verstreken en geen voldoend aantal vakkundige arbeiders te Vlaardingen als werkloos waren ingeschreven.” (w.g.) Last. Het eerste gevolg is nu, dat de werktijd is verlengd met 6 uur per week, doch dat er geen cent meer voor wordt uitbetaald. Er wordt dus langer gewerkt voor hetzelfde loon. Voor gezamenlijke agitatie was men niet te vinden. De loonen zijn er op heden bijzonder laag en voor een aanhouder looft men dan ook al 28 cent per uur uit. De arbeiders aldaar kunnen 'den heer Last bij voorbaat danken, dat hij zoo welwillend is geweest om den meest reactionnaire alementen, alg de heeren Figee, de behulpzame hand te bieden tot het welslagen ■ van hun plannen. Er isl echter nog iets, waar ik de aandacht ook eens bijzonder op wil vestigen, hetgeen tevens den inhoud van het bovenstaande briefje naar „waarde” belicht. Er zal dan blijken, dat de Directeur van de Arbeidsbeurs te Vlaardingen ook niet geheel vrij uit gaat. Deze toch .heeft vermoedelijk den heer Last van advies gediend, doch heeft dan, terwijl hij wist dat arbeiders werk konden bekomen, niet geïnformeerd of in de naastbijgelegen plaatsen soortgelijke

arbeiders werkloos waren. Dit staat vast na informatie te hebben ingewonnen. Bovendien dit, dat inde naaste omgeving ongeveer 1200 Metaalbewerkers werkloos zijn. Ik wijs hier met nadruk op, omdat Vlaardingen èn vanuit Schiedam èn van uit Rotterdam zeer gemakkelijk te bereiken is. Vanuit Schiedam is het loopende drie kwartier en met den trein 8 minuten, j vanuit Rotterdam is het met den trein j 18 minuten. Er is dus geen enkel bezwaar om arbei- | ders uit de naaste omgeving te werk te j stellen. Wanneer er dus wel krachten zijn, en dat is èn den heer Last èn den heer Koning, directeur van de Arbeidsbeurs te Vlaardingen, niet bekend, om de doodeenvoudige reden, dat door den heer Koning niet is geïnformeerd ter bevoegde plaatse inde naaste omgeving, dan is deze overwerkvergunnig lichtzinnig verleend, wordt door de officieele lichamen geholpen aan verlaging van de loonen en wordt door hen tevens gezorgd voor grootere werkloosheid dan strikt noodzakelijk is. Dit alles tot nadeel van de werklieden in onze industrie. Nu echter de heeren gaan helpen om de misère grooter te maken dan noodig is, wil ik hun even mededeelen, dat met de thans heerschende werkloosheid zeker wel zes maal de onderneming van Figee te Vlaardingen kan bevolkt worden. Beter als nu, want laten we nu maar gerust aannemen, dat wat daar nu nog voor een schimmetje staat te ploeteren, waarempel ook nog niet het neusje van den zalm is. Dat deel wat goed is, heeft over het algemeen vóórdien de beenen genomen. Het behoeft zeker wel geen betoog, dat wij, op intrekken van de vergunning hebben aangedrongen. Vergis ik mij niet, dan is men op heden aan het wérk om deze lichtzinnig verstrekte overwerkvergunning te dekken door het plaatsen van aanvragen voor speciale arbeiders aan de arbeids-1 beurste Vlaardingen. Wanneer men daartoe overgaat, zullen wij ook dit zeker niet onder ons houden. Inmiddels hopen wij, dat wat meerder licht in deze aangelegenheid mede zal werken om de gemaakte fout te herstellen. Het woord is aan den heer Last. Wij zullen even afwachten, of ons anders met zijn chef in verbinding stellen. F. v. S. P.S. In het orgaan van den R.-K. Metaalbewerkersbond schrijft de heer J. Scholte tegen mij en ook heeft hij het over onzen redacteur. Deze Sch. is mij echter een te onbenullig figuur om van antwoord te dienen. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. De Tentoonstelling van Automobielen, Motorrijwielen en Rijwielen is op Vrijdag 31 Maart geopend en duurt tot Zondag 9 April. . Aan het .einde van de Ferdinand Bolstraat staat het formidabele R. A. 1.-gebouw, speciaal voor dit doel gebouwd, waarin b. g. tentoonstelling wordt gehouden. In dit reusachtige gebouw, voor dit doel 1 zoo uitmuntend geschikt, zal gedurende dien tijd gelegenheid zijn het nieuwste en wel inden meest uitgebreiden zin, op het gebied van het moderne verkeer te bezichtigen. Van het eenvoudigste rijwiel tot den meest luxen automobiel is daar tentoongesteld. De exposanten hebben hun beste beentje voor gezet, deze expositie zoo volleig mogelijk te maken. Ofschoon • het een internationale tentoonstelling is en 1 dus zeer veel van buitenlansche industrie 1 afkomstig is, is toch ook de Nederiandsche industrie er rijk vertegenwoordigd. Zonder vooruit te loopen op hetgeen daar .te zien ‘ is, willen wij wel verklaren dat onze eigen industrie er een uitstekend figuur zal maken. Dit laatste zeggen wij mei groot | genogen, juist omdat onze organisatie aan t deze takken van, industrie zoo nauw verbonden is. > Wij raden onze belanghebbende en be-1 langstellende leden dring-end aan, ,deze ten) toonstelling te bezoeken. Er is zeer veel i nieuws’en moois te bewonderén. Van de nieuwste snufjes tot de meest practische – dingen hebben er een plaats gevonden. Ook zijn er eenige speciale machines tentoongesteld, o.a. ten dienste bij het vervaardigen van automobielbanden. ] De entreeprijs is gesteld op f 1 plus stedelijke belasting is f 1.20. t Wij zijn echter inde gelegenheid, spe= t ciaal voor onze leden, een beperkt aantal ; kaarten beschikbaar te stellen tegen ver* t laagden prijs, n.l. 70 cent, belasting inbe= grepen. j Deze kaarten kunnen op vertoon van 1 .Bonsboekje aan ons kantoor worden afget haald. s Profiteert van deze gelegenheid. Het is i belangwekkend en leerzaam, e v. E.

DEVENTER. Ons Meifeest. De commissie, samengesteld uit den N. D. B. B. en ; de Partij, is druk inde weer dit jaar ons Meifeest schitteren te doen slagen. Reeds is de Büitensocieteit voor de avondvergadering afgehuurd; Hermans, uit Arnhem zal daar spreken. Ook zal getracht worden een middagvergadering te houden. Voor het kinderfeest ontvangen de leden een inschrijf biljet, waardoor men in staat gesteld wordt, door wekelijksche stortingen, een bedrag voor het feest dezer kleintjes bijeen te brengen. Wij vertrouwen, dat onze leden de groote beteekenis van dezen i-Meidag niet zullen onderschatten. Daarvan toch moet een kracht uitgaan, die de bezittende klasse duidelijk maakt, dat de moderne beweging, ondanks alles, niet te verslaan is. Bondgenooten! Begint nu reeds te werken voor het slagen van ons Meifeest! Zorgt er voor, dat onze organisatie een goed figuur maakt. * • • Een regeling voor afbetaling der belas= ting. De maatregelen, welke door ons, in overleg met den wethouder en den Rijksontvanger, zijn getroffen,voor een regeling, om in wekelijksche termijnen de belasting te betalen, zijn in zoover geslaagd, dat aan een aantal leden betalingsboekjes zijn verstrekt. Tevens is een ontwerp-verzoekschrift door ons uitgereikt, om voor die leden, welke meer dan drie maanden een staking van hun beroep hebben gehad, gedeeltelijke ontheffing der belasting te verkrijgen. Zoo er leden zijn, die daarvan gebruik wenschen te maken, kunnen zij zich bij den secretaris vervoegen, ’s Maandagsavonds tusschen 7 en 8 uur. * * * Liet schijnt, dat de werkgevers met de laatste loonsverlaging alleen niet tevreden zijn. Althans de fa. Holleboom maakt ook van andere middelen gebruik om het voordeel, uit de loonsverlaging verkregen, aan te vullen. Zoo wordt er aan vormers wegens gebrek aan werk ontslag gegeven, een gewoon verschijnsel in deze samenleving, terwijl achteraf toch blijkt, dat deze firma dat gegeven ontslag als middel gebruikt voor het bereiken van haar doel. Want zoo de werklieden genegen zijn afstand te doen van het uurloon en geheel aangewezen worden op wat in tariefwerk kan worden verdiend, dan heeft men wel werk. Onder deze omstandigheden is vaneen vast inkomen geen sprake meer. Zoo werd ons medegedeeld, dat er vormers waren, die ; het met hard werken tot ongeveer f 20 per 'week konden brengen. Deze zelfde firma 'geeft bij ontslag van personeel schijnbaar de voorkeur aan niet-katholieken. lets, wat niet na de staking, maar daarvoor ook reeds meermalen sterk opviel. Onder het personeel zijn er, die de organisatie hebben verlaten en daardoor deze firma de gelegenheid geven om met haar werk door te gaah. Vrienden !' Wij roepen u toe : komt terug inde organisatie en laat het niet op u rusten hoe de werkgever met, u handelt. Onze tijd komt spoedig terug. *■ * * Eer* commissie voor advies. Op verzoek van den inspecteur der arbeidsinspectie, zal een commissie uit de verschillende organisaties inde metaalindustrie worden samengesteld om bij aanvragen van werkgevers voor overwerkvergunningen daarbij van advies te dienen. Een dergelijke commissie kan volgens ons zeef nuttig werk verrichten, om reden zij alle gegevens voor een juiste beoordeeling van den toestand inde fabrieken en werkplaatsen kan krijgen. Maar daarvoor is de medewerking van al onze leden noodig. Onzerzijds is voor bedoelde commissie ons bestuurslid B. v.d. Wal aangewezen. HAARLEM. De verkiezingen voor de vertrouwenslieden zullen de volgende week worden gehouden. De candidaten worden deze week gesteld en wij vertrouwen er op, dat onze leden de rechte mannen voor dezen belangrijken post zullen stellen. De zaak, waar het om gaat, is de volle belangstelling van de leden waard. Wij krijgen dezen zomer ons congres en moeten dus vóór dien tijd geheel met onze inwendige orgariisatie klaar zijn. Vrienden! Wij hebben van onze vertrouwenslieden tot nog toe flinke medewerking gehad, al zijn er natuurlijk ook onder hen geweest, die meer hadden kunnen presteeren. Dit nu moet zoo blijven. Een goed stel vooraanstaanden inde fabrieken is de ziel van de negotie. Zij alleen zijn in staat door intensief aanpakken en propageeren inde fabriek de afdeéling weer te laten groeien en groot worden. De Voorzitter van de afdeeling, onze vriend Lans, gaat als voorzitter heen. Toen hij deze mededeeling in het bestuur deed, heerschte er eenige verslagenheid, want Lans werd door zijn medebestuurders gewaardeerd als een werker bij uitnemendheid. Zijn gezondheid echter noopt hem

i noode zijn functie neer te leggen. Laten wij hopen, dat Lans spoedig weer geheel de oude zal zijn en weer een eersten post inde afdeeling kan innemen. Het Volksgebouw aan het Spaarae heeft nog niet die belangstelling onzer leden, die het wel verdiend. Onze leden brengen niet op voor dit gebouw wat andere vakarbeiders, aangesloten bij de moderne bonden, opbrengen en wij zullen daarvoor binnenkort per circulaire voorstellen doen ter verbetering. Tevens vestigen wij er de aandacht op, dat het nog al eens voorkomt, dat de privaten en waterplaatsen verontreinigd worden. Wanneer een van onze vertrouwenslieden of leden zooiets mochten zien, laten zij dan dergelijke personen daar op wijzen : niet alleen, maar zoo noodig in het publiek aan de kaak stellen. Wij kunnen toch ten slotte niet dulden, dat de buitenwereld zijn neus gaat ophalen voor een gebouw van den Arbeid. LOBITH. Deze nog jopge, met .zooveel moeilijkheden te kampen hebbende, afdeehng is getroffen dooreen groot verlies. Haar secretaris, Cornelis Doeland, werd op 22 Maart dooreen noodlottig ongeval getroffen, tengevolge waarvan hij den volgenden dag in het Ziekenhuis te Arnhem is overleden. Doeland is in 1917 lid geworden van 00- zen Bond, Dat was toen m Gorinchem. Hij heeft deze afdeehng een poos gediend als. penningmeester en die taak naar behooren en met volle liefde vervuld. Na zijn vertrek naar Lobith is hij te midden vaneen, verre van sympathieke omgeving, als verspreid lid het vaandel der organisatie getrouw gebleven en toen zich eindelijk de gelegenheid opende om die vaan ook in Lobith te plan-» ten, heeft hij daaraan krachtig medegewerkt en vervulde alweer spoedig' een bestuursfunctie. De dood heeft nu een einde gemaakt aan het leven van dezen 37-jarigen medestrijder. Zijn zoo wreed getroffen echtgenoote en 3 nog jeugdige kinderen, betuigen wij onze welgemeende deelname met het smartelijke verlies van den man en vader. Wij hopen, dat de leden van onze afdeehng zijn nagedachtenis zullen eeren, door zijn werk voort te zetten. v.d. H. * * * Het bestuur der afd. Lobith brengt dank aan alle leden voor de laatste eer aan wijlen zijn secretaris C. Doeland, bij de begrafenis Op Maandag 27 Maart, bewezen. UTRECHT. Arbeiders=Jeugd=Centrak. Door de afdeehng Utrecht is op Zaterdag 8 April a.s. in hotel „L’Europe” een feestavond -georganiseerd, waarbij de medewerking voor ’t grootste gedeelte geschiedt door leden van de A. J. C. Naast z.ang en muziek wordt o.a. een toofieelstukje opgo voerd, n.l. ~De Stille”, terwijl P. Nagtegaal en een lid van de A. J. C. uit Amsterdam eenige nummers zullen zingen. De toegangsprijs is 29 cent, met inbegrip van belasting. Laten wijde jongens op fabriek en werkplaats opwekken dezen avoiid bij te wonen. Zij zullen daar meer genot en opvoeding leeren dan inden bioscoop. Voor de jeugd de Toekomst! G. Drankbestrijding. Aan de georganiseerde Arbeiders(sters). Gij hebt u gfeorgan iseerd om uw levenspeil te verhoogen. Misschien alleen maar om wat hooger loon en wat korter arbeidstijd te bevechten. Misschien ook zijt gij in den strijd gegaan, omdat gij bespeurde, dat het om betere en hoogere dingen ging dan wat stoffelijke verbetering alleen. Maar hoe het ook zij, eenmaal inde vakbeweging, hebt gij haar beschavenden invloed ondergaan, zijt gij tot het besef gekomen, dal op den rotssteen uwer solidariteit de nieuwe woning voor uw klasse kan worden opgetrokken.. Als gij tot dat inzicht nog niet zijt gekomen, zijt gij ook geen goed lid uwer vakvereeniging. Zoo is het dan geen wonder, dat wij, drankbestrijders, vooral op u het oog richten. Wij willen, zooals gij, werken aan een nieuwe, blijdere wereld. Wij hebben gezien jammer èn' ellende door den drank teweeggebracht, Hoe mannen als boomen door zijn verradelijke macht werden gesloopt. Wij hebben leeren inzien, hoe de jenever eender grootste hinderpalen is op den weg naar vernieuwing, waaraan onze wereld zoozeer behoefte heeft. Eh onder de tegenwoordige ■ omstandigheden is die vernieuwing nog slechts te verwachten van de arbeiders, omdat zij de dragers zijn van de nieuwe cultuur, die komende is. En omdat onze strijd een deel is van dien cultuurstrijd, wenden wij ons, inde eerste plaats tot de arbeiders. Van hen is het idealisme te verwachten, dat noodig is omi iemand tot den drankstrijd te brengen. De beste drank-

Sluiten