Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk kan ook noodig zijn. Als er overge- i werkt moet, worden, dient het bestuur gekend, als er geweigerd wordt, leder die weigert, kan gen slachtoffersteun worden uitgebeerd. Als het in het belang der organisatie in overleg met ons geschiedt, zuilen wij steunen. Gevraagd is naar onze houding inzake de ziekteverzekering. De wet-Talma lag ter uitvoering gereed. Toen kwam het voorstel Kupers—• Posthuma. Dat is in het bestuur bekeken en waar het voorstel-Kupers-Posthuma ons in het belang van de arbeiders leek, hebben wij ons daarvóór verklaard. Er is echter nog niets tot stand gekomen. De uitlating over cadeaux heeft spr. niet begrepen. Op het vorig congres is omtrent Borsje, die den bondsdienst verliet, een beslissing genomen, Dat besluit is ook op Teesink toegepast, naar spr. meent terecht. Wat de slachtoffers betreft, het zou ons zeer aangenaam zijn geweest, als er geen slachtoffers waren gekomen. De afspraak was, dat ieder op zijn plaats terug zou komen. Maar enkele werkgevers, spr. noemt Lips in Dordrecht, lapten dit besluit aan hun laars. Daartegen hebben wij ons verzet bij den Metaalbond en wij hebben gedaan .gekregen, dat andere werkgevers sommige slachtoffers te werk stelden. Meer kon de Metaalbond ook moeilijk doen. Dat wijde R. K. werkgevers wat sterker aanpakken moeten, behoeft men ons niet te zeggen. Zij zijn gewToonlijk nog minder dan de anderen. Maar gewoonlijk is onze invloed bij deze werkgevers minder dan elders. Waar wij kunnen pakken wij ze aan. Men heeft dat in Tiel kunnen zien en de E. K. arbeiders zien meer en meer in, dat hun belangen bij ons beter dan elders avorden behartigd. Men wil meer publiciteit van wat inden bondsraad wordt besproken. Dat is moeilijk. Als wij aan de afdelingsbesturen deze dingen meedoelen en men leest ze voor op een afdeelingevergadering, blijft het niet geheim. En wij kunnen niet altijd alles zeggen, ook hier niet en houden daarom ook morgen een huishoudelijke zitting. Er zal echter getracht worden zooveel mogelijk aan de wenschen tegemoet te komen. Spr. sluit zich namens het H. B. aan bij de hulde, gebracht aan de ongesalarieerde bestuurders. Wat het militarisme betreft, de aansporing hier gegeven wae overbodig. In het algemeen ie de aandacht der vakbeweging op de bestrijding van het militairisme gevestigd. Wat de houding te Rome betreft, de meerderheid der delegatie is reeds van standpunt veranderd mzaüe die houding. v.d. H o u ven (secretaris en redacteur van het bondsorgaan) zegt, dat wat in Gorcum is geueura, reeas Tang geleden is. De zaak stond zoo, dat er een loonsverlaging van 3 cents per uur was aangekonciigd. De constructiebedrijven stonden er het eerste slecht voor en de omstandigheden voor verzet waren niet gunstig. Wij poogden een vorm te vinden om het conflict zonder staixing op te lossen. Ons advies wefd verworpen door de afdeeling, die een staking wilde. De firma was lid van öën Metaalbond en spr. zei ,te Gorcum, dal als gij denkt dat wij u staken beletten willen, ga dan staken. De kopstukken inde afdeeling voeluen do moeilijkheid vaneen staking. De vergadering was slecht bezocht en als er werkelijk een goede geest in Gorcum was geweest, was deze geest ook na drie weken er nog. Er waren vele nieuwe leden tot de afdeeling toegetreden, die, toen het niet tot staking kiss-m, weer wegliepen. Het bestuur spijt het dan ook niet, dat het zoo geloopen is. De crttiek op het vakblad viel spr. nog al mee. Inde pl.m. 500 kolommen, die spr. inde twee verloopen. jaren vol schreef, zou een enkele „slip of the pen” ons niet behoeven te verontrusten. Spr. gelooft echter niet dan men in Den Haag door de vier aangehaalde regels zoo teleurgesteld is geweest. In andere nummers schreef epr. wel anders. Men kan meenen, dat cie uitlating wat% onvoorzichtig was. Maar het stond zoo; De Eederatie was uitgetreden. De kerkelijken hebben, zich echter gedurende de tien weken strijd goed gehouden. De fout der kerkelijken was, als dat zij hun organisaties te zwak gehouden hebben, uit konkurrantie-overwegingen tegen ons. Zij waren goedkooper dan wij en op dien grond raadden zij de metaalbewerkers bij hen te ikomen. Maar tot op Â’t oogenblik, dat deze regels geschreven werden, was hun houding goed. Hun latere houding heeft spr. voldoende en scherp gecritiseerd. Dat de verslagen van den bondsraad niet zijn opgenomen raakt niet de redactie. Dergelijke verslagen worden hem door den, secretaris toegezonden. (V reu g d e.) Overigens sluit spr. zich aan, bij wat do voorzitter daaromtrent opmerkte. .Wat de propaganda tegen het militairisme aangaat, ook in „De Strijd” wordt daarover geschreven en dat krijgen de leden wekelijks ook onder oogen. Oosterhoorn (hoofdbestuur) bespreekt het geval der „La'koaia”. De afdeeling was niet tijdig door de Engelschen ingelicht. Maar al was dit wel gebeurd, dan zou het nog niet gemaikkelijk zijn geweest, het werk tegen te gaan. Er waren bij Wilton toen 1500 werkloozen en teen wij, over de schijf der Internationale, bericht kregen, was het reeds te laat. De meubelmakers konden gemakkelijker weigeren. Als men een deel der georganiseerden gecommandeerd had op het schip te werken, zou dit zijn geschied. Maarde tewerkstelling van werkloozen konden wij niet verhinderen. Als wijde kans hadden gehad, was het werk niet verricht. In Rotterdam zijn echter nog een groot aantal ongeorganiseerden. Vooral inden groot-soheepsbouw béheersohen wij het bedrijf nog niet. Sikkema (penningmeester) zegt, dat aan het heboen vaneen groote organisatie vast zit, groote cijfers in het verslag. Amsterdam vroeg, of het met goedkooper had gekund. Om dat te beoordeelen moet men punten van vergelijking hebben. Die zijn er inde verslagen der andere organisaties en daaruit blijkt, dat wij veel goedkooper ■werken. Amsterdam viel ook over de 14000 gulden administratiekosten, Voor schoonmaken is f 1400 uitgegeven. Andere organisaties nemen een schoonmaakster tegen f24 per week. In onze f 1400 zit echter, behalve loon, aanschaffing van allerlei benoodigdheden. Ook de puibewassching enz. is er inbegrepen en spr. meent dat de bond niet duur uit is. Wat de consumptie betreft, er zijn 14 personen, die 20R cent per dag hebben gekost. Is dab te veel 1(A ppl a u s.) Ook de uitgaven voor papier, stencils, boeken, enz. zijn. niet te hoog. De administratie van den bond eischt deze uitgave nu eenmaal.

Het geld voor meubilair is uitgegeven voor de inrichting van distriktskantoren. Amsterdam kreeg daar in 1921 het grootste deel van. In 1920 had te Rotterdam een verbouwing plaats en moesten daar meubelen worden aangeschaft. De obligatiën van ~De Dageraad” zijn overgeschreven op de coöperatie „oamen werking.” In alle opzichten wordt de noodige zuinigheid betracht. (Applaus.) Vs voorzat ter zegt toe, dat ieder lid, als de gewijzigde reglementen indruk verschenen zijn, een exemplaar ter hand zal worden gesteld. Een commissie van onderzoek is niet noodig. De bestaande contróle-oommissie en de bondsraad moeten controle oefenen. Ten slotte merkt spr. op, dat de penningmeester gewoonhjk veel te zuinig is. tiet Ti. H. spoort hem wei eens aan, het een of ander te doen. Maar bij alles wat geschiedt, wordt de grootst xnogeüjke zuinigheid betracht. (A pplans.) Wat de opmerkingen over het beleid inzake de staking betreft, ae andere organisaties zijn uitgeput en bij een hernieuwden aanval der patroons zullen zij zich niet kunnen verweren. Meegedeeld wordt, dat van de 114 afdeeiingen aanwezig zijn 84 afdeeiingen met 32851 leden en 109 afgevaardigden. Amsterdam brengt den penningmeester een woord van dank 'voor de wijze, waarop hij epr. heeft beantwoord. Met wat den voorzitter opmerkte over de duurte in het buitenland, is spr. het niet eens. ■ jjé prijzen waren verleden jaar inde hotels niet iiooger dan 25 of 30 mark per nacht en thans betaalt men 125 mark inde beste hotels. De voorzitter zegt niet 500 mark betaald te hebben, maar alleen dat er hotelhouders zijn, die dit bedrag rekenen._ v.d. W u 1 p (controlecommissie) zegt dat de voorzitter reie-kwitanties geeft, die niet gespecificeerd zijn. De controle-commissie kan over het financieel beleid vah heb hoofdbestuur niet oorueeien: zij onderzoekt alleen de boeken en, bescheiden. Den Haag antwoordt den redacteur, dat de afdeeling hem hulde brengt voor de wijze, waarop hij liet orgaan redigeert. Spr. meende echter te moeten opmerken, dat het orgaan op 7 januari de situatie te gunstig voorstelde voor do christelijke en roomsche organisaties. Wellicht was hun persoonlijke houding inde commissie van tien goed geweest, maar wat in het vakblad stond was niet overeenkomstig de feiten. Was die positie toen goed belicht, dan waren veel moeilijkheden, die zich later voordeden, voorkomen. Wat het Rotterdamsche conflict betreft, het lijkt epr. vreemd, dat de Engelsche organisatie óns niet tijdig inlichtte. „Het Volk” had reeds vroegtijdig over hét conflict in Engeland bericht gegeven. Overigens, dat er groote werkloosheid was. wisten wij. Maar ook bij de meubelmakers heerschte groote werkloosheid en toch stelden zij zich te weer. Misschien wae een advies, om niet te werken, niet opgevolgd, maar dat ontheft ons niet van onzen internationalen plicht. Utrecht meent dat de voorzitter spr. niet heeft begrepen. De afdeeling is yan oordeel dat het geven van cadeautjes onnoodig is bij een goede rechtspositieregeling. Is die niet goed, dan moet ze verbeterd. Gorcum meent dat het nog niet te laat is om te bespreken, wat hij aanvoerde. Daarvoor dient bet congres. Het bestuur van Gorcum heeft er spijt van, dat de staking niet geproclameerd is. Het was ons gelukt, de ongeorganiseerden naar ons toe te halen. Toen niet gestaakt werd, liepen niet de nieuwe leden , maar juist de kern der afdeeling weg. Hilversum meent dat y. d. Houven zijn taak niet op de schouders van Stenhuis mag schuiven. Ons bedrijf neemt een belangrijke plaats in bij munitieaanmaak en daarom moeten wijde metaalbewerkers ervan doordringen, dat zij bij eventueelen oorlog hun plicht moeten doen. De voorzitter zegt, dat, als een organisatie in het buitenland in strijd is en op onze hulp wil steunen, dient men ons in te_ lichten. Dat is niet geschied. Het neemt niet weg, dat wij wel hebben overwogen of er iets aan te doen was. Het was echter al te laat. De arbeiders waren reeds op het schip werkzaam. Als wij ze er af hadden willen halen, was dat op

een fiasco .uitgeloopen. Dat hebben wij willen voorkomen. Onzen internationalen plicht zullen wij ten volle blijven doen. Een leemte inde rechtspositie, waarover 'Utrecht sprak, ziet spr. niet. Men kan wel eens inde noodzakelijkheid verkeeren een bepaalden bestuurder te moeten huldigen. Dat kan inde rechtspositieregeling niet worden omschreven. Het meeningsversohil over Gorcum blijft bestaan. Dat het bestuur gelijk had, bewijst wel, dat de kern der leden is weggeloopen. Bij zich voordoende gelegenheden zal de strijd tegen het militairisme wanden voortgezet, ook in ons blad. Elke week daarover schrijven zou de aandacht verslappen. Amsterdam is bereid het verslag goed te keuren. Zij heeft het volste vertrouwen in Sikkema. D e voor z i 11 er zegt dat Sikkema hier zit als deel van het Hoofdbestuur. Wat Amsterdam doet, is niet anders dan drijverij (a pplau s). Een lid der delegatie Amsterdam verklaart niet in te stemmen met de houding van Wouters. De verslagen van secretaris en penningmeester en het hoofdbestuursbeleid worden met algemeene stemmen goedgekeurd. —— Uit de Afdeeiingen. AMSTRRDAM. Een zeer belangrijke zaak! Sedert 31 December is er inde Invaliditeitswet een wijziging gekomen en wel deze, dat alle arbeiders, die minder dan f 3000 per jaar verdienen, onder de bepalingen der wet vallen. Weten onze leden dit allemaal en hebben zij er zich rekenschap van gegeven, wat dit beteekent ? Er waren een aantal menschen, die op 3. December 1919 bij het in werking treden der Invaliditeitswet geen f 2000 per jaar verdienden en dus verzekeringsplichtig waren. Laten wij nu aannemen, dat die zich allen hebben laten uitschrijven en dus een rentekaart hebben ontvangen, waarop geplakt is. In 1920 of 1921 is hun loon echter gestegen tot f 2000 per jaar of daarbovèn en ziji hebben dan hun kaart van den patroon terugontvangen .met de mededeeling, dat voor hen uit dien hoofde niet meer geplakt wordt. Voor die menschen moet nu vanaf 1 Januari van dit jaar weer wel geplakt worden. Hebt gij, voor zoover dat u betreft, gezorgd, dat dit gebeurt ? Ongetwijfeld zijn er nog wel onder onze leden, die hieraan geen aandacht hebben geschonken en hiervoor niet gezorgd hebben. Zoekt dan uw rentekaart op, of, zoo ge er geen meer hebt, doordat ze is weggeraakt, of omdat u meende er niet meer mede te maken te hebben, vraag dan een nieuwe aan en geef deze aan uw patroon. Er moet dan, indien ge zoolang in dienst zijt, vanaf 1 Januari voor u geplakt worden. Zijt ge na Januari van patroon veranderd, dan moet uw vorige patroon over het gedeelte van 1922, dat ge bij hém in dienst waart, alsnog plakken. Ga dit dus na en indien dit verzuimd is, doe het zoo spoedig mogelijk. Er is echter nog een andere categorie van menschen, die hiermede te maken hebben, n.l. diegenen, die bij het in werking treden der Invaliditeitswet op 3 December 1919 en daarna, meer dan f 2000 verdienden. Deze zijn nog in ’t geheel niet ingeschreven en moeten, zich dus alsnog als verzekeringsplichtige aanmelden. Tenminste

voor zoover ze minder dan f 3000 verdienen. Dezen menschen roepen wij met nadruk toe: „Haast ܔ! Haast U te zorgen, dat gé als verzekerde wordt ingeschreven. Want na 1 Juli is ’t te laat. Dan kan iemand, die 35 jaar of ouder is, niet meer worden ingeschreven en van de jongeren nog slechts zij, die dan minder dan f 1200 verdienen. W. v. Z. [De toelichting op het voorgaande konden we niet opnemen wegens plaatsgebrek en we zullen deze dus volgende week opnmen. Red.] ROTTERDAM. Overzicht der werkzaamheden van de vakafdeeling Metaalbedrijven der Gemeentelijke Arbeidsbeurs, over de Maand Mei 1922. Aanvragen van werkgevers: volwassen 117, jeudigen 31 ; aanbiedingen van werkzoekenden: volwassen 1176, jeugdigen 102. Plaatsingen van werkzoekenden : volwassen 115, jeugdigen 23. Voldane aanvragen van werkgevers: volwassen 100, jeugdigen 21. De directeur der Arbeidsbeurs, J. E. VAN RIET. ad^rtentienT” |i Heden trof onze afdeeling een groot verlies g H door het overlijden van onzen trouwen honds- || Sin den ouderdom van 29 jaar. Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. M AFDEELING HAARLEM. Algemeens Ledenvergadering op Donderdag 22 Juni as. ’s avonds 8 uur in „De Centrale”, Spaarne 94. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededeelingen. 4. Congresverslag. 5. Bespreking Haarl. Bestuurdersbond, – 6. Bespreking Gebouw „De Centrale”. Aller opkomst noodzakelijk! HET BESTUUR, Monteurs en Machinisten Opleiding voor examens. Cursus in algemeene techniek voor Machinist-examen Landbedrijf A. en B. (Stoom- en Electr.) idem Binnen- en Buitenvaartexamen. Cursus voor a.s. Scheepsmotormachinist en vooi Mach. Monteur. Lesgeld f2.50 per maand Lesduur 1 jarar. Postw. aan Mach. Bur, Berg IJmuiden, Hadleydwarsstr. C. 2. Eene bekwame Giseleur-Graveur of Graveur-Monteur voor kerkwerk wordt in vaste betrekking naar Brussel gezocht. Off. te adr. aan: M. Boogaard, Rue Joseph Claes 86 te Brussel.

NV LIOITEITSWET. I H Arbeiders die minder dan f 3000.™ per jaar verdienen, kunnen zfoh nog tot Ei i 1 Juli 1522 aanmeiden om een rentekaart te ontvangen. Wie op 1 || 1 Juli 19,22 meer dan f 1200.— per jaar verdient of B i 35 jaar en ouder is3 kan dan geen rentekaart meer 1 I ontvangen. H Op 1 Mei 1922 werden op grond van de ingeleverde beplakte rentekaarten uitgekeerd: f 2.804.386.- aan ouderdomsrente „ 209.955.20 „ weduwenrente „ 499.179.98 ~ weezenrente en werden 3238 personen kosteloos behandeld in ziekenhuizen of sanatoria. Ü Meldt U dus spoedig aan bij de postkantoren, den Raad van Arbeid of bij de 1 H :-: Commissarissen van den Raad van Arbeid, te Amsterdem. £

Sluiten