Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speeld, bewijst, dat enkele kopstukken niet kwaad bij deze directie staan aangeschreven. Het bleek nu weer, dat deze zaak door de Federatie werd gerekt met een uitspraak van hun leden. Over deze loonsverlaging is nimmer, gesproken, ondanks het feit, dat het de Federatie bekend was, dat onze organisatie en leden bereid waren om tegen deze verlaging op té treden. Eindelijk kregen wij op Dinsdag 5 September van Doornebosch de verklaring (toen reeds op 4 September de loonsverlaging was ingevoerd), dat zijn bestuur bereid was tegen deze verlaging op te treden, maar dan moesten de andere organisaties tevens bereid zijn, om ook bij andere leden van den Metaalbond op te treden of de zoogenaamde algemeene werkstaking. Dat is de kapstok geweest waaraan de Federatie de actie-Burgers heeft opgehangen en daarmede heeft de Federatie den weg betreden van verdere loonsverlagingen Inde metaalindustrie. Vrienden! Dat zijn feiten, die u te denken geven. U hebt hieruit uw conclusie te trekken en daarnaar te handelen. Dat is: om onze organisatie te versterken. KINDERDIJK. In >rDe (Chr.) Metaalbewerker” van 9 September stond een stukje, getiteld: „De Ontwikkelde”, van Vitalis. (Is die naam soms overgenomen uit „Alleen op de wereld” ?) Die geeft daar een gedwongen afgeluisterd gesprek weer tusschen eenige branders, leden van de afd. Schiedam van den Alg- Ned. Metaalbewerkersbond. Dat gesprek liep als volgt: A. Wat had de baas te vertellen ? B. O, hij wou beweren, dat hij er last mee kreeg, als ik de lijn trok, omdat dan het werk te duur komen zou. A, Wat zei jij ’m ? B. Wel, dat hoe harder ik werkte, hoe eer ik er uitlag, en terwijl ik dat zei, kroop ik de tank maar weer in. Maar enfin (en hiermede richtte hij zich tot ’n derde, die tot nog toe had geluisterd), het zal nog 25 jaar aanloopen, maar dan is de zaak oragedraaid. Dan staan wij voor de tank en zij er in. We zullen ze laten werken, dat beloof ik je! Als dan Vitalis dat beschouwt als wisselwerking van factoren, dat het geschetste gesprek ’n afspiegeling is van de eminente leiders te dier plaatse, dan geldt ’t volgende voor de leiding van den Christelijken Metaaibewerkersbond te Alblasserdam, en dan met namen er bij en volledige handteekening. Geen schuilnaam dus, In ’n openbare vergadering te Kinderdijk waren we in gesprek met een christelijk georganiseerde, genaamd Johannes Vogel. Wij vroegen hem hoe of hij dacht over het feit, dat de christelijke Kamerleden afbraken wat de vakbeweging gewonnen had. (Want wij gingen van de logische gedachte uit, dat hij rechts zou stemmen bij ’n verkiezing). Zijn antwoordwas: Men kan toch wel rood stemmen of ben je soms christelijk georganiseerd ? En met de daad deed die persoon nog dezer dagen het volgende : Hij ging tijdens de Rijnvaartstaking als onderkruiper varen. Eerst zou hij warempel nog de stakersuitkeering genomen hebben, daar hij werkloos was. Maar aangezien de inkomsten als onderkruiper meer bedroegen dan de stakersuitkeering, nam hij (op materialistische manier) maarde onderkruipersverdienste. Dus als we hier dan ook wisselwerking willen zien van den graad der ontwikkeling van den leeraar (leiding) en op de kennis van den leerling (christelijk georganiseerde te dezer plaatse), dan is de vergelijking niet mooi. Maar nu nog iets. Eén zwaluw maakt geen zomer. Dus ééa zoo’n gesprek (neem aan dat het gebeurd is) is geen voorval om •te generaliseeren, evenmin als dat geval van inconsequent stemmen of christelijk georganiseerd-zijn en onderkruiper. Maar nu is de vraag, waarvan men er méér ontmoet: christelijk georganiseerde onderkruipers, of van die personen die gesprekken houden als door Vitalis z.g. gedwongen zijn afgeluisterd ? Dat laat ik met een gerust geweten over aan de practijk en de publieke opinie.’ Vele arbeiders missen den moed, om modern georganiseerd te zijn. Christelijk georganiseerd beloop je minder tegenkanting en gevaar. Ook zijn er personen, die liever bij ons zouden zijn, of gevoelen bij ons te hooren die zulks laten voor familie, kerk of anderszins. Of moet ik daar ook staaltjes van noemen? „De (Chr.) Metaalbewerker” deelde laatst nog mede, dat de Rijnvaartstaking was verloren. Maarde metaalbewerkers mochten willen dat hun loon maar in het geheel met 10 pCt. gedaald was, en nu voor ongeveer een jaar vaststond. Bij v.d. Schuyt te Papendrècht is al voor den vierden keer loonsverlaging toegepast. Maar is er hier of daar een vacantiedag veroverd, dan moet je in het Christelijke blad dat bericht pens lezen. Dan ben je

dien dag haast weer kwijt doordat lange bericht daarover. Laat Vogel nu eens lezen, hoe of al de chr. bladen schrijven en denken over de samenwerking der spoorwegmannen. En nu, Vitalis, tot weerziens en geluk met je aapjes• * * . Bij L. Smit en Zn. té Kinderdijk zijn § der werklieden op wachtgeld gesteld. Naar verluidt is de regeling der kosten J patroon, J Rijk en J gemeente. Zoodoende loopen daar weer ’n 150 man langs den dijk, terwijl andere werkgevers voor geruimen tijd overwerkvergunning aanvragen, bijv. door J. en K. Smit. Nu zal de wachtgeldregeling naar onze meening bedragen 70 pCt. voor gehuwden en iste kostwinners en 40 pCt. voor de eerste zoons en 30 pCt. voor de tweede zoons. Dusdoende wel ’n beeld der heerschende werkloosheid alhier, terwijl er toch al ’n goede 100 werkloos loopen. ’t Is net als altijd, de gevolgen van diplomatiek gekonkel (waaruit de oorlog ontstaan is) en oneconomische bedrijfsleiding (voorbeeld daar* van is de chaos inde Scheepvaartmaatschappijen) buiten medezeggenschap van het volk om, worden verhaald op het volk, maar meer in het bijzonder op de arbeiders. Arbeiders te Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland I De eerstkomende maanden zullen we ’n bijzondere propaganda gaan maken over het geheele land. Dus ook hier. Op 19 September a.s, zal de afdeeling Kinderdijk daarvoor in huishoudelijke vergadering houden. Komt dan allen op! Want kunnen we ons niet ten volle handhaven op het nu ingenomen standpunt, toch moeten we trachten den achteruitgang zoo gering mogelijk te doen zijn. Kijkt naar de bouwvakarbeiders. Door btm organisatie hebben deze ’n stabiliteit in hun loon tot den volgenden zomer. Aizoo ook ’t personeel van den Rijnvaartsleepdienst. Spiegelt u dus daaraan! Laten nu ook diegenen, die op wachtgeld staan, al hun invloed aanwenden om de organisatie ingang te doen vinden. Laat overbodige vrees hen niet weerhouden 1 Tracht eenige ontwikkeling te verkrijgen. Zoekt of vraagt lectuur op ’t gebiea der organisaties. Neemt nu in «ogenschouw, dat uw af keer ig zijn van de organisatie, u niet behoedt voor tegenslag, maarde patroons zelfs te driester maakt. En wie weet of we niet gemakkelijker en ruimer door de malaise heen zouden komen, als we stevig georganiseerd waren. Denkt nu eens goed na over uw toestand en kiest u een weg. Nog eens leden van afdeeling Kinderdijk, komt allen op ter H.H. Vergadering op Dinsdag 19 September. Convocatie volgt ook nog. C. v.d. R. SCHIEDAM. In „De (Chr.) Metaalbewerker” van 26 Augustus j.l. heeft de heer H. W(etsdaar) een artikel geschreven. Het geheel komt hierop neer, dat ons afdeelingsbestuur te Schiedam eendoor het afdeelingsbestuur van den Christelijken Bond aldaar aangeboden debatvergadering heeft afgewezen- Waarom of hier nu weer eén z.g. christen de pen opneemt om aan de arbeiders vrat onjuistheden op te disschen, is mij ’n raadsel en waarom of de schijn maar half gewekt moet worden, dat voor mijnheer gevreesd wordt, kan ik niet begrijpen. Althans op de uitnoodiging die de heeren vanuit Rotterdam heeft bereikt, om de arbeiders op een vergadering de houding van de organisaties mzake de loonsverlaging en werknjdverlenging uiteen te zetten, is nooit een antwoord gekomen. Wat is er nu echter van die heele zaak Waar ? Ons afdeelingsbestuur te Schiedam ontving van het afdeelingsbestuur van den Christelijken Bond, eveneens te Schiedam, een schrijven, dat aan duidelijkheid nogal wat te- wenschen overliet. Naar aanleiding van dit schrijven ,is het afdeelingsbestuur van den Christelijken Bond voor een bespreking uitgenoodigd. Ons afdeelingsbestuur heeft dit bestuur gevraagd, wat het van ons wenschte, en daarop is onomwonden aan ons bestuur geantwoord, dat zij een vergadering wenschten te beleggen, en dat zij eischten, dat op die vergadering door ons gedebateerd zou worden. Als tegenprestatie konden wij dan evenveel spreektijd krijgen als de heer Wetselaar, die voor hen zou spreken. Onomwonden is door het afdeelingsbestuur van den Christelijken Bond een resumé van die bespreking onderteekend, waarin staat omschreven, dat zij een openbare vergadering wenschten te houden en dat ons als eisch werd gesteld aldaar te komen debateeren. Als vanzelf is den heeren te kennen gegeven, dat zij niets te eischen hadden, en dat er geen denken aan was om een soortgelijke toezegging van ons afdeelingsbestuur los te krijgen. Wat echter .op deze bespreking aan zijn afdeeiingsbestuurders onmiddellijk is mede-

gedeeld en wat de heer Wetselaar maar laat zwemmen in z’n „eerlijkheids”-roes is: Dat wij bereid waren een eerlijk gemeend voorstel voor een openbare debatvergadering te aanvaarden. Daarbij de heeren voor» stellende, dat wij dan gezamenlijk de arbeiders in onze industrie zouden kunnen oproepen, geheel inde lijn als in het door W. gepubliceerde schrijven vermeld. De heeren afdeeiingsbestuurders _ zijn toen, nadat hun nog eens uitdrukkelijk te kennen was gegeven, dat, als zij wenschten te vergaderen dit dan maar moesten doen, vertrokken, en deelden ons nog mede, dat zij met een schriftelijk vastgelegde boodschap bij ons waren en geen vrijheid hadden om ons voorstel te aanvaarden. Afgesproken werd, dat zij ons spoedig zouden berichten of zij ons voorstel mochten aanvaarden. Inplaats daarvan hielden zij aan eendoor hen te beleggen vergadering vast, met als gevolg, dat dit afgewezen werd. De lezer ziet echter, dat èn de bedoelingen van het afdeelingsbestuur van den Christelijken Bond èn de bedoelingen van den heer Wetselaar niet eerlijk zijn. Als hij wil debateeren, staat de gelegenheid alsnog volkomen open. Maar dan een debatvergadering, uitgaande van beide organisaties, waarvan de kosten dus door beiden gedragen zullen worden. 'r * * * De directie van de N.V. Ned. Klinknagelfabriek heeft den werklieden bekend gemaakt, dat zij, Lngaande 4 September, de loonen met 10 pCt. zal verlagen. Onze bestuurder heeft zich onmiddellijk met deze directie in verbinding gesteld en haar doen weten, dat die handelwijze alleen reeds een conflict inhoudt. De loonsverlaging is 14 dagen uitgesteld, van welken tijd de Directie dan gebruik wil maken om haar reeds genomen besluit nogmaals met de commissarissen te bespreken. Wij krijgen nader bericht omtrent het resultaat van bedoelde bespreking. Heel veel zal afhangen van de R.-K. organisatie. Deze toch heeft er heel wat léden. Wij zijn voor gezamenlijk optreden tegen deze verslechtering te vinden. CORR. UTRECHT. Overwerkvergunniug, ontslag en ontduiking van de Arbeidswet. Inde maand Februari van dit jaar ontvingen wij een verzoek van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in het 4e District om advies te verstrekken inzake een aangevraagde overwerkvergunning door de N. V. „De Liesbosch” te Jutphaas, strekkende voor 40 man voor ten hoogste 55 uur per week. Ondanks ons afwijzend advies is deze overwerkvergunning verleend. Op 1 Maart ontvingen wij een aanschrijven van den Directeur-Generaal van den Arbeid, meldende, dat door de N.V. „De ■Liesbosch” was aangevraagd de vergunning voor overwerk, verstrekt aan 40 man uitte breiden tot 200 man, tevens werd wederom om advies gevraagd. Daar het ons bleek, dat deze langere werktijd moest dienen om de loonen te verlagen, daarnaast de firma reeds met als motief „slapte” aan tientallen arbeiders ontslag had gegeven, hebben wij ineen conferentie met den Directeur-Generaal van den Arbeid tot het uiterste gepoogd deze uitbreiding niet toe te staan, evenwel zonder resultaat. De Minister besliste in gunstigen zin voor de N.V. „De Liesbosch”. De vergunning voor overwerken schreef echter wel voor, dat voor de meerder te werken uren het geldende overwerkpercentage inde metaalindustrie moest worden uitbetaald. De N.V. „De Liesbosch” beschouwde deze vergunning echter als ’n vrijbrief. Niet alleen gingen de loonen met een sneltreinvaart naar beneden, maar ook werd de werktijd van 55 uur belangrijk overschreden en overwerkpercentage in het geheel niet uitbetaald. Wij hebben zoowel den Direcfeur-Generaal te ’s-Gravenhage, als den Hoofdinspecteur te Utrecht van deze overtredingen in kennis gesteld, maar steecls ontvingen wij ten antwoord, dat geen overtreding waste constateeren.

Nu besloten wij zelf feitenmateriaal te verzamelen. Op 21 Juli zonden wijden Hoofdinspecteur een lijstje met een achttal namen en adressen van menschen werkzaam bij „De Liesbosch”, die inlichtingen wilden verstrekken inzake de overtredingen,. Op 24 Juli zonden wijden Hoofdinspecteur opnieuw een lijstje met 23 n«men, aangevende hoeveel uren deze 23 personen per week hadden gewerkt. Deze werkt ij d liep uiteen van 70 tot 100 uur per week. Ondanks dit naar onze meening afdoende feitenmateriaal, is er van ingrijpen van de zijde van de Arbeidsinspectie geen sprake geweest. De N.V. „De Liesbosch” gaat door met de loonen te verlagen en 10-tallen van haar personeel te ontslaan vorige week weder 75 man en de overigen werken lustig( ?) hun 100 uurtjes per week. Het personeel werkzaam bij „De Liesbosch” is zeer slecht georganiseerd, vandaar de bestaansmogelijkheid van dergelijke toestanden. Maar schandelijk noemen wij het, dat deze werkgever ongestraft de Nederlandsche wetten kan overtreden. Buitenland. Tschecfao-Slowakije. Na vier weken staking, waaraan 35000 arbeiders deelnamen, is de strijd der metaalbewerkers tegen de door de werkgevers in Midden-Bohemen aangekóndigde loonsverlaging van 25 pCt. met een schikking op 6 Juni 1.1. geëindigd. Eerst had het „Ministerie van soc. Voorzorg” getracht te bemiddelen en bood den arbeiders 15 pCt. loonsverlaging als basis voor bemiddeling aan. Met een majoriteit van 63 pCt. werd dat aanbod afgewezen, te meer daar deze verlaging maar tot einde Juni geldig zou zijn en daarna de loonen opnieuw herzien (lees verlaagd) zouden worden. Ten slotte is men tot overeenstemming gekomen op de volgende basis, geldende tot einde Augustus a.s. De loonsverlaging wordt op 10 pCt. voor beroepsarbeiders en 6 h 8 pCt. voor hulparbeiders bepaald en zijn daarin alle toelagen en tarieven inbegrepen. Hoewel ook daar de communisten weder 'over verraad der leiders schreeuwden, vergaten zij daarbij, dat in andere industrieën aldaar de loonen veel meer verlaagd werden en o.m. de onder communistische leiding staande „Technisch-chemische Bond” inde spiritus-, cement-, papierfabrieken enz. een loonsverlaging van 20 h 25 pCt. aanvaardde, zonder een strijd te wagen. A. J. CORRESPONDENTIE. ” R. te Kr. IJ. De door u gegeven wenken zijn niet geschikt voor ons blad. Schrijf liever eens iets over den algemeenen toestand ten uwent. Aan de vele medewerkers: Niet dringen ■. (Red.) ♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o* z ♦ | Gelezen bladen | ♦ van ons vakblad mogen niet worden ♦ | weggeworpen, doolt behooren aan onge- ♦ | organiseerde kameraden ter lezing ge- * ♦ geven te worden. ♦ ♦ ♦ ADVERTENTIEN. .1 Afdeeling Leiden. Ledenvergadering op Vrijdag 22 September 1922, ’s avonds 8 uur, inde groote zaal van het Volksgebouw. AGENDA: 1. Opening’. Notulen. 2. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 3. Bespreking propaganda voor den a.s. winter. 4. Uiteenzetting Werkprogramma C. C. v. A. 0. 5. Mededeelingen omtrent de uitkeeringen van het Armbestuur aan uitgetrokken werkloozen. 6. Rondvraag. HET BESTUUR.

Mdesfcg Delft. i^anlcondigiiig v o o r» de A. e d e ri. KASASKAS2EN S In de week van 25 tot 30 September a.s. wordt door den Heer F. 0. y. D. BOOGAARD, Secretaris van den Ontwikkelingsrond te Delft, een w©-®r Ontwikkelingswerk gegeven. De datum zal de leden per convocatie bekend gemaakt worden. HET BESTUUR. •Sotatiodruk „Yooruitgraais", Keizersgracht 378, A'daaa.

Sluiten