Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S ste JAARGANG ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1922 Wo. 33

De Metaaföeserter

BlcckNad wn den Algemeenen Hederlandscften lttetaalbewerßersbónl

t 1 J~— – I Arbeiders aller Landen i Vereenigt U:

REDACTEUR: G. VAM DER HOUVEN Adres van Redactie en Administratie: Hemonyiaan 24, Amsterdam ———- Telefoon Z 6175 * "" *

I Kennis is macht, Eenheid kracht ~T~ ‘ •

ABONNEMENT: Bij vooruitbetaling per jaar. . . ", l ! I f 1.50 Voor Buitenland verhoogd mot porto. Losse nummers 0.03

Stukken van algemeenen aard moeten niter 1 ij k Maandags, Bondsnieuws en advertentiën Woensdagsmorgens zijn ingekomen.

ADVERTENTIËN Gewone advertentiën ..... per regel f o*3o Aanvragen voor personeel . . . • • • . > 0.20 Afdeelingsadvertentiën' ..•'• '• ''ï "Ü ,0.20

©PLAAG 25.350 Officiëele lededeelingen. Deze week wordt het contribufiezegel op de 39s wesk in het Bondsboekje geplakt. * * * PROPAGANDA. Verschenen is een nieuw vlugschriftje, getiteld: „Aan de Nederlandsche Electriciens!” Het is bedoeld als geschrift ten dienste van de propaganda onder de electriciens en door het bondsbestuur gratis ter beschikking gesteld. Alle afdeelingen, gevestigd in plaatsen van eenige beteekenis, waar het electro-technisch bedrijf wordt beoefend, hebben naar rato een aantal exemplaren ontvangen. Onze leden-electriciens hebben nu slechts jcorg te dragen voor een doelmatige verspreiding, waarbij hun persoonlijk propagandawoord niet achterwege mag blijven. « *• * Wij maken de leden van de Afdeeling Utrecht attent op dein dit nummer voorkomende advertentie. ’ 11 mui mi mini mgammmammKmtKaßaußtEaamimmÊMumaEagaax mmmaaaamammmcmammm Gebogen voor de reactie. De steeds toenemende zucht om door middel van werktijdverlenging het loonpeil te drukken, openbaart zich op het platteland meer nog dan inde steden en in verband hiermede verwonderen we ons nog des temeer over de meegaandheid van het Departement van Arbeid, dat thans de overwerkvergunningen rondstrooit zooals de nakomelingen van St. Nicolaas op den avond van den sen December met kwistige hand de pepernooten om .zich heen strooien. Dit is te bedenkelijker, omdat de overwerkvergunningen niet alleen worden gevraagd met betrekking tot buitenlandsche-, maar zelfs ook voor uitvoering van binnenlandsche opdrachten. Daarnaast doet zich het verschijnsel voor ■— wij wezen er reeds eerder op ineen artikel ineen van de voorgaande nummers yan ons blad dat het inden laatsten tijd herhaaldelijk voorkomt, dat voor een deel der aanvragen verzocht wordt ons advies kenbaar te maken, terwijl in andere gevallen wordt beslist geheel buiten ons om. Deze en andere voorvallen deden ons besluiten het Volgende schrijven aan den Directeur-Genefaal van den Arbeid te zenden : „Beleefd verzoeken wij uw aandacht voor het volgende. Meermalen gebeurt het dat U, alvorens een beslissing te nemen op een aanvrage voor overwerkvergunning, ons verzoekt onze meening dienaangaande kenbaar te maken. Al meermalen hebben we bemerkt dat door U in sommige gevallen vergunningen voor overwerk zijn verleend, waarbij ü echter niet te voren onze meening gevraagd hebt. Om slechts een voorbeeld van récenten datum te noemen vestigen wij uw aandacht op de door U aan de N. V; Scheepswerf „De Klop” te SHedrecht verleende vergunning om gedurende een half jaar, tot 1 Maart 1923, 10 uur per dag of 55 uur per week te mogen werken. Het is ons niet duidelijk waarom U in dit geval, zonder ons inde gelegenheid

te stellen van onze inzichten te doen blijken, de vergunning verleend hebt. Dit klemt temeer, omdat genoemde firma, zonder U daar blijkbaar mede in kennis te hebben gesteld, de vooropgezette bedoeling heeft gehad om de verlenging van werktijd te benutten om op een gemakkelijke wijze de loonen -te kunnen verlagen. Wij zouden er prijs op stellen, dat U ’ bij voorkomende gevallen, zooals hier het geval N.V. „De Klop”, ons inde gelegenheid stelde een advies aan U uitte brengen. In verband met de vele pogingen die door verschillende ondernemers gedaan worden om den werktijd te verlengen, vestigen wij uw aandacht op de honderden werkloozen, die, voornamelijk ook ten plattelande, hunkerend uitzien naar werkgelegenheid. Wij zijn van oordeel, dat deze toestand door het verleenen van overwerkvergunningen onnoodig wordt bestendigd. Gaarne uw geëerd antwoord tegemoet ziende, Hoogachtend, Namens het H.-B. van den Algem. Nederlandschen Metaalbewerkersbond. (w. g.) G. v.d. HOUVEN, Secretaris.” Wij ontvingen hierop dato 25 September het volgende antwoord van den Directeur-Generaal van den Arbeid: „Ik stel er in het algemeen steeds prijs op, om over belangrijke overwerkaanvragen het oordeel der vakvereenigingen van werkgevers en werknemers te hooren. In zeer vele gevallen is het echter niet noodig en in andere niet mogelijk om advies te vragen. Vroeg ik het in alle gevallen, dan zóu mijn werk verdrievoudigen en het uwe wellicht vertienvoudigen, vooral wanneer mondeling overleg gewenscht wordt. Ten aanzien van „De Klop” bleef overleg achterwege, omdat daar geen tijd meer voor was en mij uw oordeel uit overeenkomstige gevallen wel zoowat bekend was. Het betrof hier een groote order (van f 500.000), welke goedkooper in Duitschland kon worden geplaatst, waar de opdrachtgever (den Breejenv.d. Bout) voldoende connecties heeft. Als commissaris van „De Klop” had hij er wel iets voor over om het werk hier te laten uitvoeren, dooh bij de geldende loonen en werktijden werd het verschil onaannemelijk. Nu de geheele order hier wordt uitgevoerd kan het personeel uitgebreid worden, hetgeen ik onder de tegenwoordige omstandigheden het grootste belang acht. U ziet het zeer juist in, dat doel dezer dezer overwerkvergunning loonsverlaging was. Ik vrees, dat in die richting nog meer stappen zullen worden gedaan, daar vooral inden scheepsbouw slechts fe kiezen zal zijn tusschen lager loon of geen loon. De Direcfeüf-Generaal van den Arbeid (w. g.) C. ZAALBERG.” iWij staan allerminst op het standpunt, dat over elk geval tot aanvrage van werktijdverlenging overleg gepleegd moet worden en dat dit zelfs mondeling zou moeten geschieden. Maar het geval, hier met name

genoemd, dat n.l. met betrekking tot de N. V. ~De Klop” te SHedrecht, was zeker ernstig genoeg om te worden besproken, mede in verband met de heerschende werkloosheid. Wij krijgen nu onwillekeurig den Indruk, dat de organisaties wel om advies gevraagd worden in „lastige gevallen”, waarin ook zij die met de uitvoering der Arbeidswet belast zijn niet gaarne zonder meerden knoop doorhakken, maar dat in andere gevallen het advies kan worden gemist als kiespijn. • Wij zullen nu eens nagaan of werkelijk hef personeel van de N. V, „De Klop” op eénige beteekengjïde wijze wordt uitgebreid. Voorloopig gelooven we daar nog niet aan. Uit het slof van den brief vernemen wij een klank, die er op wijst dat wij nog meer overwerkvergunningen, ten doel hebbende om de Iconen te verlagen, te verwachten hebben. De heer Zaalberg erkent zelfs dat de N. V. „De Klop” met dit vooropgezette doel de toestemming heeft Verkregen. Ja, nu wordt het ons duidelijk waarom ons advies niet noodig, zelfs ongewenscht was. Zoo gaan we dan met versnelden pas, de Regeering en haar ambtenaren hand aan hand met de ondernemers, de executie van de 48-urige werkweek, althans daar waar de arbeiders kortzichtig genoeg zijn om zioh als prooi té geven, tegemoet. De gustibus. non est disputandum (over den smaak valt niet te twisten). Onderhandeiingen met de R.K.‘W erkgeversver eeniging. I n ons blad van de vorige week gaven we reeds een voorloopig overzicht yan de onderhandeiingen en de correspondentie met het bestuur van de R.-K. Werkgeversvereeniging inzake den wenSch tot verdere verlaging van de loonen. Reeds vanaf het eerste oögenblik dat ons een schrijven bereikte, waarin we o.m. voor een bespreking werden uitgenoodigd, hadden wij het gevoel dat het overleg meer beschouwd moest worden als een formaliteit dan als een ernstige poging om over bepaalde voorstellen té onderhandelen. De besturen hadden het drankje, dat bereid was volgens het beproefde Rotterdamsche recept, slechts te slikken. Ethische motieven of overwegingen werden niet vernomen; ’t was alles plat materialistisch en aan niets waste bemerken dat we met werkgevers te doen hadden die zich beroemen, andere en betere lèid-motieven als basis van hun werken en handelen te hebben, dan het paganistische deel dat inden Metaalbond is belichaamd. Bij gelegenheden als nu komt het zoo buitengewoon duidelijk tot uiting, dat het afzonderlijk georganiseerd zijn van de ■ R.K. niets anders is dan öogenverblinderij, niets anders is dan een fopspeen waarmede de R.-K. arbeiders zoet gehouden moeten worden. De Roorasche werkgevers volgen trouwelijk het voetspoor van den Metaalbond, handelen in geen enkel opzicht anders of beter. Omdat evenwel-de R.-K. arbeiders verplicht vrorden zich in afzonderlijke organisaties fe vereenigen, moeten de werkgevers fatsoens-

halve eveneens zich afzonderlijk organiseeren. Hef gevolg daarvan is niet anders dan dat ze wat klaploopen bij den Metaalbond. Terzake evenwel. Men zal zich uit ons artikel in het nummer van de vorige week den inhoud van het schrijven herinneren dat we d.d. 14 September j.l. aan de R.-K. Werkgeversvereeniging zonden en waarin we nog eens precies ons standpunt hadden uiteengezet. Verder overleg over voorwaarden en grondslag vaneen .Collectieve Overeenkomst, schreven wij, achten we gewenscht, maar we stelden daarbij den eisch dat alle inmiddels aangekondigde loonsverlagingen zouden worden opgeschort. Hieronder yolgt de inhoud vaneen schrijven dat we in antwoord op onzen brief ontvingen: Mijne Heeren, In voorloopig antwoord op Uw schrijven van 14 dezer moeten wij U mededeelen, dat naar ons oordeelde onderhandeiingen over het C. A. nog alleen kunnen loopen over het al dan niet afsluiten ervan, doch niet meer over den inhoud. Over den inhoud hebben wij met U overleg gepleegd. Wel valt te spreken overeen gezamenlijk optreden bij den Minister van Arbeid, teneinde een algemeene werktijdverlenging te verkrijgen. Onder deze omstandigheden kunnen wij dan ook onmogelijk medewerken, om de aangekondigde loonsverlagingen weer ongedaan te maken. Wij noodigen U uit tof een conferentie op Vrijdag 22 dezer te half twaalf uur in Restaurant ~De Kroon” te ’s-Grayen: hage. ; Hoogachtend, Uw dw., (w. g.y KORTENHORST. Blijkens dit schrijven waren de heeren dus wel zoo welwillend, dat zij óns toch nog een bespreking wilden toestaan. Wij zouden daarmee inde gelegenheid gesteld worden nog eens te praten over de afsluiting vaneen overeenkomst, echter niet over den inhoud daarvan. Dat was volgens >ïr. Kortenhorst al voor elkaar. Overleg daarover had reeds plaats gevonden éh daarmede was yoor hen de zaak af. En verder zouden we dan nog eens mogen praten overeen gezamenlijk in te dienen verzoek om de 48-urige werkweek aan kant te doen. De reeds aangekondigde verlagingen ■ waren niet meer ongedaan te maken en gingen dus door. : Hoe wij oyer dit schrijven van de R.-K. werkgevers denken en welk standpunt wij 1 ten hunne opzichten innemen, zullen onze ; lezers uit onderstaand verzonden schrijven ? gewaar k'ufinen worden': Amsterdam, 20 Sopt. 1922. v Aan het bestuur der R.-K. ' Vereeniging van Werk; ü -1 gevers inde Metaalnijver‘ f heid, Prinsengracht 721, '-r>J Amsterdam. Mijne Heeren, Wij werden zeer, verrast door den inhoud van Uw schrijven d.d. 16 Septem-i ber j.l.

Sluiten