Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit en over onze industrie. N.V. Staal* en Walswerk „Holland”. Verkoop aand.-bezit Berl. Burger Eisenwerk. Geen uitkeering bij liquidatie te wachten. Aan het verslag over het boekjaar 1923 ontleenen wij het volgende : De door den Raad van Bestuur in het afgeloopen jaar voortgezette pogingen inde leegstaande gebouwen op onze terreinen te Doesburg met samenwerking eener Nederlandsche en/of Duitsche groep een nieuwe metaalindustrie te vestigen, hadden in verband met den algemeen ongunstigen toestand van nijverheid en geldmarkt geen succes. Ook de door het bestuur voortgezette bemoeiingen de ons verblijvende terreinen met opstal aan daarvoor zich meldende reflectanten tot eenigszins voordeeligen prijs van de hand te doen, leden door te groot verschil van opvatting over de aan deze bezittingen toe te kennen waarde bij herhaling schip- Van het ons door de hypotheekhoudster toegestane nog overblijvende crediet werd adeen ter bestrijding der loopende onkosten gebruik gemaakt. De financieele zoowel als de kaspositie der Vennootschap waren daardoor per einde December niet veel veranderd. Ofschoon dit feitelijk niet tot het verslag behoort, wordt gereleveerd dat ons effectenbezit, zijnde nom. M. 10.000.000 aandeelen Berlin-Burger Eisenwerk A.-G., voor 133 mille op de vorige balans voorkomend, in oen loop van dit jaar onverwachts belangrijk in waarde achteruit ging, doordat deze \ ennootschap wegens gebrek aan voldoende beschikbaar werkkapitaal en bankcrediet na de totale instorting van de Duitsche geldmarkt niet in staat bleek hare talrijke fabrieken met meer dan 6000 werklieden onder deze omstandigheden te blijven financieren. Zij zag zich hierdoor gedwon?en een regeling met een sterke groep te maken, die haar in staat stelde door over neming van aandeelen en verschaffing van nieuw kapitaal en crediet haar bedrijf in gewijzigden vorm voort te zetten. Werd op deze wijze dus een catastrophe vermeden, bij de voorgestelde reorganisatie en het brengen van de balans op goudwaarde zullen aandeelhouders der Duitsohe Vennootschap zonder eenigen twijfel een flinke veer moeten laten. Het bekend worden van den toestand veroorzaakte dan ook een belangrijke daling van de beurswaarde der aandeelen. In overleg met Marx en Co.’s Bank werd het aandeelenbezit en bloc boven beurswaarde gerealiseerd. Daar onze vennootschap, zooal niet officieel, toch feitelijk in staat van likwidatie verkeert, meenen wij er hier aandeelhouders op te moeten wijzen, dat door dezen ongunstigen staat van zaken het uitzicht op reorganisatie resp. eenige uitkeenug, waarop al ons streven gericht was, vrqwel teniet gedaan is, daar m het beste geval nauwelijks de opbrengst der ons verwijvende bezittingen het bedrag der nog resteerende bankschuld zal kunnen dekken. Het verlies 1923 ad f 87.990 is op de Balans overgebracht. Blijkens de winst- en verliesrekening wordt op het aandeelenbezit Berl. Burger [75.425 afgeschreven, waarna dit op de balans nog voorkomt met f 57.575 (de verkoop had n.l. in 1924 plaats). Naamlooze Vennootschappen. („Staatscourant” No. 249.) Eerste Rotterdamsche Meetinstrumenten Apparaten Fabriek, voorheen Elster en Vo., te Rotterdam. Kap. f 500.006, gepl. f 200.000. Dir. A. r. Visser. Onder-dir. P. C. v, d. Valk (Uit het „Handelsblad”.) Constructiewerkplaatsen v.h. Dn Croo en Brauns. Aan het verslag van de Constructiewerk-P-aatsen v.h. du Croo en Brauns ontleenen WIJ het volgende: Het laten verschijnen van het verslag dat k’n zooverre noS een goe6e zijde gehad, de hf °ns nu mo§eliik is gebleken om in ans de resultaten van de Indische ‘ven te werken tot 30 Juni 1924. He Indische belangen worden samengebracht m één Mij.: de „N.V. Veresnigde – achinefabrieken du Croo en Brauns” te ' oerabaja. Het boekjaar dezer Mij. loont --Juli tot 30 Juni. yvij hebben over het afgeloopen jaar uitengewoon slechte resultaten moeten oeken. Dit is aan verschillende oorzaken “*te schrijven. Het bleek noch voor onze fabriek te msterdam, noch voor onze dochter-maatfedappijen te Soerabaja en Weesp mogelijk are Producten tegen behoorlijken prijs af 5 zetten. Zelfs kon inden regel de kostprijs nmt worden bedongen.

De buitengewoon heftige buitenlandsche concurrentie was oorzaak, dat wij verplicht waren dikwijls ver beneden kostprijs te verknopen wilden wij niet uit onze afzetgebieden verdrongen ■worden. Als een verblijdend teeken mag intusschen gelden, dat wij in den allerlaatsten tijd meer en meer ondervinden, dat onze groote Nederlandsche afnemers aan het Hollandsch fabrikaat de | voorkeur geven. Voorts dienen wij te vermelden, dat de „Kalimas-Amsterdam "-transactie, waarvan wij in ons vorig jaarverslag gewaagden, groote financieele offers, welke volgens het | contract voor onze rekening en risico moesten worden uitgevoerd, zijn achteraf geble- j ken orders te zijn, welke niet te voorziene verliezen brachten. Behalve door de geleden exploitatieverliezen is het buitengewoon ongunstige resultaat sterk beïnvloed door aanzienlijke afschrijvingen op diverse actieva onzer dochter-maatschappijen, welke wij meenen te moeten doen, wüllen de activa gebracht worden op een peil, waarop, in verband met de veranderde tijdsomstandigheden uitzicht bestaat, om aan de felle concurrentie het hoofd te bieden. Als bijlagen zijn ditmaal aan het verslag toegevoegd de balansen van onze dochtermaatschappijen. De balans van onze dochter-maatschappij te Londen, du Croo & Brauns Limited, is van weinig beteekenis. Het geringe verlies van het boekjaar, eindigend per 31 December 1923, werd in onze balans vervrerkt. Met de verliezen, voorkomende op de balansen van onze dochter-maatschappijen (die van ons bedrijf te Soerabaya per 30 juni 1924), hebben wij volledig op onze balans rekening gehouden. Het verliessaldo onzer Mij. bedraagt daardoor per 31 Dec. 1923 in totaal f 1.533.855 (v. j. f 84.420). Het is duidelijk, dat het niet mogelijk is zonder ingrijpende maatregelen het bedrijf voort te zetten. Het groote verliessaldo, gepaard aan de aanzienlijke vaste rentelasten, maken het onmogelijk op den duur tot een rendabel bedrijf te kómen. Hoe leed ons zulks ook doet, zijn wij verplicht binnenkort voorstellen te doen omtrent een reorganisatie onzer Mij. In afwachting dezer reorganisatk-voorstellen, welke u binnenkort zullen bereiken, geven wij u in overweging het verliessaldo ad f 1.533.855 op nieuwe rekening over te brengen. Vereenlgde BHitfabrieken te Amsterdam. De directie deelt mede, dat zij heeft aangekocht de fabriek en machinerieën van Meyer’s Blik- en Metaalfabriek te Dordrecht. Het voornemen bestaat, deze fabriek geheel modern in te richten en in volle bedrijf te stellen. (Uit „Humfields Financier”/ Kon. Ned. Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en Vos. De wijzigingen van het bestuur. Scherpe concurrentie. Teleurstellende resultaten. Aan het jaarverslag over 1923!’24 ontkenen wij het volgende: In afwachting van de besluiten van de op 29 Dec.. 1923 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders v/as de nieuwe bestuursvorm practisch reeds met ingang van 1 Juli 1923 in werking gesteld. De functie van directeur-generaal werd aan den heer W. H. Drijfhout opgedragen en in verband daarmede de zaken van de firma H. Drijfhout & Zoon door de vennootschap overgenomen. De verwachtingen, door de meerderheid van Commissarissen en van den Raad van Bestuur van deze besluiten gekoesterd, werden niet geheel vervuld, hetgeen aanleiding gaf tot moeilijkheden, welke ten slotte ten gevolge hadden, dat de commissarissen de heeren B. Nierstrasz, A. B. A. van Ketel, dr. F. E. Posthuma en P. Rijkens als zoodanig aftraden, terwijl de heer W. H. Drijfhout ontslag verzocht als directeurgeneraal met ontbinding der overeenkomst, waarbij de firma H. Drijfhout & Zoon door de vennootschap werd overgenomen. De heer A. E. van Kempen verzocht reeds vroeger hem ontslag te verkenen als directeur der vennootschap. Inde buitengewone vergadering van aandeelhouders van den 12 Juli 1924 werd aan den heer A. E. van Kempen als directeur en aan den heer W. H. Drijfhout als directeurgeneraal eervol ontslag verkend. Tot direci teur-generaal werd daarop benoemd de heer j C. J. A. Begeer. De heeren J. Burgij en J. H. Th. O. Kettlitz aanvaardden hunne benoeming tot commissaris. In het handelsbedrijf was een geringe opleving merkbaar. Toch bleven de omzetten zoowel in Holland als in Indië onder de cijfers die in normale tijden verwacht kunnen worden. De uit de tijdsomstandigheden voortvloeiende scherpe concurrentie verv plichtte veelal tot het berekenen van prijzen,

welke slechts een geringe winst opleverden. De groothandel vooral had nog steeds te lijden onder lage prijzen van den invoer uit Duitschland. De fabrieksbedrijven waren niet steeds volbelast, o. m. een gevolg van de algemeene inkrimping en bezuiniging, welke thans sterker dan voorheen, zich ineen verminderde afneming door den kleineren winkelier doet gevoelen. De bedrijfskosten bleven nog steeds betrekkelijk hoog, terwijl veelal bij verkoop slechts lage winst gemaakt kon worden. I De hoop op een afdoende verbetering van de wet op den waarborg bleek wederom ijdel, niettegenstaande de door den Bond van Vereenigingen in het Êdelmetaalvak in het -werk gestelde pogingen; eendoor dezen j Bond heftig bestreden wijziging dezer wet werd intusschen dóór de Staten-Generaal aangenomen. De winst- en verliesrekening sluit na toepassing van afschrijvingen tot een bedrag van f 89.743 (v. j- 166.863) en afboeking van bijzóndèrè kosten ad f 160.475, welke deels betrekking hebben op gedurende het afgeloopen boekjaar gebrachte wijzigingen inde organisatie der vennootschap en deels verband hóuden met de afwikkeling en de opheffing der overeenkomst met den heer W. H. Drijfhout, met een debetsaldo van f 59-587 (v. j. winst f7072), hetwelk op nieuwe rekening is over te brengen. Op de balans komen de volgende posten voor : Activa: Terreinen en gebouwen enz. f 1.808.270 (f 1.907.550); kassa en bankiers f 717.112 (f 105.293) ; effecten f n.374 (fn.990); debiteuren f895.927 (f725.436); grondstoffen en goederen f 3.100.038 (f 3.448.934); verlies f 59*587* Passiva: kapitaal: gewoon fBOl.OOO (onv.), preferent f 4.130.000 (onv.); hypotheken f 555-700 (752*050); obligatieleening 6 pCt. f 190.000 (f 202.000) ; crediteuren f 263.388 (f 303.082); bankier f 12.222. (Uit „Het Handelsblad”.) Een kongres voor sociale politiek. Door R. STENHUIS. (Uit de Vakbeweging.) Inde eerste dagen van Oktober werd in Praag een kongres voor sociale politiek gehouden, dat in sterke mate de gewijzigde atmosfeer, welke de laatste maanden onder den invloed der radikale en socialistische overwinningen in Frankrijk en Engeland inde wereld is gekomen, tot uitdrukking bracht. Het kongres Was bovendien samengesteld uit theoretici, demokratische politici en ekonomen en vakvereenigingsbestuurders; het werkgeverselement ontbrak, waardoor dus de woordvoerders der reaktie ontbraken. Wij hébben ons gëdurende het kongres en daarna de vraag gesteld, of de vakbeweging op kongressen als het nu plaats gevondene behoort pn we neigen er toe over, deze vraag ontkennend te beantwoorden. De vakbeweging heeft immers in het I.V.V. het orgaan, waardoor zij haar stem kan doen hooren, haar meeningen formuleeren en uitspreken, haar wil kan demonstreeren. Inde fcdnferenties te Genève heeft ze het orgaan om de andere machtsfaktoren in het maatschappelijk leven te ontmoeten en met deze tot een kompromis te komen. Gaat zij daarnaast nu deelnemen aan gemeenschappelijke kongressen met demokratische politici en ekonomen, zoodat zij ook op deze kongressen de meerderheid vormt, dan zal inde resoluties eenvoudig worden herhaald, wat reeds in die van het I.V.V. is gezegd: daardoor krijgen deze resoluties, niet meer gezag. Zulks zou wel het geval zijn, wanneer kongressen als deze uitsluitend kongressen waren van sociaal-politici en ekonomen met demokratische gezindheid en een zeer kleine vertegenwoordiging van de vakvereenigingsinternationalen meer ter voorlichting en tot oriënteering voor de burgerlijke demokratie. Komen deze dan tot dezelfde besluiten als waartoe de vakbeweging zelfstandig is gekomen, dan zullen de konklusies der vakbeweging daardoor aan moreel gezag hebben gewonnen. Blijkt er eventueel meeningsverschil, dan behoudt de vakbeweging toch het recht.voor haar opvattingen te blijven strijden. Komt dergelijk meeningsverschil echter tot uiting op kongressen als dat in Praag, dan ontstaat er de neiging tot kompromissen, die naar onze meening niet eerder dan op de Geneefsche conferentie moet plaats vinden. I Het zou daarom overweging verdienen, dat inden kring der vakbeweging nog eens werd nagegaan, of deelname aan kongressen als het nu plaats gehad hebbende, wei wenschelijk is. ¥ ¥ * Aan het kongres ging vooraf een konferentie van het I.V.V. ter bespreking van het emigratievraagstuk. Van deze konferentie vermogen we weinig »

goeds te zeggen ; zij was slecht voorbereid; de inleiding kenmerkte zich niet door groote zakenkennis en bij de diskussie was de Duitscher Knol buitengemeen arrogant; op een andere vergadering beweerde de man trouwens, dat hij zoo wat de eenige was die er wat van wist, ofschoon hij het vrijwel uitsluitend vanuit den Duitschen gezichtshoek bekeek. Hét slot was de aanname van de volgende resolutie: „De op 29 en 30 September 1924 in Praag gehouden konferentie van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen heeft het vraagstuk der emigratie besproken en konstateert, dat de heerschende ekonomische verwarring een gevolg is van den oorlog en dat uitsluitend een internationale oplossing van het vraagstuk de moeilijkheden kan overwinnen pn de tegenstellingen, die geschapen zijn door den verwarden toestand op de arbeidsmarkt, kan overbruggen. De konferentie heeft de door vroegere internationale vakvereenigingskongressen aangenomen besluiten, met name die van Christiania en Ziirich, opnieuw onderzocht en heeft uil dit onderzoek de konklusie getrokken, dat zij niet meer voldoen aan de eischen der tegenwoordige omstandigheden, zoodat zij aan een herziening moeten worden onderworpen. Op grond hiervan draagt de konferentie het Bureau van het I.V.V. op, de bestudeering van het vraagstuk voort te zetten, teneinde het zoo spoedig mogelijk tot oplossing te kunnen brengen. De konferentie acht de invoering van de volgende maatregelen noodzakelijk: 1. Het is noodig de internationale arbeidsmarkt door de kontrole van emigratie en immigratie te organiseeren. 2. Tusschen de verschillende Landelijke Vakverbonden, die bij het vraagstuk betrokken zijn, dienen onder toezicht van het I.V.V. overeenkomsten te worden getroffen-3. Tevens beschouwt de konferentie het als noodzakelijk, internationaal de gelijkheid van behandeling van alle arbeiders zonder onderscheid der nationaliteit te bewerkstelligen. 4. Er moeten overeenkomsten over de wederkeerigheid der rechten en verplichtingen met de emigratie- en immigratielanden worden getroffen. 5. De immigreerende arbeiders zijn verplicht zich aan te sluiten bij de vakorganisaties van het land van immigratie. 6. Al het materiaal over het vraagstuk' moet door het I.V.V. worden verwerkt en door geeigende publikaties ter kennis worden gebracht van de aangesloten Landelijke Vakverbonden. 7. In elk land moeten voor het geheele staatsgebied en voor de afzonderlijke gebieden paritaire kommissies worden ingesteld, die de kontrole van de aanwerving en emigratie van arbeiders ter hand zullen nemen. 8. Er moet worden overgegaan tot de oprichting vaneen internationaal bureau, dat in staat en gerechtigd is, het betreffende materiaal te verzamelen en zijn meening te kennen te geven over alle met de kontrole der emigratie samenhangende voorstellen. Dit internationale bureau behoort deel uitte maken van het Internationaal Arbeidsbureau. Met het oog op het urgente karakter van het vraagstuk dringt de konferentie ér bij het Bureau van het I.V.V. op aan, alles in het werk te stellen, teneinde den Landelijken Vakverbonden de mogelijkheid te geven over dit vraagstuk hun meening te kennen te geven, opdat een volgende konferentie of een volgend -kongres definitief kan vaststellen : 1. de bepalingen der emigratie en immigratie ; 2. de verschillende lichamen, die met de uitvoering der bepalingen kunnen worden belast.” * * v Het is te hopen, dat het I.V.V. gelegenheid vindt deze aangelegenheid behoorlijk te onderzoeken. Het is zoolang er nog zoo weinig nivelleering in arbeidsvoorwaarden te konstateeren valt een buitengemeen moeilijke en netelige kwestie, die niet zoo gemakkelijk is af te doen als de Duitsche gedelegeerde Knol het voorstelde. v * * Donderdag 2 Oktober was de eerste zittingsdag van het groote kongres. Het was een zeer gehiengd gezelschap van ekonomen, sociaalpolitici van verschillende richting. Nadat de Direkteur van het Arbeidsbureau als voorzitter van het kongres aangewezen met een kort woord het kongres had geopend, was het eerst het woord aan den ouden socialistischen Zwitserschen veteraan Grenlich, een nog krachtige, meet; dan 80 jaar oude, grijsaard.

Sluiten