Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad van Arbeid. Een ernstige waarschuwing. Men schrijft ons: Van de werking der Invaliditeitswet, de uit die wet voortvloeiende voordeelen en de vereischten, waaraan belanghebbenden moeten voldoen om die voordeelen, te rechter tijd en in hun vollen omvang, te kunnen genieten, hebben zeer velen helaas nog weinig begrip. Maar al te dikwijls wordt niet verstaan, dat het hier gaat om een verzekering, waarvoor inde eerste plaats de verzekerden zelf de grootst mogelijke zorg behooren te dragen, willen zij er te eeniger tijd de vruchten van plukken. Het wanbegrip, als zoude hier sprake zijn van „giften” van de Overheid aan de burgers, waarvoor men niets anders zoud hebben te doen dan zijn hand op te houden als men ze noodig heeft, is blijkbaar in vele hoofden nog lang niet uitgeroeid'. Althans, deze indruk krijgt men wanneer men ziet hoe vaak verzekerden ingevolge de Invaliditeitswet zelfs de meest elementaire zorg voor hun verzekering uit liet oog verliezen . . . om tengevolge daarvan onherroepelijk te worden gedupeerd. Ziehier een betreurenswaardig staaltje: Op 15 Juü 1921 overleed een verzekerde arbeider, nalatende een vrouw en één kind beneden de 14 jaar. Voor dit kind werd weezenrente aangevraagd. Aangezien de verzekering van den vader was ingegaan in het eerste jaar na het in werking treden van art. 31 der Invaliditeitswet (dus binnen één jaar na 3 December 1919) moesten ingevolge art. 379 dier wet 15/52 x 83 ='24 premiën betaald zijn, wilden de belanghebbenden aanspraak kunnen maken op de zooeven genoemde rente. Het aantal zegels, geplakt (door werkgevers) op verzekerde(s) rentekaarten, bedroeg... 21). De rente moest worden afgewezen. Nu waren er hier twee kansen op weezenrente, daar de echtgenoote van dezen verzekerde zelf ook verzekerd was (art. 84 der I. W.). Ook deze kans ging echter verloren; de weduwe kon slechts 6 premiën in rekening brengen... en had er dus 18 tekort! Hadden deze menschen (en in het bijzonder de man, bij wien slechts 3 zegels aan het vereischte aantal ontbraken) zorg aan hun verzekering besteed, hun kind zou na den dood van zijn vader gedurende vele jaren een, zij het ook bescheiden bedrag aan weezenrente hebben genoten. Zie hier een sterk sprekend geval ; het verschil tusschen den spiering, die moest worden uitgegoojd en den kabeljauw, die kon worden gevangen, was hier wel héél groot! Bij gevallen van overlijden, die zich in de toekomst zullen voordoen, zal het ver' eischte aantal premiën grooter zijn (minstens 40), zoodat iedere verzekerde, die voor zijn kinderen een zekere kans op weezenrente wil hebben, in elk geval moet zorgen, dit getal premiën te kunnen aantoonen. Voor weduwen rente geldt hetzelfde minimum van 40. Maar ook in deze gevallen blijft de geldelijke opoffering luttel, vergeleken bij de voordeelen, welke daarvan het zegenrijk gevolg kunnen zijn. En dit geldt voor a* 11 e renten en andere voordeelen, die de Invaliditeitswet biedt. tylen zorge dus dat van „te laat berouw” nimmer sprake kan zijn en levere zijn rentekaarten steeds zooveel mogelijk beplakt in. Een schip op ’t strand, een baken in zee ü Buitenland. FRANKRIJK. Het orgaan van het Fransche Ministerie van Arbeid („Bulletin”) publiceerde kortgeleden de verslagen der nijverheidsinspecteurs over de uitwerkingen van den achturendag, welke door de wet van 23 April 1919 werd ingevoerd. Den inspecteurs was opgedragen hun waarnemingen op een zoo breed mogelijken grondslag te verzamelen. Zij hebben de productieve toestanden ineen groot aantal ondernemingen onderzocht. Hun bevindingen werden, alvorens tot publicatie over te gaan, door de ondernemers zelf getoetst en aangevuld. Uit dat omvangrijke materiaal blijkt, dat de productie overal sinds de invoering van den achturendag verhoogd is. Bij ijzer- en staalwerken, electriciteitswerken, spoorwegwerkplaatsen, rijwielfabrieken, gereedschapfabrieken enz. enz. heeft een onderzoek plaats gevonden. Geconstateerd is, dat de prestatie per uur in elk bedrijf verhoogd is en in bijna alle gevallen groóter was dan het verlies door verkorting van den werktijd. In enkele gevallen waren de yerhoogingen van de uren, als ook der

dageiijksche arbeidsprestaties, zeer aanzienlijk en bereikten 30 a 50 pCt. Alleen bij enkele machinale werken, waar een wezenlijke verhooging der urenprestatie niet mogelijk is, kon men een vermindering der dageiijksche prestatie constateeren. De arbeiders hebben, zooals uit de verslagen blijkt, met grooter arbeidslust gewérkt, j Wel werd in vele gevallen de verhooging 1 der arbeidsprestatie aan de invoering van ) stukwerk toe geschreven. Het belangrijk- ; ste resultaat der invoering van den achturendag was echter, dat de ondernemers genoodzaakt werden om technische verbeteringen in te voeren. De werktuigen werden verbeterd, de productie vereenvoudigd; in vele gevallen werd echter de verhoogde productie door hygiënische verbeteringen, z.a. betere verlichting, vpr- j warming en ventilatie bereikt. Aldus heeft de achtureridag den arbeiders niet alléén vrijen tijd, maar ook betere arbeidsvoorwaarden verschaft. AMERIKA. Herhaaldelijk zijn gegevens gepubliceerd over de ioonen der metaalbewerkers inde Vereenigde Staten, die echter, daar zij gemiddelde cijfers waren, geen voldoend inzicht betreffende bijzondere branches gaven. Om deze leemte aan te vullen heeft het „Bur. v.d. Statistiek” te Washington een enquête gehouden, welke zich in hoofdzaak bepaalde tot tijdloonen die op 15 Mei 1924 in acht branches der metaalindustrie ineen groot aantal belangrijke steden der Vereenigde Staten verdiend werden. Van drie steden, n.l. Chicago, New York en St. Franciskó, waartoe wij ons kortheidshalve willen bepalen, geven wij U onderstaand bedoelde uurloonen. Den dollar hebben wij daarvoor op f 2.50 gerekend, co 00 co co fzei TT TT MO 3 3 3 3 £ £ £ Hn HJS4 „ •c-i wCOvO « JS S n N N* N ei N « « m 1 *o ££«*££££ £ s £ HnH« Hei 05 coooq-qqioMM SS “ i" —.—.tal 8 CI M Cl O “IS* M 10 xn £4 H. *1 *9 9H. N gï~ ~ ~ n & *s O O i''* ö m 52 o O'»co o o OM~~~ ó ~ ~ ~ s ~ ~ „ O -> •* ~ V irï • Sri N c N j Q 5 25 N l;O0 2 .£> có tó ci 01 ró 1* Si r”( d g % ” ioNiro' I o S M> tf Ö " W ï M u-< 2 2 2 2 2 ;; ,v• . . . S2 • • *3 ' * O Lh ~ „ 25 – *JS 3 <U t£f* • t- (/) g • • %.s £ g |2• • S* ui w IJf Ï2’f -g J’l M I. C bje.S-- t) C is-gg-gfcgs Wat den werktijd betreft, merkten wij op, dat er plaatsen zijn waar korter of langer in deze beroepen wordt gewerkt, doch deze zijn zoo schaars, dat het de moeite niet loont ze afzonderlijk te noemen. Volgens de statistische enquête (Mei 1924) schommelt het uurloon over de geheeie Unie in deze acht beroepen tusschen f 1.80 en f 3-75 °f> volgen wij het cijfer der reëele loonen' en brengen het indexcijfer in rekening, dan komen wij tot f 1.38J en f 2.88J. Gaan wijde looncijfers van 1913 en 1924 na, dan zien we, dat de loonen gedurende deze 10 jaren (met uitzondering van die der ketelmakers) in New York meer dan verdubbeld zijn, in Chicago de laagste ioonen alleen verdubbelden, ‘terwijl in St. Franciskó slechts het loon dermachinebankwerkers verdubbelde en de * andere béroepen een geringere verhooging | kregen. Gelijksoortig is de verhouding der loonsvcrhoogingen inde beroepen van andere industrieën. Ter nadere verklaring van dat verschijnsel diene, dat 20, 15 en 10 jaren geleden de oostelijke staten der Vereenigde Staten bij de westelijke (St. Francisko, Los Angelos enz.) met hun ioonen en arbeidsvoorwaarden achterbleven. Dit waste wijten aan de toenmalige onbeperkte landverhuizingen, die nu belang- i rijk door de wet beperkt zijn. Gemiddeld j

kan wel geconstateerd worden dat, waar de ioonen sinds 1913 ongeveer verdubbeld zijn, de levensmiddelenprijzen van 1913 tot 1924 met ongeveer 41 pCt. gestegen zijn. < A. J. Ingezonden. (Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.) Geachte Redactie, – 'Gaarne zou ik zien dat u onderstaand ingezonden stukje in ons- blad plaatste. In „De Strijd” van 31 Januari wordt met voldoening vermeld, dat het niet gelukt is aan het N. A. S. om van onze | leden geld te krijgen voor de staking te IJmuiden. Nu is, in weerwil van deze tegenwerking, de staking toch wel grootendeels gewonnen, maar het leek mij nooejig om hier toch eens te zeggen, dat het advies van het N. V. V. onder vele leden ontstemming heeft verwekt. Er wordt geschreven dat bijv. de Federatie van Transportarbeiders geen cent offerde voor de strijdende textielarbeiders.- Hoe het in andere plaatsen is weet ik niet, maar hier hebben de menschen van het P. A. S. wel gewerkt voor de textielarbeiders. Wat nu inde IJmuider staking is gebeurd, lijkt mij verkeerd, omdat we zoo nooit tot eenheid komen en daarom wek ik alle modern georganiseerden op, bij elk gemotiveerd conflict, onverschillig welke richting de menschen die bij de staking betrokken zijn ook toegedaan zijn, zooveel mogelijk financieel en zoo mogelijk ook moreel te steunen. Als wij in dagen van strijd opwekken om anders-georganiseerden niet te steunen, dan helpen wij zoodoende de kapitalisten.

Vooral nu kon gesteund worden, omdat het N. V. V. zelf niet werkte met lijsten en het dus geen afbreuk deed aan onze steunbeweging. Ik weet dat vele arbeiders met mij dit optreden van onze voormannen niet goedkeuren, en ik hoop dat wij inde toekomst deze fout niet meer zullen maken. Met kameraadschappelijke groeten, Een Modern georganiseerd Metaalbewerker. ' , 1 Rotterdam, 9 Febr. 1925. * * * Onderschrift. Wij veronderstellen dat de overgroote meerderheid van de modern georganiseerde arbeiders wel zoo verstandig zal wezen om niet bij elk voorkomend conflict van menschen, die pogen een heel klein beetje contributie te offeren, zooveel mogelijk financieel te steunen. De kern van de kwestie, waarom het ging, is de volgende. De Federatie van Transportarbeiders heft een lagere contributie dan de Centrale Bond en eerstgenoemde beconcurreert daarmede den laatsten. Wij staan op het standpunt, dat de contributie vaneen vakvereeniging zoo hoog moet wezen, dat ineen conflict van niet al te grooten omvang aan de leden steun verzekerd is. De Federatie heeft dat nagelaten, is voort blijven gaan met den arbeiders wijs te maken, dat met een lagere contributie kan volstaan worden en heeft dan nog de brutaliteit om op de modern georganiseerde arbeiders, die allen toch al belangrijk hoogere financieele offers brengen, een beroep te doen. Dat is een staaltje van de grootst mogelijke brutaliteit en bovendien is het klapiooperij in ’t quadraat. Als de inzender denkt dat de eenheid bevorderd wordt door je dooreen tegenstander te laten plukken, is hij ai bijzonder naïef. RED.

ADVERTENTIEN. -» ——.— .

Bekendmaking I Fa. A. DE VOOGD Wosteinde 195 – WeimarsSraat 99 DEN HAAG, brengt ter kennis aan de leden van den Alg. Ned. Metaalbew/ Bond, dat de verkoop van schoeisel tegen inkoopsprijs op 15 Maart a.s. WORDT STOPGEZET I Kei Om voor Militaire Kieeding Blauwe en Groene Werkpakken a f 4.30 Eenigst, vertrouwd adres. Thans gevestigd: Lange Baanstraat 23a, Rotterdam. Ook des Zondags geopend. Bestellingen naar buiten met opgave van maat, bij vooruitbetaling. Aanbevelend, J. VAN GEENS & Co. Zeep* en Parfumeriefabriek „HET LAMPJE”. Diemen—Amsterdam. Tel.: 50672. Opgericht ten dienst der Tuberculosebestrijding.' Gebruikt „Zonneslraalzeep”, Merk: HET LAMPJE. Wie hielpen wij reeds? Conservatief en Bolsjewiek, Protesta.it en Katholiek, Orthodox en Atheïst, Zionist en Afgodist, Liberaal en Radikaal, ledereen,' ja allemaal! Meisjes, Jochies, Vrouw en Man, Want, wij helpen waar het kan! Vindt gij dat een mooi idee? Ja? Vooruit dan, helpt dan mee!

Koninklijk goedgekeurde VERLOTING. In verband met de noodzakelijke vergroeiing van het bestaande Vereenigingsgebouw van de Vereeniging „Het Vereenigingsgebouw” te , Krimpen aan den IJssel, is genoemde Vereeniging bij Koninklijk Besluit van 9 Augustus 1924 toegestaan het houden vaneen loterij, waarvoor uitgegeven zullen worden ; 25.000 Loten a IL— per stuk. Als Hoofdprijs wordt gegeven : een schitterende FORD-AUTO. Voorts een prima motorfiets, een kamerameubiement, een slaapkamerameublement, tien beste fietsen, tien gouden horloges, twintig zilveren horloges, honderd Mi-Beina 14- karaats gouden vulpenhouders en nog 856 diverse andere prijzen, als schilderijen enz., tezamen 1000 prijzen ; kans dus 1 op 25. Alle prijzen worden, in opdracht v<m het' Bestuur, bij Ncderlandscbe firma’s aangekocht en zullen onverwijld binnen drie dagen na de trekking aan de resp. prijswinnaars worden uitgereikt of. thuisbezorgd. Wie zal dit sympathieke doel door het koopen van één of meer loten a f I. niet willem steunen, temeer waar hier voor een luttel bedrag zoo’n buitengewone winstkans wordt geboden 1 Voor één gulden rijdt de gelukkige in zijn eigen auto, slaapt ineen gezellige slaapkamer,! leeft ineen mooie huiskamer en profiteert dagelijks vaneen prima gouden remontoir. Wie doet er aan deze kans niet mee? De trekking zal onmiddellijk na verkoop van de loten plaats hebben in het openbaar, hetzij' onder toezicht van den Edelachtbaren Heer Burgemeester, ter plaatse of vaneen notaris. Vróuwe Eörtuna zal kwistig haar prijzen rondstrooien en wie weet . . . wordt u het beste toegedacht, terwijl u een goed doel voor de moderne arbeidersbeweging steunt. Zend postwissel a / 1.10 of veelvouden daarvan aan het secretariaat der Vereeniging, p/a Dhr. J. B. A. Rook, Krimpen aan den IJssel; het aantal stuks wordt u dan franco toegezonden. Het Bestuur der Vereeniging: „Het Vereenigingsgebouw”, Krimpen a/d IJssel.

Afdeelmc) ROTTERDAM-' Buitengewone Ledenvergadering op Zaterdag 21 FEBRUARI des middags 5 uur inde Zaal van de Maatschappij tot 9t Nut van st Algemeen, Oppert 81. AGENDA: 1. Opening en Mededeelingen. 2. Het Ontwerp Collectief Contract inde SVletaal-Industrie. Inleider: onze Bondsvoorzitter P. DANZ. 3. Rondvraag. Het is een zeer belangrijke vergadering. Een zéér drukke opkomst dringend noodzakelijk! Kent Uw plicht! HET BESTUUR Rotatiedruk «Vooruitgang'*. BLeixuragrankt 378, A-’dam,

Sluiten