Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staking bij de firma Mijnhard! te Arnhem. In Januari van dit jaar hebben wij getracht voor het carrosseriebedrijf te Arnhem voor geheel 1925 de loon- en arbeidsvoorwaarden, zooals die in 1924 waren, gecontinueerd te krijgen. Dank zij den goeden organisatiegeest en vrij drukke werkzaamheden in dit bedrijf te dezer stede, is het ons gelukt met de firma’s A. Bij ’t Vuur en B. Veth en Zn., bij welke firma’s in totaal 90 arbeiders werkzaam zijn, een overeenkomst af te sluiten die, hoewel geen algeheele bevrediging brengende, toch de loonen, vacantiedagen, doorbetaling feestdagen etc., voor het jaar 1925 op behoorlijke basis vastlegt. De firma Gebr. Mynhardt berichtte ons echter dato 3 Januari dat zij „elke bespreking om beloften te doen voor de toekomst, overbodig achten en absoluut geen toezeggingen dienaangaande meer gaven”. In het belang van de daar werkzame arbeiders en niet in het minst mede in die van de collega’s bij de firma’s Bij ’t Vuur en Veth, konden wij in dit antwoord niet berusten. Deze firma heeft zich trouwens nooit anders dan van den meest conservatieven kant doen kennen en zich steeds als een vijand van de organisatie ontpopt. Pogingen, om alsnog door overleg tot een schikking te komen, stuitten af op een botte afwijzing, waarna hét personeel besloot door middel van de staking deze onwillige werkgeefster tot rede te brengen. De inzet van dezen rechtvaardigen en alleszins gebillijkten strijdwas goed. Slechts een 2-tal onderkruipers, zoons van den bekenden carrosserie-patroon Kohier, hebben zich voor het strijdbrekerswerk geleend. Aan de staking nemen 23 gezellen deel. Kameraden van Mijnhardt, nu ook vasten volhouden. Als uw werkgeefster niet goedschiks wil, moet zij maar eens kennis maken met de kracht der organisatie. Wij wachten geduldig af tot de firma Mijnhardt tot de overtuiging komt dat haar arbeiders naast hun plichten ook hun rechten weten te handhaven. De vakgenooten in het land willen wel een oogje in het zeil houden en er voor zorgen dat de firma, die mogelijk wel pogingen zal doen om bekleeders, wagenmakers, smeden en schilders te ronselen, bot vangt. A. H.W. Open brief. Arnhem, 15 Februari 1925. Aan de firma J. Prins. Arnhemsche Stoomsleephelling Mij. Stadsblokkenweg, Arnhem. Mijne Heeren, Voor eenige maanden geleden richtten wij u namens een belangrijk deel van uw personeel een verzoek, om alle bestaande weekinkomens van uw technisch personeel ingaande 1 Januari 1925 met 10 pCt. te verhoogen. Uw organisatie, de Metaalbond, waarheen ons verzoek was gerenvoyeerd, berichtte ons namens u, dat aan loonsverhooging niet gedacht kon worden, eerder nog verdere verlaging der loonen aan uw onderneming moest plaatsvinden. Hoewel na onze argumentatie, waarom ten uwent de loonen verhoogd dienden te worden, wij na uw antwoord geen redenen tot berusting konden vinden, hebben wij nolens volens daarmede tot nog toe genoegen moeten nemen. Wij vermeenen echter thans opnieuw met dat verzoek voor 10 pCt. loonsverhooging tot u te moeten komen en u andermaals dringend te verzoeken aan dit redelijk en billijk verlangen tegemoet te treden. Billijk achten wij het, omreden de loonen vaneen beduidend aantal uwer werklieden beneden een minimum bestaansmogelijkheid komen. Immers, Mijne Heeren, is het o.i. uitgesloten dat een gezin met laat ons zeggen 3 tot 5 personen, met een weekinkomen van even ft 7, waarvan een aantal gedwongen is een huishuur te verwonen van ƒ 5 tot f 6 per week. na aftrek van ziekenfonds, belasting etc., van netto fg per week zich kan kleeden en voeden. Billijk achten wij ook ons verzoek op grond van het feit dat uw loonen tot de laagste in onze industrie behooren. Redelijk is ons voorstel omdat liet uw ~Konkurrenzfahigkeit’’ niet aantast. Immers uw uiterste calculaties toonen ons dat u voor een Vlaardingschen stoomlogger zelfs f 10.000 lager inschrijft dan uw concurrenten, de Vlaardingsche Scheepsbouwmeesters. Redelijk zijn wij ook met ons voorstel, omdat Avij ons overtuigd houden dat uw onderneming tijdens de malaise in onze industrie zich heeft weten te handhar'cn en zelfs behoorlijk werk heeft weten te behouden, een en ander toch niet ten koste van

groote financieelé offers zooals avcl het ge-A-al bij vele anderen in onze industrie.3" Wij Avenschen niet mede te doen orti de kip te slachten die de eieren legt of met andere woorden het • bedrijf te grondê te richten door extremistische eischen op het gebied van loon- en arbeidsvoonvaarden. Maar wij vragen, en zoonoodig eischen, dar een redelijker loon zal worden betaald. Wij achten het onwaardig dat ineen stad als Arnhem, die waarlijk ten Opzichte van deh levensstandaard niet onder doet voor plaatsen als Amsterdam etc., een groote gróep van arbeiders al Werkende gebrek moet lijden. Tot nog toe hebben wij deze aangelegenheid als één tusschen u en ons beschouwd, gezien den algemeenen toestand die voor uw bedrijf zeer zeker slecht is te noemen, gegeven het bovenomschrevene. Daarbij geA’oegd dat A-oor allen, die loondruk het middel bij uitnemendheid achten om rut de economische malaise te komen en gretig naar Uav loonstandaard venvijzen, achten wij ons verplicht de stem van het publiek hierover te doen hooren, Avaarom wij dan ook met herhaling van ons verzoek om loonsverhooging thans in dezen open brief tot u treden. Inmiddels verklaren wij ons alsnog gaarne bereid met u of uav organisatie in onderhandeling te treden. Hoogachtend, namens den Alg. Ned. MetaalbeAV, Bond Ned. R.K. Metaalbew. Bond en Chr. Metaalbew. Bond in Ned. H. Walther. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. Emigratie naar Canada. De indertijd door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam benoemde Gemeenteijke Emigratie Commissie heeft niet over gebrek aan treklust der Amsterdamsche ingezetenen te klagen. Niettegenstaande de Commissie al aanstonds bekend maakte, dat alleen zij die het landbouwwerk verstaan voor uitzending naar Canada in aanmerking konden komen, boden zich heel wat andere gegadigden aan. Als gevolg van het zeer nauwe overleg dat er bestaat tusschen de Gemeentelijke Emigratie Commissie en decentrale emigratielichamen, n.l. de Vereeniging „Landverhuizing” en de Emigratie Centrale Holland, Averd een scherpe selectie uitgeoefend. De beschikking inde Commissie ovep een paar bij uitstek deskundige leden, een werkgever en een werknemer uit het landbouwbedrijf en de voorlichting zoowel der officïeele emigratie-lichamen als van den vertegenwoordiger der Canadeesche regeering hier te lande, maakte het mogelijk den juisten maatstaf bij de beoordeeling van de geschiktheid der adspirantemigranten aan te leggen. Als regel Avorden ongehuwde jonge mannen gekozen, voor wie de toekomst hier geen perspectief opent, die landbouwer zijn of geweest zijn en bovendien,‘en misschien wel inde eerste plaats, als persoon, den waarborg opleveren dat zij, in welke moeilijkheden ook geplaatst, zullen slagen. Bij uitzondering worden ook gehuwden uitgezonden, die over de genoemde vakkennis en kwaliteiten beschikken en die alle garantie kunnen leveren, dat hun vrouw en kinderen in ac jaren die nog verloopen moeten voor dat het geheele gezin kan overkomen, verzorgd zijn en niet op den openbaren steun behoeven te leunen. Naast de verzekering van den man, dat zijn vrouw geheel con amore met den belangrijken stap accoord gaat, wordt ook de persoonlijke instemming der vrouw gevorderd en haar worden alle nadeelen en be-ZAvaren, die aan de emigratie verbonden zijn, voorgehouden. Blijkt na bespreking en onderzoek de vroirw geen geschikt emigratie-object, dan Avordt ook van dé uitzending van den man afgezien. Ineen geheel bonafide geval dat man en vrouw, die beiden inden landbouw zijn werkzaam geweest, opzien tegen den langen scheidingsduur, zal getracht Avorden, beiden een plaats in Canada te bezorgen. De vrotlAv gaat in dat geval echter A?oor eigen rekening. Dat op de wijze, zooals bier ter stede dé selectie wordt uitgeoefend, heel wat candidaten moesten worden afgewezen, spreekt haast vanzelf. De Commissie gaat echter van de meening uit, dat men beter zich hier teleurgesteld kan gevoelen over de niet-uitzending, dan in Canada ter zake van het feit, dat men op lichtvaardige Avijze wel is uitgezonden. Van de meer dan 150 liefhebbers die zich aanmeldden, is er zoodoende maar een klein clubje van pl.m. 20 personen overgebleven, waarmede Amsterdam in het voorjaar de eerste emigratieproef zal wagen. Onder degenen, die afgewezen werden, waren heel Avat flinke kerels, die echter geen landbouwwerkzaamheden verstaan, geheel vreemd staan tegenover het leven op het platteland en bij de boeren. Anderzijds waren er misschien zeer

bekAvame landarbeiders onder, die even-Avel niet oA'er de karaktereigenschappen beschikken welke een emigrant behoeft om te slagen. Dat er onder de candidaten ook 1 heel wat „zieltjes zonder zorgen” Avaren, ; die zonder aan de bezAvaren ai te A-eel ge- 1 Avicht te hechten, naar het Canada Avilden I ! waarover tegemvoordig zooveel geschreven j 1 en gesproken wordt, ligt voor de hand. Het ; ! inwinnen der voor een juiste beoordeeling j noodige gegevens van autoriteiten, werk- j gevers en anderen, A-ordert uit den aard enorm A-eel werk. Alle overgebleven gegadigden zijn ook | medisch onderzocht, zoodat oók op dit punt j vooraf zekerheid bestaat. Omdat eenige j kennis der Engelsche taal zulk een buiten- I gewoon belangrijke factor is bij de kans tot slagen in het A’reemde land, heeft de Emigratie Commissie/sedert 1 Januari onder leiding vaneen bevoegde leerares een Engelschen cursus georganiseerd, waar tAveemaal per Aveek ’s avonds onderricht gegeven Avordt in elementaire Engelsche conversatie, ’t Is een genoegen te zien, met Avelk een ambitie de bo\ren leerplichtige scholieren zich op dat onhandelbare Engelsch werpen. Indien nu alle voorbereiding dezerzijds getroffen is, worden de gevallen kant en klaar aan „Landverhuizing” en de Emigratie Centrale Holland voorgelegd, die in laatste instantie beslissen en bovendien voor een plaats in Canada zorgen. Het contact met betrokkene Avordt bovendien niet verbroken zoodra hij voet aan boord zet, integendeel, zoowel met het achtergebleven gezin hier te lande als met den man in Canada blijven de Emigratie-lichamen, ook de Gemeentelijke Commissie, voeling houden. Wanneer de eerste groep zal zijn vertrokken, zal een nieuwe uitzending kunnen plaats vinden. De gegadigden kunnen zich reeds thans aanmelden, mits zij in het landbouwbedrijf thuis zijn. Naast de daadwerkelijke uitzending van emigranten ver-A’ult de Commissie échter vooral ook de zeer noodzakelijke taak van plaatselijk voorlichtingsorgaan. Het is opvallend, hoe lichtvaardig sommige menschen tot de meest belangrijke stappen huns levens besluiten en hoeveel onjuiste verhalen over Canada de ronde doen. Vooral het aantal jonge mannen, die dooreen welgemeend advies reeds van dwaze stappen zijn terug gekomen, is grpoter dan men zou denken. Als plaatselijk informatiebureau fungeert de Commissie als filiaal van „Landverhuizing” en zij geeft, zulks in overleg met „Landverhuizing” ook advies aan inwoners der gemeenten inde omgeving van AmSter-' dam. Daartoe bestaat alle dagen mondeling gelegenheid van n-|—12J uur ten kantore der Gemeente Arbeidsbeurs, Passeerdersgracht 30—32. * * • Een antwoord. Onder dezen titel ontvingen wij het volgende bericht: In ons blad van Zaterdag 20 Februari staat een verslagje overeen feestavond van de A’damsche metaalbewerkersharmonie ; „Kunst en Strijd”. Dit verslag geeft eenige zeer nuttige wenken en is daarom te apprecieeren. Echter komt daarin een zinsnede voor, die ik niet onbeantwoord kan laten. Er wordt namelijk een verwijt gedaan aan de „vooraanstaande” leden. Dit zijn, geloof ik, zij die altijd hun bondsplicht ten volle ■ doen. „Er waren er zoo weinig aanwezig”. Afgezien of dit hindert, want de zaal was „tot de laatste plaats bezet”, wil ik dit wel even verklaren. De vooraanstaande leden zijn meerendeels ook goede S. D. A. P.- leden. En, mogelijk Avas dit den verslaggever ontgaan, er was dienzelfden avond ook een feestavond van de S. D. A. P. in het Concertgebouw. Waar dit een prachtavond beloofde te worden, temeer daar het ter gelegenheid van ons partijcongres was en de congressen niet dikwijls in Amsterdam zijn, is het te verklaren, dat de vooraanstaande leden het Concertgebouw boven het feest van „Kunst en Strijd” stelden. Als hier verwijten gemaakt moeten worden en dat is niet noodig, zouden ze veeleer aan het bestuur van de muziekvereniging toekomen, want de feestavond van de Partij was lang genoeg bekend. De zaken zijn, zooals ze nu gegaan zijn, dus volkomen verklaarbaar en dan, die leden die nooit onze gewone bondsvergaderingen bezoeken, hebben gelegenheid gehad, tenminste één keer eens in iets wat den bond, zij het zijdelings, betreft, belang te stellen. A. J. JANTZEN. ' Onderschrift. Hoe kan iemand toch zoo’n i geweldigen boom opzetten overeen vrij , onschuldige opmerking. Venvijten hebben we niet gedaan, doch alleen een enkele opmerking ten beste gegeven. De klacht over afwezigheid van vooraanstaande leden is ook toepasselijk voor voorgaande avonden, welke door „Kunst en Strijd” georganiseerd waren, ’t Was een goedbedoelde opmerking, die natuurlijk niet bestemd was voor leden die dien avond in ’t Concert; j gebouw zijn geweest. • ( De schrijver van het verslagje. j

Religieus Socialistisch Verbond. Zondag 1 Maart, ioj uur ’s morgens, spreekt in het „Odd-FelloAvhuis”, Keizersgracht 428, Ds. A. H. v.d. Hoeve uit Utrecht over: Artikel 2 van de beginselverklaring van het R.S.V. Muzikale medewerking. 9 « » De Nieuwe Gedachte. Zondag 1 Maart, spreekt N. J. C. Schermerhorn over; „Gedachten over Vrijheid”. X X X De Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam (met inbegrip der met het Gemeentebureau voor Beroepskeuze verbonden Jongeliedenafdeeling) boekte over de maand Januari 1925 voor het Metaalbedrijf 2679 aanbiedingen van werknemers, 276 aanvragen van werkgevers (en bracht 195 plaatsingen tot stand. Op ’t einde der maand stonden nog als niet geplaatst ingeschreven 2023 werkzoe-. kenden, tot genoemd bedrijf behoorend. BREDA. Op Maandag 2 Maart houdt onze afdeeling een zeer belangrijke ledenvergadering, waar onze bondsvoorzitter P. Danz een inleiding zal houden over het ontwerp-collectief contract. Wij wekken onze leden op deze hoogst belangrijke vergadering bij te wonen. Een schema vaneen ontwerp-collectief contract zal aan de ter vergadering aanwezige leden worden uitgereikt. Komt allen ! t Corr. DORDRECHT. Eindelijk heeft de. firma Huiskens en van Dijk geantwoord op ons verzoek om alsnog 50 pCt. loon over_ den Nieuwjaarsdag uitte betalen. In dit antwoord verklaart zij zich bereid deze 50 pCt. extra loon te willen betalen aan diegenen, welke een jaar of langer in dienst, zijn. Wij zullen dit antwoord met de betrokken menschen bespreken. x X x Deze week zal een vergadering plaats hebben met de menschen van de firma H. J. Koopman, om de loonsverhoudingen te bespreken. x x X Omtrent de ingediende verzoeken bij de kers kunnen we nog mededeelen, dat een ploegenstelsel, zooals dit door deze firma' was ingevoerd, veranderd en in overeenstemming gebracht is met de vergunning, door den Directeur-Generaal van den Arbeid verstrekt. 1 We hebben op grond van misbruik van. de verleende vergunning' bij den miHfster op intrekking daarvan aangedrongen. * ★ ★ Van de directie van ~De Biesbosch”- ontvingen we nog geen nader bericht.; Mocht zulks nog lang duren, dan zullen we nader op beantwoording moeten aandringen. k k -k Omtrent de overwerkregeling van Bekfirma Hoebée vernamen we van den Metaalbond, dat deze aangelegenheid bij1 de plaatselijke patroonsvereeniging in studie is. Wij zullen maar aannemen, dat dit betrekkelijk eenvoudige geval geen lange studie vereischt. ★ ★ ★ Verder ontvingen we bericht van den Metaalbond omtrent het ingediende verzoek betreffende de ziekenregeling bij de firma L. Straatman. De Metaalbond berichtte ook nog dat zeer spoedig te Dordt Straatman bij ziekte 35 pCt. loon uitbetaalt, het toch wenschelijk werd geacht om, een ziekenfonds te stichten inden geest van de regeling 1923, n.l. 70 pCt. loon enj de benoodigdè premie voor de helft door. den werkgever en voor de helft door den werknemer te laten betalen. ★ ★ ★ De directeur van den Metaalbond be-j richtte, dat niettegenstaande de firma; een conferentie overeen en ander zal plaats, hebben. J- v. H. * * * Vrijdag 20 Februari heeft onze afdeeling, een buitengewone ledenvergadering gehouden ter bespreking van het schema-collectief’ contract, waarvan aan alle aanwezigen één' exemplaar was uitgereikt. * Onze hoofdbestuurder Oosterhoorn was aanwezig om bedoeld contract in te leiden. Alvorens over te gaan tot de bespreking, wees hij er met nadruk op, dat dit ontwerpcollectief contract een schema en dus voor; veranderingen vatbaar was. Dat het H.8.1 er juist prijs op stelde alle leden inde ge-1 legenheid te stellen eventueele bezwaren; naar voren te brengen, opdat we ze geza-! menlijk onder liet oog kunnen zien, wantj willen we ooit een dergelijk contract afslui-j ten, dan zullen alle leden er achter moeten] gaan' staan. _ ! Hij wees op den geweldigen chaos in loon- en arbeidsvoorwaarden in ons bedrijf.

Sluiten