Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dit waste veel. Voorzitters’ gemoed %on ons. zwijgen niet verdragen en stortte daarna zijn violen des toorns over ons uit. Ik zal niet probeeren hier te herhalen, wat voor fraais deze man wel allemaal heeft gezegd, overtuigd als ik beh zelfs niet bij benadering volledig te kunnen zijn. Maar als waar is wat deze voorzitter die van zich zelf verklaarde inde vakbeweging goed thuis te zijn ons allemaal ten laste legde, ik geef toe hij was heel boos en misschien daardoor zich zelf niet geheel meester, dan moet onze organisatie toch wel een onding zijn en wij bestuurders groote booswichten. Na deze „hoogstaande rede” van den voorzitter kreeg de voorzitter van de personeelvereeniging van de Amst. Droogdok Mij. het woord en het spreekt vanzelf dat deze voor zijn collega niet kon onderdoen. Wij kregen toen opnieuw een vernietigend requisitoir te hooren over alle zonden en misdaden, die wij hadden begaan en eindigde heel kernachtig met den wensch van vernietiging en verwijzing naar de hel van de Centrale bonden en hun leiders. Wij hebben daarna onze bewondering uitgesproken voor de hoogstaande leiding van die vergadering en onzen welgemeenden dank betuigd voor al de vriéndelijke woordèn tot ons gericht. Zoo zijn wij nu eenmaal. Daarna hebben we heel bescheiden aan den voorzitter gevraagd, of hij ons niets te zeggen had, want hij had ons toch genoodigd. Inmiddels de tijd verstreek eh volgens recept van de personeelvereeniging A. D. M. zou den volgenden dag een commissie naar het kantoor gaan en het personeel zou dan, om kracht bij te zetten, op het revolutiepleintje deriionstreeren. Zoo schijnt het gegaan te zijn en toen de directie de eischen, door bedoelde deputatie overgebracht, niet wilde aanvaarden, is er met hand opsteken eventjes gauw besloten tot staken. Daarmee was de staking een feit en stonden pl.m. 450 man op straat. Wat ons op 16 en 18 Maart werd geweigerd omdat er 60 man staakte, werd ons op 20 Maart toegestaan ofschoon er 450 man op straat stond. Op genoemden datum kregen wij een officieus onderhoud met den directeur van den Metaalbond en een dito met de Dir. der Ned. Dok Mij., bij welke gelegenheid wij gebruik maakten beiden in gebreke te stellen wegens het invoeren van wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, zonder dat daarover overlegwas gepleegd. Vooral door dit laatste kon het contact 'behouden blijven ondanks de staking. Dienzelfden dag gewerd ons nog een ander briefje, hetwelk wij ook maar weer in zijn geheel doen afdrukken. Amsterdam, 20 Maart 1925. Aan de Alg. Ned. Metaalbew.bond. Ned. Neutrale Metaalbew.bond. Synd. Metaalbew.bond. Fed. Bond v. Werkl. i/d Met.-Ind. R.-K. Metaalbew.bond. Christel. Metaalbew.bond. Personeel-Vereen. Ned. Dok Mij. Personeel-Vereen. Amst. Dr. Mij. M. H. Deze is dienende U in kennis te stellen, dat het personeel der Nederl. Droogdok-Maatschappij d.d. 19 Maart in staking is gegaan. Zoogoed als het geheele personeel heeft hieraan gevolg gegeven. Nadat herhaaldelijk pogingen aangewend zijn bij de Directie der Ned. Droogdok-Mij. een einde te maken aan de daar heerschende misstanden, welke pogingen op niets uitliepen, is het personeel tot dien daad overgegaan. Inde stakersvergadering die hierop volgde, werd een stakers-comité benoemd, bestaande uit: 1 van den A. N. M. 8., x van de Synd. Fed., 1 van de Neutrale Bond, 1 van de R.K. Bond, 1 van de Chr. Met.bew. Bond, 1 van de Fed. van Met.bew. (Bedrijfs Fed.) en 1 pers. ver. Nedi Droogd. Mij. Buiten deze kennisgeving wordt Uw bestuur uitgenoodigd tot een bespreking over dit conflict en wel op Maandag 23 Maart, des morgens 10 uur, in het vergaderlokaal ~De Harmonie”, Rozengracht. Namens het stakerscom. (w.g.) J. F. KOEDIJK. Nu had dus een stakerscomité de leiding overgenomen, hetgeen onzen indruk nog weer eens kwam versterken, dat de O. B. W. M. er toch wel heel graag af wilde. Aan de uitnoodiging van het stakerscomité hadden alle genoodigden gevolg gegeven. De voorzitter vroeg aan de organisaties hun standpunt over de staking te willen geven, met name of zij bereid waren deze moreel en finantieel te steünen. Bestuurders van beide Federaties zegden

heel liefjes het van te voren ingestudeerde lesje op, n.l. dat zij bereid waren de staking moreel en hun leden finantieel te steunen. Doch al spoedig bleek dat de comedie van te voren in elkaar was gezet en de rol van regisseur en souffleur in handen van den heer Rosseau was. Het programma, wat Zaterdagsavonds in de pers had gestaan, hadden zij netjes op papier voor zich en ofschoon schoorvoetend kwam dan eindelijk het hooge woord eruit, de organisaties, die het programma hadden onderschreven, hadden dit ook tcegezonden gekregen. Wij behoefden dus alleen maarte komen om ons voor het karretje van de heeren te laten spannen. Dat wij daar feestelijk voor bedankten, behoeft natuurlijk geen nader betoog. Voor en na hadden zij zitten betoogen, dat het toch zoo verbazend jammer was dat wij niet bereid waren mede te werken om de grieven tot een oplossing te brengen. Wij hebben toen geprobeerd hun duidelijk te maken, dat er een hemelsbreed verschil is tusschen grieven en een concreten looneisch en indien zij inderdaad zoo begaan'waren met het lot van die arbeiders, zij dan zelf den hinderpaal om over de grieven te praten eerst uit den weg moesten ruimen. Dat scheen wel tot hen door te dringen, doch de voorzitter van de commissie verklaarde geen bevoegdheid te hebben den looneisch los te laten en daarover Dinsdagmiddag te zullen vergaderen. Aldus geschiedde en men besloot den looneisch terug te nemen. Daarmee was dus de heele staking tot een dwaasheid gekarakteriseerd, want zonder staking zou reeds lang over de grieven gesproken hebben kunnen 'worden. Maar je mag niet te veel verlangen van dien kant, want van de „herrie” moeten zij het nog altijd hebben. Zooals reeds eerder gezegd, het contact was behouden gebleven. Er hadden inmiddels een drietal officieuze besprekingen plaats gehad en het terreinwas reeds zoover geeffend dat wij wisten dat gelijktijdig bij opheffing van de staking aan een aantal grieven en misstanden een einde zou worden gemaakt. Dinsdagmiddag werden de verschillende grieven door alle organisaties gezamenlijk nader geformuleerd. De hoofdpunten laten wij hier volgen ; r. Een proeftijd van 2 weken met 1 dag opzegging na 2 weken automatisch vast dienstverband met opzegging van één week. 2. Ontslagen arbeiders reeds in vasten dienst, indien gedurende de opzegtermijn weer aangenomen, dan voortzetting vast dienstverband. 3. Feestdagen 100 pCt. \ 4. Bij overwerk betaling van het gewone pCt. namelijk de eerste 2 uur na den normalen werktijd 25 pCt., óverige uren 50 pCt., Zondags 100 pCt* 5. Overuren zooveel mogelijk dezelfde week inhalep. 6. Betere regeling voor tarief en billijker toepassing van toeslag op het loon. 7. Vacantie na één jaar diensttijd drie dagen, een half jaar 2 dagen, en na 3 maanden ij dag. 8. Storting door de Directie vaneen bijdrage in het ziekenfonds. 9. Extra onkosten van vervoer naar karwei, wórden door de Directie vergoed. xp. Behoorlijk wasch en schaftlokaal, kleerkasten. Openstelling cantine ook des nachts. Reeds Woensdagmorgen 9 uur had wederom een officieuze bespreking met den Metaalbond plaats. Deze werd des namiddags 2 uur in het bijzijn van den directeur v.d. Ned. Dok. Mij. voortgezet en om half vier was een volledig antwoord op schrift gesteld. Vermeld moet hier nog even worden, dat wij ’s morgens tusschen de beide conferenties in met vertegenwoordigers van de beide Federaties en de personeelvereeniging hadden afgesproken, dat wij hen des middags op een afgesproken plaats zouden ontmoeten en dat dan beide groepen terzelfdertijd zouden vergaderen en over het resultaat laten beslissen. Doch des middags bleek dat de heeren zich aan een dergelijke afspraak niet hielden. Daartoe schenen ze den moed niet te bezitten en vonden het schijnbaar gemakkelijker eerst de beslissing van onze vergaderingaf te wachten om daarna de zaak aan ons te kunnen ophangen. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. Wij laten hier het reusltaat volgen dat door de besprekingen werd bereikt: 1. Proeftijd 4 weken met 1 dag opzegging Daarna automatisch, vast dienstverband met één week opzegging. 2. Indien dienstverband door opzegging en weder aanneming niet, verbroken wordt dan loopt het door. 3. Feestdagen 100 pCt. gedurende 1925.

; 4. Voor incidenteel nachtwerk zal indies ; dit niet meer bedraagt dan 2 nachten , | per week het normale overwerk pCt. 1 worden betaald. 1 Bij drie of meer nachten wordt de 1 toeslag over het totale nachtwerk 20 inplaats van 15 pCt. 1 5. Bij overwerk wordt betaald, wanneer > meer dan 48 uur wordt gewerkt minl stens het weekloon, terwijl de rest , wordt bespaard en uitbetaald inde 1 week waarin de overuren worden inge-1 haald. 6. Na de staking deze zaak regelen 1 (Tariefkwestie.) : 7. Vacantie-regeling 1924 is niet gewijzigd. 8. De Directie steunt het ziekenfonds over 1925 met ƒ 1000. 9. Inzake de extra vervoer kosten zal een ; nadere regeling na de staking getroffen worden. 10. Wasch en schaftlokaal komen in orde. ix. Met vertegenwoordigers van de personeel-vereeniging zal niet meer worden onderhandeld. Het personeel zal inde gelegenheid worden gesteld een I fabriekskern samen te stellen. Ineen gecombineerde ledenvergadering van vier organisaties, n.l. Algem., R.K., Chr. en Neutr. Bond, werd dit resultaat tenslotte met 127 stemmen voor, 18 stem’ men tegen en 4 blanco stemmen aanvaard en besloten op deze voorwaarden Donderdagsmorgens den arbeid te hervatten. . Inde vergadering van de Federatie en personeelvereeniging besloot men des , avonds eveneens gezien het resultaat bij ons, zooals Rosseau ons mededeelde om op deze voorwaarden de staking op te heffen. ( Behoudens een groepje ketelmakers, dat nog drie dagen langer heeft gestaakt, hebben allen het besluit uitgevoerd en zijn Donderdag 26 Maart weer aan den arbeid gegaan. Hiermede was gelukkig op korten termijn j aan deze wilde staking een einde gemaakt. Door ons werken en onzen invloed is dit resultaat bereikbaar gebleken en werden de arbeiders behoed tegen groote, nadeelige , gevolgen vaneen langdurig staken. De zwendelaars in arbeidersbelangen hebben een gevoelige les gekregen. Mogen wij hopen dat ook de betrokken arbeiders eindelijk tot inzicht komen. Wij twijfelen niet of met den invloed,dien wij hopen te krijgen, kan dan nog heel wat in bedoeld bedrijf verbeterd worden, v. E. Uit de Atüeelingen. AMSTERDAM. Religieus Socialistisch Verbond. Zondag 5 April 1925, des morgens om 10J uur, zal in het Odd-Fellow-Huis, Keizersgracht 428, spreken Dr. J. C. A, Fetter, te Rotterdam. Onderwerp: „Gaal de wereld vooruit?” . Muzikale medewerking: Mejuffrouw Gimberg, declamatie, Mejuffrouw A. Pothuis, viool. * ~De Nieuwe Gedachte”. Zondag 5 April spreekt P. Eldering over „Het Spiritisme” (met debat; bekende spiritisten worden uitgenoodigd). DORDRECHT. De firma Huiskens en v. Dijk heeft met heel veel omhaal te kennen gegeven, dat van inwilliging van de door ons ingediende verzoeken niets kan komen. De heele houding van deze firma geeft den indruk, dat zij zich met een Jantje-van-Leiden van deze verzoeken wil afmaken. Het personeel zal echter, gezien de gehouden personeelvergadering, waarop de ingediende verzoeken werden geformuleerd, hiermede geen genoegen nemen. We zullen dus de gevoerde correspondentie met dit personeel behandelen en op dan gestelde conclusies deze actie verder afwerken. * * * De N. V. „De Biesbosch” heeft nog steeds geen antwoord gegeven ten opzichte van de door ons ingediende verzoeken. Deze directie moest onze voorstellen eerst met de commissarissen bespreken. Door het lange dralen met dit antwoord vestigt deze directie echter den indruk, alsof zij de zaak op de lange baan wil schuiven. Het personeel zal daarop duidelijk te kennen moeten geven, dat het hem met de ingediende verzoeken ernst is. Deze vennootschap is nog niet lang georganiseerd. Mochten de organisaties tot de overtuiging komen dat deze directie de organisaties aan ’t lijntje meent te kunnen houden, dan zullen wede eerste de beste gelegenheid moeten aangrijpen haar van het tegendeel te overtuigen. 1 Voor de personeelen der firma’s Koop- j man, Hoebêe en Penn en Bauduin, zijn : ! ook verzoeken ingediend en uit decor- j 1 | respondentie, welke wij hierover van den 1 Metaalbond ontvingen, vernamen we dat i het inde bedoeling lag om te Dordt een ■

bespreking te houden met het bestuur van de plaatselijke patroonsorganisatie. Dit is inmiddels al een week of vier geleden, zoodat wij ook hiervan den indruk van Hjntrekkerij niet van ons af kunnen zetten. Uit de correspondentie met den directeur van den Metaalbond blijkt ons dat wel zeer sterk. We willen dan ook wel verklaren, dat een dergelijke manier van zaken afhandelen niet geschikt is om het prestige van den Metaalbond inde oogen der werklieuen te vergrooten. ★ -k Jaarvergadering. We deelen onzen leden mede dat de jaarvergadering gehouden wordt op Woensdag 8 April a.s., ’s avonds 8 uur, inde bovenzaal van het Werkmansgebouw. Daar er een belangrijke agenda te behandelen is, verwachten we een groote opkomst van onze leden. v. H. LEIDEN. Thans staan wij aan dén vooravond van onze jaarvergadering en het is dan zoo de gewoonte dat de leden in deze vergadering gelegenheid hebben over het beleid van het bestuur het een en ander te zeggen. Er wordt .dan volledig verslag uitgebracht van wat alzoo door de organisatie in 1924 is gedaan voor de metaalbewerkers in het algemeen, maar in het bijzonder voor de leden van onzen bond. Het behoeft geen betoog dat het best uw? het op prijs stelt indien nu eens al onze leden blijk zullen geven dat zij meeleven met hetgeen door de organisatie is verricht, door de vergadering, die op V r ij da g 17 April in het „Volksgebouw” wordt gehouden, bij te wonen. Het bestuur kan hierbij mededeelen, dat aan de beurt van aftreden zijn: J. Loekenbach, voorzitter; P. Fillippo, 2e penningmeester; C. Koekebakker, 2e secretaris en Nierop, commissaris. J. Loekenbach en P, Fillippo stellen zich weer herkiesbaar, terwijl Koekebakker en Nierop niet meer voor een bestuursfunctie in aanmerking wen-, schen te komen. Hierbij zij tevens opgemerkt dat de leden candidaten kunnen opgeven bij het bestuur tot en met Woensdag 15 April, adres Lombokstraat 12. Zij die candidaten opgeven zullen goed doen zich eerst vooraf te overtuigen, dat de personen, die zij candidaat stellen, een eventueele benoeming zullen aanvaarden. Deze mededeeling moet als een voorloopige worden beschouwd, omdat de leden nog een convocatie toegezonden krijgen. * * * Nu eenige door ons gevoerde acties achter den rug zijn, kan het zijn nut hebben over deze acties het een en ander mede te deelen, temeer omdat er altijd leden zijn die zich niet genoeg met hetgeen door de orgasatie bereikt wordt, op de hoogte houden. Over de resultaten, die bij de firma Boot alhier bereikt zijn, behoeft niets meer vermeld te worden, omdat zulks reeds eenige weken geleden gebeurd is. Wij willen dus volstaan met vermelding van de bij de firma Maas & Zonen en de N.V. Technisch-Scheepvaart-Bureau Visser & Praat gevoerde acties. Door de organisaties waren aan de firma Maas & Zonen de volgende verzoeken gedaan : ie. 10 pCt. loonsverhooging voor alle werklieden; 2e. invoering vaneen- ziekteregeling; 3e. 3 vacantiedagen; 4e. 15 pCt. extra loon indien in reparatiewerk wordt gewerkt; se. 25 pCt. extra loon indien langer dan 48 uur wordt gewerkt tot een maximum van 55 uur. Waar deze firma in 1924 de loonen had verlaagd omdat de firma Boot alhier dit ook gedaan had, mocht men aannemen, dat waar nu de loonen van de werklieden der firma Boot met 3 en 2 ets. per uur verhoogd waren, zij nu onmiddellijk bereid zou worden gevonden het loon eveneens met 3 en 2 ets. per uur te yerhoogen- Het is echter anders uitgekomen, want toen ineen conferentie de firma Maas daaraan herinnerd werd, werd de opmerking gemaakt, dat zij, wat de loonen betrof, nog ver boven andere stond en dus aan de door ons gestelde eischen geen gevolg kon geven. De organisaties hebben echter niet nagelaten die firma te wijzen op het feit dat voor haar in 1924 oorzaak was geweest de loonen te moeten verlagen, waaraan dus de consequentie vastzat, dat waar nu het loon bij de andere verhoogd werd, zij dit, ook moest doen, zelfs al zou er door de organisaties niet om gevraagd zijn. Niettegenstaande de firma Maas meende dat de door haar betaalde loonen voldoende geacht konden worden, hebben de organisaties het toch daarheen weten te leiden, dat de firma zich tenslotte bereid verklaarde de loonen ook met 3 en 2 ets. per uur te verhoogen, met dit verschil, dat niet onmiddellijk de geheele loonsverhooging werd

Sluiten