Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Procentelijk overzicht van dien Zegel» verkoop over de maand Februari IMS. Toelichting: De achter de namen der verschillende afdeelingen geplaatste cijfers geven het aantal , aan dat van elke 100 zegels inde verschillende klassen betaald is. Boven aan den staat vindt men in ieder.vakje de waarde der verschillende zegels aangegeven. PERCENTAGE. No. AFDEELINGEN i|"| “ “ "\ “ “ I jCilvrlo (ö 1— u« Cl 2 1 Alfen a/d Kijn 41 2o| 17j 26 33| -I 2 Alkmaar 3.6 2! 29 221 lij 8 3 Almelo —\ 28| 26- 8 25 81 5 ; 4 Amersfoort lOj 9j 13j 2222; iT 13 1 ,5 Amste'rdam 9t 6 6' 12 21 17 29 6 Apeldoorn 9 15 9| 25 24, rT 1 7 Arnhem lij 11 10 14 So| 14 9 8 Assen...... 191 4 81 45 16i 8 . 9 Baarn 10 8 lij 18 19 29 5 : 10 Bergen op Zoom ... 2 IT| 61 20 i 11 Beverwijk 77 4! 31 19 32 , • 12 Borne 25 231 36 16 I 13 Breda 3 16 isl 42 17 23 14 Bussum 3 16 18 38l 8 17 ; 15 Capelle op d’Ussel.. 2 6 10! 50 32 j 16 Culeraborg 3314! 21 30 2 17 Delft ~ 10 7 101 17 37 145 I 18 Dellzijl 45 371 43 .9 21 19 Deventer 4 19 181 44 14 1 20 Dieren 17 17 21; 39 42 —1 21 Doesburg 35 27; 3-3 ! 22 Doeünchem 2 29 281 29" 12 1 23 Dordrecht 12 10 9I 36 24! 72 24 Ede 17 —| 50 33| 25 Enkhuizen 1 34 11 17 37 26 Enschedé 122 19 30 211 6 1 27 Goor 27 9 54 10 28 Gorinchem o 3 311 58 4; 1 29 Gouda 4 9 ll) 30 32 10 4 30 Gouderak 12 —1 4 60 24 10 31 Groningen 7 8 12 Ij! 24 29 8 32 Haag, den 15 6 6) 9 18 14 32 33 Haavlem 9 9 81 22 31 12 9 34 Hardinxveld 10 34 31 j3 9 6 35 Hendrikldo Ambacht 44 28 60 4 36 Hengelo 1 4 13| 11 34 334 1 37 ’s-Hertogenbosch ... 2 lOj 13 46 23 4 38 Hilversum 15 7| 6 21 30 18 3 39 Hoogezand-Sappem.. 2 8 50 28 II 1 _ 40 H00r»....., 211 5 35 45 2 41 Kampen 6 77 29 44 7 42 Kinderdijk 714 25 44 9 1 43 Krimpen a/d Lek... 47 40 39 71 2 44 Krimpen ad IJssel . 20 59 16 41 45 Kromm.-Wormerv... 8 30 3 37 ]2 10 46 Leeuwarden 7 8 6 25 28 274 47 Leiden 12 9 12 31,23 9 4 48 Lokkerkerk 111 50 38 49 Lemmer 1 17 23 59 50 Maassluis 4 9 4 57 224 51 Maastricht 10 18 13 38 17 4 52 Meppei 73 39 12 37 9 53 Middelburg 6 8 20 27 20 19 54 N. Lekkerland 16 422 45 9 4 55 Nijmegen 1214 527 34 53 56 Oude-Pekeia 527 39 z9 57 Ounewater 13 .30 13 44 58 Papendrecht 311 söl 274 59 Pernis 6 10 —| 56 18 60 Ridderkerk 44 351 42 15 _ 61 Botterdam 11 4j 41 14 43 14 10 62 Schiedam 10 75 3 55 11 9 63 Schoonhoven 7 23 47 19 4 64 Sliedrecht o 8 55 21 4 9 65 Sneek 52 lê, 22 49 7 66 Souburg 15 24 38 20 3 67 Stadskanaal 8 9 66 17 68 Tiel 6 20 26 35 155 69 Tilburg.. 9 7 371 41 3 3 70 Utrecht Ib 9 6 21 26 13 7 71 Yaasten --- 3l 27 32 4 6 72 Veendam S 19 20 47 11 73 Velp 711 33 21 34 122 74 Vlaardingen 5 6 " 5 21 48 10 5 75 Vlissingen 215 24 41 152 1 76 Voorburg 6 2ö 14 18 15 24 77 VVageningen 9 25 714 38 7 78 Weesp 515 12 20 27 13 8 79 Westerbroek 6 19 56 19 80 Winschoten 315 9 60 10 3 81 IJlst 14 42 44 82 IJmuideü 8 55 415 B0 13 83 IJsselmonde 44 5 37 47 3 84 Zaandam 8 14 10 10 27 18 13 85 Zaandijk 73 143 19 39 15 86 Zaltbommel ........ 18 43 2214 3 87 Zeist 8 25 6 10 38 3 10 88 Zutphen 533 9 19 22 10 2 89 Zwolle 9 15 21 38| 13 2 2 90 Verspreide leden ... 3 9 17 33i 28 6 4 i Totaal ... 1 9 9 10 20| 29 1211 ■—■ 1 .i ...x Uit Tsjecho-Slowakije. Belina, de redacteur van het inde Duit- j sche taal verschijnende orgaan van den | Metaalbewerkersbond inde Tsjechische j Republiek (Praag), schrijft ons het vol- 1 gende: Het gaat voorwaarts! Aan de landelijke conferentie van den Metaalbewerkersbond inde Tsjecho-Slowakische Republiek, die op 31 Jan. en 1 Febr. in Praag plaats vond, werd het verslag van | dein 1924 door het bondsbestuur verrichte werkzaamheden voorgelegd. Het verslag constateert met groote bevrediging, dat het weer in alle opzichten goed gaat met de organisatie. Het bondsvermo- ; gen, dat in 1921 zijn hoogtepunt met meer | dan 14J millioen kronen, dus bijna 2 mil- i Hoen marken of 2J millioen Zwitsersche | franken bereikt had, daalde tengevolge van de gfroote stakingen in 1922, waarvoor meer „ dan 8 millioen kronen aan stakerssteun uitgekeerd werd, beduidend en bedroeg aan het einde van 1923 millioen. Het jaar 1924 vertoonde weer een verbetering; het vermogen steeg met 2 millioen, zoodat : het toen weer 9J millioen bedroeg. Het is zeker geen overweldigende som, maar het is toch een stap inde goede richting-, die in ’t voortdurend grooter worden van dit I vermogen tot uiting komt.

Het ledental is eveneens op verheugende 1 wijze gestegen en wel met 6000 leden. In 1924 vonden niet minder dan 94 loonbewegingen plaats in ondernemingen, waarin 72.457 arbeiders werkzaam waren. (Daarvan hadden slechts 4 met 350 betrokkenen geen resultaat.) Y’an de betrokkenen waren helaas slechts 28.976 lid van den Metaalbewerkersbond. Tot stakingen en uitsluitingen kwam het in 29 gevallen met 4196 betrokkenen, waarbij door staking voor 1103 arbeiders een aangekondigcle loonsverlaging van gemiddeld 20 pCt. voorkomen werd, terwijl, voor 63.451 arbeiders daarentegen zonder staking een loonsverhooging van gemiddeld 12 pCt. bereikt kón ; worden. In 13 gevallen werd voor 1161 arbeiders strijd voor loonsverhooging gevoerd. Het resultaat was 10 pCt. verhooging, terwijl echter 57.598 arbeidsuren met een loonsverlies van rond 150 millioen kronen verloren gingen. 'Voor 494 bedrijven met 78.436 betrokkenen werden contracten of verlengd. De groote werkloosheid kenschetst liet beste cle contributiebetaling in 1923. Er werden i.750.771 zegels betaald, terwijl ! aan werkloozen 676.266 zwarte zegels afge-I geven, moesten worden. Terwijl dus ongej veer de helft der betaalde zegels gratis uit-1 gegeven moest-worden, daalde dit aandeel inde eerste drie kwartalen van 1924 beduidend. Er werden ongeveer 1.400.000 zegels verkocht, terwijl 380.000 zwarte zegels uitgegeten werden, waarvan in ’t derde kwartaal 97.646 tegen 127.009 in ’t tweede kwartaal. Er treedt daarin een werkelijke verbetering in, die ook op ’t algemeene organisatieniveau van invloed is geweest. Op 1 April van dit jaar treedt thans het Gentsche systeem voor de werkloozenondersteuning in werking, waarbij slechts nog aan georganiseerde arbeiders rijkswerkioozenondersteuning verstrekt wordt en ’t is zeer te hopen, dat deze omstandigheid een verdere verbetering met zich brengen zal. De Bond zal in ieder geval geen gelegenheid voorbij; laten gaan om dooreen daadwerkelijke propaganda de rijen der georganiseerde metaalbewerkers in Tsjecho-Slowakije te versterken. Het Eenheidsfront der Tsjecho=Slowahische metaalbewerkers. Inde Tsjecho-Slowakische industrie zijn ongeveer 250.000 metaalbewerkers werkzaam, waarvan 150.000 in ongeveer 10 vakbonden georganiseerd zijn. Rekenen wij dè bonden, die wegens hun geringh*d nauwelijks in aanmerking komen, zooais de Tsjechische en Duitsche Christen-Socialistische organisaties en die der Duitschi Nationaal-Socialisten, niet mee, dan blijven er toch nog vier sterke organisaties óver, waarin het proletariaat der Tsjecho-Slowakische metaalindustrie versplinterd is, De beide sterksten, de Metaalbewerkersbond inde Tsjecho-Slowakische Republiek. met. bijna 70.000 leden en de Internationale Metaalbewerkersbond in Komotau met ongeveer 30.000 leden, zijn bij den Internationalen Metaalbewerkersbond aangesloten. Buiten den I. M. B. staan de Tsjechisch-Nationaal-Socialistische Metaalbewerkersbond en de Metaalbewerkersafdeelingen van het Communistische Vakverbond met ieder rond 20.000 leden. Nu zijnde verhoudingen inde Metaalen IJzerindustrie inde geheele wereld ongeveer dezelfde. Er voltrekt zich hier juist een geweldig concentratieproces, waarvan ook de Tsjecho-Slowakische Republiek niet verschoond bleef. Er vinden in het land groote fusies plaats. Het komt langs een omweg over de Skoda-werken tot een bepaalde aansluiting bij de Internationale en de vorming vaneen Tsjecho-Slowakische Oostenrijksch-Hongaarsch Ijzerkartel is in geen geval alleen een hersenschim, maar gedeeltelijk reeds een voldongen feit. j Deze aaneensluiting in ’t kapitalistische | leger dwingt de arbeiders op dezelfde wijze j hun eenheid te vergrooten. Thans zijn het immers vooral de communisten, die steeds weer van het eenheidsfront spreken. Hier heeft nu de Metaalbewerkersbond inde Tsjecho-Slowakische Republiek als leidende organisatie in zijn landelijke conferentie op 1 Februari 1925 een voorstel gej daan. Ineen eenstemmig aangenomen besluit stelt hij tegenover het parool van het, eenheidsfront dat van de eenheidsorganisatie, waarbij van het zekere juiste standpunt uitgegaan wordt, dat iedere eerlijke | wil tot samenwerking en voor het eenheids| front zijn uitdrukking moet vinden inde • eenheidsorganisatie. Daarom roept de Bond den Koraotauer Metaalbewerkers| bond, den Bond der Tsjechische Nationaal- | Socialisten en de Communistische Metaal- j bewerkers af dodingen op, deze eenheids- j organisatie mee tot stand te helpen | brengen. . Het is duidelijk, dat de moeilijkheden, | die zich daarbij voordoen, geenszins over ’t hoofd gezien werden. Er zijn daarvan meer dan genoeg, daar vooral bij de Tsjechische Nationaal-Socialisten de par- 1 i tijkwestie een niet geringe rol speelt. In‘ iusschen zal feet toch mogelijk zijn. in aan- i

mcrking genomen de economische ver houdingen die tot aaneensluiting nopen een formule te vinden waarop de metaal bewerkersrijen gesloten zouden kunnen worden. De Meiaalbewcrkersbond zot daarbij zoo ver gaan, dat hij ook zijn organisatie formeel ontbinden zou om met dt andere bonden de fusie-besprekingen U openen, om, uit allen een eenheids-, een nieuwen bond met eventueel , een anderen naam, te vormen. Dat daarbij de volledig', cultureele autonomie, alsmede de vrijheid van politieke overtuiging gewaarborgd zai worden, heeft de Metaalbewerkersbond in de Tsjecho-Slowakische Republiek ook i reeds tot heden duidelijk genoeg bewezen. Alle metaalbewerkers, die den eerlijken wil hebben in ’t belang der metaalbewerkers te werken, vinden in zijn rijen plaats; eveneens hoe de Bond zich bemoeid heeft aan de taalbelangen ,vdn zijn leden tegemoet te komen, wat reeds daaruit blijkt, dat hij met aanzienlijke kosten niet slechts een Tsjechisch, maar ook een Slowakisch en een Duitsch blad uitgeeft, die alle drie wekelijks in gelijk formaat verschijnen, terwijl hij ook de uitgifte vaneen algemeen Poolsch en een Hongaarsch vakblad mogelijk maakt dooreen financieele bijdrage. Nadat onder leiding van het Internationale Vakverbond besprekingen plaats gevonden hebben tu.sschen de vakcentralen der Duitsche efPTsjechische vrij-georganiseerde arbeiders, welke besprekingen geheel bevredigende resultaten opgeleverd hebben, is te hopen, dat ook hier de metaalbewerkers met het goede voorbeeld zullen voorgaan. Dit artikel moest wegens plaatsgebrek eenige malen over staan. Red. Economische en Financieele Berichten. AMERIKA. De Amerikaansche ijzer- en Staalmarkt. Volgens een bericht uit New York constateert „Irou Age” in het wekelijksch overzicht, dat tot dusverre de maand Maart een geringe vermindering van de productie van stalen staven te zien heeft gegeven, vergeleken met Januari en Februari. De omvang der afleveringen blijft zich op een hoog niveau bewegen, terwijl de voorraden bij de fabrieken niet groot zijn. De productie wordt J tot J grooter geraamd dan de huidige consumptie ; vóór April wordt geen toeneming, van de vraag verwacht. De vooruitzichten van de behoeften der spoor-. wegen zijn bemoedigend. Wat ruw-ijzer aangaat, verzetten de hoogovens zich hardnekkig tegen een verdere verlaging der prijzen. Ford in Detroit. Het schijnt, dat de invloedssfeer, welke de Fordfabrieken reeds bezitten, haar grenzen nog niet bereikt heeft. De scheepvaart, de linnenindustrie en tal van takken van handel en nijverheid zijn allen aangewezen om te bestemder tijd deel uitte gaan maken van het groote concern, dat door den naam Ford wordt gedekt. Alle draden van dit uitgebeide net komen samen in Detroit, de bakermat en hoofdzetei der Fordbedrijven. En de beteekenis, welke deze werken voor Detroit hebben gekregen, is een interessant, voorbeeld van het groot, > belang, dat een stad bij één enkele industrie kan hebben. In het laatste belastingjaar betaalde Detroit aan bondsbelastingen een som van meer dan 207 millioen dollar of meer dan de helft van. wat het veel grootere New York aan die belasting opbracht en 9 millioen dollar meer dan Fhiladelphia betaalde. Berekent men deze belastingopbrengst per inwoner, dan staat Detroit met 208 dollar, veruit aan de spits, tegenover Fhiladelphia met 90 dollar, Chicago .met 73 do!lar_ en New York met 66 dollar. Yan de belastingontvangsten van Detroit werd ruim 46 pCt. opgebracht door de zgn. oorlogsbelastmg op personen- en vrachtauto’s enz., terwijl ue inkomstenbelasting 45 pCt. van het geheet uitmaakte. Van de eerste dezer beide belastingen bracht de Ford Motor .Company alleen reeds 60 pCt. op. En wat de inkomstenbelastlng betreft, hiervoor moest de maatschappij 14;5 millioen Henri Ford persoonlijk 2.5 millioen dollar en zijn zoon ongeveer 2 millioen dollar afstaan! De ontwikkeling, der automobielindustrie heeft daarnaast de waarde van den grond te Detroit tot 2.5 milliard dollar opgevoerd in vergelijking met een waarde van 10.5 milliard dollar van den gezamenlijken grond t-e N. York. De gestadige uitbreiding der Ford-Maatschappij heeft ook geleid tot de vestiging aldaar vaneen heele reeks van andere industrieën, zooais een verf- en lakindustrie, een lederindustrie, enz. | typeerend Voor de sociale beteekenis van Ford’s positie te Detroit is wel het feit, dat net, loonpeil er zeer gunstig is. Toen Ford in 1014 een dagelijksch minimumloon van 5 dollar invoerde, moest hij bitteren tegenstand ondervinden van den kant der overige ondernemers. Toen echter op 1 Januari 1919 de invoering van een loonbasis op 6 dollar werd aangekondigd, j tr°b dit inde industrieele wereld weinig aanadacht meer. De economische ontwikkeling der \ industrieën te Detroit was zoo gunstig geweest, I dat dit voor Europa ongehoorde minimumloon | als vanzelfsprekend werd besdhouwd. Yan inte! r®sse is . ook dat meer dan de helft van het ! gehuwde Fordpersoneel buiten de stad in eigen j buizen woont. Voor het meerendeel zijn zij in j lilet bezit van' eigen Fordjes of „little Henry’s”, i zooais men ze in Amerika graag noemt, waarmede zij van heinde en verre naar hun werkplaatsen tuffen. In handen der Fordarbeiders bevindt zich . voor 20.5 millioen dollar winstbewijzen der maatschappij, die in 1924 een dividend genoten | van 14 pCt. 1 * *

B"LCS!Ë. Uit de Belgische IJzerindüstria. '."fintrent den toestand der Belgische ijzerarkt wordt gemeld, dat men da“r esn sterke • ncurrentie verwacht van de zijde van Elz<ptharingen ia verband met de daling van den ■ inschen franc. De daling der kolenprijsen. >rsterkt aan den anderen kant de hoop, dat o staaiprijzen lager kunnen worden gesteld, verigens is mén van meening, dat de ver-, uiksmogelijkheid der wereld achtergebleven’ bij de gestegen productie-capaciteit. Het aillissement van de Japansohe firma Takata leeft op de markt in het Vérre Oosten eenige eer warring veroorzaakt, zoodat wederuitvoeren, van Japan naar China waarschijnlijk wordt geacht. * * ♦ ENGELAND. De Engelsohe Uzer- en Staalindustrie. De productie van ruwijzer in Engeland bedroeg in Februari 534.000 ton tegen 574.500, ton in Januari en 612.700 ton in Februari 1924.' Het aantal hoogovens in bedrijf aan het einde van, de maand was 164 of 8 minder dmi bij het begin. ® De productie van ruw staal en gietstukken in Februari bedroeg 60,6.400 ton of 41.300 ton meer dan in Januari; tegen 767.600 ton in Februari 1924. Concurrentie D'uitscho Metaalindustrie. De „Daily Mail”, die scherpe critiek heeft geoefend op het gunnen van den bouw van Èritsehe schepen aan Duitsche werven, brengt nieuwe berichten over den toenemenden invloed der Duitsche concurrentie. Zij meldt dat de tramwegmaatschappij te Dublin dein een geheel jaar benoodigde staalkabels bij de Deutsche Kabelwerke heeft besteld. De Zuid-Indische Spoorweg-Mij. heeft 24 tramwagens besteld bij een Saksische firma en de Zuid-Afri-, kaansche Spoorweg-Mij. 15 locomotieven bij Maffei. ♦ + OOSTENRIJK. Uzerkartel in Oostenrijk. Naar de „Norodni Listy” verneemt, zullen de onderhandelingen, welke thans omtrent de oprichting vaneen ijzerkartel inde Successie-Staten zullen worden gevoerd, inde eerste plaats ,op een verdeeling der afzetgebieden betrekking hebben, terwijl het nog niet zeker geacht wordt dat men tevens zal pogen om da verkoopprijzen te regelen. Hugo Stinnes in Oostenrijk. De Hugo Stinnes A. G. te Weenen heeft de aandeelenmeerderheid verworven van de ijzergroothandelsfirma Szalay en Sohn, welke maatschappij tot dusver behoorde aan het concern Anglo-Eank-Oastiglioni. -r + ♦ FRANKRIJK. Frankrijks Ijzer en Staal. Inde jaren, die sedert het tot stand komen van den vrede verloopen zijn, heeft de Fransche nijverheid in het algemeen een periode van toenemende bedrijvigheid doorgemaakt. In sterke mate komt zulks „ ook tot uitdrukking inde statistieken, welke dezer dagen het licht hebben gezien betreffende de productie van ijzer en staal en van steenkolen. Wat de beide eerstgenoemde artikelen betreft, heeft de productie in 1924 die van het jaar tevoren weer in sterke mate overtroffen en, vergeleken met de cijfers van ISI9, is zoowel voor ijzer als voor staal de voortbrenging meer den verdrievoudigd. De cijfers waren voor. ijzer : iu 1924 7.657.000 ton, tegen- 5.432.000 in 1923 en 2.447.000 in 1919; voor staal; 6.9.. ton, tegen resp. 5.109.000 en 2.155.000 ton. De toenemende bedrijvigheid komt ook duidelijk aan het licht in het aantal hoogovens, die op 1 Januari j.l. in werking waren. Dit bedroeg n.l. 133,, tegen 126 een jaar geleden en slechts 73 begin Januari 1922. : Ondanks deze grootere levendigheid ineen der voornaamste takken van het Fransche iadustrieele leven blijft evenwel de productie nog verre beneden het peil, dat bereikt zou kunnen worden. -Tegenover de 133 hoogovens, die in bedrijf waren, zijn er toch nog 38 geheel buiten gebruik, terwijl er niet minder dan 49 hersteld worden of in aanbouw zijn. Het comité des forges, dat elke maand opgaven betreffende de productie en het aantal in bedrijf zijnde hoogovens publiceert, had kort na den oorlog becijferd, dat Frankrijk, met inbegrip van Lothari ringen, doch ongerekend het Saargebied, per jaar meer dan 9 millioen ton gietijzer zou kunnen opleveren. Deze becijfering steunde op het| feit, oat Lotharingen voor den oorlog ongeveer' 3.9 millioen ton gietijzer, voorfcbraoht. Echter; was de productie in het nieuw verworven ge-, bmd in het afgeloopen jaar niet grooter dan 3 millioen ton, een nadeelig verschil derhalve van 900.000 ton, terwijl de productie in het oude gebied nog ongeveer % millioen ton ten achter; is bij bet jaar, dat aan den oorlog voorafging. Ten aanzien van staal schatte het comité de totale productie op ongeveer 10 millioen ton; m werkelijkheid zijnde cijfers voor 1924, zooais • uit het bovenstaande blijkt, nog verre daar, beneden gebleven, in hoofdzaak doordat Lotharingen onder Fransch beheer, wat opbrengstvermogen betreft, sterkten achter is gebleven! bij de cijfers, die het onder Duitsch regime had * aan te wijzen. CORRESPONDENTIE. v. H. te B. Kon niet meer opnemen. Donderdagmorgen is beslist te laat. Red. ADVERTENTIEN AP». HKX(»K Mjol LEDENVERGADERING op baandag 27 April a.s. des aveads 8 uur in ’i „V. I. O. S.’’. 1. Opening en Notulen, 2. Ingekomen stukken. 3. Verslag le Kwartaal ‘25. 4. Kernverkiezing. 5. Rondvraag en Sluiting. __ " HET BESTUUR. Eotaüedruk „Vooruitgang", Keizersgracht «a. K'dam

Sluiten