Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Procentelijk overzicht van den Zegelverkoop over de maand September 1925. Toelichting: De achter de namen der verschillende afdeelinjien geplaatste cijfers geven het aantal aan dat van elke 100 zegels inde verschillende klassen betaald is. Boven aan den staat vindt men in ieder vakje da waarde der verscnillende zegels aaugegeven. PERCENTAGE. No. AFDEELINGEN. |“ “ " “ “ “ g L— 20 O' 1 I Aifen a/d Rijn 19 15 38 25 3 21 Alkmaar '. tl 71 12 39 20 131 6 3 Almelo | 3ü| 16) 12 24 12j 6 4 Amersfoort 3| 10: 16l 25 18 lij 17 5 Amsterdam 8j 5 012 23 18: 28 6 Apeldoorn ,t| 17 7 24 19 19 1 7 Arnhem 8 11 10 10 35 12 8 8 Assen.... 8 8 55 10 13 9 Baarn j 10 5 8 1b 24 25; 10 10 Bergen op Zoom ...j 16 68 1b —j.- 11 Beverwijk | 10 1 35 22 34j —1 12 Bonte 17 32 37 14 —j 13 Breda 2 Ibl 18 38 10 7 4 14 Bussum 10 2; 14 U 38 11 13 lö Capelie op d’Ussel.. 05 15 40 . G ij 1 16 Culemoorg 6 22 25 18 21 8 17 Uelu 6 6 10, 20 38 14 6 18 Delizijl 53 30 52 9 -1 19 Deventer 5 2.2 18 42 12 -1 20 Dieren 10 14 25 4'.i 3 3 21 Doesburg 33 21 40 i—| 22 Uoeiu.c rem......., 2: 35 29 20 8 —j 23 Dordrecht lil 19 9, 67 21 6! 3 24 Ede 8 —j 25 4li 22 25 E nt0nizen......... 24 ll1 23 42 26 Enschedé 23 19 30 19 72 27 G tor* 5 31 18 40 6 28 Gorincliem ......... – 0 34 53 5 29 Gouda 5 8 ,11 29 80 ,8 3 30 Gouderak 7 4 57 2oi 4 ■—■ 31 Groniu en 4 7j 8 Iz 24| 30 15 32 Haag-, den 11 7| 6 li, -0, 10 31 33 Haarlem 0 10, ;b! 2z 34 1 i 9 34 Hardinxveld 5, 32 33 24 0 35 Harnuien ] | I 36 Hen trikldo Ambacht 10 2, 29 34 19 37 Hengelo 312, 10 30 34 41 38 ’s-Hertogenbosch ... II t>! 18 57 18 39 HLiversuin 8 6 7 26 30 17 6 40 Hoogezand Sap, em.. Ij 11 49 29 10 41 Hoorn li 13 7 20 51 2 42 Ham pen 10 15 29 40 43' Kinderdijk 8 9 25 40 111 44 Krimpen a/d Lek... 1 6 31 50 9 21 45 Krimpen ad Ussel , -17, 58 18 6 1 40 Kromm.-Wormerv... 312; 224 37 12 10 47 Leeuwarden él 9 5 20 25 26 5 48 Leiden 81 7| 12 3z 27 9 5 49 Lekkerkerk 411 51 331 50 Lemmer 33( 7, ll 49 51 Maassluis ?j 8' 4j 54 '27 52 Maastricht 4i 24 18 39 15 ■— 53 Meppel 2 42 12 31 10 54 Middel burg......... 3i 8 12 35 2715 55 N. Lekke!Uud 15) 26 48 9 2 56 Nijmegen 5' 18 5’ 25 30 8 3 57 OndePekeia. —I 29 14 57 58 Uuuewaïer —j 32 21 47 59 Papendrecht........ 5 ll1 54 25 5 60 Periiis 21 17| 28 31 3 —* 61 Ridderkerk 8 3 28;- 35 20 62 Roiterdam 11 6 5 15j 41 13 9 63 Schiedam 32 ( 3- 3| 40 9 7 64 Schoonhoven 4 20 45 2üi 5 65 Sliedrecht 8 4j 4b 25j 15 66 Sneek. 3 2'lB 28, 42 7 —• 67 Souburg 17 26 37j 10 4 68 Stadskanaal Li l’O 57 -8 69 Tiel 6 21 21 32l 155 70 Tilburg 3 18 37 38 4 71 IJ.ft – – 72 Ut echt 15 8 6 22 28 147 73 Va assen – 24 32 31! 9 4 74 > eendain 1 25 19 46' 9 75 Velp 12 H 29j 3314 1 76 Vlaardmgeiu 144 5 19 46 75 77 V lissi na en 414 22 43 151 1 78 Voorburg .......... 411 26 17 22 20 79 VVageiniigeu ~ 23 21 14 3b 0 80 Weesp 414 1222; 20 13 9 81 Westerbroek 13 02 25 82 Winschoten ........ 312 6 65 113 —* 83 1j15t..... 7 8 33; 52 84 Umuiden 44 7 9 14 49 13 85 ijsselmonde 53 9 35, 47 1 86 Zaandam 5 13 9 ll| 3o 20 12 87 Zaandijk 10 8 2| 20 37 17 88 Zaltbommel.. 1 lz 38 28 17 4 89 Zeis 4 25 6 12 35 711 90 Zutphen 3 31 72.) 21 112 91 Zwolle 9 18 19 35 144 1 92 Verspreide leden ... 4j 9 17 28. 3u 111 i . Totaal . , . [ lo[ ü\ üj '2ll 29 lij 11 Bij de cijfers, We geven, daartoe door de goede zorgen van „onzen verzekeringsman”, vriend Sikkema, in staat gesteld, in dit nummer weer eens een overzicht van den zegelverkoop met betrekking tot de verschillende contributie-klassen. De cijfers van nu hebben betrekking op de maand September. De gewoonte is om de gegevens telkens óf over Februari óf over Augustus te verstrekken. De verschuiving naar September geschiedde omdat Augustus wegens den vyj omvangrijken strijd te Rotterdam en Schiedam geen zuiyer beeld van de werkelijkheid zou geven. Immers, dein strijd staande leden betalen dan allen een Eenheiclszegel van 40 cent. Nu was de toestand in September nog niet geheel normaal, want over de week van 31 Augustus tot 5 September ontvingen nog 1813 leden uitkeering. Daardoor wordt trouwens verklaard een toename met 1 pCt. van de E-zegels (vergeleken bij Februari 1925). Inde hoogste klassen: 80, 90 en 100 cent, kwam geenerlei verandering. De klasse van

70 cent steeg met t pCt., terwijl die van 60 cent met i pCt. daalde. Voor bijzondere opmerkingen geven deze cijfers overigens geen aanleiding. Alleen willen we opmerken dat we met dit overzicht, zooals steeds onze goede ' gewoonte is,, al onzen leden en met hen al onzen vrienden en tegenstanders een open blik gunnen inden innerlijken toestand van onzen Bond. Geheimen hebben we in dit opzicht niet, omdat we niets te verbergen hebben. leder, vriend en vijand, mdg zien hoe het bij ons gesteld is. Onze tegenstanders kunnen dan aan de hand van eigen, voor ons verborgen gehouden gegevens, nagaan, hoeveel zij ten achter staan. Ter vergelijking met vroegere overzichten volge hier een vergelijkend staatje: PEUCENTAGE. E.40 ct. 50 ct. 60 et. 70 et. 8Ö ct. 90 ct. 100 et, Aug. *2O 3 6 IO 21 23 19 18 Febr. '2l 6 6 7 17 21 19 24 Aug. ’2i 5 6 7 16 22 19 25 Maart ‘22 10 6. 6 14 21 19 24 Aug. '22 13 6 6 14 21 18 22 Febr. '23 16 6 6 15 23 15 19 Aug. '23 21 6 8 16 21 13 15 Febr. *24 15 8 8 17 25 13 14 Aug. '24 12 8 9 20 26 12 13 Febr. '25 99 10 20 29 1211 Sept. *25 10 8 9 21 29 1211 De rekening. Wat het conflict aan den „Nieuwen Waterweg” en als gevolg daarvan dat aan de Rotterd. Droogd. Mij. tezamen aan onzen Bond gekost heeft, toont ons het volgende overzicht door vriend Sikkema verstrekt. Het conflict omvatte de beide eerste weken alleen leden van den „Nw. Waterweg”. Inde 3e en 4e week zien we een toename, gevolg van de eerste uitbreiding aan de R. D. M., totdat eindelijk inde 5e week alle leden van beide ondernemingen inden strijd betrokken waren. Het totaal heeft f 171.498.55 van onS weerstandsvermogen geëischt, doch dat belette ons niet in October nieuwe conflicten te financieren. En ter geruststelling van ~de slappe-wascombinatie” alias K. C. N., zij hieraan toegevoegd „dat er nog is”, * ♦ * Financieel overzicht van het conflict „Nw, Waterweg” en Rott. Droogdok Mij. Schiedam—Rotterdam. Uitgekeerd Aantal Totaal jn de leden bedrag der week van: uitgekeerd: nitkeeringen: 6—ll Juli ï.• v . 599 f3-0099-2 13—18 Juli77242 » io-55°-58 2ü—25 Juli ..... 1098 ~ i2.905.55 27 Juli—1 Aug. . . 1279 „ 17.463.01 3—8 Aug 1846 „ 25.311.57 10—15 Aug 1857 1» 25*899‘32 17—22 Aug. .... 1826 ~ 25.685.35 24—29 Aug 1815 ~ 25.820.ig 31 Aug.—s Sept. . , 1813 „ 24.763.66 f 171.498-55 Even vastleggen. in. De maand October is afgeloopen. Eveneens de vechtpartijen tegen P. Smit Jr. en Wilton. Wij achten het niet kwaad nog eens, ten derde male, na te gaan hoeveel leden wij overnamen uit andere metaalbekers,,bonden” sedert het conflikt met de K. C. N.-organisaties. Dat is vanaf begin Juli. Ziehier het resultaat (wij hebben en-passant de beide Federaties er bij genomen). Uit andere „bonden” naar ons overgekomen : Naam der op op op bonden 20/9 17/10 30/10 Totaal Neutralebond 25 26 34 85 Chr. M.bond 9 *5 37 61 R.-K. M.bond 8 5 8 21 Syn. Eed. 8 9 7 24 O. B. W. M. 5 6 112 Totaal 55 61 87 203 De overschrijving is nog steeds niet stopgezet. Onze leden gaan door, trots den man van den nieuwen „Algemeenen Bond”. (Zie H(oogenboom) in „Het Bondsorgaan” van 2 Nov. 1925). Ja, ja, vrienden, de man van de „800 leden, nu gedaald tot circa „600”, wil ook „Algemeene Bond” gaan spelen, ’t Kan goed worden! J* W. Onderschrift: In deze cijfers weerspiegelt zich de toon, welke de krantjes onzer tegenstanders te hooren geven. De Neutr. Bond leed het grootste verlies; geen wonder dat die den grootsten bek opzette. Red,

De propaganda inden Gelderschen Achterhoek. Het is onzen lezers bekend, dat door onze organisatie sedert eenige maanden een krachtige propaganda wordt gevoerd inden Gelderschen Achterhoek. Een groot terrein ligt hier braak. Duizenden metaalbewerkers werken hier in deze door vele dichters en zangers om haar schoonheid bezongen streek. De Eybergsche zanger Willem Slufter o. a. doet dit op de volgende wijze: „Waar yemandt duizend vreugden soeck. Mijn vreugd is in dees achterhoek.” Onze makkers daar werkzaam, zullen echter van die vreugden niet veel merken. Als de fabrieken uitgaan en men slaat deze arbeiders gade, dan is er op hun gezichten niet veel- waar te nemen wat er op wijst, dat ook hun vreugd in dees achterhoek aanwezig is, nog minder ooit geweest is. Vele van de ouderen onder hen zien er uit als 'wrakken, afgebeuld en krom gewerkt, ' eensdeels door het werken inde fabrieken, anderdeels door het werken op het land. Wam deze .menschen hebben daar doofde jaren heen en moeten ook nog heden ten dage hun tekort aan loon zooveel mogelijk trachten aan te vullen door na beëindiging en heel dikwijls ook reeds vóór den aauvang van den arbeid inde fabrieken, een stuk land te bewerken. Van al het schoons, wat deze achterhoek biedt, zien zij al bitter weinig. Daarvoor hebben zij geen tijd. inden zomerdag, als het in die streken wemelt van touristen, hebben zij wel wal anders te doen om de monden hunner kinderen open te houden dan met deze na gedaan werk inde fabriek er op>uit te trekken om te genieten van de weelderige natuur. Zelfs hun kroost moet helpen en als men dan ook inden zomer, b.v. des Zaterdagsmiddags, door dees achterhoek gaat, dan kan men heele gezinnen, vader, moeder en kinderen, op het land zien ploeteren. Zoo is voor deze arbeiders het leven ’s zomers. En ’swinets? Och dan is het nog naargeestiger en triester. Dan gaan vader en de jongens, die daarvoor in aanmerking komen, en dal is al vroeg, met donker naar de fabriek en komen er weer met donker vandaan, met ’s middags een korte onderbreking om de menschelijke machine van wat voedsel te voorzien. Zoo rolt hier in deze schoone dauwen het arbeidersleven voort, feitelijk niet waard om geleefd te worden. Hierin verandering te brengen, althans voor zoover het de metaal. bewerkers betreft, heeft onze Bond zich tot taak gesteld en als voorbereidend werk dient onze propaganda, om als wij eenmaal krachtig genoeg zijn al datgene van de bezitters van den grond en de productiemiddelen op te eischen wat noodig is om als mensch te kunnen leven. Men zou zoo denken, dat een ieder, die het met ons eens is dat de eene mensch geen winstobject mag zijn van den anderen mensch, ons optreden met vreugde zou begroeten en dat inde eerste plaats dus de geestelijke leiders van het volk zulks zouden doen. ' Helaas, het is niet zoo! De geestelijkheid in deze streken ziet ons optreden met ergernis en wrevel aan en trekt er op uit om ons zooveel mogelijk moeilijkheden inden weg te leggen. Zalen om te vergaderen mogen ons niet verhuurd worden. De menschen worden opgezocht en bezworen, dat ze zich niet bij ons mogen aansluiten. Wie dat doet, wordt onherroepelijk uit de kerk gestooten. Zoo plaatst zich ook hier weer de geestelijkheid voor de brandkast der fabrikanten. Ook de hulp van den R.K. bond is ingeroepen en in navolging van ons hebben de heeren Schaaper en Prinsen, de namen van deze heeren werden ons genoemd indien het soms een paar andere bestuurders zijn geweest, dan doet dat niets ter zake j.l. Zaterdag inde nabijheid van de fabriek van Diepenbroek & Reijers het personeel toegesproken. Het is begrijpelijk, dat de heeren ook geprobeerd hebben de arbeiders voor onze beweging bang te maken. Dat gaat echter heden ten dage niet zoo gemakkelijk meer, vooral niet nu de Engelsche kardinaal Bourne hen roet in het eten is komen gooien met zijn verklaring, dat de katholieke kerk nooit iets definitiefs met betrekking tol de arbeidersbeweging heeft geleeraard, integendeel, dat de katholieke kerk met iedere partij samenwerkt onverschillig van welke kleur. Als zoo iets dooreen kardinaal de wereld wordt ingeslingerd, dan spreekt het vanzelf, dat het moeilijker wordt de arbeiders van onze beweging af te houden. Bij een gelegenheid, die zich voordeed, was het door kardinaal Bourne gesprokene dooreen onzer menschen#aan den kapelaan uit Ulft voorgehouden en deze moest daar natuurlijk een afdoend antwoord op schuldig blijven. Dit was den sprekers van j.l. Zaterdag zeker medegedeeld;' althans werd dooreen hunner ook hieromtrent iets gezegd. Wat hij er echter van gezegd heeft, \ slaat als de tang op een varken. Volgens

dezen spreker zou de Engelschevakbeweging geheel anders zijn dan de moderne vakbeweging hier te lande. Onze beweging is een socialistische beweging, de Engelsche vakbeweging zou dat niet zijn. Zonder blikken of blozen durft zoo’n man dat beweren, terwijl de vakbeweging hier te lande geheel zelfstandig is en in Engeland een geheel vormt met de socialistische arbeiderspartij, terwijl juist van de Engelsche vakbeweging de drang uitgaat om samen’ te werken met de communistische vakbeweging. Wij kunnen haast niet aannemen, dat de man zelf gelooft wat hij daar gezegd heeft, maar indien dit wel het geval is, dan willen wij hem van deze'plaats een voorstel doen. Ofschoon wij daarover wel geen overleg met ons hoodfbestuur hebben gepleegd, durven wij het te doen, er van overtuigd zijnde, dat men van ons H.B, alle medewerking kan verwachten. Ziét hier ons voorstel. Wij noodigen het hoofdbestuur van den R.K. bond uit, met ons hoofdbestuur besprekingen te openen over fusie op de basis van de» Engelsche vakbeweging. Denkt daar eens over na waarde héeren ï Het zou een heele opluchting geven als wij hier in Holland op zoo’n manier van de confessioneele vakbeweging konden. verlost worden. Het zou een zege zijn voor de arbeiders. Bij gelegenheid mogen wij hieromtrent zeker uw antwoord wel eens vernemen ? In afwachting daarvan zullen wij echter onze propaganda onder de metaalbewerkers en niet het minst onder de roomsch katholieke metaalbewerkers, vodrtzetten. Dat het ons ernst is bewijst de groep huisbezoekers, die j.l. Zondag in Ulft aan het werk is geweest. Een vorige maal hebben wij er reeds op gewezen, dat ondanks alle tegenwerking, van welke zijde die ook mocht komen, wij onze plannen zopden ten uitvoer brengen. Welnu, als men het ons onmogelijk maakt met de menschen in vergadering onze plannen te bespreken, dan zit er voor ons niets anders op dan bij de menschen thuis zulks te gaan doen en wij doen hét dan op een manier dat bet zöo al niet beter, dan toch minstens zoo goed lot zijn recht komt. Dat hebben wij ook j.l. Zondag gedaan. Met een flinke groep huisbezoekers uit de afdeelirgen Nijmegen, Arnhem, Velp en Doetinchem zijn we met een groote autobus naar Ulft getogen en hebben daarf schitterend werk verricht. In twee uur tijds werden 14 nieuwe leden ingeschreven terwijl bij vele anderen het zaad is uitgestropid, wat, daarvan zijn wij overtuigd, zal ontkiemen en opschieten. Het was een heerlijke dag en alle deelnemers waren eenparig van meening dat wij het bij dezen eenen keer niet moeten laten. Dat is ook geenszins onze bedoeling. Onder dankzegging voor de verlèende hulp Spreken wij af, dat zij zich allen gereed houden om bij het eerste sein er weder op uitte trekken. De werkgevers en allen die tegen ons spannen inden Gelderschen Achterhoek, zullen ondervinden dat het ons ernst.is om ook voor de arbeiders in deze streken een nieuwen dag te doen geboren worden. Wij zullen gezamenlijk al onze krachten inspannen om ook voor hen een ruimere plaats aan den levensdisch te veroveren en dat ook zij eenmaal zullen kunnen zeggen: ~Waar yemandt duizend vreugden soeck. Mijn vreugd is in dees achterhoek.” W. H. S. Uit de Atdeelingen. AMSTERDAM. Religieus Socialistisch Verbond. Zondag 15 November a.s., des morgens om 10J uur zal in het Odd-Fellow-Huis, Keizersgracht 428, spreken Ds. H. J. D. R, Theesing te Kwadijk Middelie. Onderwerp: „Waarheid en waarde der religie”. Zang van den heer G. P. de Vries. * ♦ ,*,De Nieuwe Gedachte”. Zondag 15 November, des morgens half elf, bijeenkomst in Centraal-Theater, Amstelstraat, Spreker : Dr. I.* Zeehandelaar. Onderwerp: De macht der suggestie. DORDRECHT. Vrijdagavond hield onze afdeeling inde zaal Eisen een openbare vergadering over de Rotterdamsche conflicten, met Danz als spreker. De vergadering was dooreen 500-tal metaalbewerkers bezocht en is uitnemend geslaagd. Op zeer duidelijke wijze liet Danz de verschillende episoden uit dezen strijd de revue passeeren. Meerdere malen gaf de vergadering blijk van instemming met het gesprokene. Aan het slot kwam eenig debat, dat eigenlijk de kern der kwestie niet raakte, dóch dat door Danz naar behooren werd terecht gezet. Aan het slot sprak Van IJinte nog enkele propagandistische woorden om lezer van de „Voorwaarts” te worden, omdat in den Rotterdamschen strijd de „Voor-

Sluiten