Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ ■ Percentage Zegeiultglfte gedurende het le, 2e en 3e kwartaal 1925. —j. t: . j *: S J S – *«• 55 "o =5 -o' ïo ïo |o a No. AFDEELINGEN: 5- 2b. §- -3 5 a ■Ja ga <3= = ->0 .3 =.3 g-.S « <o2 o , ‘ C** 1 Alfen a/d Rijn 96 101 102 98 93 104 | 102 SI 91 98 2 Alkmaar HO 97 101 100 100 97 100 9a 108 99 3 Almelo 95 97 10» 96 105 S4 89 98 94 96 i Amersfoort 95 98 93 95 97 lt9 9G 94 97 9i 5 Amsterdam 97 98 99 98 98 96 98 98 98 98 6 Apeldoorn 99 96 103 97 103 103 97 98 96 99 7 Arnhem 97 99 97 97 98 99 97 92 101 97 8 Assen 111 102 102 94 95 105 106 105 105 103 9 Baar» 98 rO3 94 89 95 103 101 101 97 98 10 Bergen op Zoom 89 82 80 90 73 83 92 97 96 89 11 Beverwijk 102 96 83 93 95 101 102 99 98 97 12 Borne 102 109 97 101 101 99 96 99 101 101 13 Breda 1 100 lül 98 30 96 99 101 9o I<W 98 14 Bussum j99 102 I lül 99 196 101 100 |93 U 8 100 15 Capelie op crlJssel I 91 97 98 98 98 99 95 34 0» 96 16 Cnlemborg 101 lül 103 100 101 10l 100 101 9o 100 17 Delft 97 98 95 97 93 95 82 91 80 84 18 Delfzijl 99 96 IÜ2 96 96 S4 lül 98 102 98 19 Deventer 95 98 98 94 95 97 97 99 96 97 20 Dieren 100 99 1 101 97 98 97 99 101 103 99 21 Doesburg 92 95 105 32 73 £6 84 82 9b 9 22 Doeiinchem 96 91 88 89 83 100 108 83 94 94 23 Dordrecht 97 Po 98 98 97 100 ; 102 i97 99 98 24 Ede 15 ]uo 100 116 116 liO 111 103 HO 105 25 Enk! u zen 99 98 99 92 98 100 98 93 103 98 26 Eischedé 107 101 99 94 107 i 101 97 93 100 100. 21 Goor 105 iOO 95 100 100 32 100 100 96 99 ‘2B Gotiuchem 99 99 S4 95 92 I 91 97 97 100 96 29 Gouda 99 99 99 100 100 98 101 99 98 99 30 Gouderak 102 SO 106 94 SO SI 106 96 100 97 31 Groningen 91 82 91 85 88 83 85 90 88 69 32 Haag, den.. 78 94 96 92 96 98 98 97 fo 84 33 Haarlem 91 93 95 89 98 92 91 83 100 94 34 Hardiuxveld 98 iOO JOl 102 105 99 9o 104 98 100. 35 h. I. Ambacht 105 93 94 104 98 92 93 91 109 97 36 Hengelo 97 99 99 96 98 99 100 j97 100 98 37 ■s-Hertogenbosch 10l 99 103 100 101 SO 110110 92 100 38 Hilversum 103 95 94 89 96 101 91 102 97 96 39 Hoogez.-Sappemeer 98 97 95 96 96 96 98 9l 99 97 40 Hoorn 99 103 92 SO 99 95 105 96 103 98 41 Kampen 99 100 82 U» 101 100 100 106 98 99 42 Kinderdijk 98 98 100 95 97 96 96 % 98 97 43 Krimpen a/d Lek 99 103 HO 96 100 102 10l 104 100 101 44 Krimpen a/d IJssel 103 lül 99 H)2 99 102 91 98 IÜÜ 81 45 Krom m.-Wormer veer 86 iO7 100 97 89 93 102 104 92 97 46 Leeuwarden 94 103 98 98 92 99 87 103 97 97 47 Leiden 98 99 97 97 98 99 97 97 101 98 48 Lekkerkerk 102 98 97 jO3 98 101 98 105 98 100 49 Lemmer SO 100 98 lü6 97 101 103 96 101 99 50 Maassluis 100 97 106 92 100 105 92 101 97 99 51 Maastricht 79 94 105 88 93 100 99 98 93 94 52 Meppel 87 101 109 S4 105 106 84 100 lüö 96 53 Middelburg 92 95 101 87 92 104 104 9a 107 97 54 N. Lekkerland 96 HO 96 94 102 96 96 89 116 98 55 Nijmegen 94 98 97 96 94 84 97 100 % 9b 56 Oude Pekela 102 9? 104 100 98 99 92 100 98 99 57 Oudewater 1(0 95 100 100 98 100 100 100 100 99 58 Papendrecht E4 95 91 92 95 97 98 103 IÜ4 97 59 Ferms 92 98 99 104 95 100 99 98 09 98 60 Ridderkerk 98 84 9o 96 91 91 o7 89 87 93 61 Rotterdam 98 98 97 96 95 98 % 97 98 97 62 Schiedam 99 95 96 95 S4 9a 09 104 102 99 63 Schoonhoven 98 102 100 101 99 IÜU loü 99 99 100 64 Sliedrecht 93 97 98 98 97 97 114 lül 94 65 Sneek 10 J 103 loü 100 100 103 98 100 102 101 66 Souburg. 103 100 lül 95 94 105 86 IÜI 99 99 67 Stadskanaal 106 El 99 98 84 88 190 108 97 100 68 Tiel 101 90 99 100 100 99 100 93 100 99 69 Tilburg 88 93 SI 82 87 105 96 87 83 91 70 Utrech” 99 97 98 97 96 98 97 96 99 9( 71 Yaassen 89 80 70 53 71 80 60 71 84 73 72 Veendam 105 101 102 101 99 9t> 102 101 W 101 73 Vefp 162 98 96 96 103 99 98 99 UI 100 74 Vlaa.dingeu 99 95 lob llü 98 99 100 97 lül 101 75 V lissi u gen 99 99 99 100 96 96 100 96 102 99 76 VoTrbnTg.::.:;: 96 sa 98 94 95 93 93 100 104 95 77 Wageniugen 81 101 102 83 104 96 100 96 99 98 78 Weesu 99 99 100 lül 97 160 102 98 % 99 79 Westerbroek 99 94 102 98 95 97 89 101 94 97 80 Winschoten 94 97 92 97 100 98 97 94 99 96 81 ijist lu4 104 10? 100 100 100 94 91 88 99 82 IJmuiden 106 100 103 100 96 101 100 99 99 100 83 IJsselraondê 102 100 98 100 98 95 93 101 83 98 84 Zaandam 100 94 96 94 84 98 92 93 94 95 85 Zaandijk 94 94 95 83 103 107 98 93 109 98 86 Zaltbommel 94 95 101 103 103 95 100 100 99 99 87 Zeist 83 95 95 93 92 96 lül 93 83 9a 88 Zutphen 97 95 93 97 102 97 95 84 9b 96 89 Zwolle 97 101 101 96 98 100 100 99 98 99 90 Verspreide leden 116 08 102 103 65 ES 110 jB3| 73 90 Het percentage zegelverkoop verkrijgt men op de volgende wijze: Het gemiddeld ledental wordt gevonden door het ledental begin en einde der maand samen te tellen, b.v. 1 Jan. 100, 1 Febr. 107, totaal 207. Het gemiddeld ledental is nu de kleinste helft, nl. 103. Dit gemiddeld ledental vermenigvuldigt men met het aantal weken ineen maand,(duamet4of». De uitkomst hiervan is het aantal zegels wat uitgegeven had moeten zijn. Teneinde nu het percentage uitgegeven zegels te vinden, gaat men het effectief aa-n-tal uitgegeven zegels 100 keer grooter nemen, (twee nullen achter zetten), eu deelt hierop het aantal wat had moeten zijn uitgegeven.

Bij den zegelverkoop. Zooals wij gewoon zijn, plaatsen wij ook nu weer, na het derde kwartaal, het overzicht van de zegelbetaling inde laatstverloopen 9 maanden. Tt>t bijzondere opmerkingen geeft dit overzicht geen aanleiding. Van de 89 afdeelingen zijn er 12 die het goede percentage (95 pCt.) niét hebben gehaald, hoewel het bij 5 afdeelingen maar heel weinig scheelt. De andere 7 afdeelingen en vooral Groningen moeten toch eens goed nagaan hoe het komt, dat zij niet aan het vereischte percentage kunnen komen. De slechte zegelverkoop schijnt daar cronisch. Tevens geven wij hier weder, evenals drie maanden geleden, de cijfers van den geraamden zegelverkoop en de effectieve ontvangsten. Van 1 Januari tot 30 September 1925: Geraamde zegelverkoop : 754-650 zegels.

Effectief verkocht: 782.615 zegels. Meer: 27.965 zegels. Ger. contributie-ontvangst f 547.121.25. Effectief ontvangen contr. f 569.168.30. Meer : f 22.047.05. Geraamde waarde per zegel: 72.5 cent. Effectieve waarde: 72.73 ct. Meer: 0.23 ct. J. G. S. ra – TROUW AAN DEN BOND! SOLIDARITEIT! IJVERIGE PROPAGANDA! WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT, DOET ZIJN PLICHT. i«1- ■ ■■

ADVERTENTIEN. Zeep- en Parfumeriefabriek „HET LAMPJE”, Diemen—Amsterdam – Tel. 50672. , KAmEvlAOïtEi« Opgericht ten diens'e der Tuberculose- w bestrijdino. Nogmaals wordt m het belang der J a' leden gewezen op het bestaan van het Wie hielpen wij reeds? |||J |g» |s[ HÜ O O«Ü Conservatief en Bolsjewiek, „VOORZORG VOORKOMT ZORG’1 Protestant en Katholiek, ” Orthodox en Atheïst, voor leden aangesloten bij de Afd. Rotterdam Zionist en Agoedist, van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond. Liberaal en Radikaal, Zij die nog geen 45 jaar oud en lichamelijk ledereen, ja allemaal! gezond zijn geve zich spoedig op. Meisjes, Jochies. Vrouw en Man €s©eïSr-ib«Sle 15 cent p. week. Want, wij helpen waar het kan! Secretariaat; Vindt gij dat een mooi idee ? CL BOS, Dirk Smitstraat 49 A. Ja? Vooruit dan, helpt dan mee! Gebmikt„ZOWRESTRAALZEEP” ■ AFDEETLUra Ml HM®. PRO PAGAIDA-FEE BTA¥»I B op 26 NOVEMBER I©S5, ’savonds acht uur, in het Gebouw „MUSICA”, Delftschelaan. Spreker: I®. DASS, ISomisvoorzltter. Medewerking van het Muziek-Ensemble ,KUNST EN STRIJD’, den Heer F. BUNNING, declamatie en den Heer H. PRINS, zang. Entrée 10 cent. Entree lO cent. Kaarten verkrijgbaar op het kantoor Prinsegracht 135 en bij den bode. HET BESTUUR. Afdesling Rotterdam. Me Feestvergadering OF Zaterdag 28 November 1925, ’s av. 8 uur in 5t GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN – SCHIEDAMSCHE SINGEL ——— door ’fi bondsbesluur in verband met dera gevoerden strifd en d© gjf*€ioS© toe» name liet ledental. Medewerking van Muziek, Zang, Declamatie, Dans. Onthulling van de nieuwe Vlag. O. V. (8. KOIJWEM, Bondssacratarls. l5 cents ‘‘Wê Kaarten verkrijgbaar aan *4 kantoor: MAURiTSSTRAAT 5b en bij de onderstaande adressen: SPARREBOOM, Zwijndrechtschestraat 104. v.d. HOEVEN, Oranjeboomstraat 94 a. LEYSER, Schaepmanstraat 9 a. SCHUURS, Spanjaardstraat 104 a. HOLTROP, ' Papegaaistraat 10 c. REINKING, 26 Reserveboezemstraat 19 6x b. VERKUYL, Beverstraat 42 b. GOEDEE, Eben Haëzerstraat 61 a. BARENDS, Heer Daniëlstraat 66. DEN BOER, V. Speykstraat 108 b. HOOGENDOORN, Bajonetstraat 62 b. SNELLEMAN, Rozengaarde 30, ERKELENS, v.d. Werfstraat 61 a. v. PUTTEN. Snoekstraat 31 b. REISS Kerveelstraat 20. KOESTERING, Zaagmolenstraat 821. v. SON, Boogjes 52- HET BESTUUR. Jtotatiedrok „Vooruitgan*”. keuarsaraout WB. dun.

Sluiten