Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen wij echter voor instandhouding en 1 begunstiging der vrijheid inde Amerikaan- 1 sche Tanden strijden.” Hier wordt nu wezenlijk niets anders verklaard dan wat alle vakorganisaties van meet af als iets vanzelfsprekend beschouwd hebben. Zoo zal b.v. de Sovjet-Russische Vakvereen.-Centrale het Russische rijk als haar operatieveld beschouwen en natuurlijk er tegenop komen wanneer een buitenlandsche vakcentrale in Rusland plaatselijke afdeelingen zou stichten. Met hetzelfde recht handelt de Amerikaansche Vakcentrale. De resolutie richt zich woordelijk wel naar de Moskousche internationale. Het is echter niet te ontkennen dat er ook Engelsche vakbonden één er van is bekend zijn, welke tegenwoordig nog plaatselijke afdeelingen hebben binnen het terrein dat onder beheer van het Amerikaansche Vakverbond staat. Het is te verklaren dat de verhouding tusschen leden vaneen Engelsche en een Amerikaansche vakorganisatie op het beperkte terrein vaneen werkplaats nu niet altijd vriendschappelijk is. Wie dergelijke dingen heeft beleefd, behoeft nu niet nader uiteengezet te worden dat zulke toestanden tot ondragelijke wrijverijen moeten leiden, welke alleen voorkomen kunnen worden als de methode gevolgd wordt welke wij sinds jaren toepassen, h.l. dat de bonden bij landverhuizing van leden, ée betreffende leden van elkaar met volle rechten en aanspraken overnemen, ★ ★ ★ Wat er met ingrijpende maatregelen tot voorkoming van ongevallen bereikt kan worden, toont een in ~Iron Age” gepubliceerd verslag over de „Amerik. Rolling Millcomp.”, een staalonderneming, welke verschillende werken omvat. Deze onderneming heeft een eigen veiligheidsorganisatie geïnstalleerd. In elk werk is een raadgever ter voorkoming van ongevallen vast aangesteld; buitendien worden commissies gevormd, welke de opvolging der verordeningen tot voorkoming van ongevallen controleeren en nieuwe maatregelen ontwerpen. De ploegbazen en hun superieuren worden voor ongevallen der bij hun ressorteerende arbeiders verantwoordelijk gesteld en daardoor genoopt over de toepassing en het behoud der veiligheidsverordeningen te waken. De arbeiders worden vóór hun intrede inde onderneming nauwkeurig onderzocht en alleen geplaatst als zij volkomen gezond en voor het betreffende werk geschikt zijn. Er is b.v. op gemerkt, dat zeer vele ongevallen bij hijschkranen gebeuren, die eraan te wijten zijn dat de bedienende arbeider of slecht van gezicht is, óf niet geleidelijk en voorzichtig genoeg warkt. Om deze reden worden in deze onderneming voor bediening van kranen geen jonge arbeiders genomen en bovendien alleen zulke, welke geen gezichtsfout bezitten. Bij bepaalde werken moeten de arbeiders bepaalde veiligheidspakken. aantrekken, veiligheidsbrillen, arm- en handgewrichtsbeschermers dragen. Door vlugschriften, welke de commissies tot voorkoming van ongevallen publiceeren, door de controle der commissies, door de ploegbazen en in het oog loopende plakkaten worden de arbeiders voortdurend gewezen op veiligheidsmaatregelen. Bijzondere zorgvuldigheid werd er aangewend om nieuw geplaatste arbeiders in hun werkzaamheden in te leiden, ze met de gevaren en hun voorkoming nauwkeurig bekend te maken. Er zijn cursussen ingesteld, waar arbeiders geleerd wordt bij ongevallen de eerste hulp te verleenen. Door zulke instellingen en voorzorgsmaatregelen is het gelukt het aantal arbeidsongevallen zoö te verminderen, dat nog slechts 10.5 ongeval'op een millioen werkuren komt, terwijl inde staalindustrie dit ongevallencijfer gemiddeld 38.3 bedraagt. Het gevoel der veiligheid maakt veel intensiever werken mogeliik, waardoor de arbeidsprestatie zich sinds de invoering van dezen bedrijfsveiligheidsdienst belangrijk verhoogd heeft. A. J. Algemeen Nieuws Aan allen. Den Heer E. KUPERS, Amstel 224, Amsterdam. .W.M., Het was mij een waar genoegen te luisteren naar Uw radio-rede. Het was ineen woning, waar maar zeer zelden het socialistisch woord gehoord wordt. Toch vonden ze de rede prachtig en waar! Nogmaals dank voor het genotene. Met groeten, (volgt onderteekening) Kijkt kameraden, van dergelijke berichten kwamen er, nadat Kupers’ Zaterdag 21 November j.l. voor de Vereeniging van Arbeiders Radio-Amateurs had gesproken, bij ons N. V. V. tientallen in. En dit uit alle streken van ons land.

Behoeft er klaarder bewijs geleverd te worden, dat onze V. A. R. A. een propagandamiddel bij uitnemendheid is! Door de geheimzinnige machinerie in Hilversum’s schoone dreven uitgezonden, kringt het socialistisch woord, het woord van den modernen vakvereenigingsman, door den aether en overal waar maar menschen, naar Hilversum luisterend, bij een radio-apparaat nederzitten, wordt dit woord gehoord. Wie zal vertellen hoevelen, die er om duizend en een reden nooit toe kwamen naar onze vergaderingen te gaan, onze bladen te lezen, nu per radio kennis nemen van wat onze beweging bezielt en drijft. Vrienden, de V.A.R.A. doet een mooi, een heel mooi werk. Maar, zooals het met alles gaat, dit werk kost geld. De" V.A.R.A. nu heeft momenteel ruim 700 leden. U meent, dat deze ruim 700 leden bezitters zijn van radio-apparaten ? Geen kwestie van! Zeker meer dan de helft bezit geen apparaat, doch is direct lid geworden van de V.A.R.A., omdat zij gevoelden met hun contributie (de contributie bedraagt minimaal f 1.— per geheel jaar) het mooie, propagandistische doel van de V.A.R.A. te kunnen steunen en omdat de V.A.R.A. hen spoedig helpen zal een eigen toestel te bekomen. . Onderscheidene bestuurdersbonden tre" fen reeds maatregelen om inde gebouwen, waar de moderne vakbeweging geregeld vergadert, een radio-installatie te laten aanbrengen. Dat beteekent, dat straks honderden en honderden naar ons propagandistisch woord zullen kunnen luisteren, ook zullen genieten van het beste, dat op kunstgebied te geven valt. Maakt gij kameraden uit de moderne vakbeweging en uit de socialistische partij nu het voortdurend uitzenden van ons woord en lied mogelijk, door U voor zoover U dat financieel mogelijk is allemaal en onmiddellijk als lid van de V.A.R.A. op te geven aan den secretaris Zwertbroek, Keizersgracht 380, Amsterdam. En dan je gulden contributie per girc of postwissel zenden aan J. W. Lebon, Mesdagstraat 8, Amsterdam, postrekening i2og6. . ’t Mag ook meer zijn dan een gulden. Laat deze stem nu eens niet de traditioneele stem vaneen roepende inde woestijn zijn. Het Troelstra-oord en de A. J. C. (C. v.d. L.) Mogen wij even aandacht voor het volgende ? U weet, dat het N. V. V. op den dag, dat wij onzen voorvechter Troelstra huldigden, aan Troelstra de verheugende mededeeling konden doen, dat door en uit de moderne vakbeweging een som geld was bijeen gebracht, welke som geld den grondslag vormde voor een nog verder bijeen te brengen kapitaal, waarmede een rust- en studie-oord zou worden gesticht. Dit rust- en studie-oord, hetwelk mettertijd zijn deuren voor arbeiders-mannen en -vrouwen wijd zal gaan openen, zal z ij n naam, Troelstra’s naam, dragen. Zoo heeft het N. V. V. het beloofd en het opklaterend applaus gaf het bewijs hoezeer hier naar het hart van de honderden aanwezige mannen en vrouwen gehandeld was. De aanbieding van het planwas het begin. Direct na de aanbieding echter trokken jongens en meisjes van de A. J. C. er op uit met kaarten, waarop het Troelstra-oord was af geheeld. Deze jongens en meisjes deden dat op verzoek van het N. V. V.-bestuur en hadden opdracht de kaarten aan iedereen aan te bieden en te trachten ze te slijten voor den civielen prijs van één kwartje. En al dadelijk was er een enkele, die het duur vond. Die enkele snapte niet, dat het er ons niet om te doen was, hem voor een kwartje aan waarde te leveren. Wij willen heelemaal niets leveren, enkel maar kwartjes verzamelen voor het Troelstra-oord en voor elk kwartje werd dan als sierlijke kwitantie de kaart met de afbeelding van het Troelstra-oord geschonken. Zóó lag de situatie. Na den dag, waarop wij Troelstra huldigden, kameraden, zijn onze A. J. C.-ers er in dorp en stad op uitgegaan en hebben links en rechts onze kwitanties gepresenteerd. En nu komt de mededeeling, dat er heel wat grooteren zijn, die die A. J. C.-ers lastig vinden, die zeggen: ~Wat heb je nu weer voor gezanik”, en die denken, dat de A. J. C. ten bate van de A. J. C. kaarten verkoopt, die dan schandelijk duur worden genoemd. En daarom is het, dat wij hier even vertellen, dat onze wakkere A. J. C.-ers niet zeuren met te dure kaarten ten bate van de A, J. C-, doch, dat ze enkel en alleen maai U, kameraden van het N. V. V., inde gelegenheid stellen, op een gemakkelijke wijze ervan te getuigen, dat giji ook, en

! gaarne, een steentje bijdraagt voor het | oord, dat straks, als een monument van groote, cultureele waarde, aan Troelstra zal worden gewijd. En nu wordt er dus niet meer gemopperd over lastige A. J. C.-ers, maar ruilen we j ons kwartje voor de kaart en danken we die I wakkere meisjes en jongens, omdat zij: zoo vriendelijk en behulpzaam willen zijn, hun medewerking te verleenen aan het bijeenbrengen van het geld voor het Troelstraoord. Afgesproken ? Economische en Financieele Berichten. DUSTSCHLAND. De Duitsche ijzermarkt. Volgens een mededeeling van de Vereeniging van Duitsche ijzer- en staalindustrieelen heeft de achteruitgang inde productie van ijzer- en staal, als gevolg van den slechten toestand op de ijzermarkt, in October verderen voortgang gemaakt. Inde eerste tien maanden van dit jaar zijn inde Duitsche walsfabrieken 8,853.000 ton staal geproduceerd tegen 10.540.645 ton in de overeenkomstige periode van 1924. De productie is van 76 pCt. der vredesproductie in Maart j.l. tot 56 pCt. in October jl. gedaald. Van dein Duitschland aanwezige 211 hoogovens waren er in October slechts 98 of 44 pCt. in bedrijf. Inden loop van deze maand zijn echter nog meer hoogovens gedoofd en toont ook de Duitsche staalproductie een verdere daling. De nog in bedrijf zijnde hoogovens werken slechts met 50 pCt. van haar productiecapaciteit. Getracht is dooreen prijsverlaging voor ruwijzer tot koopen aan te moedigen, dodh zonder succes. Duitsche Staalindustrie. Het Duitsche ruwstaal-kartel heeft, _ zooals verwacht werd, in zijn laatste vergadering besloten de productiebeperking met 35 pCt. ook in December te handhaven. Het Duitsche plaatijzersyndicaat, De Deutsch-Luxemburgische Bergbau- und Hütten A. G., afdeeling Brandenburg-Havel en de Linke-Hofmann-Lauchhammer _te Berlijn zijn thans tot het plaatijzersyndicaat toegetreden. Dientengevolge zijn thans alle fabrieken, die binnen het Duitsche tolgebied zijn gelegen, lid van dit syndicaat. De Duitsche ruw-ijzertrust. Naar het „Beriiner Tageblatt’ van goed ingeliChte zijde verneemt, is inde gehouden besprekingen der bij de montaantrust betrokken ondernemingen een voorstel geformuleerd, dat aan de organen der verschillende maatschappijen ter beslissing zal worden voorgelegd. De voornaamste moeilijkheid voor de tenuitvoerlegging is thans nog de belastingkwestie. Het schijnt alsof de interne organisatiekwestie thans principieel zijn opgelost en dat met name de belastingkwestie zoover is gevorderd, dat het voorleggen vaneen geformuleerd voorstel aan de verschillende maatschappijen mogelijk is. Over de belastingkwestie wordt echter thans nog verder onderhandeld. * * * ENGELAND. De Engeische blikindustrie. Blijkens een bericht uit Londen is de „pool” ‘) der Engeische blikindustrie, wannaar reeds lang gestreefd was, thans tot stand gekomen. Zij zal in het begin van dit jaar in werking treden. V FRANKRIJK. De Fransche metaalindustrie. Volgens het blad „l’Usine” zouden de onderhandelingen aangaande de vorming vaneen internationaal kartel inde metaal-nijverheid in een actief stadium zijn gekomen. Het contact met de buitenlandsche industrie is weer hersteld en de besprekingen nemen een gunstige wending. * ♦ * POLEN. Poolsche IJzerindustrie. Volgens een bericht uit Warschau zal het Opper-Silezische IJzersyndicaat binnenkort zijn belangensfeer over geheel Polen hebben uitgestrefct. Van de totale verkoopen zullen 60 pCt. mogen worden verricht door de ondernemingen in Opper-Silezië en 40 pCt. door die in het overige Polen, waaronder begrepen de Hutta Bankowa. * * * NEDERLAND. Autogene metaalbewerking. In Januari 1926 zal aan de 4e Ambachtsschool aan den Baarsjes Weg te Amsterdam weder een cursus voor volwassenen worden gehouden in autogene-metaalbewerking. De toenemende autogene metaalbewerking vraagt dringend vermeerdering van het aantal geschoolde krachten. In deze behoefte hoopt men door het geven van genoemde cursussen te kunnen voorzien. Men kan zich thans aan de school aanmelden. Een roestvrij staal. Dr. W. H. Hadfield, directeur vaneen onderzoeks-laboratorium te Sheffield heeft bekend gemaakt dat thans een roestvrij staal aan de markt is dat in zijn eigenschappen geheel afwijkt van het chroomstaal en dat zoowel in kouden als in warmen toestand kan worden bewerkt. Het is volkomen resistent tegen de inwerking van zeewater, salpeterzuur en plantenzuren. 1) Vereeniging van handelaars met het doel prijzen op te drijven. ■

DENEMARKEN. De Deensche scheepsbouwindustrie. De „Nw. Rott. Courant” meldt: Ten einde een bevestiging te verkrijgen van mededeelingen, welke de directeur der Kopenhaagsohe Drijvende Dok- en Scheepsbouw Mij. onlangs heeft gedaan, n.l. dat de Deensche scheepsbouwindustrie tegenwoordig slechts haar oude orders afwerkt en dat de scheepsbouwbedrijven langzamerhand tot stilstand zullen worden gedoemd wegens het feit, dat er geen nieuwe orders meer binnenkomen, heeft een correspondent van Keuter een onderhoud gezocht met den heer A. P. Moller, de eigenaar van de Odense Staalskibsvaerft. De lieer Moller verklaarde, dat het juist is, dat de opmerkelijke bedrijvigheid, welke heeft geheerscht en in zeker opzicht nog heerscht op de Deensche scheepswerven, voortspruit uit de oude bestellingen die langzamerhand afgewerkt worden. „Voor zoovel- ik kan oordeelen”, zeide de heer Moller, „zullen deze bestellingen tegen de helft van het volgende jaar geheel uitgeput zijn. Doch reeds eerder zal er in verschillende branches gebrek aan werk zijn, tenzij er natuurlijk nieuwe bestellingen worden verkregen. Dit laatste nu is juist zeer moeilijk, gedeeltelijk in verband met den toestand van den handel over het algemeen, doch voor een groot deel wegens de houding van den Deenschen wisselkoers. De Deensche wisselkoers is snel en belangrijk gestegen en het is nutteloos te trachten te betwisten, dat de toestanden in het land zich nog niet voldoende aan de veranderde omstandigheden hebben aangepast. De groothandelsprijzen zijn weliswaar overeenkomstig de stijêing van den wisselkoers gedaald, doch de kleinandelsprijzen bewegen zich slechts langzaam ineen dalende richting en de loonen zijn tot dusverre nog niet verlaagd. De natuurlijke druk daarvan wordt nog verhoogd door de verschillende sociale wetten en de tegenwoordige regeering, die socialistisch is, aarzelt den toestand onder de oogen te zien en te erkennen, dat er slechts één middel is, om het wiel gaande te houden, n.l. een verlaging van de productiekosten, die uitsluitend kan worden verkregen door een vrijwillige verlaging van de loonen tot de toestand weer in evenwicht is. Tenzij dit geschiedt, is het waarschijnlijk, dat de Deensche scheepswerven en machinefabrieken min of i meer zonder werk zullen komen. „Doch ik ben ervan overtuigd”, zegt de heer Moller, „dat reeds lang tevoren vrijwillig zal worden toegestemd in maatregelen tot aanzienlijke beperking van de productiekosten. De Deensche scheepsbouwers en machinefabrikanten geven de hoop niet op en zijn voornemens krachtige pogingen te doen, om de mogelijkheid tot concurreeren en de klanten te behouden”.” Rectificatie. In het in ons blad van 21 November 1.1. nr. 47 gepubliceerde overzicht „Percentage Zegel-uitgifte” gedurende het ie, 2e en 3e kwartaal 1925, is een abuisje gemaakt bij het uitrekenen van het totaal-percentage (laatste kolom), bij de afd. Krimpen a. d. IJssel. Men gelieve 99 te willen lezen inplaats van 91. 1 ♦ ♦ : Gelezen bladen ♦ van ons vakbiad mogen niet worden ♦ ♦ weggeworpen, doch behooren aan onge- * ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- | ♦ geven te worden. ♦ ♦ ❖ ADVERTENÏIEN. lOco Stofzuiger. | Prima fabricaat met enorme zuig- 0 kracht. Compleet met alle onderdeelen g g met Ijaar garantie. | Winkelprijs flO5. Coöperatie- I prijs i 90. I (Alleen voor leden van den Bond.) I| B Ook op afbetaling. Gratis demonstratie door G. STEE- h I MAN, (lid van den Bond), Hoofdweg B H 279, Amsterdam. Zeep- en Parfumeriefabnek „HET LAMPJE”, Diemen—Amsterdam – Tel. 50672. Opgericht ten dienste der Tuberculosebestrijding. Wie hielpen wij reeds? Conservatief en Bolsjewiek, Protestant en Katholiek, Orthodox en Atheïst, Zionist en Agoedist, Liberaal en Radikaal, ledereen, ja allemaal I Meisjes, Jochies, Vrouw en Man, Want, wij helpen waar het kan! Vindt gij dat een mooi idee? Ja? Vooruit dan, helpt dan meel Gebruikt „ZOHNiESTHAALZEEP” Merk: „HET LAMPJE”. Rotatiedruk „Vooruitzaag”.. Kcisersgraokt £73. A/dam*

Sluiten