is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 33, 1926, no 13, 27-03-1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij verzochten onzen vriend N. L. den inzender van antwoord te dienen, waaraan deze voldeed. Wij laten zijn antwoord hieronder volgen : Het door H. K. beschreven geval komt helaas meer voor. Men zou hel onder kunnen brengen inde rubriek „Malle gevallen”. Een dergelijke duistere geschiedenis is ergerlijk voor ieder, die de waarde der sociale verzekering erkent. Wanneer H. K. te Amsterdam zou zijn gevestigd, zou ik hem wellicht volledige opheldering over zijn geval kunnen geven. Zijn zaak ressorteert onder den R. v. A. te Rotterdam en zoover gaat mijn bevoegdheid niet. Voor een verder onderzoek zijnerzijds zal ik straks nog wel een weg aangeven, maar het lijkt mij van belang eerst eens nader uiteen te zetten, hoe dergelijke gevallen inden regel ontstaan. Het viel buiten het kader van mijn artikel om de premie-inning, zooals die thans plaats vindt, aan een beschouwing te onder-, werpen. In dien zin of de gekozen vorm wel een gelukkige is. De praktijk heeft m.i. het tegendeel wel bewezen en er zal naar een anderen vorm gezocht moeten worden, die meer inde richting van de collectieve verzekering gaat. Maar voorloopig zijn w ij zoover nog niet, ondanks dat de huidige manier tot allerlei verwikkelingen en moeilijkheden aanleiding geeft, omdat voor het

tijdig inzenden der rentekaarten dikwijls j onderlinge afspraken gemaakt worden. Ik wil even den vinger leggen op een I zinsnede uit het stukje van H. K., waar hij mij laat zeggen dat ~een goede uitvoering van de I. W. dan pas mogelijk is, als de verzekerde zelf daaraan medewerkt”. Zoo is het niet precies; ik schreef: „Een goede uitvoering der Invaliditeitswet is voor een deel afhankelijk van de medewerking, die de verzekerden er zelf aan moeten geven.” Nu is in het algemeen de opvatting van H. K. wel juist, want het meerendeel der verzekerden moet voor de opzending zorgdragen, wil ten minste de rentekaart den R. v. A. bereiken. Maar er zijn verschillende groote ondernemingen, die zich ook met de opzending belasten, wat somtijds minder moeite en last geeft, dan afhankelijk te zijn van de verzekerden. In overleg met den R. v. A. kan zoo’n onderneming de nieuwe rentekaarten rechtstreeks toegezonden krijgen. Nu ligt het voor de hand, dat een personeel van dergelijke, in onderling overleg tot stand gekomen, maatregelen, kennis moet dragen. Meent nu een werkgever dat voor het vervolg de fabrieksadministratie zich niet meer met de opzending moet belasten, dan zal dit toch officieel aan hel personeel bekend gemaakt moeten worden. Geschiedt dit op een wijze, zooals H. K.

Overzicht van den toestand inden Bond op 1 l92® 1 ëi |i x iilli ®c s | i I 1= !:• + I2 Is 38 “I Sf = AFDEELINGEN. _ S _-g en f g «_5 ® £ =5 -3 a, = Sa s£ __ 24 ££ * 5- s~ . s* °* IJ g 0 <o. <a. •<!'*•<'" Q _... g__ 1 ___________________—b-1 Alten a/d Rijn 30 29 j+ 13 31 2 113 12 2 Alkmaar . . 31 75 !+ 6 -5 – | 289 – 3 Almelo 13 20 I- 1- -1 69 5 4 Amersfoort 65 61 + 41 1 1 ■ lo 5 An.ster.tam 3518 3503 +45 49 47 24 457 loobs 745 6 Apeldoorn 191 194-3 fa fa 2 » 724 *9 7 Arnhem 163 463 18 18 7 67 8 Assen 1414 – – – -1 56 – 9 Baarn 42 42 – 7 103 9 19 Bergen op Zoom ! 15 13 + 2- – – – 54 4 II Be ver va-ijk 3333 I – – -3 129 8 12 Bon,o 18 16+2 1 1 l ~ 60 6 13 Breda 131 188 —57 2 fa 1 J 503 9 14 Bussnm 24 25 -1 – – -4 81 16 15 Canelle op d'lJssel 115 116 111 j? j? 16 Calembor* 7070 – – – -5 259 22 ,7 r>.,ift 471 471 28 29 6 37 1737 6b 18 Delfzijl 35 38 3 1 145 IS Deventer !!! ! . ! 458 459 -1 25 27 8 32 17U3 112 M Die. en 51 5o + 1 21 _ 5 192 19 21 Uoesbunr 5 B—3 – j ii 99 Doe tii ic hem 86 81 + 515 111 4 9- 18 23 Dordrecht ........... 13*3 1330 17 19 225 200 1841 oBfa , 24 Ede 1111 ! – ~ ~ ~ 2 “ “ j 25 Eindhoven *9 j +l9 ü * 96 Eiikhuize.i 38 37 j+ 1 10 10 21 139 8 27 Enschedé. .. . 226 223 + 3 23 80 1 2 889 19 26 Goor 18 18 i – – – -1 W 8 vy Gorinchem 93 98 !- 5- – – 6 302 40 -U Gouda 96 y 6 8 9 212 dol 4 al Go ml rrak 26 26 – – 2 .94 4 32 Groningen 18» lh6 1 1 1 212 <ll 4i 33 Gruuw 14 j 13 + 1 9 2 34 Haatr, den IC2O I 1«96 +94 63 6b lo 179 5964 319 35 Haarlem 684 | 681 +3 12 13 3 40 20ö3 74 36 Hanlinxveld 37 | 37 6 6 – ° 37 Har. in-en 28 28 – » 93 16 o» i Hendrik ido Amhaclit 52 ! 51 + 1 <» 172 32 39 Hen ael o sül : 555 + 6 10 10 3 3 2161 31 40 ’b Hertoifenbosch i e7 37 – o 1 . ’ , 41 Hilversum 166 { 170 _ 43 31 19 599 48 42 Booiezaud-JSapneiiieer ]OJ . 99 + 1 43 Hoon, .. . 59 1 59 – _ -1 « ** 40 44 Kinderdijk 100 104 4 1- 45 Krimpen a/d Lek <8 <ö _ _ 5 282 93 46 Krimpen a/d IJssel 95 92 + 32 1 6 o 47 Krommenie-Woimervi-er .... 31 i 33 34 4 – 48 Leeuwarden 131 | 132 -1 2 * 3 10 Öoo 30 49 Leiden 491 j 459 +32 1515 2 81 l<fao 91 50 Lekkerkerk 65 I 66 1 1 900 9 01 Lemmer 29 | 22 – – – -2 85 4 59 Maassiuis 50 j 30 -1 -4 11. fa 53 Maastricht 2727 – – – – d 4004 54 Meppei 17 16—1 . 53 Middei hurg; 155 147+8 fa 6 » 5b- 32 56 N. Lekke,land v4 34 -1 l J 57 Nijmegen 231 239 – 8 9 10 – 5b 857 9o 5» Oude Pekeia 28 97+1 1 1 1 i 168 4 59 Oudewater U il 1 1 tij Papendrecht 88 ; 89 1 1 114 fal Penis 32 ! 32 _ _ – – l 129 4 69 Ridderkerk • 139: U – 5 – -1 10 493 50 63 Roiteniam 5716 , 6621 +125 152 149 21 540 2114b 818 04 bchieoam 1325,1330 5 28 2b 1 14b 5117 Ife» 65 Schoonhoven 44 i 46 2- – -4 160 9 66 Slied reent 82 83 _ 1- – – 9 314 18 67 Sneek 45 45 – – 8 174 8 68 Souburg- 33 i 33 1 1 o 69 Stadskanaal 36 3» 2 ~ 8 • 9 70 Tiel 276 276 _ 55 2 29 1048 53 71 Tilburg 34 33 + 1 1 1 4 1-3 J) 73 Utrecht! !!!!!!!’!!!! 13H 1243 lj+B 35 32 6 206 127 74 Vaassen 96 24 +9 44 1 75 Veendain . 70 71 1 ~~ ? ~ 49 76 Velp 75 76 -1 34 1 o 283 14 77 Vlaardingen 210 214 4- – 9 834 31 78 Vlissingen 229 230 13 3 20 8 43 79 Voorburg 36 56 2 2 -1 7 80 ’ Waiïeuiugen 31 31 2 -< 1 * ~ 81 Weesp . 161 161 18 18 1 9 .628 9 82 Westerbroek ~ . . 30—3 1 j 1 83 Winschoten. . . 95 99 4- -1 f 24 84 IJlst 15 16 _ 4 57 _ 85 Umuiden 137 138 -1 6 3- 6 534 – 86 IJasalraonde 108 111 -3 34 – 8 389 31 87 Zaandam 175 171 + 41 -4 12 602 13 88 Zaandijk 19 39 35 1 464 4 89 Zaltboinmel 32 32 1 o 90 Zeist 35 35 _ 1 1- 6 134 6 91 Zuipheu 65 63 + 2 23 1 4 224 6 99 Zwolle 109 109 1 1 46 387 4o 93 Verspreide Leden 101 97 j + 4 Totaal [23889 236481 +241 620 628 134 2447 I I Vau ue aidcelingeu Arnhem en Ede is ’t vorige ledental «angeheuden wegen» te late inzending, i

j meedeelt, dan ontstaat er verwarring en , kunnen de moeilijkheden beginnen. ! Bezien wij nu het onderhavige geval wat nader. Onze vriend wist dat zijn kaart vol was en ging met het renteboekje naar het i = heT Xi° m‘ p d inVIÜi;l<U wn n rnm”Tl'1 ' d ■■ , 'u • toen met meteen zijn kaart opvroeg Ht wist .da: de kaart: vol ging met het boekje naar het bureau van den R v A zonderm hel: bezit te z jr, zijn rente• • * ' , . ■ tj. Ad , kaart onderzoek inge-teld bij den werkgever en uit het aan hem £?ezonden briefj‘e leid ik af dat de kaart onvolledig geplakt was, slechts voor f 7 en de rest ■ „a„„rnrA \.7nrAt nagevorderd wordt. En navorderingen duren wel eens lang. Ik kan mij voorstellen dat H. K. over een dergelijken gang van zaken niet erg gesticht is. Hij moet eens informeeren bij & h/t ons ?Xif dfif R.T of het ~ , * r. ~ ... z J R j Arbeid kunnen zich bii de hun {aak doen bi;sfaan door ■ -f r Amsterdam worden iaar• Diaatse];jke vak-J Pnm missa rissen voorgedragen Worden de schakel tusschen Raad Arbeid en verzekerden Wanneer commissaris y. a. bespreekt, kan deze de | zaak aanhangig maken en naar ik hoop tot 1 een ffoed einde brftn£ren- N. L. V Rotterdam, 14 Maart 1926. Aan de Redactie „De Metaalbewerker”, Amsterdam. Geachte medestrijder! . Hiermede verzoek ik U vriendelijk onderstaand bericht in ons vakblad van a.seVrijdag te plaatsen. Bij voorbaat mijn dank. Naar aanleiding der uitlatingen van onzen vriend Van Meenen op de j.l. gehouden bondsraadsvergadermg het volgende: Van Meenen heeft bij de rondvraag twee mededeelmgen gedaan, welke in strijd waren met de werkelijkheid. Hoewel wij allen Van Meenen voor ernstig houden, geloof ik dat hij de zaak, waarom het hier gaat, met ernstig doorzien heeft. Van Meenen dankt het hoofdbestuur voor den steun aan de slachtoffers te Rotterdam uitgekeerd (accoord), die nu meest aan het werk zijn (onjuist). De bondsraadsvergadermg werd gehouden 7 Februari j.l. Op dien datum waren van de 19 k 20 slachtoffers er 8 a 9 aan het werk. Men moet dan nog met vragen hoe deze menschen werkten. Is dat een getal om er zoo licht overheen te loopen ? Ik had verwacht, dat ons afdelingsbestuur, inde bondsraadsvergadering aanwezig, op de onjuistheden van deze mededeelmg hadden gewezen. Daar had laaren wijn geschonken moeten worden over de tegenwerking die deze slachtoffers ondervinden bij het werk zoeken. _ Ten tweede zegt Van Meenen: bij het laatste conflict is met geeischt. geen tancune, omdat men kon verwachten dat daar toch niets van terecht zou komen. Ik zou aan Van Meenen willen vragen: ben je het conflict zoo gauw vergeten, dat je nu al met meer weet wat er besloten is O,D«d. eisch: geen »ncu„e. losgalalen moest worden, ligt, zooals Danz terecht opmerkt, aan machtsverhoudingen maar gezien het eigenaardige verloop dezer sta yng moest de eisch: geen rancune, worden losgelaten. Maar gesteld is hij. Ik meen door' deze punten even naar voren te brengen, voldoende aangetoond te hebben> dat inde bondsraadsvergadermg de zaken niet behoorlijk, zooals zij in wer-

kelijkheid zijn, behandeld worden. Daar dient voor gewaakt! Met dank voor plaatsing, Met bondsgroeten, D. J._ KLUMPERMAN. Wij zonden dit stuk aan v. Meenen ter beantwoording en diens antwoord laten we hieronder volgen. Het is goed dat onzerzijds VGOraf dit d wor|t. Van Meenen Jheeft die zaak bij dp rondvraag aangeSneden. Het is onze gevvoonte bij dit punt niet meer te discussieeren_ In afdeelingsvergaderingen doet men ö s , .. ,r , f* wd ,e,ei?s’ ™ar. b,J dd lading wordt m dat opzicht het lijntje strak gehouden, Die heele discussie over slachtofferschap begrijp ik niet goed nJ i ® • ... .£ex™kgevfr> b!J wl,en ™J m staking T’! J goed ook al is de eisch er PJ; se 'J§’e^°e§' > at we al en weer aan bet werk wlllen hebben. Het zou zoo moeten zijn> wp dgn eisch . allen weer aan bet wer vasthouden en opheffing van en str daarvan afhankelijk stellen, Als dat mogelijk zou zijn, wie zou dat dan met willen ? Laat men toch de realiteit nimmer uit bet verliezen. Overigens hebben we bet verslag de bedoeling van v; Meenen !aten uitkomen. Het is zoo, men kan niet bet gesprokene woord vooi w.oord precies weergeven. Zeker gaat dat niej aan bet slot vaneen langdurige vergadering- Hieronder nu V. Meenen’s antwoord en daarmee is de zaak dan uit; Klumperman komt in zijn schrijven op tegen mijn uitlating, als zouden de meeste slachtoffers op genoemden datum aan het werk zijn geweest. * , Bij nadere informatie bleek me dat er op 7 Februari nog een n-tal slachtoffers waren, waaruit dus blijkt, dat het woordje „meest” wel wat te veel is. Klumperman vergeet echter, dat ik het totaal aantal heb genomen, ook de buitenplaatsen en dan kom ik tot een aantal van 26 k 27, waarvan er toen werkten, dus de helft. Mij echter was vaneen zestal tneegedeeld, dat ze ook weer werkten, wat niet juist was, al waren er eenigen reeds aan het werk geweest. Mijn indruk was> dat er van de pl.m. 27 een 18- taj werkten, waardoor mijn gezegde dus zeer verklaarbaar is. Wat het tweede gedeelte betreft, zij opgemerkt, dat de beknoptheid van het verslag daaraan wel eenige schuld heeft. Door mij is gezegd, het niet goed te kun„en keuren, dat ‘in de allereerste eischen, die ons zijn voorgelegd, niet voorkwam: rancune. Inde besprekingen met ons gevoerd, is die eisch gesteld geworden en toegevoegd. Voor mij echter was de waarde ervan toen reeds nihil. Door mij ;s betoogd, dat deze eisch krampachtig moet WOrden vastgehouden, om ten slotte yan daf ))gesiachtoffer” af te komen en us cj{encje hij direct gesteld te worden door het bes^uur. Zoolang wij immers bbjk geven geen kans te zien wat van dien eisch {e maken> weten we wel wat de indruk op de werkgevers is! Mün opvatting daaromtrent kan KlumpermJan bPekend zijn. Ik hoop dat Klumperman gerust is gestejd ook waj betreft mijn geheugen. Het mjj echter gerust te weten, dat er over ons Jgewaakt wordt. Er diene echter rekening mee gehouden worden, dat een zoo noodwendig be- Als ik echter, om een Braatschen term tg bruiken> nog eens „een slip of the mond’> maak ik houd me aanbevolen. ■ A. A. v. M. TT u A r> Correspondentie. y. H. te H. en A. B. te H.—Volgende ■week. Afd. Capp. op d IJssel. Te laat. Ke

advertentien.

kamerüdew i Nogmaals wordt in het belang dei ieden gewezen op het bestaan van het ° ___ H VOORZORG VOORKOWST ZORG” * voor leden aangesloten bij de Afd. Rotterdam vaQ den Ned> Zij die nog geen 45 jaar oud en lichamelijk gezond zijn geven zich spoedig op. «sonMaill.tea~tp.w~*.

Metaalbewerkers! – Den Haag Kent jj aEen de yoordeelen als lid der organisatie bij aankoop van _ UW SCHOEISEL? ttw adres ;n DEN HAAG is, op ver-Uw aar®® 1 F toon van Uw bondsboekje pa pp VOOGD Weimarslraat'eo – Westeinde 195

BSEM HAA« BUITENGEWONE LEDENVERGADERING op DONDERDAG 1 APRIL a.s., ’s avonds 8 uur in zaa! 4 v h. Volksgebouw, Prinsegracht 7^ Spreker: O. VAN O*:» eOUVEBT, Bondssecrelans. Onderwerp: B „Hoe komen wij tot afsluiting vaneen collectief arbeidscontract m de metaalmdustre? ” verwachtBni dat lEDER ÜD op deze BELANGRIJKE VERGADERING AANWEZIG ZAL ZIJN. * 1 HET BESTUUR.*