Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

respectabel aantal loodgieters nam daaraan 'deel en wat meer zegt, ook vaste bezoekers. Dit laatste bewijst al, dat een en ander wordt gewaardeerd. Er doen zich tal van gevallen voor die voor bespreking vatbaar zijn. Behalve dat dit leidt tot meer algemeene bekendheid, is daardoor ook dikwijls het middel te vinden dat tot oplossing van grieven kan .leiden. Zoo kwam er onlangs een loodgieter namens een personeel vertellen, dat bij een zekeren werkgever minder uren werden gewerkt dan het normale aantal. Dit zou nog te vergeven zijn geweest, mits toch het normale aantal uren werd betaald. Doch hiervan was natuurlijk geen sprake. Het spreekt vanzelf, dat, zoodra dit geval aan het bestuur was gerapporteerd, een en ander gauw in orde was. Zoo kunnen er meer gevallen zijn, trouwens van allerlei aard alle zaken of gebeurtelijkheden die op onze conversatieavonden te berde kunnen worden gebracht. Over het tariefwerk wordt ook nogal geklaagd, Bij het uitwisselen van de gegevens bleek dat er zeer groote differenties bestaan. Onze leden zullen wel willen begrijpen dat sterkere organisatie noodig is alvorens aan alle misstanden een einde kan worden gemaakt. Elke loodgieter heeft er belang bij! Daarom allen aan het werk voor versterking van onze organisatie !l Hoe meer leden de Bond telt, hoe meer hij voor ons kan doen. Laat het werk niet aan enkelen over, doch helpt allen een handje mee! Geen overwinning zonder strijd! L. * * * Onze Haagsche demonstratie. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat onze Amsterdamsche metaalbewerkers zich op 19 September niet onbetuigd zullen laten, doch zich in grooten getale zullen opmaken om in Den Haag mede te demonstreeren tegen het militairisme en vóór den 8-urendag voor alle bedrijven, voor goed onderwijs, voor medezeggenschap en bedrijfsorganisatie. Het is ons bekend, dat op verschillende fabrieken reeds wordt gespaard om de kosten van dien dag te dekken. ■lntusschen heeft onze Amsterdamsche vakbeweging niet stilgezeten en zijn onderhandelingen gevoerd over het laten loopen van extra-treinen. . Dat is nu in orde. De kaartjes zijn er. Doch het is natuurlijk niet mogelijk van te voren te bepalen hoeveel deelnemers er precies zullen zijn. Daarom is het goed zich vroegtijdig van plaatsbewijzen te voorzien. Men voorkomt daarmede teleurstelling en grootere kosten. Laten onze leden, die wenschen deel te nemen, nu zoo spoedig mogelijk aan hun bode opgeven of (en) hoeveel kaartjes zij wenschen te ontvangen. Dan kunnen wij ze bestellen en ontvangt men ze thuis. Bestelt nu spoedig! v. Z. DORDRECHT. Eenige leden opperden het denkbeeld, inde a.s. vacantie gezamenlijk een dagje naar den Hoek van Holland ie gaan en bij voldoende deelname een regeling te treffen met de Spoorwegen om de reis zoo goedkoop mogelijk te krijgen. Het bestuur wil daaraan gaarne medewerken en verzoekt aan hen, die hieraan mede willen doen, zich zoo spoedig mogelijk op ons kantoor op te geven, v. H. HENGELO. Stork. Na het antwoord van den Metaalbond, gepubliceerd in ons blad van 12 Juni, ineen gecombineerde besturenvergadering besproken te hebben, is 15 Juni het volgende schrijven aan den Metaalbond gericht: Mijne Heeren, Uw antwoord d.d. 31/5 kwam in ons bezit. Het verbaasde ons dat u daarin een bespreking met ons afwijst, omdat u schijnbaar meent ons iets nieuws te hebben verteld door de mededeeling, dat de 5 pCt. toeslag voorloopige uitkeering r op het winstaandeel is. Dat was ons natuurlijk wel bekend. Het verandert echter niets aan het feit, dat met ingang van het nieuwe boekjaar, 1 Juli, de weekinkomsten van het personeel met 5, pCt. zullen dalen en dat in een tijd, waarin er niets ten gunste der werklieden, wèl ten gunste van het bedrijf is gewijzigd. Waarom is de Directie in Nov. '25 met deze voorloopige uitkeering begonnen? Toch zeker niet door de overweging, dat de weekinkomsten voldoende waren ? In dat geval immers, zouden wij niet weten welke de aanleiding voor de Directie zou moeten zijn geweest om, wat nog nimmer is geschied, voorschot te gaan geven op eerst een jaar later bekend te worden winstaandeel over het boekjaar 1925—'26, hetwelk zich destijds volgens het verslag over 1924—*25 nog niet eeng bijster best liet aanzien. De Directie had zich dan ook de belofte

kunnen besparen, niets terug te zullen erlangen voor het geval het verstrekte voorschot grooter zou blijken te zijn dan het winstaandeel. Naar onze meening heeft de Directie, om normale loonsverhooging, die geboden was, te ontgaan, dit middel geprefereerd, In elk geval, het personeel zag zijn loon met 5 pCt. aangevuld en de huishoudens zijn er op ingericht. Het gaat niet op thans weer terug te krabbelen. Wanneer de Directie zich beroept op het karakter van den toeslag, antwoorden wij dat de Directie dat zichzelve te verwijten heeft. Zij had in November '25 loonsverhooging dienen te geven ! Nu zij dat niet heeft gedaan, kan zij wel aan den toeslag een einde maken, maar niet zonder tegelijkertijd 5 pCt. loonsverhooging te verstrekken. Wij voelen dat als een zeker recht aan. Deze, door ons voorgestelde oplossing, zullen wij waardeeren, omdat daardoor tevens het winstaandeel weder tot zijn juiste beteekenis terugvalt. Na deze gemotiveerde verdediging van ons voorstel, verwachten wij dat ook uwe organisatie verder mede zal werken aan een ernstige afwikkeling dezer zaak en ons herhaald verzoek om een bespreking, wat wij bij deze doen, niet weder zal afwijzen. Een dergelijke houding kweekt onnoodig verbittering, niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van goede verhoudingen. Wij zien uw antwoord dus gaarne spoedig tegemoet. In afwachting, teekent Hoogachtend, Namens b.g. organisaties, (w.g.) D. W. v. HATTEM, Secretaris. Hierop was 26 Juni nog geen antwoord ontvangen, waarom op dien datum een herinnering is gezonden en zoo mogelijk per keerende post antwoord gevraagd. Bij het schrijven van dit stukje was het antwoord er nog niet. Intusschen zal in gecombineerde besturenvergadering de positie onder de oogen zijn gezien. Voor de aan te wenden middelen vragen wijde volle belangstelling en medewerking onzer leden. Tegen dat de 5 pCt. toeslag van het loon is afgetrokken, moet het personeel beter georganiseerd zijn en met een geest van optreden bezield! Verfrouwenslieden*stelsel. Wij zijn er in geslaagd bij Stork en Dikkers een flink aantal vertrouwenslieden gekozen te krijgen. Bij Heemaf, Tw. Centrale en Hazemeijer komt het ook in orde. Daarmede herleéft deze onmisbare instantie. Nu vasthouden! Vertrouwenslieden, weest trouw en doet uw plicht! •¥■ * * Dikkers. Op een onzalig oogenblik heeft de firma besloten niet boven de 55 cent uurloon meer te zujlen betalen, zonder dat dit echter gevolgen had voor hen die boven dit „maximum” stonden. Wij hebben de firma verzocht deze houding te laten schieten, aangezien het schadelijk èn voor de arbeiders èn voor het bedrijf is en nergens anders in Hengelo wordt toegepast. Elk maximum is verkeerd, maar zeker een maximum van 55 cent bij een gemiddeld uurloon in Hengelo van 52 cent voor de geschoolden. De firma berichtte, dat de Metaalbond wel zal antwoorden. Van dezen hoorden wij echter nog niets. Een paar interne kwesties, waarover wij de firma schreven, beloven een goedé oplossing te zullen krijgen. H. ZUTPHEN. 6 Juli 1916—6 Juli 1926. Den 6en Juli 1916 werd door eenige kameraden onder leiding van den toenmaligen districtsbestuurder Teesink uit Deventer onze afdeeling met ongeveer 15 leden opgericht. Thans vieren we in gedachten ons 10-jarig bestaan met ruim 80 leden. Wij meenden als bestuur dit gedenkwaardig feit echter niet zoo maarte laten voorbijgaan. Onze leden worden daarom voor de eerstvolgende huishoudelijke vergadering opgeroepen en daar zullen dart gezamenlijk plannen gemaakt worden vóór het houden vaneen propagandafeestavond. Het wordt dus een punt voor bespreking op de agenda. Wanneer bij onze leden de drang aanwezig is om als Zutphensche georganiseerde metaalbewerkers hun afdeèling hoog te houden, welnu, zorgt dan als één man met uw bestuur present te zijn voor dat doel. HET BESTUUR. Economische en Financieele Berichten. NEDERLAND. Rotterdamsche Droogdok-Maatschap pij. De overneming van de „Nieuwe Waterweg”. positie van de Rotterdamsche Droogdok- I Mu. heeft in 1025 een ingrijpende wijziging I ondergaan ten gevolge van de overneming der

Scheepsbouw-Mij. „Nieuwe Waterweg”. In het ; vorige jaarverslag werd reeds melding gemaakt | van de verwerving van alle aandeelen van deze ! onderneming „tegen aannemelijke voorwaar- 1 den” en als resultaat ziet men thans op de balans ï 2 millioen deelnemingen verschijnen, [ Benevens een vordering in rekening courant van | f 526.000. Daar volgens onderstaande aan het verslag toegevoegde reorganisatiebalans van de ' „Nieuwe _ Waterweg” het aandeelenkapitaal i f 2.4 millioen bedraagt, staat dit bezit tegen circa 83 pCt. te bogk. Zichtbare afschrijvingen hadden over 1925 niet plaats. Passi va: (guldens) Kapitaal . „ , .. « , , . 2.400.000 Kassier . , . .. .. , , .- 802.000 Kott. Droogdok-Mij . , * s .. 526.000 Crediteuren . . . . B 437.000 Voorschotten onderh. werken . ~ 794.000 Reserve afgeleverd werk ..... 147.000 Activa: Vastgelegde bezittingen ~ „ , , 3.374.000 Magazijn ..... « „,, „ 351.000 * • • •] •; 0} •; sj s 4.000 Effecen . .: ~ . .: H . 24.000 Debiteuren . .- . , .. .. . „ . 377.000 Onderhanden werken ~ .. „ ~ . 975.000 De kapitalisatie is zwak; reserves zijn niet aanwezig. De vaste goederen staan voor f 3.4 millioen te boek en worden mede uit het kassiersaldo en de schuld aan de Rotterdamsche Droogdok-Mij. gefinancierd. In vergelijking met de krachtige intrinsieke positie der moedermaatschappij, blijft hier inde toekomst nog veel aan de consolideering te doen. Omtrent de resultaten wordt niets vermeld, alleen da.t de samenwerking aan de verlies- en winstrekening ten goede is gekomen. Het verslag 1924 schreef: „Door centralisatie der verschillende takken van dienst van beide werven wordt een besparing van _ kosten verkregen en meer logische verdeeling der werkzaamheden over de onder-afdeelingen der beide werven, waardoor een meer economische en verhoogde productie van het geheel verwacht mag worden.” Men krijgt van de uitbreiding der werkzaamheden een beeld, wanneer men weet, dat buiten 4 tankschepen (evenals in 1924) werden afgeleverd : 7 vrachtschepen en één vracht- en passagiersschip. Vervaardigd werden 11 machineinstallaties (vj. 5) en 29 ketels met 65.500 vierkanten voet V. O. (1924: 15 met 28.000 voet) Ook het reparatiebedrijf vertoont een belangrijke vermeerdering: 1925 1924 1923 Aantal schepen . , 1.054 620 338 Oedokt in eigen dok . 481 258 181 Bruto register ton . . 1.790.000 911.000 684.000 Aantal dokdagen . . 1.792 922 813 Aantal werklieden (verslagdatum) . . . 4500 4924 1350 ■ Verder waren nog verschillende belangrijke werken onderhanden. De orders voor nieuwbouw kunnen slechts onder zeer scherpe concurrentie verkregen worden, hetgeen het maken vaneen redelijke winst uitsluit, „.Neemt men hierbij in aanmerking, dat vele aanvragen voor nieuwbouw uit het buitenland bijna nimmer gevolgd worden door opdrachten jn het eigen land, dan blijft de toekomst zorgwekkend al hebben wij voor het oogenblik geen reden tot klagen Een vrij langdurige staking veroorzaakte in het verslagjaar stagnatie inde werkzaamheden en kwgm aan de resultaten, niet ten goede. In vergelijking met 1924 is de winst op orders echter bijna yerdubbeld, zooals uit onderstaande statistiek blijkt. VERLIES- EN WINSTREKENINGEN. – 1925 1924 1923 1922 wZten: (Ü1 duizenden guldens) Winst op orders, enz. . , 1488 783 732 3658 intrest .« « . . , 60 67 52 34 – Totaal 1548 850 784 3692 V erhezen: Afschr. vaste goederen . 651 114 252 2618 Diversen 30 30 30 27 Totaal 681 144 282 2645 Netto-winst ..... 867 706 502 1047 Waarvan; Buitengewone reserve . . 115 Dividend . . . , . „ 500 375 263 563 tantièmes ....... 169 263 114 284 Upnchtersbewijzen ... 83 68 30 130 t onds personeel ..... 95 70 Dividend in pCt. . . r 10 10 715 . De Rotterdamsche Droogdok-Mij. heeft sedert jaren de afschrijvingen min of meer afhankelijk van de bedrijfsinkomsten gesteld. Door de hooge winsten der oorlogs- en na-oor logs jaren kon de positie daardoor in alle opzichten geconsolideerd worden. Ook in 1925 werd het dividend op 10 pCt. gehandhaafd en f 6.5 ton aigeschreyen, waardoor de boekwaarde van het vaste actief met een oorspronkelijke aanschaffingswaarde van f 15.5 millioen tot f94 ton kon dalen. Aansohaffings Boekwaarde Afschrijving waard „ . (in guldens) terreinen .... 1.459.000 946.000 513.000 Geb. en vaste ge_reedschappen . 10.262.000 9.851.000 411 000 Dokken 3.318.000 3.318.000 Vaar- en voertuigen 429.000 429.000 Totaal 15.468.000 14.544.000 924.000 Bouw-Mij, „Heyplaat” .... 702.000 176.000 526.000 | Telkenjare wordt gewag gemaakt van be- I langrijke uitbreidingen en vernieuwingen, ! waardoor de inrichting en outillage der werven i en dokken geheel op de hoogte des tiids gehou- i den worden. De balansen der opeenvolgende jaren geven I een stabiele en krachtige positie te zien: BALANSEN. 1925 1924 1923 1922 -- . (in duizenden guldens) Kapitaal , » ? « * 5.000 3.750 3.750 3.750 Statutaire reserve. . 100 100 100 100 Buitengew. reserves. 1.008 500 500 500 Eigen middelen . , 6.108 4.350 4.350 4.350 5 pCt. hyp. obligatiën 400 440 480 520 6 pCt. oblig.-leening 2.000 Voorsch. onderh. werk. 2.169 988 1.024 320 1 Crediteuren . , „ 1.179 558 481 1.185 I W mstuitkeeringen „ .752 706 502 1.047

Activa: Terr., Geb., dokken, vaart, gereedsch. . 924 1.257 973 500 Deelnemingen . . . 1.999 Bouw-Mij „Heyplaat” 525 553 502 500 Scheepsbouw-Mij. „Nieuwe Waterweg” 526 Voorraden .... 954 942 1.176 926 Werken onderhanden 3.930 1.219 1.302 701 Debiteuren . * * * 1.149 756 546 879 Effecten . . ~ « „ 659 840 1.044 567 Kasmiddelen , .■ . 1.940 1.475 1.294 3.349 Omtrent de waardeering der voorraden en der onderhanden werken, worden inde verslagen geen mededeelingen gedaan. Het blijkt dat bij de uitbreiding der werkzaamheden een grooter bedrijfskapitaal beschikbaar moet zijn ter financiering van het saldo tusschen onderhanden werken en de daarop ontvangen voorschotten. De kaspositie blijft echter per uit. 1925 zeer ruim. Ten deele is dit te danken aan de kapitaalsuitbreiding van f £ millioen a 135 pCt. (netto-agio f 437-500) en de uitgifte van f 2 millioen 6 pCt. obligatieleening a 99| pCt.; dit bedrag is tot nog toe dechts voor ca. fin de „Nieuwe Waterweg” vastgelegd. De Rotterdamsche Droogdok-Mij. behoort tot de best gesitueerde scheepsbouwmaatschappijen in Nederland. Zij zal echter haar conservatieve afschrijvingspolitiek zeer streng op de „Nieuwe Waterweg” moeten toepassen, ten einde deze dochteronderneming in het kader der verdere bedrijfsvoering te brengen. Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Juni 1926 over April 1926: Goor f36.24, H. I. Ambacht f 113.02. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Juni 1926 over Mei 1926: Alphen a.d. Rijn f 13.90, Alkmaar f 126.52, Amersfoort f 50, Amsterdam f 2292.35, Arnhem f 500, Bergen op Zoom f 67.62, Beverwijk f 98.40, Borne f 40.84, Breda f 407.44, Bussum f 72.40, Capelle op d’ Yssel f 179.15, Culemborg f 182.21, Delft 318.10, Delfzijl f 50, Deventer f 596-42, Dieren f 140, Doesburg f 4.23, Doetinchem f 201, Dordrecht f 158.43, Ede f 41-37> Eindhoven f 149.n, Enkhuizen f 56-49> Enschede f 509.99, Gorinchem f Gouda f 233.02, Groningen f 460, Grouw f 51.99, den Haag f 2293.74, Haarlem f 1200, Hardinxveld f 145.21, Harlingen f 13.21, H.I. Ambacht f 149.82, Hengelo f 1219.61, ’s Hertogenbosch f 74.96, Hilversum f279.71, Hoorn f 150.32, Kinderdijk f215.53, Krimpen a.d. Lek f182.12, Krimpen a.d. Vssel f201.28, Krommenie f 98.69, Leeuwarden f 387.70, Leiden f 438.02, Lekkerkerk f 130.50, Lemmet: f 69.87, Maassluis f 73.17, Meppel f 26.75, Middelburg f 271.85, N. Lekkerland f95.10, Nijmegen f 100, Pernis f 103.01, Ridderkerk f 246.24, Rotterdam f 5937.39, Schiedam f 600, Schoonhoven f 97.81, Sliedrecht f 85.10, Sneek f 52.48, Souburg f 101.64, Terborg f56.67, Ulft f 11.15, Utrecht f 902.77, Vaassen f 54.62, Velp f 135, Vlaardingen f550.24, Vlissingen f627.62, Voorburg f 101.74, Wageningen f 85.62, Weesp f 422.92, Winschoten f 164.44, Ylst f 45.77, Ymuiden f 187.30, Ysselmonde f 275-75. Zaandam f 420.95, Zaandijk f 140.24, Zaltbommel f 64.35, Zeist f 87.63, Zutphen f116.59. Verspreide leden f 215.29. Onderstaande afdeelingen droegen niet af, doch behielden hun afdracht voor uitkeeringen: Almelo, Apeldoorn, Baayi, Gouderak, Hoogezand, Maastricht, Oude Pekela, Oudewater, Papendrecht, Stadskanaal, Tiel, Tilburg, Veendam, Westerbroek en Zwolle. De afdeeling Goor zond, trots herhaald verzoek, geen afdracht. De afdeeling Assen zond niets. Van de groepen droegen niet af: Gorredijk over April en Mei. Steenwijk over Mei. J. G. SIKKEMA, Penningmeester. CORRESPONDENTIE. Afd. Dordt, H. I. Amb., Deventer eri Leiden. Volgende week. Overige inzenders: nog wat geduld hebben. RED. ADVERTENTIEN. Semi-Staatsexamens-Machinist Stoom-, Electrisch- en Motorbedrijf, Chauffeur, Mecanicien en Monteur. In 1926 slaagde 80 pCt. van. onze candidaten (28 van de 35). Wenscht Gij ook te slagen ? Volgt dan eender cursussen van de Teek Gras „Apeldoorn” Prospectus, enz. op aanvraag bij : Molleruslaan 33, Apeldoorn. Eotatiedrult „Vooruitgang'*. Keizersgraoiu 378, A'deua.

Sluiten