Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was daar geen kans op als de boot in St. Nazaire werd afgebouwd ? De uitwerking van het bestek, dat een dik boekdeel is, is tegengevallen. Daarbij moet echter niet uit het oog worden verloren, dat het de eerste maal is dat op deze Fransche werf een schip wordt gebouwd van die afmeting en van die kwaliteit. Deze werf bouwt ook veel voor de marine en haar werk is dan ook uiterst sekuur. De afwerking van de ~P. C. Hooft” is dan ook schitterend. Bovendien heeft men tegenslagen gehad. Er was een staking van klinkers die ongeveer een maand heeft geduurd, al zijn daardoor de werkzaamheden niet een maand achterop geraakt, en er is twee maal brand op de werf geweest. Toen nu geen zekerheid kon worden verkregen, dat het schip in St. Nazaire op tijd voltooid zou zijn, hebben wij met de direktie der werf gesproken over den afbouw in Amsterdam. Het zijn bijzonder prettige menschen, die Franschen, om zaken mee te doen en met bun volkomen instemming is toen overeengekomen de boot hier verder af te bouwen. Het zou hier ineen sneller tempo kunnen geschieden omdat wij hier overeen grooter aantal arbeiders, van de Ned. Scheepsbouwmaatschappij, van ons zelf en van de firma’s aan wie leveranties zijn opgedragen, beschikken. Welke financieele consequenties zijn hieraan nu voor de maatschappij „Nederland” verbonden? Geen enkele! De bewering, dat onze maatschappij nu met de strop zit, is heelemaal onjuist. Het,kost ons geen cent extra. De werkzaamheden die hier worden verricht, zijn voor rekening van de werf. De maatregel besloot de heer Tegelberg is dus alleen getroffen, om het schip op den vastgestelden tijd klaar te doen zijn.” Aan een dergelijk interview behoeft natuurlijk geen groote waarde gehecht te worden. Een verslaggever komt met wat voorzichtig geformuleerde vragen bij een directielid en deze antwoordt óf niet minder voorzichtig, óf met wat frasen. Want de mededeeling, „dat het hier inderdaad een uitzonderingsgeval van bijzonderen aard betrof”, is een prachtig staaltje van de kunst, om op een netelige vraag een antwoord te geven, dat den vrager niets wijzer maakt. Dat „De Metaalbewerker” de oude geschiedenis van het laten bouwen in Frankrijk er bij haalt, heeft er niets mee te maken. Voor ons heeft dat er wel mee te maken en nog meer, bezien in ’t licht van de verdere mededeelingen van den heer Tegelberg. Het was de eerste maal, dat op die Fransche werf een schip werd gebouwd van die afmeting en die kwaliteit- Dat beteekent dus, dat men daar geen voldoende ervaring had op dit gebied en ook waarschijnlijk niet beschikte over die technische hulpmiddelen, die den bouw vaneen dergelijk groot schip vragen. De Fransche werf had bovendien te kampen met gebrek aan geschoold personeel. Hier was een uitstekend ingerichte werf, voorzien van moderne installaties. Een aantal technici met groote ervaring en aan geschoolde arbeiders was ook geen gebrek. De ondoorgrondelijke wijsheid, waar wij nooit eenig begrip van zullen krijgen, is' dus de drijfveer geweest om het schip in Frankrijk te laten bouwen. Maar wat men in St. Nazaire aan ervaring etc. te kort kwam, werd weer goedgemaakt door het feit, dat die Franschen I zulke prettige menschen zijn. Met hun volkomen instemming haal je het werk onder hun handen weg en met een vriendelijk gezicht nemen ze straks de kwitantie in ontvangst. Wij zullen er verder maar het zwijgen toe doen. Als de „P. C. Hooft” op 31 Augustus naar zee gaat, zal er nog genoeg aan mankeeren. Maar daar merken de passagiers toch niets van ; het technische personeel zal de eerste reizen zijn pleizier wel opkunnen. Wij willen tenslotte wel verklaren, dat wij niet verwacht hadden, dat de ~Nederland’’-directeur volkomen met onze conclusies zou instemmen en dat in „Het Volk” publiekelijk zou laten mededeelen. Omtrent het tekort aan scherpzinnigheid van den schrijver, zal deze eens-informeeren bij het instituut, waar men de „schatkamer van hc . eigen ontsluit” of er aan hem nog iets te doen is. OBSERVER. (*) Hier is observer er een beetje naast. Inderdaad, door vacantie was de man, die inden regel aan dergelijke dingen zijn aandacht schenkt, I afwezig. Z’a plaatsvervanger belde ons op naar j inleiding van geruchten die hem inzake afwerking j van de „P.C. Hooft” hadden bereikt en vroeg of | deze ons bekend waren. Ik zelf heb toen z’n aan- j dacht gevestigd op het stuk in ons blad, '

Resultaat bereikt aan „De Schelde” te Ylissingen. Donderdag 12 Augustus had een bespreking plaats over de verzoeken van de klinkers, aanhouders en nageljongens. Voor ons waren aanwezig onze bondsvoorzitter P. Danz en Van Spanning. Wij konden bereiken: a. Een verhooging van het uurloon der klinkers met 2 cent; b. Een verhooging van het uurloon der aanhouders met gemiddeld 4 cent. Vergissen wij ons niet dan zullen de loonen van de aanhouders met 2 tot 6 cent worden verhoogd. Voor de nageljongens mocht het niet lukken veel te bereiken. Die hebben nu, boven uurloon en tarief, een toeslag van f 2.50 per week. De directie wilde dezen brengen op f 3.—. Dat is 1 cent per uur. Verder zal een commissie van 5 klinkers in overleg treden met de directie om het tarief vast te stellen. Wordt hierbij overeenstemming verkregen omtrent tarief en productie, dan worden over twee maanden de uurioonen van de klinkers nogmaals met 1 cent verhoogd. Deze cent zal dan worden uitbetaald vanaf k Augustus j.l. Over dit resultaat is met de betrokkenen vergaderd. De klinkers en aanhouders hebben het aanvaard. Een 10-tal federatieleden had zooveel ernst, dat zij van de vergadering wegliepen vóórdat er beslist werd. Na de beslissing, die vrij algemeen was, werd een commissie uit de werklieden benoemd. Wij vertrouwen, dat deze eveneens met behoorlijk resultaat uit de bus zal komen. Is dit zoo, dan kan deze groep werklieden vaneen behoorlijk resultaat spreken. Het week-inkomen zal dan van f 3.— tot f 5.— stijgen. Den nageljongens hebben wij geadviseerd aah het werk te blijven. De commissie zou dan een poging doen om wat meer succes te bereiken. Waar echter een man als Hooze ten tooneele verschijnt, daar moet men er niet op rekenen een actie normaal af te kunnen werken. De Federatie adviseerde den jongens aan het werk te blijven. Leden van de Federatie veel zijn het gelukkig niet adviseerden den jongens het werk niet te hervatten. Bij de Federatie deelen echter de dwazen de lakens uit. Zoo ook hier. Hoewel geadviseerd was te gaan werken, stonden toch op Vrijdagmorgen Hooze en Rosseau aan de fabriekspoort om het door hun leden gegeven advies kracht bij te zetten. Zij hadden resultaat, de jongens kwamen er weer uit. Men begrijpe ons hier wel. De jongens hebben heel wat grieven, die verbetering eischen. Het gaat echter maar om de manier en de wijze waarop en hoe men die opgelost wil krijgen. De jongens zullen moeten begrijpen, dat wij daartoe alléén maar kans zieri, wanneer zij blijk hebben gegeven, goede en serieuze jonge leden van onze organisatie te willen zijn en blijven. Dezen eisch stellen wij op den voorgrond. Wij niet alleen, doch hun oudere makkers, de klinkers en de aanhouders ook. De Federatie heeft dezen jongens nu gezegd, dat zij zich allen bij haar als lid moesten opgeven. Dan had Spanning op het kantoor van de directie niets meer in te brengen. Zij zouden bet dan wel eens opknappen. Zij hebben het geprobeerd ook. Denzelfden morgen brachten zij een brief bij de directie, vergezeld van het beleefde verzoek om op antwoord te mogen wachten. In dien brief vroegen zij verhooging van het loon. Heel bescheiden natuurlijk, 14 a 15 centjes per uur. Zij kregen direct bericht van de directie... O! pardon! Vergissen wij ons niet, dan staan zij nog op antwoord te wachten. Wij vertrouwen, dat de ouders van deze kinderen, met wie Llooze deze avontuurtjes gaat uithalen, hun verstand zullen gebruiken. Nog denzelfden morgen heeft Spanning zich met de directie verstaan en haar meegedeeld, dat de ouderen van dit gedoe niet al te veel nadeel mochten hebben. De directie kon dit onderschrijven. De klinkers en aanhouders ontvangen nu : a. van 2 tot 7 het verhoogde uurloon. b. van g tot 14 Augustus het verhoogde uurloon plus xo pCt. c. zoolang de nageljongens niet werken het verhoogde uurloon plus 15 pCt. Vast staat, dat de werklieden van ~De Schelde” zich niet zullen storen aan de dwaze adviezen van de Federatie. Wij zullen nu het werk van de commisie afwachtens. Deze uurloonsverhooging zal echter meerdere verhooging tot gevolg hebben voor andere groepen. Regelmatig komen ook uit andere afdeelingen nieuwe leden tot ons. Dat kan ook niet anders. De loonen aan < deze onderneming zijn schandelijk laag en j moeten omhoog. 1

De volgende week zullen wij daarover het volle licht eens laten schijnen, j Makkers van „De Schelde” paraat! | Het gaat om wat meer levensgeluk voor j U en voor vrouw en kinderen. I Leden, haalt uw makkers de organisatie, j den Algemeenen Nederlandschen Metaalj bewerkersbond, in. I Nieuwe verzoeken voor de afdeeling | Scheepsbouw zijn reeds ingediend. Daar ! moet ook verbetering komen. Vooruit vrinden ! Vasthouden ! DE CORRESPONDENT. 1 iiwiir-nn-niii _ Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. Onderzoek naar de werkloosheid. Onlangs werd bericht, dat de Commissie, ingesteld door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam tot het instellen vaneen onderzoek naar den omvang en de feitelijke beteekenis der werkloosheid inde gemeente, was benoemd en geïnstalleerd en dat zij haar werkzaamheden had aangevangen. Zij is hiermede thans zoover gevorderd, dat zij een werkprogram heeft ontworpen en een vragenlijst, welke ter invulling aan de werkloozen zal worden uitgereikt. Dezer dagen heeft zij wederom een vergadering gehouden met alle plaatselijke vakcentrales ter bespreking van dit werkprogram en deze vragenlijst. In deze vergadering bleek, dat op de geheele medewerking van alle centrales mag worden gerekend. Met strekking en inkleeding der ontwerpen kon men zich, behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen, ten volle vereenigen. Aangezien het voor het welslagen der enquête van veel belang is, dat de medewerking ook van de bestuurders der bij de centrales aangesloten vakverenigingen wordt verkregen, zegden de aanwezige vertegenwoordigers dezer centrales toe, gezamenlijk te overwegen, op welke wijze (b.v. dooreen gecombineerde cursusvergadering) die vakvereenigingsbestuurders nader kunnen worden ingelicht omtrent bedoelingen en methode der enquête. BREDA. Excursie en propagandadag. Zondag 22 Augustus a.s. is een belangrijke dag. Alle modern georganiseerden worden dan tegen één uur verwacht aan de Boschwachterij in het Mastbosch, De Rotterdammers, deelnemers aan de excursie der Kunstzinnige Propaganda-Commissie, zullen dan met allen die behooren tot d° moderne arbeidersbeweging in Breda optrekken naar „Concordia”, waar ~De Stem des Volks” en „Excelsior” een middagconcert zullen geven. Vliegen en Drop zullen spreken. Na het concert groote optocht door de stad. Het is een demonstratie ter voorbereiding van de groote Haagsche betooging. Niemand mag ontbreken. CULEMBORG. Ineen druk bezochte ledenvergadering besloten onze leden, na overleg met het hoofdbestuur, een actie te gaan voeren voor een loonsverhooging voor onze leden werkzaam bij de Culemborgsche Metaalwarenfabriek „Fax”. In samenwerking met de Roomsch Katholieke Organisatie zijnde navolgende verzoeken ingediend : 1. Een extra verhooging voor de jongens van 14 t/m 17 jaar van 2 ct. per uur. 2. Voor de aankomende werklieden van 18 t/m 2i jaar een loonsverhooging van 6 cent per uur. 3. Voor de groep geoefenden en ongeschoolden vanaf 22 jaar en ouder een loonsverhooging van 8 cent. per uur. 4. Voor de geschoolden met een loon van beneden 50 cent per uur, een verhooging van 6 cent per uur en vanaf 50 cent per uur en hooger een verhooging van 5 cent per uur. 5. Een aan bovengenoemde loonsverhooging evenredige tariefsherziening. Om vertraging inde afwerking te voorkomen, is aan het bestuur van den Metaalbond zoowel als aan het secretariaat van de afdeeling Utrecht van den Metaalbond een afschrift van het schrijven aan de „Fax” toegezonden. Het personeel is een goede 100 man sterk en voor 100 pCt. georganiseerd. Met belangstelling worden de onderhandelingen afgewacht. B. HAARLEM. Vacantie. Wij hebben de vacantie in onze Haarlemsche Metaalindustrie weer achter den rug. Flet weer was goed en er is genoten. Het is toch maar een fijn idee, dat de fabrieken gedurende 3 dagen wegens vacan- j tie der arbeiders stilstaan! Wanneer je er ! de stilte aan den Spaarndammerweg van ! ondergaat, voel je nog eens temeer, wat de | arbeidersbeweging reeds tot stand bracht. | Intusschen, wat zijn die 3 dagen snel om gevlogen. Het mag dan ook geen overdreven eisch j genoemd worden, wanneer wij in ons col- ; lectief contract 6 dagen vragen. Vrienden, dat is echter een kwestie van macht, 6 Dagen vacantie zullen ons niet '

inden schoot worden geworpen. Deze zullen, evenals de 3 welke wij nu hebben, veroverd moeten worden. Dat kan, dat is mogelijk. , Onze Bond heeft den eisdh gesteld. Versterkt uw organisatie en de 6 dagen zullen er ook komen. ♦ * * Juist voor de vacantie konden wij nog | een paar successen boeken. Zoowel aan de Haarlemsche Draadnagelfabriek als aan de Haarlemsche Ijzergieterij kregen wij, dank zij ons optreden, 3 dagen vacantie met behoud van het loon. Voor zoover ons bekend, is deze vacantie nu algemeen inde groot-industrie doorgevoerd. HENGELO. Overwerk Stork. Bij Stork loopen thans drie vergunningen. x. Van 1 Juli tot 31 December 1926 om mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder, arbeid te doen verrichten in twee ploegen : xste ploeg. Maandag tot en met Vrijdag: van 5 uur v.m. tot 2 uur n.ra. afgewisseld dooreen schafttijd vaneen half uur; Zaterdag van 5 uur v.m. tot 101/2 uur v.m.; 2de ploeg ; Maandag tot en met Vrijdag : van 2 uur n.m. ot 12 uur m.n., afgewisseld dooreen schafttijd vaneen half uur, onder voorwaarde: dat de tweede ploeg des Zaterdags geen arbeid verricht; dat de ploegen wekelijks wisselen; dat de arbeiders, voor wie van deze vergunning wordt gebruik gemaakt, op geen andere tijden arbeid verrichten dan hierboven is aangegeven. 2. Van 2 tot 31 Augustus 1926 om 250 mannen van 18 jaar of ouder, arbeid te doen verrichten gedurende 10 uren per dag 55 xiren per week en 40 mannen van 18 jaar of ouder, behoorende tot deze 250 mannen, gedurende 11 uren per dag en ten hoogste 60 uren per week, o.a. onder deze voorwaarde; dat door de mannen, die gedurende 60 uren per week werken, in geen geval langer mag worden gewerkt ineen tijdvak van vier achtereenvolgende weken dan 216 uren. 3. Van 2 tot en met 31 Augustus 1926 om 40 mannen aan de groote frais- en kopbanken, arbeid te doen verrichten in twee ploegen van 20 mannen elk en 6 kraanmachinisten van 3 mannen elk ; Ploeg I: Maandag tot en met Vrijdag: van 7 uur v.m. tot 12 uur m.; uur n.m, tot 7 uur n.m.; Zaterdag van 7 uur v.m. tot 12 uur m.; Ploeg II; Maandag op Dinsdag tot en met Vrijdag op Zaterdag; van 7 uur n.m, tot 12 n.m.; 1 uur v.m. tot 7 uur v.m.; onder voorwaarde dat voor ploeg I tusschen de tijdstippen van aan vang en einde van den arbeid, telkens 1/i uur rust moet worden verleend, dat de ploegen wekelijks wisselen en dat door deze arbeiders op geen andere uren arbeid wordt verricht dan hierboven is aangegeven. LEIDEN. Vrijdag 13 Augustus heeft, onze ledenvergadering plaats gehad. Erkend dient te worden, dat deze uitstekend bezocht was, al kan niet worden nagelaten op te merken, dat het nog beter kan. In deze vergadering is mededeeling gedaan van de plannen die er bestaan bij het hoofdbestuur om inde komende maanden de propaganda krachtig ter hand te nemenen dat op de medewerking van de leden wordt gerekend. Zooals het altijd gaat waren de leden het volkomen eens met de plannen, doch de lust om met het afdeelingsbestuur die maatregelen te nemen die noodig zijn tot het slagen van onze acties, was niet erg groot. Een groot aantal leden is alsnog de meening toegedaan dat zij met bij het huisbezoek kunnen helpen omdat zij niet voldoende zouden kunnen praten en dus niet in staat zijnde on- of verkeerd georganiseerden te overtuigen dat zij inden Alg. Ned. Metaalbewerkersbond thuis behooren. Wij willen niet 'ontkennen dat er niet zouden zijn die niet geschikt zijn om op. huisbezoek te gaan, doch dat het zóó is, dat dit voor velen een argument is, gelooven wij niet. De leden hebben er ons inziens ook voor te zorgen, dat wij inde eerste plaats beschikken over namen en adressen van on- en verkeerd georganiseerden, opdat het hen, die inde komende maanden wel op huisbezoek willen en kunnen gaan, dan niet aan de noodige namen en adressen ontbreekt., Zoodra deze in het bezit van het afdeelingsbestuur zijn, kunnen wijde volgende maand eens met elkaar gaan praten om na te gaan, wie er nu werkelijk niet geschikt zijn om op huisbezoek te gaan en welk werk hun dan kan worden opgedragen, omdat het nu eenmaal zoo moet gaan dat ieder naar zijn krachten zal hebben te werken aan den uitbouw van onze organisatie. Wij spreken dus hierbij den wensch uit, dat de leden, werkzaam op de Kon. Ned. Grofsmederij, aan de Holl. Constructiewerkplaatsen , bij de firma Boot, enz., om niet te vergeten de loodgieters, electriciens

Sluiten