Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zoete jongens. Onder het opschrift „Met den stroopkwast” hebben we in ons vorige nummer de aandacht gevestigd op de „lijnen van beleid” die Jhr. Dr. Sandberg in het „Christelijk Sociaal-Economisch Weekblad” de Christelijke Vakbeweging ter overweging geeft. .We hebben aan de hand van enkele citaten aangetoond dat de schrijver de Chr. Vakbeweging een rol wil laten spelen die gelijk staat aan knoeien en konkelen met de werkgevers, meer speciaal ook om dan onze beweging als revolutionnair, marxistisch enz., enz. ten toon te stellen en daarmee bij de heeren werkgevers in ’t gevlei te komen, ’t Verdient de aandacht van onze lezers er op te vestigen dat de heer H. Amelink, bestuurder van het Chr. Nationaal Vakverbond, hoofdredacteur is yan bovengenoemd orgaan. In het nummer van 23 Juni vervolgt de Jonkheer-doctor zijn „lijnen van beleid” waaraan we nog het volgende ontleenen: Zou het hem, (den ondernemer n.1., (Red. „Metaalbewerker”) niets waard zijn, tezamen met de vertegenwoordigers vaneen deel der arbeidersbewegingen, de christelijke en roomsch-katholieke, met haar beide 150.000 arbeiders omvattend —, te zoeken naar verzachting van den socialen weerstand, dien hij bij het doorzetten van zijn plannen ontmoet? Daar is vooreerst de aanhang van de klassenstrijdleer onder zijn arbeiders, welke hem, evenals ons, tegenwerkt. Zoolang telkens weer bewijzen geleverd kunnen worden, dat de arbeider te kort komt in zijn rechtmatig deel of onrechtvaardig behandeld wordt, zal de meerwaardeleer nieuw voedsel ontvangen. We geven het bovenstaande om nog eens 'precies te laten uitkomen wat die ra’neer Sandberg beoogt. Ook nu weer blijkt z’n aansporing tot de werkgevers en de Chr. .Vakbeweging om handjeplak te spelen tegenover de moderne vakbeweging. Alsof de arbeiders zulke zoet-jongens-besprekingen ook maar één oogenblik serieus zouden nemen. Die m’neer Sandberg moet noodig eens haar den dokter op consult. Langs Noord en Merwede. (L. S.) Aan de scheepswerven langs de rivieren is nu weer een gunstige gelegenheid aangebroken om de positie van de metaalbewerkers wat te verbeteren. Tenminste als zij zelf daarvan het rechte begrip krijgen. De werf „Holland” te Hardinxveld zal behalve haar ander werk, twee van de drie ponten gaan maken, bestemd voor de gemeente Amsterdam. We bespraken dat reeds met dit personeel. In Amsterdam zullen de metaalbewerkers b.v. aan de drie ponten, welke daar worden gemaakt, 50, 57 en 5 cents per uur verdienen. In Dordrecht aan „De Biesbosch”, waar ook een pont zal worden gemaakt, 48, 54 en 61 cents, terwijl aan de „Holland” de loonen zijn 30, 42 en 48 cents. Met een reeks van verboden overuren te maken trachten de liefhebbers eenig weekgeld te verkrijgen. Een uur verzuim op stemmingsdag wordt weer met twee halve uurtjes ingehaald. Eenige betaling voor feestdagen bestaat niet, zoomin als overwerkpercentage of bemoeienis met een ziekenfonds. Zou. er nu niet genoeg aanleiding zijn om daar met onzen Bond op te treden ? De werf „De Merwede” heeft volop ' werk en heeft ook „Hollandsche” voorwaarden. Aan de werf „De Hoop” werkt men nu van ’s morgens 5 tot ’s avonds 11 (uur, z.g. met twee ploegen, doch helpt onthouden wat een innige „samenwerking” daar is. Evenzoo aan gieterij „Versteegh” worden rissen uren achter elkaar gegoten. In Hardinxveld is dus werk en er is werk yoor onzen Bond.* En er zijn er resultaten 3te verwerven. Inde gemeente Sliedrecht beschikken de werven en fabrieken over genoeg productief werk, om het maximum loon van 48 cents op te voeren. „De Klop” is voor ruim een jaar voorzien. De vaklieden daar moeten met kunst en vliegwerk worden behouden, anders verlaat de een na den ander dat kloppende hongerhuis. Aan de werf „v. Rees” zoo een denkend stel arbeiders met succes het magere loontje kunnen verhoogen. Onze leden, welke daar overal tus- I schen zitten, hebben den moed der overtuiging om zelfs daar meen beteren toe- i stand te kunnen gelooven. Van Slifdrecht i yalt dit alles met verbazing te aanschouwen, daar het gros der arbeiders de wereld aan alle kanten zag en weet dat het beter kan. Papendrecht verkeert met de scheepswerf van „TeVeldhuis” en de vliegtuigenfabriek I Aviolanda ’ voor de arbeiders ineen zeer j gunstige omstandigheid, De makkers yan I

Te Veldhuis beginnen dat zelf reeds in te zien en als — zoo zij dat noemen — straks het ijzer komt, zullen zij gereed zijn om vier groote „kasten’ te maken en om met onzen Bond hun schamel broodkastje wat te vergrooten. Dat is gegarandeerd! „Aviolanda” werkt nu met ongeveer too man. Het is daar in één woord nog een chaos. De loonen zijn als een machine, laag en hoog, maar meer net boven den grond als hoog er boven. Alleen enkele speciale vaklieden worden goed betaald. Een personeelvergadering nam het besluit om te zorgen dat er zooals in Dordt, een tweedeklas georganiseerde toestand komt. Nu is er nog niets geregeld, er is alleen van een geregelde bazen-willekeur sprake. De werf v. Duivendijk of v. Driel behoort tot dezelfde combinatie der eigenaren \an de werf ,,Aviolanda”. Elet is daar steeds een verbazende drukte, vooral in de reparatie en toch zal, naar wij vernemen, per Augustus déze loot van een groot-kapitalistische organisatie worden stilgelegd en de oude trouwe arbeidersploeg buiten het hek worden gelaten. Deze werf, welke op zichzelf zonder twijfel rendabel is, moet ook het wanbeleid der combinatie wat verzachten. Sinds jaren ligt een groot complex fabrieksgebouwen en 'hellingen renteloos en de arbeiders van de werf v. Duivendijk lagen krom. De heeren zullen dat „ding” ook maar stop leggen nu er toch maar geld bij moet en Papendrecht zal weer gezeg'end zijn met een groote groep gepensionneerde arbeiders! Te Papendrecht worden wel lessen gegeven in kapitalistisch beleid! De scheepsen reparatiewerf „Piet Hein” heeft ook genoeg werk om te laten betalen wat te Slikkerveer geldend is. Wat de heer Schram te Slikkerveer betaalt, mag deze te Papendrecht ook wel schuldig zijn. Werf „De Noord” en werf J. Smit Cz. te Alblasserdam hebben genoeg werk. De loonen zijn daar verhoogd en de perseneden blijven nog steeds buiten de organisatie. En toch is op die werven niet alles koek en ei, of botertje tot den boom. Integendeel ! Het ,,werkhuis of plantagesysteem” bevalt niet altijd even goed. Wanhoopsdaden zijn het gevolg! Van de werf „Kloos” te Kinderdijk valt dit te vermelden, dat daar ook voldoende werk is en weinig georganiseerden en dat de directeur den populairen naam verwierf van „Bas de staker.” Motorenfabriek Smit en Co. handhaaft zich met'een willig personeel, bereid tot veel overuren maken en is tevreden met een mager loon. De groote werf en machinefabriek L. Smit en Zn. sukkelt al jaren met weinig of geen werk. Het kan de millionnairs Smit schijnbaar weinig schelen. Alles wordt zoo’n beetje roestvrij gehouden en is er eens wat ie repareeren, dan werken de trouwe plattepetten 50 uren achter elkaar. Dat is dan weer eens een buitenkansje 1 J. en K. Smit heeft misgedobbeld naar 4 groote tinmolens, die (net als nog veel meer) te Amsterdam en Haarlem worden gemaakt. Daar zijn de loonen zeker veel lager en kan J. en K. niet daartegen concurreeren! Er zijn reeds 20 menschen ontslagen, doch er valt te vertrouwen dat de heer F. Smit werk zal vinden voor deze groote onderneming, die toch met haar moderne outillage wel mee kan dunkt ons. Inmiddels zijn er jaren van drukte en productief werk gepasseerd, welke het personeel onbenut liet. Wel is het een „tariefsysteem rijker geworden en is het de wereld van bonnen en nummers, doch centen, ho maar! de II. Ido Ambacht is bij Jonker cn Stans machtig veel werk cn heel weinip" animo voor organisatie, want met een 40 pCt. tariefwerk is alles in orde gemaakt. De slooperij Rijsdijk, welke vóór tijd massa-ontslag aankondigde, heeft nu 4 „sloopers” en zit er weer warmpjes in; er is weer wat te branden ! Doch organisatiebesef is er nog niet in te branden ! Alles bij elkaar voor de metaalbewerkers nog wel de moeite waard om te overdenken en voor ons genoeg aanleiding orn te waken. De ieerüngopleidiog in de metaalindustrie. , Verschenen is het eerste jaarverslag van de Vereeniging voor leerlingopleiding in r de metaalindustrie. Dit eerste jaarverslag bespreekt een tijdperk van ongeveer twee jaar. Aan de oprichting der vereenging, welke op 13 Mei 1925 plaats had, was voorafgegaan eenig voorbereidend werk, waartoe, de afdeeling Rotterdam van den Metaalbond het initiatief had genomen door het instellen van een studiecommissie. Deze had als opdracht te onderzoeken, hoe de werkgevers in de metaalindustrie door samenwerking zouden kunnen komen tot opvoering van het aantal geschoolde vakmenschen in hun ondernemingen.

: Deze studiecommissie bestond uit de heeren: Ir. J. tl. Wilton, Ir. F. W. H. van Beuningen, dr. Ir. J. Goudriaan en W. de Kwaadsteniet, met als toegevoegd secretaris J. de Kanter. Het rapport, dat de commissie aan de Afdeeling Rotterdam van den Metaalbond uitbracht, behelsde verschillende richtlijnen, waarvan later gebruik is gemaakt. Eender voornaamste daarvan was, dat het werk dooreen afzonderlijke vereeniging zou moeten worden ondernomen. Met deze opvatting verklaarde de Afdeeling Rotterdam van den Metaalbond zich accoord en heeft zich vanaf dat oogenblik geheel uit deze zaak teruggetrokken. Na de oprichting, waaraan 19 firma’s te Rotterdam en Schiedam medew’erkten, werd het Bestuur gekozen en wel de volgende heeren: Dr. Ir. J. Goudriaan, voorzitter, Ir. F. W. H. van Beuningen, W. A. van der Kolf, J. M. J. Kooy en D. de Kwaadsteniet. Secretaris-penningmeester werd de heer J. de Kanter, ten wiens kantore de vereeniging is gevestigd (Boompjes j 16, Rotterdam). De statuten werden samengesteld en I daarna goedgekeurd bij K. B. van 27 | December 1926 No. 3. Verder werden vastgesteld het huishoudelijk reglement, de leerlingovereenkomst en het rapportboekje. Ten aanzien van het aantal leerlingen, waartoe de leden zich j verplichtten in opleiding te nemen, werd besloten, dat het minimum aantal na 4 jaar zal zijn 10 pCt. van ’t aantal geschoolden, j Dit percentage zal geleidelijk in opklim- ' mingen van 2J pCt. per jaar moeten worden bereikt. Van verschillende kanten werd belangstelling getoond in het werk der vereeniging en in verband daarmede inlichtingen verstrekt. Daardoor kon meer bekendheid worden gegeven aan het feit, dat verge- i leken met den voorheen bestaanden onge- i regelden toestand der opleiding inde 'fa- ; brieken, de nu bereikte samenwerking een j eerste stap van verbetering is. t Op 31 December 1926 waren afgesloten ; bij de verschillende leden 244 contracten. Gestreefd wordt naar een betere concentratie van het aangaan van nieuwe leerlin- | gencontracten inde zomermaanden, in aansluiting op het eindigen der lagere schoolcursussen en vóór den aanvang der vakteekenavondsohoolcursussen. Met 31 leerlingen werd de opleiding om verschillende redenen beëindigd, zoodat het jaar 1927 werd begonnen met 213 leerlingen. Het aantal geschoolden bij alle leden be- j droeg circa 4700, zoodat het voor 1926 gestelde minimum van 2J pCt. ruimschoots Werd bereikt. Aan de verplichting der leerlingen des avonds vakteekenonderwijs te volgen, vol-' daden 182. A | Uit de Afdeeiingen. i AMSTERDAM. De Arbeidsmarkt. De | Gemeente-Arbeidsbeurs alhier (met inbe- I grip der met het Gemeentebureau voor Be- : roepskeuze verbonden Jongeliedenafdeeling) boekte over de maand Mei 1927 voor ! het Metaalbedrijf 2343 aanbiedingen van werknemers, 599 aanvragen van werkgevers en bracht 342 plaatsingen tot stand. 1 Op ’t einde der maand stonden nog als niet geplaatst ingeschreven 1698 werkzoekenden tot genoemd bedrijf behoorend. BREDA. (I.) Voor 14 dagen terug schreven wij over de opleving inde metaalindustrie ten onzent. Onze leden dienen te beseffen dat nu weer een tijdperk is aangebroken waarop de kans gunstig is om de organisatie te kunnen uitbouwen. De arbeiders, wien het gelukt is van werkkring te veranderen, zullen over ’t algemeen ook wel in staat geweest zijn hun positie wat te verbeteren. De groote massa is daar echter niet mee geholpen. Daarvoor zal pas verbetering intreden als de arbeiders eindelijk gaan inzien dat zij in grooten getale de organisatie moeten versterken. Dan alleen zal het, door flink optreden, mogelijk blijken eischen te stellen en deze ook door te voeren. Vooral nu bijna dagelijks arbeiders van elders komen, rust op ieder lid de plicht direct bij den nieuweling te informeeren of hij georganiseerd is. Naam en adres opgeven aan het bestuur der afdeeling, ook al is de nieuwe man (lid vaneen andere afdeeling van onzen bond, is steeds noodzakelijk. Dat zulks noodig is, ondervonden we nog onlangs. Van het H.B. ontvingen we mededeeling dat een lid van de afdeeling Vlissingen naar Breda was vertrokken. Na onderzoek bleek ons dat de persoon | in kwestie thans werkzaam was bij Bakker : en Rueb en zonder veel moeite vernamen j we loen z’n adres en, omdat de man zich- j zelf niet kwam melden, gingen wij hem j

opzoeken, ’t Bleek dat hij intusschen voor ons was verloren gegaan. Propagandisten van den R.-K. Bond hadden hem een nui.s I toegezegd indien hij lid werd van dien | bond. j Zoo wordt hier in ’t Zuiden door de I R.-K. propagandisten opgetreden. Daartoe nemen ze hun toevlucht, omdat ze overigens geen voet aan den grond kunnen krijgen. Van den nood, waarin de enkeling verkeert, wordt gebruik, misbruik gemaakt om ziejtjes te winnen. Niemand zal het den R.-K. propagandisten kwalijk nemen dat zij pogen hun organisatie te versterken. Dat zij echter tot dergelijke middelen hun toevlucht nemen, is beneden alle critiek. Bondgenooten, zet inde komende dagen eens uw beste beentje voor om nieuwe strijders te winnen voor onze zaak. * ¥ ¥ Wij dealen onzen leden mede dat op | io Juli a.s. te Breda een groote landdag zal worden gehouden ter versterking van j de moderne arbeidersbeweging. I De Bredasche Bestuurdersbond had hierr°.°r °P Jujii een mobilisatievergaderinobelegd. Vele van onze leden waren daar met aanwezig en hebben blijkbaar gedacht komen* °°k Z°nder hen wel in °rde zou Dat gaat zoo niet, vrienden. Er moet geplakt en verspreid worden en nog vele I andere zfken wachten op rappe handen. ! pC du,zen zullen vanuit Rotterdam, Schiedam, Dordrecht enz. enz. komen en deze allen moeten waardig worden ontvangen. Zelfs vanuit Delft vernamen wij, dat leden zullen deelnemen Het programma van dien dag is, kort weergegeven, als volgt: ; Zomerfeest, tevens propagandadag voor i ™°derne arbeidersbeweging, op Zondag ; lo juh a.s. te Breda. i rtr.5 ldda^s I2.uur: Jeugd-demonstraties I door d® A.J.C. m het Mastbosch, Ulver! houtsche Bosch en het Liesbosch. Wandemgen, muziek, zang en declamatie. Van t-30~3 uur: demonstratie Boschwachtenj, Mastbosch. Spreker W H Vlie bani‘erentOCht mCt °ntplooide mandeis en Van 3—5.30 uur: groot concert door de zangvereniging ~De Stem des Volks” en de muziekvereenigingen „Excelsior” en „lot Steun inden Strijd” uit Rotterdam. Opvoering spreekkoor „De Moloch” door ! e J’ Sprekers; mevr. S. Groeneweg* I ~ Stenhuis, inden tuin van „Concordta . Toegang f 0.20. 5-30 uur: afmarsch in optocht naar de treinen. Kameraden, daar bij dezen landdag honderden en honderden metaalbewerkers zullen zijn van boven den Moerdijk, rust op | ons allen de plicht zonder uitzondering op | dit zomerfeest aanwezig te zijn. Allen dus van nu af propaganda gemaakt 1 voor den loen Juli. | I DORDRECHT. (J. v. H.) Zomerfeest Breda. Wij deelen onzen leden mede, dat de spoorkaartjes met kaart voor toegang tot de meeting aan ons kantoor en bij de boden te krijgen zijn. Voor leden boven de 18 jaar zijnde kosten f 1.25, onder de 18 jaar 80 cents. De trein vertrekt om 9 uur v.ra. uit Dordrecht. Men doet goed zich tijdig vaneen kaart te voorzien. EINDHOVEN. (H. J. v, d. B.) Op Woensdag 22 Juni zijnde leden weer eens bijeen geweest om verschillende belangrijke zaken af te handelen. Aan de orde kwam het benoemen van een voorzitter, daar vriend van Arnhem wegens vertrek uit Eindhoven zijn functie niet langer kon blijven waarnemen. Met algemeene stemmen werd P. Dielese* tot voorzitter gekozen. De scheidende voorzitter, die door toevallige omstandigheden hij was door zijn nieuwen werkgever naar een karwei te Eindhoven gezonden ter vergadering aanwezig was, werd door van den Born toegesproken en onder instemming van de leden bedankt voor het werk voor de organisatie verricht. Wegens bedanken voor de functie van penningmeester door v. Brakel werd in zijn plaats benoemd, eveneens met algemeene stemmen, vriend H. Romberg. Voor deelname aan een geschenk voor het Troelstra-Oord van de moderne vakbeweging in Noord-Brabant werd 10 gulden uitgetrokken. De zegelverkoop voor het Troelstra-Oord onder de leden was van dien aard dat het volle bedrag reeds aan den bondspcnningmeester was toegezonden. Een aangename discussie vond plaats over de deelname aan het Zomerfeest op Zondag 10 Juli a.s. Verschillende leden gaven zich op om de niet ter vergadering aanwezige leden te bezoeken en tot deelname op te wekken.

Sluiten