Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

band, met als gevolg dat verschillende personen nogmaals verhoogingen zullen ontvangen. * * * Kameraden inden Achterhoek, versterkt de organisatie. Het bovenstaande leert u weer dat organisatie onontbeerlijk is. Doet je best en werft nieuwe leden I Niets geleerd? (PI. W.). De directie van de Dierensche Emailleerfabriek „Edy” heeft aan de organisatie harer arbeiders dat wat je noemt vrijwel „maling.” Reeds herhaalde malen in vorige jaren werden daar pogingen door ons aangewend om inde inderdaad belabberde arbeidsvoorwaarden en Iconen wat verbeteringen aan te brengen. Op zeer willekeurige wijze springt deze directie met haar personeel om en loonen van 15 tot 16 gulden per week durft deze Directie zelfs aan gehuwde arbeiders uitte betalen. Op verzoeken van de organisatie werd als regel afwijzend beschikt, totdat het vorig jaar Juni het geheele personeel de koppen bijeenstak en onder leiding der organisatie van de Directie verbetering in zijn materieele positie eischte. Werden de eerste brieven door de Directie naar de prullenmand verwezen en kon zelfs een onderhoud niet worden toegestaan, niet zoodra zonden wijde Directie een ultimatum of de wind ging. uiteen anderen hoek waaien. We kregen een conferentie, we kregen verbeteringen voor de arbeiders, ja zelfs de toezegging dat „voortaan de Directie bereid was om met de organisatie over klachten en grieven tea Ile n tij d en te willen spreken. Een verstandig besluit van de Directie en een aanleiding om voortaan in minnelijk overlegde belangen der arbeiders werkzaam aan „Edy” te behartigen. We tellen een jaar later, er is zeer veel werk, de fabriek wordt beduidend uitgebreid, maarde positie van de arbeiders is nog verre van rooskleurig. Namens het goed georganiseerde personeel richtten we tot de Directie een schrijven, waarin vervat eenige voorstellen tot loons- en tariefsherziening en invoering van vacantiedagep. Gevraagd wordt om een onderhoud, maar de Directie schijnt alles vergeten en . . . niets geleerd te hebben en wijst zelfs een onderhoud over de gedane verzoeken van de hand. Onze makkers aan de „Edy” denken er niet aan om de koppen inden schoot te leggen en zijn vast besloten met deze afwijzing geen genoegen te nemen. Moet Weer op een conflict aangedreven worden, dan blijft hiervoor de verantwoording voor de Directie, die met haar afwijzing een des’ tijds gedane belofte ongedaan maakt. We hebben de Directie nu opnieuw en voor de derde maal verzocht om over onze voorstellen met ons te spreken en wij hopen, dat zij tot ander inzicht zal komen. Zoo niet, dan zal een conflict onvermijdelijk zijn. De rechten van den metaalbewerker. Werkweek. „De normale werkweek bedraagt 48 uur”. Overuren. „Betaling van overuren : a. Voor ieder uur, dat gedurende de zes werkdagen wordt gewerkt buiten een normalen werktijd per dag, gebaseerd op een 48- urige werkweek, wordt tenminste 10 pCt. van het vaste uurloon extra betaald,” .... (J- W.) Aldus luidt eender punten van z»g- ~groene regeling”, dit is de regeling waarin de Metaalbond de plichten Omschrijft van de bij hem aangesloten Werkgevers, die deze moeten nakomen ten opzichte van de bij hen werkzame arbeiders. Dus voor ieder uur boven 48 per week, pmet een werkgever aangesloten bij den Metaalbond minstens 10 pCt. extra betalen. Dat is tenminste iets, nietwaar ? Als ’t Ou maar gebeurde. Evenwel ook deze verplichting is een eenzijdige. Ze wordt niet gegarandeerd dooreen stevige organisatie van arbeiders. Dat bleek weer eens dezer dagen. In ;en der kleinere plaatsen inde omgeving Van Rotterdam voerde onze Bond een actie j Koor luo.nsvprhpoging; sa Sserbgtejriog; .efer. j

arbeidsvoorwaarden. Wij bespraken met den desbetreffenden werkgever de ingediende verzoeken, waarbij ook een punt: extra-loon bij overwerk. De firma had daartegen niet veel bezwaar, tenminste wanneer de bestaande werktijd als normaal werd beschouwd. De vraag was 25 pCt. extra. Het bezwaar was mee daarom niet zoo groot, omdat overwerk weinig voorkwam. De firma meende zich nu ook maarte moeten organiseeren en nog vóór de ingezette actiewas afgeloopen, was zij reeds lid van den Metaalbond. Nu zou men zoo zeggen, dat deze organisatie een nieuw lid, onder zulke omstandigheden gekomen, toch zeker verplichten zou de minimum-arbeidsvoorwaarden, door haar gesteld, na te komen. Niet aldus onze trotsche Metaalbond. Lees slechts het volgende citaat: „Aangezien het voor overuren vóór 9 uur des avonds en na 5 uur des morgens in. . . en omgeving geen gewoonte is extra te betalen, kan de firma.. . . dan ook niet doen”. Dit wordt ons bericht ineen schrijven van den Metaalbond, waarin ons tevens wordt medegedeeld dat „bedoelde firma inmiddels als lid van den Metaalbond is aangenomen”. Wat betreft de gewoonte, waarvan sprake is in het citaat, inde plaats zelf is deze firma de eenige werkgeefster inde metaalindustrie en de naaste „omgeving” wordt gevormd dooreen ander lid van den Metaalbond, dat ook niets extra betaalt voor overuren. Ja, ja, de rechten der metaalbewerkers, voorzoover die bestaan, zijn mooi omschreven en worden nog mooier toegepast (zie boven). Inmiddels hebben onze leden tot taak te zorgen voor een stevige actie voor loonsverhooging, met als achtergrond de afsluiting vaneen collectief contract, waarbij uitschakeling van de rechten der arbeiders is uitgesloten. Aanpakken vriendenl Q – – aj TROUW AAN DEN BOND! SOLIDARITEIT! -:- IJVERIGE PROPAGANDA! WIE DEZE DRIE ZAKEN FLINK EN NAAR BESTE KRACHTEN BEHARTIGT, DOET ZIJN PLICHT. Q ■ Uit de Afdeelingen, AMSTERDAM, (v. Z.) Concert Tino Felgar. A.s. Zaterdagavond geeft het Italiaansch Opera-Ensemble van Tino Folgar een afscheidsconcert inde Aula van het Koloniaal Instituut. De toegangsprijzen zijn f 1.— en f 1.50. Over den zang der Italianen behoeft niet te worden gesproken. Het zijn geboren kunstenaars en speciaal wat betreft Tino Folgar weten onze leden van het laatste concert, door onze muziekvereeniging gegeven, welk een schitterend zanger hij is. Het succes op dit concert geeft hem aanleiding speciaal voor onze leden op den bovengenoemden toegangsprijs 20 pCt. reductie toe te staan. Op vertoon van bondsboekje zijn bij het concertbureau Alsbach en Doijer, Kalverstraat 176, kaarten verkrijgbaar, waarvoor dus onze leden betalen resp. 80 cents en f 1.20. Wij verwachten dat hiervan eendruk gebruik zal worden gemaakt. V Gemeente*Bureau voor Beroepskeuze. Aantal aanmeldingen om advies gedurende het 2e kwartaal 1927: Jongens 1064, Meisjes 526, totaal 1590. Aantal verstrekte beroepsadviezen gedurende het 2e kwartaal 1927: Jongens xèzS Meisjes 579, totaal 2207. Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het 2e kwartaal 1927: Jongens 675, Meisjes 242, totaal 917. Bij de plaatsingsafdeeling voor jeugdig personeel (behoorende tot de Gem. Arbeidsbeurs) lieten zich 'inschrijven : April 1927 374 jongens en 161 meisjes; Mei 1927 434 jongens en 137 meisjes; Juni 1927 429 jongens en 215 meisjes, totaaal 2de kwartaal 1927 647 jongens en 513 meisjes, ■ Daarvan werden geplaatst: April 1927 223 jongens en 102 meisjes; : Mei 1927 223 jongens en 93 meisjes; 1 Juni 1927 201 jongens en 106 meisjes, ' totaal 2de kwartaal .1927 417 jongen en ; 'i[

APELDOORN, (v, H.) Apeldoorn is bekend als mooie woonplaats. Het is rijk aan natuurschoon. Eveneens rijk op Â’t gebied van metaalindustrie. Zij, die hierover wel eens wat gehoord hebben, zouden willen dat ze bij ons werkten. Maar heusch, de werkgevers hier zijn niets meer menschlievender dan elders. Dat blijkt wel uit het volgende: Naar mij van bevoegde zijde werd medegedeeld, heeft zich het volgende op de rijwielfabriek L. B. V. (firma Lourens) voorgedaan. Deze firma had het n.l. een beetje druk, waarom zij dan ook een werknemer liet komen van de firma Stuivers uit Zwolle. Men tracht zich altijd te verbeteren. Wat gebeurt er nu? Deze man, die gedacht had aan een goed kantoor te zijn geweest, werd na 3 weken werken weer ontslagen wegens slapte. Door deze ondoorzichtige leiding is deze man moedwillig broodeloos gemaakt. Kon het personeel tegen dit brute optreden geen stelling nemen? Welneen! Op deze fabriek is geen spiertje van organisatiegeest te bespeuren. Men liet den man stiekum tippelen, misschien met een glimlach achter zÂ’n rug. Wij roepen driewerf uit tegen Â’t personeel en dezen humanen werkgever: schaamt gij je niet om een man, die met de beste bedoelingen voor de toekomst hierheen is gekomen, zoo de straat op te zien gooien ? Onze leden, die in deze branche werkzaam zijn, waarschuwen wij dringend nimmer naar deze firma te gaan alvorens inlichtingen te hebben ingewonnen bij ons afdeelingsbestuur. Om verdere van deze gevallen te voorkomen, zal het personeel zich dienen te organiseeren. Dan eerst zijt gij in staat door machtsverhouding stelling te nemen. Zijt gij hiervan bewust, sluit u dan aan bij d ezó.ooo leden van den A.N.M.B. DORDRECHT (J. v. PL). Op verzoek van enkele leden hebben wij een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid' om met de vacantiedagen, welke zullen vallen op 1,2 en 3 Augustus, gezamenlijk een autotocht naar de Veluwe te maken. De mogelijkheid is daartoe aanwezig bij voldoende deelname. De kosten komen op f 3 per persoon. We moeten minstens 32 deelnemers hebben. Komen er meer, dan moeten er minstens 52 deelnemers zijn. De tocht zal gaan over Utrecht en Barneveld naar Apeldoorn, van daaruit naar het Uddelermeer langs den Echoput en Belvedère, om daarna een bezoek aan het Troelstra-Oord te brengen. Men kan zich tot 27 Juli a.s. voor deelname opgeven aan ons kantoor en aan den bode. De gelden moeten ook vóór dien datum gestort zijn, waarna men een deelnemerskaart ontvangt. Zonder die kaart wordt men niet tot den auto toegelaten. Bij voldoende deelname zullen nog nadere mededeelingen worden gedaan. V Firma Bekkers. Aan deze fabriek stapelen de grieven zich weer op en rijst de ontstemming onder het personeel met den dag. We zullen het personeel ter vergadering oproepen en ons zoo noodig met looneischen tot de firma wenden. ♦ Koopman. De gegeven verhooging op Zaterdag j.l. is ten eenenmale onbevredigend. We zullen ons nader met het personeel verstaan om maatregelen te bespreken. Zoo noodig dient tot het stellen vaneen! ultimatum te worden overgegaan. * * * Hoebée. Tot nu toe ontvingen we geen antwoord op onze loonverzoeken, noch van de Firma noch van den Metaalbond. Dit zal zoo niet langer kunnen gaan. Als ook de Metaalbond meent, ons op die manier aan het lijntje te kunnen houden, dan zullen we er onzerzijds anders tegenover moeten gaan staan. We doen zulks niet bij voorkeur, doch de afd. Dordt van den Metaalbond moet ons en onze verzoeken serieuzer gaan op- j vatten, anders ontstaat een toestand, welke | niet de meest wenschelijke is. Als men ons er toe dwingt, zullen we niet aarzelen onze tactiek daarmede in overeenstemming te brengen. Dit geldt niet alleen voor de firma Hoebée, doch ook voor de andere leden van den Metaalbond, welke de zaak In handen van de afd. Dordt van den Metaalbond stellen. HENGELO, (v. H.). Overwerk StorkÂ’. De door ons in het nummer van u Juni 1.1. bekend gemaakte overwerkvergunningen zijn met 1 maand, dus tot 30 Juli, verlengd. Onze leden houden hiermede wel rekening en zorgen er voor event. klachten bij ons aanhangig te maken, «■ 1

Troelstra-oord. Dit Hoekje is bestemd voor publicatie van die afdeelingen, die al hun Troelstrazegels hebben verkocht: Eindhoven . . . . 51 stuks f 12.75 Voorburg . k . , ■' 30 „ „ 7.50 Zaltbommel . . . > 36 ~ „ 9.— Zaandijk . , ~ s . 47 „ „ 11.75 Van 27 Juni tot 2 Juli: H. I. Ambacht . , .135 stuks f 33.75 Lemmer . . . . . 26 ~ ~ 6.50 Wie volgt? Xroels£ra=zegel. Tot nu toe heeft onze afdeeling nog slechts 300 van deze zegels aan den man kunnen brengen. Waarom nemen de andere leden geen zegel ? Is het doel: de stichting vaneen Arbeidersvacantie- en Studieoord en het werk van den man aan wien de stichting is gewijd, P. J. Troelstra, geen kwartje meer waard?” Wij kunnen het niet gelooven. Daarom, koopt het Troelstra-zegel !1 * * * ~Eigen gebouw.” Over de maand Juni (4 weken) is door 414 leden voor bovengenoemd doel f 48.57 bijgedragen. In totaal in 14 maanden thans f 587.51. Wij blijven nog steeds hopen en verwachten dat het aantal deelnemers grooter zal worden. Â’s-HERTOGENBOSCH (B.). In onze op 30 Juni j.l. gehouden ledenvergadering is na een inleiding van v.d. Born het bestuur opnieuw samengesteld:. Het was Â’t laatste jaar sukkelen. De bestuursfuncties waren onvoldoende bezet en bovendien werd door eenige functionarissen niet voldoende aandacht aan hun functie besteed. Het bestuur werd thans samengesteld als volgt: A. v. Wijngaarden, voorzitter; P. Grernmé, secretaris, Fr. van Egraondslraat 22; J. Pagie (oud bestuurder), penningmeester, v. IJsselsteinstraat 18; J-Schröder en J. Dapuis, leden. Wij vertrouwen, gezien de samenstelling van dit nieuwe bestuur, dat er in Den Bosch meer medeleven met de organisatie door zal ontstaan. Tevens spreken wijden wensch uit, dat als gevolg van dezen verbeterden toestand het ledental vergroot zal worden. Daaraan gewerkt kameraden !! UTRECHT. (G.) Overwerkvergun* ning en ontslag wegens werkgebrek. Einde Mei van dit jaar kreeg een 25-tal arbeiders, werkzaam bij de N. V. Staalfabrieken v.h. J. M. de Muinck-Keizer, ontslag wegens slapte. Van deze 25 man waren ongeveer 13 man uit de gieterij, w.o. 5 staalvormers en 5 afbramers. Ook ontvingen wij eenige weken terug een verzoek uit Rotterdam voor plaatsing van 2 staalvormers, dien wij aangeraden hebben bij genoemde inrichting te solliciteeren. Bij informatie bleek ons dat deze menschen nog niet ge-i plaatst waren. Wij halen deze feiten even aan om te laten zien, hoe gedachteloos en onverantwoordelijk maarte werk wordt gegaan met het verleenen van overwerkvergunningen. Deze firma heeft reeds vanaf 1921 een doorloopende overwerkvergunning tot 53 uur per week. Dank zij het optreden van' de organisaties wordt niet meer volledig van deze vergunning gebruik gemaakt. Echter hebben wij herhaaldelijk kunnen constateeren en daarvan ook steeds, aan de Arbeidsinspectie mededeeling ge-; daan, dat vrijwel regelmatig de arbeids-1 tijd belangrijk overschreden wordt. Desondanks wordt toch weer aan genoemde firma een overwerkvergunning: verleend om gedurende het tijdvak van 1 tot en met 9 Juli voor 135 man arbeid te, laten verrichten gedurende 58 uur pen week, terwijl de firma er nog aan verschil-i lende menschen bij vertelt, dat zij nog ge-: durende 7 dagen verlenging kan krijgen. Voor deze 800 overwerkuren zouden,1 indien het werk haast heeft, 15 man tef werk gesteld kunnen worden die, gezien i bovenstaand ontslag, ook wel disponibel,l waren. Want de firma wil ons toch zeken! niet wijsmaken dat de menschen voor haan bedrijf ongeschikt waren, want zij zijn van' 3 tot 10 jaar inde staalvormerij bij haar werkzaam geweest. Terecht kwamen dan ook tientallen arbeiders bij ons tegen deze overwerkvergunning protesteeren en wü-i den het weigeren. Wij geven de firma en de Arbeidsinspectie daarom ernstig in overweging om meer met den geest van het personeel rekening' te houden. Want niet steeds zullen wij bovengeschetste wanverhoudingen zonder meer laten passeeren. Aan den eenen; kant zien wij lofwaardige pogingen arm-

Sluiten