is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 34, 1927, no 32, 06-08-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze H.8.-er C. Oosterhoorn sprak de feestrede uit en herinnerde aan het wel en wee van deze eerste tien jaren, daarbij wijzende op de veranderingen ten goede die ontstaan zijn. Hij feliciteerde ook namens het H.B. de afdeeling en wenschte haar alles goeds voor de toekomst, De mooie rede werd onder applaus beëindigd. Nadat de A.J.C. uit Dordrecht het vlaggenlied had gezongen werd door Oosterhoorn de nieuwe fraaie vlag onthuld, welke geheel uit vrijwillige bijdragen was bekostigd. Hij droeg de vlag over aan het bestuur der afdeeling, daarbij een toepasselijk woord sprekende. Verdere medewerking werd verleend door de muziekvereeniging „Excelsior”, door de A.J.C. en niet te vergeten door Willem van Cappellen. Rook sloot met een kort woord de bijeenkomst, welke o.a. ook bezocht was door delegaties van de afdeelingen Kr. a. d. Lek, H. I. Ambacht en IJsselmonde en verder door delegaties van den Best. Bond, van de afdeeling van den Sigarenmakersbond en de Federatie der S.D.A.P. Onze afdeeling H. I. Ambacht bood een mooie bloemenmand aan, prachtig bewijs van medeleven met ons jubileum. * * Ongeveer honderd leden hebben deelgenomen aan de meeting te Kr. a. d. Lek. Het was dus een flink aantal dat achter onze nieuwe vlag opirok. Als ieder z’n best doet zullen we met nog grooter deelname naar den Landdag, welke op 4 Sept. in Dordt wordt gehouden, optrekken. ROTTERDAM. (J. W.) Langs dezen weg berichten wij onzen leden, dat de boden inde week van 8 tot en met 13 Augustus met vacantie gaan, met uitzondering van bode de Ley, die deze week reeds met vacantie was. Men wordt verzocht de contributie voor deze week zooveel mogelijk op zij te leggen en inde week van 15 tot en met 20 Augustus een extra zegel te nemen om zoodoende contributieschuld te voorkomen. Wij benutten tevens deze gelegenheid te berichten, dat aan het kantoor alle werkdagen van 9—l2J en van 5 uur en Zaterdags van 9—l uur, benevens Dinsdagsavonds van 7—9 uur, gelegenheid bestaat contributie te betalen. * * * Belanghebbenden worden verwezen naar de advertentie in dit nummer voorkomend, waarin sollicitanten voor bode worden opgeroepen. UTRECHT. (G.) Een Voetbalmatch. Het bestuur van den Utrechtschen Bestuurdersbond organiseert op Zondag 7 Augustus des avonds om 7 uur op het Gemeentelijk Sportterrein „Welgelegen” aan het Merwedekanaal een buitengewoon belangwekkende voetbalmatch ten bate van het Troelstra-Oord. Het Nederlandsch Elftal van den Arbeiders-Sportbond uit Amsterdam komt n.l. spelen tegen Hilversum I, die beide onmiddellijk bereid bleken het doel te steunen. De wedstrijd wordt opgeluisterd door de muziekvereen. „Voorwaarts”, die eveneens belangloos medewerkt. Het bestuur van den U. 8.8. organiseert deze match inde hoop de geleden regenschade van den „Bazar-Zaterdag” op 9 Juli j.l. te kunnen inhalen, om toch aan het Troelstra-Oord een voor Utrecht behoorlijk bedrag af te dragen. Kameraden, maakt propaganda voor dezen wedstrijd! Komt met duizenden hem bijwonen, ook terwille van het doel. De toegangsprijs is 25 cent en voor kinderen 10 cent. Allen dus Zondagavond naar „Welgelegen” I * * * Gewestelijk Jeugdfeest der A.J.C. Op 24 en 25 September a.s. zal te Utrecht een gewestelijk Jeugdfeest plaats vinden. In overleg met het Comité van Actie zijn reeds de lijnen uitgestippeld voor grootsche feestplannen. Naar dit Jeugdfeest komen o.a. ook ruim 3000 A.J.C.-ers uit verschillende plaatsen naar hier en deze moeten allen van Zaterdag op Zondag onder dak worden gebracht. Alle leden ontvangen daarvoor een uitnoodigingscirculaire thuis, die ook weer aan huis wordt opgehaald door leden der A.J.C. Wij hopen, dat vele leden een gunstig antwoord aan de A.J.C.-ers mee zullen geven, opdat de 3000 A.J.C.-ers zonder veel moeite onder dak gebracht kunnen worden. Laten wij thans de A.J.C.-ers helpen, morgen helpen zij ons weer. V Denken onze leden er aan om de circulaire voor de Vereeniging Onderwijs aan Volwassenen in te vullen ? Vooral de deelname aan den cursus in lijnteekenen voor le metaalbewerkers en den radio-cursus be-

velen wij nogmaals in ’t bijzonder aan, alhoewel de cursussen in lezen, schrijven en rekenen ook nog onze volle aandacht verdienen. V Het bestuur van de A.J.C. zond ons het volgende ter plaatsing: De Jeugddemonstratie der A.J.C. te Utrecht op 24 en 25 September. De Arbeiders Jeugd Centrale organiseert elk jaar in September in verschillende plaatsen van het land gewestelijke demonstraties voor de eischen van het Jeugdprogram; „Invoering van het 7de leerjaar, Vakopleiding en Vacantie”. Deze demonstraties nemende laatste jaren gestadig in omvang toe. Zooals men zich zal herinneren waren in Den Haag op 18 en 19 September van het vorige jaar niet minder dan 3500 leden der A.J.C. tegenwoordig om inden grooten optocht der moderne arbeidersbeweging mede voor hun Jeugdeischen te demonstreeren. Voor 1917 is Utrecht gekozen als plaats voor het Gewestelike Jeugdfeest voor het Centrum en het Westen des lands. Gewestelik Jeugdfeest, want inderdaad dragen deze Jeugddemonstraties het karakter van feestdagen. Reeds op Zaterdagmiddag komen de bekende A.J.C.-groepen van stad en land tezamen om op de pleinen der stad hun dansen en spelen uitte voeren, terwijl ’s avonds groote openbare feestelijke bijeenkomsten plaats hebben waar door de sprekers der A.J.C. de beteekenis der Jeugdeischen uiteen wordt gezet en de groote afdeelingen voor rijk voorziene feestelijke programma’s zorg dragen. Utrecht verwacht 3000 deelnemers aan dit feest. De Moderne Arbeidersbeweging dezer stad heeft zich bij monde van haar Comité van Actie volledig achter de plannen der A.J.C. gesteld en is bereid daadwerkelijk aan de voorbereidingen voor deze feestdagen mede te werken. Intusschen zal dit niet mogelijk zijn indien niet de leden onzer beweging zelve, de ouders onzer A.J.C.-ers, de leden onzer Coöperatie, allen met elkaar, bereid zijn daadwerkelijk hun steun te verleenen. Het is natuurlijk niet mogelijk ineen persbericht nu reeds over het volledige programma pleinfeesten, demonstraties in de zalen, fakkeloptocht en slotfeest op het verlichte sportterrein uitvoerig te spreken. Evenmin om inden breede uiteen te zetten op welke wijze de steun zal worden gevraagd voor de inkwartiering der te verwachten deelnemers. Daarom besloot de leiding der A.J.C, tezamen met het Comité van Actie een vergadering te organiseeren op Dinsdag 9 Augustus voor alle aangesloten leden der Moderne Arbeidersbeweging, der Partij en der Coöperatie, des avonds te 8 uur in het N.V. Huis, Oude Gracht. Op deze vërgadering zal door Klaas Toornstra de beteekenis van het Jeugdfeest en de wijze van samenwerking en hulpverleening worden uiteengezet, terwijl aldaar gelegenheid is mondeling alle gewenschte inlichtingen omtrent de organisatie van het feestte verkrijgen. De vergadering is gratis toegankelijk. ..Wij hopen en verwachten, dat een talrijke opkomst een schoone inzet zal zijn voor de groote plannen die vrij ons hebben voorgesteld. Gewestel. Bureau v. Arbeidsrecht v. Groningen en Drente. Tot het geven van inlichtingen ten aanzien van de- Sociale Wetgeving, Belastingzaken enz. wordt zitting gehouden inde maand Augustus 1927 te: 1. Assen: in „De Dageraad”, Groningerstraatweg, op Vrijdag 5 Augustus 1927 van 6 7 uur en op Dinsdag 16 Aug. 1927 van 8—9 uur. 2. Blijham: in het Vereenigingslokaal bij J. Holstein, op Donderdag 25 Aug. van 7 uur. 3. Émmen: in het Café „Grirnme” t/o. het station, op Woensdag 17 Aug. van ó—7 uur. 4. Groningen: in zaal 111 van „De Toekomst, eiken Woensdagavond van 6j-8 uur. 5 Hoogeveen; in ’t Hotel „Frederiks”, op Donderdag 11 Aug. van 6\—7\ uur. 6. Keens: ten huize van J. M. Tillema, op Dinsdag 9 Aug van 7—B uur. 7- Scheemda: in ’t Café van Krasters, v/h. J. Beukings, op Dinsdag 23 Aug. van 6—7 uur. 8. Stadskanaal: in ’t Café „Liberté” van J. v.d. Laan, op Zaterdag 6 Aug, van 6\—7\ uur. 9. U ithuizermeeden: in het Stationskoffiehuis van J. Zuidema, op Donderdag 4 Aug. van 7J—-8 uur, 10. Usq.uert; in het Gemeentelokaal, op Dinsdag 2 Aug. van 7—B uur. Alles officieele tijden.

Het Troelstra-Oord. Nieuwe geschenken. Van het Hoofdbestuur van den Bond van Korporaals bij de Kon. Marine kregen wede toezegging, dat deze bond f 500.— voor de inrichting van het Troelstra-Oord beschikbaar stelt. ♦ * » Van het Hoofdbestuur van den Slagersgezellenbond kregen wijde toezegging, dat men f 75.— beschikbaar zou stellen, welke naar eigen goedvinden konden worden aangewend. * * * Zondag 17 Juli hebben de hoofdbestuurders en bondsraadsleden van den Trans portarbeidersbond een bezoek gebracht aan het Troelstra-oord, waar ze door v.d. Walle en architect Mulder werden ontvangen en rondgeleid. Na de bezichtiging is een uiteenzetting gegeven over de beteekenis van het geheele bouwwerk en werd mededeeling gedaan van de velerlei geschenken, die de stichting reeds zijn aangeboden. Op voorstel van Brautigam werd besloten, het reeds toegezegde bedrag van f 300 te verhoogen, zoodat nu ook alle vlaggen, die op het Troelstra-oord zullen wapperen, door deze organisatie zijn betaald. Vanzelfsprekend werden door van der Walle hoofdbestuur en bondsraadsleden vriendelijk dank gezegd. * ♦ • * Van den Amsterdamschen Bestuurdersbond ontvingen wij het verblijdende bericht, dat deze organisatie ons als geschenk aanbiedt de lampen, noödig voor de groote zaal, lees- en conversatiezalen. Dit is een voornaam geschenk, wat door ons op hoogen prijs wordt gesteld. V De Soc. Dem. Studentenclub berichtte ons, f 100.— bijeen te hebben gebracht, die zoo practiseh mogelijk kunnen worden aangewend. V Van Dr. Berlage ontvingen wijde mededeeling, dat wij als een persoonlijk geschenk van hem zullen ontvangen een voorzittershamer voor onze congreszaal. *¥•* Van P. K. te R. ontvingen wijdoor middel van Brautigam een gift van f 250, aan te wenden op de meest practische wijze. V Door tusschenkomst van H. Polak ontvingen wij van M. J. W. f 10.—. * ¥ Tot slot kwam Zaterdagmiddag een medestrijder ons mededeelen, dat hij in het bezit was vaneen fraaie plant, welke voor zaalversiering kon dienen, die hij ten bate van de stichting gaarne wilde afstaan. * * * Al deze vrienden zeggen wij hartelijk dank voor de medewerking. Wij kunnen er aleen aan toevoegen, dat wij altijd nog heel veel geld tekort komen.

Algemeen Nieuws. » Eerste Landelijk Religieus-Socialistisch Congres. Op Zaterdag 1 en Zondag 2 October 1927 zal te Amsterdam het Eerste Landelijke Religieus-Socialistisch Congres worden belegd. Inleidingen zullen worden gehouden door G. van Veen over ; „de Socialistische beteekenis der persoonlijkheid”, door Ds. A. v.d. Heide over: „Plaats en Taak van het Religieus socialisme inde arbeidersbeweging”, door Ds. G. Horreus de Haas over: „Oude en nieuwe religie”, terwijl Ds. W. Banning een wijdingsbijeenkomst zal leiden. Boekbespreking. Twee brochures der Arbeidersgemeenschap. Eenigen tijd geleden verscheen inde reeks kleine geschriften der Arbeidersgemeenschap Nr. 17, getiteld: „Om de Gemeenschap”, geschreven door Ds. W. Banning te Sneek. De schrijver behandelt de vraag of naar diepste wezen het socialisme een nieuwe levens- en beschavingsgemeenschap brengen moet en brengen kan. Het bevestigende antwoord, getuigende vaneen diep geloof in het socialisme en de socialistische beweging, gaat vergezeld van de aanwijzing van tal van bedenkingen tegen de practijk dier beweging. „Vaneen levende, scheppende toekomstmacht zal eerst sprake zijn, wanneer het socialisme niet zit inde zakken en de hoofden, maar als louterende macht inde harten”. Een „nieuwe maatschappij denkt men niet uit, zij groeit”. Maar het is „onze taak te zorgen, dat de pijlers, die wij bouwen, gaaf zijn en hecht”. Nr. 18 is een brochure van Mevr. C. Pothuis-Smit over „De zedelijke beteekenis der gemeenschapsgédach te ’’. Dat geschrift sluit, wat de strekking betreft, wel merkwaardig bij het voorgaande aan. Allereerst wordt in het licht gesteld, hoe in alle godsdiensten de broederschapsgedachte in wezen domineert. Het herinnert aan de opkomst der moderne arbeidersbeweging met haat sterk saamhoorigheidsgevoel, om daarna helder en geargumenteerd in het licht te stellen, dat de gemeenschapsgedachte verantwoordelijkheidsgevoel kweèken moet Al zal het socialisme alleen geen volmaakte menschen scheppen, het wil en zal de kansen en mogelijkheden scheppen, om het hoogste, dat in hen woont, tot ontwikkeling te brengen. Twee brochures, getuigende vaneen idealisme, dat nuchter de problemen onder de oogen ziet. Daarom des te waardevoller. Verkrijgbaar inden boekhandel en bij de Secretaresse der Arbeidersgemeenschap, Amstellaan 2, Amsterdam. 9 i i Gelezen bladen $ | van ons vakblad mogen niet worden | ♦ weggeworpen, doch behooren aan onge- J | organiseerde kameraden ter lezing ge- £ ♦ geven te worden. ♦ t *

ADVERTENTIEN.

Afdeeling Rotterdam. __ | Wegens uitbreiding van het ledental roepen wij bij deze op sollicitanten voor de functie van BODE op een aanvangssalaris van f 35 per week. Sollicitaties worden ingewacht vóór of op Zaterdag 13 Augustus a.s. aan ’t kantoor: Mauritsstraat sb. HET BESTUUR.

VAKOPLEIDING mm m aütgseen iasscken eishijoen (met zuurstof en carbidgasvlam) Practiseh zoowel als theoretisch onderricht. Aanvang: 12 AUGUSTUS 1827, ’sav. 7 uur, duur 3 maanden Gratis prospectus verkrijgbaar bij: 0. L LOOS è Co., Keizersgr. 689 AMSTERDAM. Fabrikanten van Zuur&toi, Koolzuur, Carbid. en Autogene l.asch- en Snijapparaien, Tel. 3Ë4CO, 36401, 36402, 60311, 608l2«

Avondschool voor Electriciens 3e MARNIXOWARSSTRAAT 3 AMSTERDAM(MeIis Stokeschool nabij Kruispunt Rozengracht—Marnixstraat). INSCHRUVIE^O van NIEUWE LEERLINGEN voor de met 1 September a.s. aanvangende cursussen in ELECTRO-TECHNIËK en RADiO-TECHNiEK, gedurende de maand Augustus op Maandag- en Vrijdagavond van B—9 uur. Prospectus wordt op aanvraag gratis toegezonden. De Schoolwas voorheen gevestigd: KERKSTRAAT 70- Rotatiedruk „Voorultetuns”, Keiseragraehi J7B, Aid*1