Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34«te jaargAWG ZATERDAG 20 AUGUSTUS 1927 No> 34

De metaalD e werfcer Weekblad m den Algemeenen Dederlandscben metaalbewerkersbond.

... » —— —■ 111 11 . ,-4 .... REDACTEUR: G. VAN DER HOUVEN Arbeiders aller Landen . Kennis Is macht Vereenigt U. Eenheid kracht _ Adres van Redactie en Administratie: Hemonylaan 24, Amsterdam (Zuid) Â’ • 1 Telefoon 26175 1 1 1'

ABONNEMENT: , ADVERTENTIÊN By vooruitbetaling per Jaar. f 1.60 «S»".ee„e. «ara aU.rl (| k Maondsgs, Ge„„, ,<|vort<.m,e„ p,r regel f 0.30 Voor Buitenland Torhoogd mot porto. Bondsnleuw, en advertenties Woensdagmorgen. g„,ragen foor personeel ........ 0.20 Losse nummers o.Os 'r"f' omeri Afdeelingsadvertentien 0.20

OPLAAG 27.400 Officiëele Mededeelingen. Deze week wordt bet contributiezegel op de 34a week in het Bondsboekje geplakt. Het Congres van den Int. Metaalbewerkersbond. In het gebouw van de Fransche Ingenieurs heeft op 8, 9 en 10 Aug. j.l. te Parijs het 3-jarig congres van onzen Int. Metaalbew. Bond plaats gevonden. Er waren 16 landen door 84 gedelegeerden vertegenwoordigd. Daarnaast waren een aantal gasten aanwezig, o.a. een vertegenwoordiger van Engelsch-Indië, van Argentinië en een vertegenwoordiger van het Int. Arbeidsbureau te Genève. Ten slotte was er Jouhaux voor het Fransche Vakverbond. Onze Bond was vertegenwoordigd door P. Danz, G. v.d. Houven en C. Oosterhoorn. Groote delegaties waren door de Engelschen en Duitschers, terwijl ook de Belgen en Oostenrijkers flink vertegenwoordigd waren. Maar wij, als kléine bond inde rij der Internationale, moeten wat bescheidener zijn. Zoo’n congres is immer het beeld vaneen Babilonische spraakverwarring, ’t Grootste deel spreekt Duitsch of kan zich in elk ge’ val daarvan bedienen. Maar in minstens ' twee talen moet iedere uitgesproken rede worden vertaald. Soms, zooals in ’t geval dat een Fin sprak en ineen ander geval een Italiaan, moet de vertaling in Fransch, Duitsch en Engelsch geschieden. Daarmee gaat machtig veel tijd verloren en ’t bijwonen van ’t congres is er op bepaalde momenten een corvee door geworden. We zullen hier geen uitvoerige uiteenzetting geven van wat behandeld is, doch ons tot het aanstippen van enkele dingen beperken. Een uitvoerig verslag hopen wc later te geven. Feit is dat in onze Internationale een goede sfeer, een goede harmonie heerscht, omdat diepgaande meeningsverschillen omtrent de tactiek afwezig zijn. Slechts Finland bracht de kwestie van de oriënteering naar het Oosten (Rusland) op het tapijt, maar vond geenerlei bijval. Zoo heerschte op het congres van begin tot het einde een goed geest van saam hoerigheid. Zooals gebruikelijk werd het congres door den Int. Secretaris, lig, geopend, waarna een commissie van 5 leden voor de verdere congresleiding werd benoemd. Leden waren Brownlie (Engeland), Brandes (Duitschland), Domes (Oostenrijk), Labe (Frankrijk) en Hampl (Tsjecho Slowakije}. Labe was de eerste dag voorzitter en vond in zijn begroetingsrede gelegenheid om woorden van nagedachtenis te wijden aan eehige gestorven kameraden, die een tol inde Internationale hadden gespeeld. :’t Waren de vroegere bestuurders Merrheim (Frankrijk), Hansen (Denemarken) en Dissmann (Duitschland). De algemeene beschouwingen over het verslag en de verrichtingen hadden een nor. . . ...... * ik—**- . «laai rustig verloop.

Onzerzijds is door Danz de aandacht gevestigd op het feit dat het Int. Bureau niet zóó functioneert als noodig en gewenscht is. Hij bepleitte de aanstelling vaneen secretaris in vasten dienst, die tijd en gelegenheid zal hebben zijn volle aandacht te schenken aan alles wat op internationaal terrein voorvalt. Meer voorlichting, zoo betoogde hij, moet er komen en daartoe moet het documentatie-bureau worden verbeterd en de inhoud van het „Mededeelingsblad” worden herzien. Hij bereikte met zÂ’n opmerkingen in zooverre succes, dat er nu, in tegenstelling met 3 jaar geleden, door andere sprekers aandacht aan geschonken werd. Stein (Oostenrijk) en Brandes (Duitschland) waren van oordeel dat Danz zÂ’n opmerkingen in het centraal bestuur had moeten maken. Formeel moge dat juist zijn, maar Â’t had zÂ’n goede zijde dat in volledige zitting van Â’t congres de aandacht op onvolmaaktheden werd gevestigd. Ook Kummer (Duitschland) onderstreèpte de gebrekeh door Danz naar voren gebracht. Deze aangelegenheid zal nu wel verder in het centraalbestuur aan de orde komen, maar resultaat zal voorloopig wel uitblijven. Verbetering van het Bureau, als door Danz bepleit, eischt verhooging der contributie en te verwachten is dat speciaal de Engelschen en Franschen zich daartegen zullen verzetten, ■We stippen verder aan dat op voorstel van f .au (België) een motie is aangenomen, waarin de begenadiging van Sacco en Vanzetti wordt opgevorderd en waarin wordt geëischt den beiden veroordeelden recht te laten wedervaren. Door Brownlie werd namens de delegatie, die naar Amerika is geweest om aansluiting van de Amerikanen te bepleiten, verslag uitgebracht. De Machinebouwersbond is inmiddels toegetreden, maar niet bereikt is dat dein federatief verband verbonden gezamentlijke Amerikaansche Metaalbewer-' kersbonden zich aansloten. Een beslissing daarover moet nog worden genomen, (feil oord het door Brownlie medegedeelde en gehoord ook hetgeen door den later gearriyeerden Amerikaanschen gedelegeerde werd gesproken, lijkt ons de aansluiting van de Amerikaansche Federatie nog heel ver weg. De geest van internationalisme lijkt ons in Amerika nog zeer gering ontwikkeld. Reichel (Duitschland) hield een referaat over trusts en kartels, Labe (Frankrijk) over den 8-urendag en internationale sieunverleening. De meeningen, door referanten uitgesproken, werden door uitspraak van het congres bekrachtigd. Vermelden we ten slotte nog dat hef congres sympathie uitsprak voor de uitgesloten metaalbewerkers in Budapest. Slechts een paar punten van organisatorischen aard kwamen aan de orde. Â’t Voornaamste, daarvan was de practische toepassing van artikel 9 der statuten inzake verplichte financieele bijdrage bij conflicten. In het te geven verslag zal op een en ander dieper worden ingegaan. Resumeerende mogen we vaststellen dat

onze Internationale zeker nog lang niet volmaakt is, maar ongetwijfeld heeft hij terzake van internationale saümhoorigheid en daadwerkelijken financieelen steun reeds goed werk verricht. Er valt nog zeer veel aan de ontwikkeling en versterking onzer Internationale te doen, maar we moeten daarbij in ’t oog houden de vele en groote moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Onverpoosd, maar vooral rustig voortgaan is hier geboden. De staking te Dieren beëindigd. (H. W.) Na een strijd van ruim drie weken heeft onder leiding van den' Burgemeester van de gemeente Rheden, den heer Bloemers, op Vrijdag 12 Augustus een conferentie met de Directie plaats gehad. Hoewel niet 100 pCt. van de gestelde eischen is ingewilligd, kunnen we over het behaalde resultaat tevreden zijn. Als compromis, waarop de strijd is beëindigd, kunnen we het resultaat als volgt samenvatten : ie. Invoering voor alle arbeiders van een gegarandeerd minimum uurloon. 2e. Verhooging van alle uurloonen met 5 pCt. gerekend op den basis van de Iconen per 1 Juli 1927, met dien verstande dat aan diegenen, dien voor het uitbreken van de staking reeds een ruimere verhooging was toegezegd, deze toezegging gehandhaafd blijft. 3e. Invoering vanaf 1928 van 3 vacantiedagen per jaar, waaronder een Zaterdag en met behoud van 100 pCt. van het vaste uurloon. Voorts werd toegezegd dat geen rancunemaatregelen zullen worden getroffen en zoo mogelijk weer allen op hun plaats worden aangenomen. Mocht eventueel de gemaakte afspraak niet -worden nageleefd, dan bestaat beroep open bij den Burgemeester, een voorstel onzerzijds gedaan, waarmede de Directie heeft ingestemd. Waar het bedrijf door de staking gedesorganiseerd is, zal de aanstelling van de stakers geleidelijk geschieden. Wij vertrouwen en rekenen erop dat de toegezegde coulantheid door de Directie zal worden nageleefd en zij haar woord gestand zal doen. * * * Zoo behoort deze strijd dus wederom tot het verleden en voelen wij ons gedrongen onzen bondsmakkers in dezen voorloopèr van den Achterhoek, een woord van hulde te brengen voor de wijze waarop zij kalm en waardig dezen strijd hebben gevoerd. Opmerkelijk is het geweest dat nagenoeg de geheele bevolking van Dieren dezen strijd van onze vakgenooten met lofwaardige sympathie heeft gevolgd. Ongetwijfeld is een staking vaneen dergelijken omvang een evenement geweest in het anders zoo landelijke, stille en mooie plaatsje Dieren. Het brute optreden der politie, inzonderheid van den Rijksveldwachter, daarbij het onnoodige machtsvertoon door de aanwezigheid van marechaussee, heeft de stakers en de bevolking van Dieren tot bitterheid gestemd.

Dat het niet tot relletjes is gekomen, is zeker niet te danken aan dit machtsvertoon van de politie, maar aan de kalme wijze waarop de stakers hun plicht hebben op* gevat. Kameraden van de EDY, de vrede is nu weer geteekend. De Directie zal begrepen hebben dat zij rekening heeft te houden met Uw rechtwaardige en billijke verzoeken. Ook gij hebt uit dezen strijd iets geleerd, n.l. dat alleen in en door organisatie succes valt te behalen. Onze afdeeling Dieren staat momenteel met haar 120 leden als een voorpost in dep Gelderschen Achterhoek. Kameraden, handhaaft dit aantal en trekt er straks mee op uit om ook aan de „Gazelle"-fabriek de makkers tot organisatie te brengen. Trouw aan de organisatie van den arbeid en van nu af medegewerkt aan den innerlijken opbouw van onzen Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond. Nieuwe geschenken voor het Troelstra-Oord. De Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „Vooruit” deelde on? mede, dat zij ons een geschenk aanbiedt ter waarde van f 200.—. ♦ ♦ * Van den Nijmeegschen Bestuurdersbond vernamen wij, dat men bezig is gelden! voor een geschenk te verzamelen, die meft ons binnen eenige weken hoopt ter hand té stellen. * * ♦ Het Hoofdbestuur van onzen Bond van Technisch en Opzichthoudend Personeel zond ons f 100.—. * •¥■ ♦ Van de N. V. Metaalgieterij „Holland” te Amsterdam ontvingen wij het volgende korte, maar veelzeggende schrijven : „Hiermede deelen wij U mede, dat het ons een eer is uit diepgaand respect voor den heer Pieter Jelles Troelstra U aan te bieden het bronswerk, waarvoor namens U, ons offerte werd gevraagd.” In aansluiting daarbij bood de Titasotsfabriek „Haberland”, eveneens te Amsterdam, ons het bij het bronswerk beboerende houtwerk aan, waardoor beide firmaÂ’s ons inde gelegenheid stellen ons voornemen tot uitvoering te brengen, om bij elk deel. van de inrichting van het Troelstra-Oord op fraai uitgevoerde bordjes te vermelden, wie de schenkers zijn. M De Rotterdamsche Bestuurdersbond deelde ons mede, dat hij f 1000 heeft bijeengebracht bestemd voor de inrichting van het Troelstra-oord. * * * De Leidsche Bestuurdersbond heeft f 50.— ter beschikking gesteld voor de inrichting van het Troelstra-Oord. V Namens de personeelen, in dienst van de moderne vakbeweging en de hier gevéstigde internationale organisaties wordt ons medegedeeld, dat de bedienden, die hun| dagelijkschen arbeid dienst van dé moderne arbeidersbeweging verrichten, besloten hebben een bedrag bijeen te brengen' voor een geschenk aan het Troelstra-Oord. v ♦ * P. Br. te Hilversum schonk voor de bibliotheek van het Troelstra-Oord. een monumentaien inktkoker.

Sluiten