Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Even 8 uur werd door den voorzitter de vergadering geopend, waarbij deze er zijn Voldoening over uitsprak dat onze leden met hun vrouwen in zoo grooten getale waren opgekomen. Daarna werd het woord gegeven aan den spreker, D. jW. v. Hattem uit Hengelo. Spr. schetste den toestand inde metaalnijverheid, in het bijzonder te Enschedé en gaf daarbij een overzicht van de acties die hier ter plaatse gevoerd zijn en nog worden gevoerd door de drie samenwerkende organisaties. Hij spoorde de menschen, die nog njet tot de organisatie waren toegetreden, aan, dit zoo spoedig mogelijk te doen. Verder bracht spr. in herinnering, dat de afdeeling Enschedé thans een ledental van over de 300 telt en daarmee een hooger peil bereikt heeft \ dan ooit te voren. Hierna werden de films vertoond. „Billy’s Avonturen” . viel zeer inden smaak van de aanwezigen, getuige de lachsalvo’s die door de zaal klonken. De film „Het Hoogovenbedrijf” werd onder doodsche stilte gadegeslagen en daarnaar te oordeelen viel ook deze film zeer inden smaak van het publiek. De films „Java” en de „Arbeiders-Sport-01}'mpiade”waren schitterend. De operateur heeft dan ook dezen avond veel plezier gehad van zijn werk en het bleek wel dat hij zijn vak goed verstond. Langzaam en duidelijk heeft hij de films voor ons vertoond. Wij zeggen hem daarvoor ook van deze plaats dank en hopen dat wij hem dezen winter nogmaals met zijn toestel mogen terugzien. Allen, die er aan medegewerkt hebben Óm dezen filmavond te doen slagen, onzen dank. Ie ruim half elf sloot de voorzitter de Vergadering. Vooruit, kameraden! Onze afdeeling is, dank zij onze propagandaclub, gestegen tol over de 300 leden. Die club moet worden versterkt en vooral moeten hieraan ouderen deelnemen, die ook bij ouderen op huisbezoek kunnen gaan. Het gaat toch niet op dat jongens van ongeveer 17 jaar op huisbezoek gaan bij iemand van 40 jaar om dezen de noodzakelijkheid van organisatie onder het oog te brengen! Hiervoor hebben wij meer ervaren leden noodig. Gezien de resultaten, die hier ter plaatse zijn bereikt, hopen wij, dat als de leden van de propagandaclub bij de ouderen komen aankloppen om deel uitte maken van deze dub, dat dit niet tevergeefs zal wezen. Wij twijfelen er dan ook niet aan, dat, als dit geschiedt, onze afdeeling, als de winterpropagandamaanden achter den rug zijn, de 350 leden heeft bereikt, ja zelfs overschreden. J Mij rest nog te vermelden, dat ons bestuur zich heeft voorgesteld om, mits de middelen het toelaten, dezen winter nogmaals een filmavond te organiseeren Vooruit, vrienden, maaf, S den A. N. M. B, en de afdeeling Enschedé in . het bijzonder! I GOOR, (Bestuur). Wij verzoeken onzen leden om zich in geval van werkloosheid zoo spoedig mogelijk bij het bestuur te melden. Nalatigheid kan directe I schade voor de betrokkenen tot eevol<* hebben. * Bij melding van werkloosheid, bondsboekje meebrengen. HAARLEM. (C. v.d. W.) De werf „Conrad . Wij hebben in het afgeloopen jaar en ook gedurende 1926 nogal wat werk gemaakt van de werf „Conrad”. Dat was geen wonder, want de positie van de werf eenerzijds en die der arbeiders anderzijds gaven aanleiding te trachten de loonen ver- j hoogd te krijgen. Wij hebben dan ook een I sterken druk m deze richting uitgeoefend. 1 toch is hef ons niet gelukt de 10 pCt loonsverhooging, die wij vroegen, te verkrijgen en dit is gekomen doordat de arbeiders niet naar ons hebben geluisterd. Zij hebben zich door den werkgever laten afleiden door enkele handig aangebrachte verbeteringen en tegemoetkomingen. De directie heeft n.l. heel goed gevoeld, dat iets gedaan moest worden, daar de arbeiders zich anders zouden zijn gaan organiseeren, macht zouden hebben gekregen en onze eisch van 10 pCt. doorgevoerd had moeten .worden. Laten wij nu het bovenstaande even in het kort uitwerken; i°. Waren er yoorwaarden aanwezig die ( de werf een betaling van 10 pCt. loonsver- 1 hoogmg mogelijk maakten? 1 Ja, want de werf bouwt tinmolens. Del maatschappijen, die deze tinmolens bestel- 1 len b.v „Sinkep” zagen hun aandee- I c len in enkele maanden met 100 pCt. en ; t meer stijgen. De wereldtinvoorraad is als f gevolg van automobiel- en radiobouw zóó j gering, dat men volgens de grpote dagblad- 1 v

e | pers een sterke toename yan de productie n zal moeten bevorderen, i Het aantal orders voor tinmolens is e groot. Het is ons b.v. bekend, dat ze per telegram besteld zijn. i Aan de afdeeling van de werf „Conrad” t te Zaandam, waar dezelfde molens gemaakt worden, betaalde men reeds enkele centen me'er uurloon, 1 Bij Verschure te Amsterdam, waar men 2 ook tinmolens maakt, zijnde loonen pl.m. io cent per uur hooger. 3 2°, Waren de loonen der arbeiders zóó 3 dat loonsverhooging noodig was? Ja, want in tegenstelling met den toe-3 stand van vóór den oorlog waren de uur( loonen de laagste in Haarlem. Ook de . hoogste loonen waren 5 tot 6 cent lager ( dan die van andere fabrieken. ; 30. Waarom is het onder deze omstandigheden niet gelukt de arbeiders' mee te krijgen voor een sterke actie tot doorvoering van 10 pCt. loonsverhooging ? [ De arbeiders zijn inde eerste plaats , slecht georganiseerd, doch hebben zich bovendien zoet laten houden met schijnverbeteringen, als periodieke loonsverhoogingen, vacantietoeslag en een tegemoetkoming bij het Kerstfeest. Ziethier waar dat in cijfers op neer komt: een gemiddelde loonsverhooging van i£ cent per uur, 20 uur loon als vacantietoeslag en een halve dag (4I uur) verlof met behoud van het loon voor het Kerstfeest. In totaal 2 cent, of ruim gerekend 4 pCt, loonsverhooging. j Wij herhalen, dit is voldoende geweest 1 om de arbeiders van hun daadwerkelijken strijd af te houden. Zij hebben zich hiermede in slaap laten wiegen. En de directie is de lachende derde. Dat de arbeiders der werf „Conrad” uit deze cijfers iets mogen leeren en zich organiseeren, daarmede het wapen smedend, noodig inden strijd tot verkrijging! van hun recht! * * * Ledenvergadering op 26 Januari 1928 in den Kegelbond, Tempelierstraat. Wij kunnen het volgende berichten: Het bestuur besloot de volgende fedenvergadering te houden op 26 Januari inde zaal van den Kegelbond inde Tempelierstraat. De secretaris zal daar spreken over de vooruitzichten inden klassenstrijd. Bovendien zullen er drie films worden vertoond, n.l. een vakfilm, de film „Java” en een lachfilm. Wij* zullen voor deze vergadering zooveel kaarten laten maken als er beschikbare plaatsen zijn. Deze kaart moet met het bondsboekje getoond worden, De vertrouwenslieden zullen de kaarten uitgeven, HENDRIK-IDO-AMBACHT. (B. S.) Woensdag 18 Januari 1928 zal het 10 jaren geleden zijn dat onze afdeeling werd opgericht. Ons bestuur was van meening dat dit feit niet onopgemerkt mocht voorbijgaan en besloot dan ook een propagandafeestavond te organiseeren, waartoe de Tooneelvereeniging „Dirk Troelstra” en | de A. J. C., beiden uit Dordrecht, zullen medewerken. Onze bondssecretaris v.d. | Houven, welke toenmaals districtsbestuur■ der was en als zoodanig de afdeeling' heeft opgericht, is uitgenoodigd dien avond een herdenkingsrede uitte spreken, terwijl Van Hinte verzocht is de bijeenkomst te openen. Liet belooft een mooie avond te worden. Leden der afdeeling met hun huisgenooten en (of) verloofden kunnen kaarten a 10 cent per stuk bekomen bij den bode 01 bij een van de bestuursleden. Men wordt verzocht zich vroegtijdig van plaatsbewijzen te voorzien, want de voorraad is beperkt. \ Onze vorige feestavond is goed geslaagd en ons bestuur heeft er alles op gezet ook dezen avond te doen slagen. # | Onze huisbezoekers zullen nog eens krachtig moeten aanpakken om vóór 1 18 Januari te bereiken dat ons ledental niet , ver meer van 200 af is. Vooral onder de personeelen van F. Rijsdijk (Simons) en A Rijsdijk moet flink gepropageerd worden, opdat we in staat worden gesteld aan 1 veel wantoestanden een einde te maken. < leder doe dus zijn plicht! . 1 KINDERDIJK. 25 jaren van strijd. (L.S.) Vijf leden van het Werkliedenver- ( bond, te weten, G. de Kraay, G. D. 1 Warnshuis, A. Beenhakker, P. Pot en P. e Holdermans, hebben op 16 December 1902 1 met behulp vaneen groepje uit Dordrecht, de afdeeling Kinderdijk van onzen Bond, \ toen nog aangesloten bij het N.A.S., op- t gericht. x P. Pot, die in Rotterdam werkte, nu r woont hij al jaren in Amerika, begon met

e een plan om met elkander een abonnement op „Het Volk” te nemen, s Zekere Fijnaart uit Alkmaar kwam over r om te spreken en nu definitief, werd de afdeeling gegrondvest. Men bracht het al gauw tot een 20 leden t en dat duurde tot 1906. Na de afscheiding 1 van het N.A.S. verlieten enkelen de organisatie weer. 1 Van de genoemden vervreemdde Holder• mans geheel van de beweging. P. Pot vertrok naar Amerika en A. Beenhakker is ) jammerlijk een „man van stand geworden”. Van deze beginnelingen echter staan G. de Kraay en G. D. Warnshuis nog geheel > _

ongeschonden in het voorste gelid. Zij lieten zich gelden op elk terrein van de beweging, ook op dat van de S.D.A.P. en van de drankbestrijding. Beiden behooren tot de oprichters van de S.D.A.P. alhier. Zij hielden vol toen de afdeeling van onzen Bond slechts 3 of 4 leden telde zoo goed als toen zij boven de 300 leden steeg. Zij gaan er nog steeds op nit en missen geen enkele vergadering of betooging. Dat alles achten zij een plicht, maar zouden wij hen niet openlijk moeten danken voor alles wat zij belangeloos voor de beweging hebben gedaan ? Zeker zujlen de Kinderdijkers, maar niet

minder de honderden oud-Kinderdijkers onder onze bondsleden, syfnpathiseeren met ons voornemen om deze makkers op | 24 Dec. a.s. ineen bijeenkomst te huldigen, j Wij voelen ons gelukkig deze twee trouwe kameraden in ons midden te hebben en hopen hen nog lang te behouden. Zij hebben te midden van de waf stroef aangelegde Kinderdijkers moeilijk werk gehad. Een woord van hartelijken dank brengen wij hun namens de bondsmakkers. Beide „Gerritten” onze'n warmen handdruk 1 V Zou ik dit stukje van L.S. naar den drukker mogen zenden zonder er een kort onderschriftje bij te doen ? De Kraay en Warnshuis leerde ik kennen op ’t einde van 1916, toen ik m’n werk „langs den dijk” aanving. Dat is nu alweer ruim 11 jaren geleden. Op de vergaderingen te Nw. Lekkerland miste de 1 Kraay nimmer en zonder Warnshuis was ■ ïen vergadering te Alblasserdam niet denk- 1 baar. , De Kraay kon je zien en hooren. Hij t was voorzitter en wat je noemt van den 1 xmgriem gesneden. Warnshuis, als „ge- ( woon” bestuurslid, zat er altijd min of meer philosofisch bij. ] Ivan hier kan ik ze beiden yopr me 1

halen en had ik de gaven van Jan Rot, ik zou ze kunnen uitbeelden zooals ik ze op menigen winteravond in ’t zaaltje van Yan Krimpen te Alblasserdam aantrof. Jongens, we hebben jullie conterfeitsel inde krant gezet. Inden geest zeg ik: geeft me de hand allebei en hartelijk gefeliciteerd J REDACTEUR. NW. LEKKERLAND. (Secr.) Zaterdag 12 December j.l. hield de moderne vakbeweging hier ter plaatse haar St. Nicolaasfeest voor de kinderen harer leden en geestverwanten, welk feest een waar succes is geworden. Ondanks pech van den Sint zijn paard had n.l, wegens gladheid zijn poot gebroken arriveerde hij en zijn kleine trouwe knecht inde zaal en werd' door zingen van de kinderen verwelkomd. Was dit een uiting van vreugde of van angst ? De Kraay opende met een kort woord en heette den Sint en zijn knecht en de ouders met hun kinderen van harte welkom. De heeren Aalhuizen en Vroege hebben beproefd met hun poppenkast-voorstelling de lachspieren in beweging te brengen en zijn daarin ook volkomen geslaagd. Door de vrouwelijke commissieleden werden versnaperingen aangeboden, welke in grage magen belandden. De Kraay sloot deze gezellige bijeenkomst met een woord van dank aan de commissie voor het vele en moeilijke werk door haar verricht. Verder aan diegenen welke voor dit doel een financieel offer hebben gebracht, in het bijzonder aan onzen makker Kamsteeg in Cura9ao, die van over zee ook een groot bedrag heeft geofferd. Verder een woord van dank aan de voor ons onbekenden, die zich door het zenden van verschillende lekkernijen de kinderen tot vrienden hebben gemaakt. Het geheel is uitnemend geslaagd en wij hopen, dat het door de kinderen genotene voor de ouders een aanleiding moge wezen om te streven naar meer kameraadschap, solidariteit en organisatie, opdat wij gezamenlijk kunnen veroveren voor onze kinderen datgene wat wij in onze jeugd hebben gemist. Komt vrienden, aangepakt I De schouders er onder 1 / RIDDERKERK. (J. M.) Donderdag 15 December j.l. hield onze afdeeling een huishoudelijke vergadering inde zaal van den heer Lodder te Slikkerveer. Bij de opening bracht onze voorzitter een woord van dank aan j. Rijsdijk, die wegens vertrek naar Utrecht -als bestuurder moest aftreden, voor alles wat hij in het belang der afdeeling had gedaan. Spr. sprak den wensch uit dat het hem verder in z’n leven goed zal mogen gaan. Na lezing van de notulen en behandeling van eenige ingekomen stukken bracht S. Verhoeven namens de contróle-commissie verslag uit en kon verklaren dat alles in goede orde bevonden was. Rook deelde mede alreeds vele malen getracht te hebben van het gemeentebestuur een betere regeling voor werkloozenzorg te verkrijgen, hetgeen echter zonder resultaat bleef. De oorzaak is gelegen inde laksheid van de arbeiders zelf. Aan alle leden zal nu een circulaire worden gezonden waarin deze zaak wordt behandeld en waarbij zich ook een schrijven voor ongeorganiseerden zal bevinden, waarin deze worden opgewekt onzen strijd te steunen. Rook besprak verder den toestand bij de firma v.d. Giesen. Te ruim half tien sloof de voorzitter met een opwekkend woord de zeer matig bezochte vergadering. V Het bestuur van de afdeeling brengt hiermede een woord van hartelijken dank aan J. Rijsdijk voor al den arbeid door hem in zijn functie als bestuurder der afdeeling verricht. Door zijn functie viel hij als slachtoffer van brute patroonswillekeur, Wi| hopen dat het onzen kameraad in z’n nieuwen werkkring te Utrecht en in heel z’n verdere leven goed zal gaan en dat hij zal blijven een goed lid van onzen Bond en een trouwe makker, UTRECHT. (G.) Dank zij de medewerking van het bestuur der afdeeling Utrecht van den Bond van Smedenpatroons bestaal er alhier reeds jaren een tamelijk goede arbeidsovereenkomst, waarin minimumloonen zijn vastgelegd voor de drie groepen ; n.l. geschoolden 63 ct. per uur, geoefenden 57 ct. per uur en ongeschoolden 48 ct. per uur. Dit geldt voor arbeiders van 25 jaar en ouder. Naast deze minimumloonregeling is een bepaling opgenomen voor overwerk en wel yoor de eerste 2 uur vóór den aanvang en

fi. DE KRAAY.:

G. D. WARNSHUIS.

Sluiten