Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afdeeling Den Haag in 1927. (F. S.) De voornaamste gebeurtenis voor onze afdeeling in dit jaar was de herdenking van haar 35-jarig bestaan. In overleg met een commissie uit onze ■vertrouwenslieden werd ter gelegenheid daarvan een tuinfeest georganiseerd. Hiervoor hadden wijde medewerking van de zangvereeniging ~De Stem des Volks” en de muziekvereeniging „Kunst en Strijd”. Ook werd een kinderfeest gegeven, waaraan ruim 200 kinderen van onze leden deelnamen. In dj arbeidsvoorwaarden, die door middel van overeenkomsten zijn geregeld, zijn geen veranderingen aangebracht. Inde fabriekmatige bedrijven hebben door ons optreden loonherzieningen plaats gehad, waardoor velen loonsverhooging hebben gekregen. Bij de firma F,nkes te Voorburg is uitbreiding van vacantie bereikt. Het ledental pnzer afdeeling is, dank zij het y'’ ardende werk an een goede kern onzer leden en huisbezoekers, boven de xBoo gekomen. Aan allen, die hieraan hebben mede'gewerkt, onsen dank. De werkloosheid is in het afgeloopen jar: weer groot geweest, vooral onder de vakgroep loodgieters. Voor het burgersmedenbedrijf is door de permanente commissie een leerlingenregeling ontworpen en de mogelijkheid is niet uitgesloten dat dit jaar de regeling tot stand komt. Dit zal voor de jonge arbeiders van groote beteekenis zijn, gezien de verhoudingen van dit oogehblik, nu er ten opzichte van hen niets is geregeld omtrent vakopleiding. Conflicten hebben zich niet voorgedaan, hoewel de mogelijkheid daarvan bij verschillende acties niet was uitgesloten. In het afdeelingsbestuur heeft, behoudens het bedanken van J. A. Hoos, geen verandering plaats gehad. In zijn plaats werd gekozen als lid N. La Lau. De verhouding van ons ledental in het afgeloopen jaar was als volgt; a .■ a .£3 _J Oi ® . fclT9 i> • T5 JS s g 12 w .SS I $1 § 5 «S JSO – g – ê g Jan. 1704 21 21 1704 Febr. 1704 39 25 r+ 14 1718 Maart. 1718 26 23 + 4 1722 April 1722 38 26 :+ 12 1734 Mei 1734 21 25 4 1730 Juni 1730 35 25 + 10 1740 Juli 1740 40 26 + 14 1754 Aug. 1754 19 21 2 1752 Sept. 1752 28 28 1752 Oct. 1752 44 26 r+ 13 1770 Nov. 1770 35 13 + 22 1792 Dec. 1792 35 22 + 13 1805 381 280 +lOl De fluctuatie in ons ledental is ook dit jaar groot geweest. Het aantal dat wij weer hebben moeten afvoeren voor contributieschuld en nalatigheid om VV-zegels te halen, was, hoewel iets gunstiger dan het voorgaande jaar, nog zeer beduidend. Dit, laten wij het maar onomwonden zeggen, is een donkere plek en er zal met den noodigen ernst gepoogd moeten worden hierin verbetering te brengen. Bij de werkzaamheden, die in verband hiermede verricht zullen moeten worden, vertrouwen wij ten volle op onze bestuurders en vertrouwenslieden te kunnen rekeuen, De specificatie van de nieuwe en afgevoerde leden was als volgt: Nieuw ingeschrevenen 318, van andere afdeelingen overgekornen 43 en van andere organisaties 20, totaal 381. Vrijwillig bedankten 98, naar andere afdeelingen vertrokken 56, naar andere organisaties 23, overleden 6, wegéns schuld of langdurige werkloosheid 97, totaal 280. Overzicht zegelverkoop. 24.257 zegels van 100 cent is ƒ 24.257.— 13.385 „ „ 90 ~ „ „ 12.046.50 16.303 „ „ 80 „ „ „ 13.046.40 8.579 „ „ 70 „ „ „ 6.005.30 6-457 „ „ 60 „ „ „ 3.874.20 4-191 „ „ 50 „ „ „ 2.095.50 1.820 ~ ~ 40 „ „ ~ 728.— 7.790 eenheidszegels „ 3.116. 1.513 zegels van 30 „ „ „ 453.90 109 ~ „ 15 ~ „ ~ 16.35 Totaal ƒ 65.639.15 De verschuiving naar de lagere contributieklasse, warop in ons vorig jaarverslag ook reeds gewezen is. is verdwenen. Het aantal verkochte zegels van roo cent is wel 112 minder dan het voorgaande jaar, hetgeen voor een groot gedeelte zijn oorzaak vindt in het groot aantal werklooze loodgieters in het begin van het jaar, doch daar staat tegenover een flinke stijging in de klasse van 90 en So cent. Vrienden, hel kan echter nog beter! Er zijn nog vele leden die niet betalen inde

juiste klasse waartoe zij volgens hun loon behooren te betalen. Laat ieder bedenken dat hij zichzelf het meest schaadt, vooral nu de uitkeer!ng bij werkloosheid gebaseerd is op de contributieklasse waarin men betaalt. De gemiddelde zegelwaarde over het afgeloopen jaar bedraagt met inbegrip van de eenheidszegels 78.2, zonder de 1 enheidszegels 82.9 cent. De waarde van den zegelverkoop is ten opzichte van het voorgaande jaar niet veel veranderd. Toen was de verhouding met eenheidszegels 78-3> zonder eenheidszegels 82.8 cent. Het aantal uitgereikte vrijstellingszegels is bij werkloosheid 3250, bij ziekte Ix9l en bij militairen dienst 537. Werkloosheid. In onze inleiding wezen wij er reeds op, dat de werkloosheid in onze afdeeling nog steeds groot is. Het uitgekeerde bedrag, zoowel van de werkloozenkas als van maatschappelijk hulpbetoon is voor beiden beduidend hooger dan het voorgaande jaar. Vooral de beide eerste kwartalen was het uitgekeerde bedrag van de werkloozenkas zeer hoog. De groote stijging vond haar oorzaak vooral in twee vakgroepen, n.l. die der loodgieters en verwarmingsmonteurs. Ook inde andere vakgroepen, zooals carrosseriebedrijf, slijp-, lak- en nikkelindustrie was de werkloosheid grooter dan het voorgaande jaar. Om tot eenige oplossing van dit vraagstuk te geraken hebben de besturen van de plaatselijke vakcentralen meermalen een bespreking gehad met de stedelijke overheid. Ook heeft het bestuur van den Haagschen Bestuurdersbond met het bestuur van het N.V. V, overleg gepleegd over maatregelen welke de regeering en de Gemeente wenschen te nemen inzake werkverschaffing en werkverruiming. Vooral het laatste verdient onze volle aandacht. Wij zullen het gemeentebestuur inde richting moeten brengén van werkverruiming. Laat ons het vertrouwen uitspreken, dat het ons in dit jaar moge gelukken, dat er afdoende maatregelen voor vermindering van de werkloosheid zullen worden genomen. .Uitgekeerd werd in het afgeloopen jaar; Werk- Maatschappelijk loozenkas. Hulpbetoon. Ie kwartaal f 19.593.62 le kwartaal f 11.826 80 2e „ – 13.560.62 2e „ – 8.833.48 3e „ – 8.878.90 3e ~ – 7.469.17 „ – 6,543.22 4a „ – 7.505.65 Totaal f 48.576.36 Totaal f 35.635.10 In 1926 is uitgekeerd uit de werkloozenkas ƒ 40.811.89; meer uitgekeerd in 1927 / 7 •7Ó4-47• In 1926 is uitgekeerd van maatschappelijk hulpbetoon ƒ 28.992.23; meer uitgekeerd in,1927 f 6.642.87. r927 was het totaal uitgekeerde bedrag van de werkloozenkas en maatschappelijk hulpbetoon ƒ 84.211.46; meer uitgekeerd dan in 1926 ƒ 14.407.34, V erlrouwensliedcn. Deze schakel in onze organisatie blijkt steeds goed te zijn. Meermalen heeft het bestuur met de vertrouwenslieden vergaderd, vooral wanneer acties moesten worden opgezet. Ook bij de verschillende enquêtes, die gehouden zijn voor bepaalde vakgroepen, was hun hulp noodzakelijk. Ook bij den nieuwen organisatievorm, die door hoofdbestuur en bondsraad i~ samengesteld, zal inde toekomst het vertrouwensliedenstelsel nog meer dan voorheen een belangrijke plaats innemen. Vooral in onze afdeeling met haar ver– nippercj bedrijfsverhouding, zal een flink corps vertrouwenslieden noodig zijn. Dat velen zich hiervoor geroepen zullen voelen, is de verwachting van het bestuur. Vrienden, hiermede zijn wij aan het slot van ons beknopt jaaroverzicht-1927 gekomen. Het afgeloopen jaar heeft zich niet gekenmerkt door groote conflicten. Het is meer een jaar geweest tot versterking der organisatie, niet alleen door uitbreiding van het ledental, doch ook~inwendig. Dit laatste vooral is noodig. De komende tijd is vol gevaren. Aan de eene zijde de groeiende reactie op politiek gebied, aan de andere zijde liet steeds scherper wordende optreden door de vertegenwoordigers van de werkgeversklasse en haar aanhangers en wel voornamelijk door de heeren Zimmerman, Treub, Kortenhorst en Lort van der Linden, die geen gelegenheid laten voorbijgaan om te betoogen dat het bestaansminimum van de arbeiders moet worden verlaagd. Zij schromen niet om de ellendige arbeidsvoorwaarde van de landarbeiders uitte spelen tegenover de arbeiders inde steden ep gaan zelfs zóó ver den ellendigen toestand van deze menschen te wijten aan de industrieele arbeiders. Hierdoor trachten zij een

tegenstelling te brengen inde arbeidersklasse zelf. Het is een zeer gelukkig verschijnsel, dat niettemin de moderne arbeidersbeweging zich meer en meer uitbreidt. Hieraan mede te werken en te blijven werken moot de taak van alle leden zijn. Laat ieder bedenken dat alleen versterking van de moderne vakbeweging in staat zal zijn al wat reactie is te kunnen weren. Met den wensch, dat alle leden hun taak zullen begrijpen en dienovereenkomstig bet komende jaar zullen handelen, wordt dit verslag geëindigd. Langs Noord en Merwede. (L. Sm.) We hebben de vorige maal in korte trekken een schets gegeven van loonen en tarieven bij J. en K. Smit. Het personeel is ook zeer ontstemd en zou het gaarne beter willen. Een pakkend geschrift ter opwekking om die ontstemming nu eens om te zetten in daden is aan het personeel uitgereikt en als inde komende tijden deze makkers nog niet doen wat noodig is, dan zullen wij nioeten voorstellen om Kinderdijk van de landkaart te schrappen. (Daarmede is „de Dijk” nog niet weg. Red.) J. en K. Smit smeekt om volk; er zijn nu orders die inde millioenen loopen. Tinmolens, baggermolens, zandzuigers en wat dies meer zij. De eeuwige ploeg dezer werf denkt dat er nu vanzelf wel weer een paar centen bijkomen. Boele en Pot vraagt werkkrachten, de Groot en van Vliet eveneens en ook op Papendrecht is volk noodig. „De Maas” moet weer zes Pakketbootjes maken, behalve het werk dat daar al is en als die „Bond” daar nu weer eens stookt, nu dan komt er wel wat. Zoo denkt cn noopt men. Zij die zich nimmer organiseeren en altijd parasiteeren, verklaren ineen kwaje bui die leden-contributiebetalers nog wel eens voor gek. Zijn die „tevredenen” onder elkaar, dan vinden ze het wel aardig dat die gekken inde steden en andere plaatsen en landen het loon opvoeren en op peil houden. Natuurlijk komt het dan voor hen vanzelf. Een mensch moet tevreden zijn! Men is dan tevreden als het loontje weer wat stijgt, men is dan zelfs tevreden over die georganiseerde gekken. Ja, bij J. en K. Smit komt het weer vanzelf, zoo dachten zij ook de vorige maal. Zelfs de kaartlegster had het voorspeld en het is (niet) uitgekomen ook. Er wordt bij J. en K. Smit nu wel gedelibereerd. De een zegt: ja, je hebt gelijk, zonder organisatie wordt het niets, we moeten allen inden Bond. De ander merkt op: als ze allemaal inden Bond gaan, doe ik het ook, zooals het nu is kan het niet blijven. Een volgende zegt: toen ik in Rotterdam werkte was ik inden Bond, maar hier zou het toch ook wel goed zijn. De vierde merkt op: het wordt hier nooit wat, ze zijn veel te bang en alleen dpe ik het ook niet. Nog een ongeorganiseerde, abonné op „Het Dagblad”, vindt ook dat ze allemaal gelijk hebben. De Bond heeft gelijk, maar hij heeft ook gelijk en zegt nog : ze hadden hier nooit moeten staken! Zoo is er bij J. en K. Smit een jaar voorbij gepraat, ging het bruisende leven langs hen heen en zijnde winstgevende tinmolens door J. en K. Smit afgeleverd. De „praters” en hun gezinnen merken daar niets van. Maar nu, zoo zeggen velen, is het uit. Dezen keer schamen wij ons te blijven maffen. Kinderdijk zal de 28.000 leden van den Algemeenen Bond vol maken. Wij zeggen r waarde makkers, vult een kaart in! Praat niet, zwamt niet, doch doet als uw patroon en handelt. Het komt niet vanzelf! Dat bewees de practijk. Onze leden brengen er den gang in! * ♦ * Op de werf „De Noord” is het weer spannend geweest. De zooveelste is weer vertrokken. Hij werd liet gruwelijke vloeken van den baas eindelijk na acht jaar zat. Dreigementen van den diaken-chef konden niet meer helpen. Hij is er nu goddank uit. Den chef is het nog gelukt het zoo te wenden dat de vluchteling „weggejaagd” is, doch weer met zoo’n opzet, dat de brutale zoo maar niet voetstoots een week loon kan bedingen. De vluchteling kreeg een ontslagbewijs wat van dien aard is, dat de georganiseerde patroons hier daaraan zien wat wij er niet aan zien. Het bescheid is dan als zoo’n kaart voor den dag komt: „ik kan je niet aannemen”. Op den avond van den geluksdag van den vluchteling was er al een brief van den chef. Het huis uit! Er loopen nu meerdere jongeren op die werf, die loeren om ook weer eens echt uitgevloekt te worden dooreen der twee specialiteiten. Want dan gaan ze ook naar den chef en ook weg natuurlijk. Werk krijgen ze wel, net zoo goed als hun maat en dan verdien je nog acht cent meer ook! Werf „De Noord” levert dagelijks nieuws en wordt christelijk beheerd en be-

stuurd. Vandaar de wederzijdsche waardeering van heer en knecht. Een beetje wrijving heb je altijd natuurlijk. Dat heb je tegenwoordig met die bonden allicht eens. Maar anders? . . . een vulkaan. Belangrijke loonsverhoogingen. (J. W.) Wij zullen ons allen de staking aan de Scheepsbouw Maatschappij „Intermaas” te Slikkerveer, in September—• October 1926 gevoerd, nog kunnen herinneren i ■ En wanneer wij het soms mochten vergeten hebben, af en toe gebeurt er zoo iers dat die mooie strijd ons weer in herinnering wordt gebracht. Zoo ook nu weer. Er is veel werk op de werven tusschen Rotterdam en Dordrecht. Niet voor een oogenblik,, maar voor geruimen tijd is men ruim voorzien van werk. Een mooie gelegenheid voor de organisatie om van te profiteeren bij haar pogen de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Plannen daartoe waren dan ook reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Aangezien deze plannen in vrijwel alle afdeeiingsvergaderingen der betrokken afdeelingen zijn besproken, spreekt het wel vanzelf, dat de heeren werkgevers er niet onkundig van zijn gebleven. Toen wij dan ook in ’t begin dezer maand met onze plannen min of meer in ’t openbaar kwamen, een manifest uitgaven aan de werf van. v.d. Giessen te Krimpen a.d. IJssel en daar voor de poort gingen vergaderen, was het oogenblik voor de werkgevers gekomen om handelend op te treden. Zaterdag j.l. lieten de werkgevers te Slikkerveer, Bolnes en Ridderkerk hun werklieden weten dat met ingang van 24 Maart de loonen met 2, j, 4 en 5 cent per uur zouden worden verhoogd. Vander Giessen te Krimpen a.d. IJssel was reeds voorgegaan. De loonen der klinkers zijn daar met 5, die der ijzerwerkers met 3 en die der sjouwers met 2 cent per uur verhoogd. Deze verhooging is ingegaan 10 Maart j.1., omvat meer dan zcxxo arbeiders en geeft zoo ongeveer aan welke richting de heeren werkgevers, nu het druk is, uit willen. Zij probeeren onze organisatie den wind uit de zeilen te nemen door met een eenigszins behoorlijke 'loönsverhdóg'ing de arbeiders reVx^opff'45 stellen en zoodoende den drang naar organisatie onder hen te doen afnemen. Wanneer het straks dan wat minder druk wordt is de kans om de loonen weer te verlagen des te gunstiger. Wij willen den heeren echter wel dit zeggen, dat zij zich vergissen. Het denkend deel der arbeiders beseft drommels goed dat deze verhoog! ngen gekomen zijn uit vrees voor de organisatie. Men moet evenwel niet denken dat men nu klaar is. De verlangens der werklieden gaan verder en hooger en deze z.g.n. vrijwillige verhooging toont aan dat er nu wat te halen is. Tot onze leden inde betreffende streek zeggen: Vrienden, gij ziet waartoe de werkgevers in staat zijn wanneer onze organisatie zich even gaat roeren. Laat ons door krachtig aaneengesloten optreden zorg dragen dat de werkgevers toonen tot invoering van nog meer verbeteringen in staat zijn. Aangepakt gij allen, die beseft dat alleen hechte organisatie in staal is verbeteringen en wat meer zegt, vooral blijvende verbeteringen, hetzij direct of indirect, te bereiken. Deze z.g.n. vrijwillige concessie smaakt naar meer. Zorgen wijdoor versterking van onze positie in staat te zijn meer te bereiken en dat meerdere ineen kwaden tijd ook te behouden. De Duitsche loonconflicten. (W.v.H.) De Duitsche arbeiders, werkzaam inde metaalindustrie, bevinden zich in aanvalsposilie. Overal brandt de strijd om betere arbeidsvoorwaarden los. Niet zoodra is de staking en de uitsluiting inde midden-Duitsche metaalindustrie opgeheven en zijnde arbeiders, nadat de door den arbiter gevelde uitspraak van 5 Pfg. loonsverhooging per week door den Minister van Arbeid bindend is verklaard, weer aan het werk getogen, of een nieuw conflict breekt uit. Nu zijn het de Berlijnsche monteurs, waarvan ongeveer een duizendtal Maandag 27 Februari den arbeid heeft neergelegd, omdat de patroons niet bereid waren de door de arbeiders gestelde eischen; niet langer in accoordloon te werken en een verhooging van de uurloonen van 1.26 tot 1.50 Mark, in te willigen. De ondernemers hebben hun oude methode van uilsluitcn inden steek gelaten en verkondigden nu dat zij hun fabrieken

Sluiten