Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze toestand maakt het vooralsnog noodig dat door middel vaneen ziekenfonds wordt gepoogd het ontbrekende aan te vullen. Dit nu doet „V.v.Z.” Dat dit fonds ineen behoefte voorziet blijkt afdoende als wede in 1927 uitgekeerde sommen noemen. In 1927 werd uitgekeerd: aan ziekengeld f 3972.95, aan ongevallen f640.95. OngevCer 800 leden zijn bij het fonds aangesloten. Veel meer leden der afdeeling zouden van dit fonds kunnen profiteeren en vandaar dat het bestuur besloot er bij vernieuwing de aandacht op te vestigen. Het secretariaat is gevestigd bij A. C. J. Leijsen, Schaepmanstraat 9 a. UTRECHT. (G.) Uitbetaling Christe= lijke feestdagen. Nog steeds moeten wij telkenmale een viertal firma’s aanschrijven, met verzoek om de christelijke feestdagen met 100 procent loon door te betalen. Het zijnde firma’s N. V. Machinefabriek „Jaffa”, N. V. Machinefabriek v.h. Rencker & Zn., N.V. Machinefabr. „Drakenburgh” v.h. D. W. v. Rennes en N. V. Jansen en Sutorius. Van de directie van de N. V. Machinefabriek „Jaffa” hebben we nu als het ware per keerende post ten tweeden male een gunstig antwoord mogen ontvangen, hetwelk luidt: „In antwoord op uw schrijven van 29 dezer, deelen wij u mede, dat wij bij wijze van uitzondering bereid zijn onzen arbeiders den zen Paaschdag met 100 procent te betalen. Wij herhalen: lij wijze van uitzondering, zoodat ook hieruit door u voor de toekomst geen conclusies mogen worden getrokken.” Latén wij hopen en vertrouwen dat de uitzondering spoedig plaats kan maken voor regel. Niet zoo gelukkig zijn we bij de andere firma’s. Juist omdat het dwergbedrijfjes zijn, zijnde kosten voor deze zoo gering. Een van de firma’s schreef ons de vorige maal, dat zij reeds 1 November, welke een R.-K. feestdag was, 100 procent loon heeft be’ ald en niet verder wenschte té gaan. ronder iets tekort te doen aan de religieuze opvattingen van deze firma, zouden wij liever zien dat zij de erkende christelijke feestdagen met 100 procent loon doorbetaalde, dan behield zij zelf nog de volle Vrijheid om de dagen, welke zij eveneens als hoogstaande feestdagen wilde beschouwen, al of niet de fabriek te sluiten. De andere firma’s doen alsof er niets aan hen verzocht is. Och ja, het gedane verzoek is ook van zoo geweldig ingrijpenden aard dat je maar beter doet om het te negeeren. En zij kunnen het doen, nietwaar ongeorganiseerde kameraden ? * * * Jeugddagen Bouwarbeidersbond. Aan den vooravond van het congres van den Bouwarbeidersbond worden een tweetal jeugddagen belègd, n.l. op Zaterdag 12 en Zondag 13 Mei a.s. Met het oog op het feit, dat het grootste deel van deze jeugd- en adspirant-leden nog nimmer van huiswas, is het gewenscht te pogen bij vrienden en geestverwanten voor één of meer jongelui voor -een nacht gratis logies met ontbijt te verkrijgen. De afdeeling Utrecht is reeds druk doende in- deze richting. Er moeten in totaal een 300 a 400 jongelui onder dak gebracht worden, zoodat hulp van andere georganiseerden zeer welkom zal zijn. Het ligt inde bedoeling aan de pleegouders voor den gezelligen avond op Zaterdag 12 Mei een tweetal vrijkaarten te geven. Kameraden, wij doen gaarne een beroep op üw medewerking, om dezen 400 jongelui onderdak te bezorgen. Wij zullen nog aan de leden een circulaire doen toekomen, waaraan een strook is bevestigd, waarop men het aantal logé’s desgewenscht kan invullen. * ♦ * Tooneelavond. De Utrechtsche Arbeiders Tooneelver. „Voorwaarts” organiseert op 22 April a.s. een tooneelavond in de groote zaal van het N. V.-Huis. Opgeyoèrd zal worden het tooneelspel „Wantrouwen” in drie bedrijven. De toegangsprijs bedraagt ƒ 0.45. Werkloozen kunnen toegang, bekomen tegen de helft van genoemden prijs per persoon. V U. B. B. Met ingang van 2 April is als beambte op het kantoor van den Utr. Bestuurdersbond aangesteld G. D. v. Melden. Wij vertrouwen, dat hiermede weer Voor den U. 8.8. een tijdperk van rustigen fcn stagen arbeid zal aanbreken, waarvan

"'■'■■■'■i n m ■■ ■ ■ i i ■■ ■ i ook onze leden de profijten zullen kunnen trekken. ♦ ♦ ♦ 1 Mei-kin derf eest. Ook dit jaar.zal weer onder leiding van het Comité van Actie óp 1 Mei een groot kinderfeest worden georganiseerd, waaraan alle kinderen van 6—12 jaar van modern georganiseerden kunnen deelnemén. Door de volledige medewerking van de A- J- C. voor spelleiding en de vertooning vaneen schimmenspel zal het voor de kinderen dit jaar iets bijzonders worden. De prijs voor deelname is op 10 cent per kind gesteld, terwijl kinderen van werkloozen gratis toegang hebben. Wij hopen er voor te zorgen, dat het voor zooveel mogelijk kinderen uit onze beweging op 1 Mei ook een feestdag zal zijn. Opgaven van deelname worden uiterlijk 23 April a.s. aan het bureau van den U. B. 8., Catharijnesingel 47, ingewacht. Vlaggen op 1 Mei. Om ook naar buiten steeds meer te laten uitkomen dat 1 Mei voor ons een feestdag is, doen wij wederom een beroep op u, om op den ten Mei de rpode vlag uitte steken. Tegen billijken prijs zijn vlag met stok verkrijgbaar. Voor f 2.75 heeft men een vlag van 2 x 1 M., terwijl men voor f3.75 er een heeft van 1.50 x 3 M.; de stok inbegrepen. Bestellingen worden tot uiterlijk 20 April a.s. ingewacht bij den penningmeester van den U. B. JB., C. Overbeek, Catharijnesingel 47. VEENDAAL (W. H. S.) Wij vergaderden met onze leden, werkzaam bij de N.V. Veendammer Machinefabriek v/h J. ten Horn alhier en daarbij bleek, dat ook aan deze onderneming nog we,l een en ander te wenschen overlaat. Besloten werd eenige voorstellen tot verbetering der loorien en overige arbeidsvoorwaarden bij de directie dezer onderneming in te dienen. Deze zijn: de loon en van 40 cent en hooger met 10 pCt., die beneden de 40 centen met 15 pCt. te verhoogen. De ziekteregeling dusdanig te wijzigen, dat de uitkeering van 50 op 80 pCt. wordt gebracht, terwijl bij ziekte van 6 dagen of langer uitkeering verstrekt zal worden vanaf den eersten dag. Verder invoering vaneen week vacantie per jaar. Wij zullen nu even hebben af te wachten wat deze directie zal doen en inmiddels trachten onze leden ook hier den invloed van den Bond te vergrooten. Vooruit makkers, aan den slag 1 VLISSINGEN. (v. Sp.) Wij kunnen onzen leden mededêelen, dat wij op vroolijke wijze van den winter en ons winterwerk afscheid zullen nemen om met frisschen moed onzen voorjaarsarbeid aan te vangen. Op Zaterdag 14 April belegt onze afdeeling een propaganda-vergadering, waaraan de „Snarenzangers” van Rotterdam hun medewerking zullen verleenen. Deze medewerking zal nog aangevuld worden, terwijl de avond zal worden besloten met een gezellig samenzijn. Voorziet U tijdig,van plaatsbewijzen ! * * (v. Sp.) Inde, PaaSchweek gaan wij niet op huisbezoek, maar op Maandag 16 April zijn wij er weer voor present. Om half acht ten kantore, vrienden! Het totaal resultaat steeg tot 44 nieuwe leden. Wij hébben dit echter hard noodig, want door verlaten van het vak en vertrek moesten wij inde afgeloopen 14 dagen 18 leden afvoeren en zoo gaat het den laatsten tijd geregeld door. Nieuwe huisbezoekers zijn nog steeds welkom. ■ * ♦ * Zij, die kaarten verkoopen voor de feestvergadering op 14 April, worden verzocht deze uiterlijk Dinsdagavond 10 April vóór 8 uur met den penningmeester te verrekenen. Op aller medewerking wordt .gerekend! VOORBURG. (L. v.d. B.) Alzoo hebben we dan j.l. Zaterdag ons 10-jarig bestaan der afdeeling feestelijk herdacht. Nadat door den waarnemenden voorzitter eenige ingekomen felicitaties waren voorgelezen en de bijeenkomst was geopend, werden namens den Voorburgschen Bestuurdersbond en de afdeeling der Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel aan kameraad Wolf, onzen afdeelingspenningmeester, eenige bloemstukken aangeboden als blijk van waardeering, daar hij deze tien jaren onafgebroken meester is geweest en hij het was die in

moeilijke tijden de afdeeling op de been wist te houden. Na eenige voordrachten en muziek verkreeg onze hoofdbestuurder v.d. Born het woord. Spr. hield een mooie en pittige rede, die met warm applaus werd beloond. : Verder werden we prettig beziggehouden met zang, muziek en voordrachten en een gezellig bal sloot den avond, die schitterend is geslaagd. Kameraden, laten we het gesprokene, zoowel door den voorzitter als door v.d. Born, ter harte nemen en nu eens zorgen dat ons bestuur weer eens voltallig wordt, opdat wede afdeeling, welke nog steeds bloeit, grooter kunnen maken. Een ieder make propaganda voor. onzen Bond! WINSCHOTEN. (W. H. S.) De firma Van Bergen te Heiligerlee gaat voort met haar pogingen om onderkruipers te werven en wij hebben zoo den indruk, dat onze vriend ~de strijdbreker”, die hel echter zelf maar vier dagen volhield om de fabriek in te gaan, in deze als ronselaar fungeert. Wij raden dit heer, zijn naam is R. Tuin, aan, zich een beetje in acht te nemen, want uit de gesprekken, die wij zoo hier en daar hebben opgevangen, meenen wij te moeten concludeeren, dat de verbittering onder de arbeidersbevolking in deze omgeving over zijn optreden vrij groot is. Hij zal verstandig doen met zich niet geheel en al onmogelijk te maken. Aan alles komt een eind en zoo zal deze staking ook wel niet eeuwig voortduren en hoe minder scherp de verhoudingen dan zullen zijn, hoe beter dat inde eerste plaats voor hem zelf zal zijn. De vorige week Dinsdag zagen de heeren Van Bergen de overwinning reeds gloren. Het was hun n.l. gelukt iemand uit Oostwold, nog wel een vrijgezel, voor het smerige baantje van onderkruiper bereid te vinden. Het is echter van korte vreugde geweest. Onze menschen waren er spoedig achter wie het was en waar hij vandaan kwam en met drie dagen was dat varken gewasschen. Donderdags beloofde zijn vader, dat hij er niet meer in zou gaan en dat is geschied. Maarde Van Bergen’s geven den moed nog niet op en op Maandag 2 dezer stonden ’s morgens voor 7 uur de hekken wagenwijd open. En ziet, om kwart over acht werd weer zoo’n steunpilaar door twee maréchaussées binnengeloodst. Het heeft er allen schijn van, dat dit heerschap als zijnde intern is aangenomen. Want toen na verloop vaneen kwartier de beide maréchaussées ieder met eèn sigaar in het hoofd de fabriek verlieten en de heeren Van Bergen naar huis gingen, werd de deur op slot gedaan. Wij zullen eens zien hoe lang deze pret zal duren. De maatregelen zijn getroffen om uitte visschen waar deze maffer vandaan komt en onze menschen zijn er zeker van, dat het ook nu wel zal gelukken dit heerschap tot inkeer te brengen. Zij maken zich dan ook absoluut niet bezorgd. Het brengt wat afwisseling en vertier. Het eenige wat de heeren Van Bergen er mee winnen is, dat zij het proces rekken en de mogelijkheid om dooreen schikking een einde aan het conflict te maken verkleinen. Laten zij niet denken de stakers zoodoende te ontmoedigen. Integendeel ! Zij zullen fier en opgewekt hun plicht vervullen en eensgezind volhouden tot de overwinning hun is! Verantwoording. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Maart over januari 1928: Maastricht f 4 '.95. Onderstaande afdeelingen droegen af in de maand Maart over Februari 1928: Alphen a.d. Rijn f 85.25, Alkmaar f 57.88, Almelo f 59.56, Amersfoort f142.23 Amsterc’ m f6805.24, Apeldoorn f347.27, Baarn f 97.26, Bergen op Zoom f 65.80, Breda f 337.92, Bussum f 77.27, Capp. op d’ Yssel f240.72, Culemborg f 158.12, Delft f574.42, Delfzijl f67.41, Deventer f u 0.03, Dieren f 100, Dordrecht f1486.92, Ede f 34.47, Eindhoven f 248.17, Enkhui-

zen f n8.68, Enschedé f607.12, Goor f 34.88, Gorinchem f 427.10, Gouda f90.45, Groningen f 258.45, Grouw f 60, den Haag f 720.02, Haarlem f 1621.94, Hardinxveld f61.49, Harlingen f33.89, Hendr. Ido Ambacht f 279.51, Hengelo f 1509.62, ’s Hertogenbosch f 28.36, Hilversum f 324.95, Hoogezand f 59.65, Hoorn f136.51, Krimpen a.d. Lek f328.08, Krimpen a.d. Yssel f 253.62, Krommenie f 146.55, Lekkerkerk f 187.50, Lemmer f 12.02, Maastricht f 42.14, Middelburg f 107.35, Nvv. Lekkerland f 88.89, Oude Pekela f 23.83, Oudewater f 23.59, Papehdrecht f 71.81, Pernis f54.47, Ridderkerk f 278.41, Rotterdam f 5550.83, Schiedam f 1375.20, Schoonhoven f 54.61, Sliedrecht f 160.87, Sneek f73.97, Stadskanaal f34.94, Terborg f 272.78, Tiel f 194.65, Utrecht f 1198.33, Vaassen f46.77, Veendam f94.64, Velp f141.87, Venlo f78.40, Vlaardingen f 327.48, Vlissingen f 1324.90, Voorburg f 94.54, Wageningen f 74-07, Weesp f 118.06, Westerbroek f 50.50, Ylst f 33.22, Ymuiden f456.33, Ysselmonde f 248.90, Zaandam f 201.17, Zaandijk f 135.17, Zaltbommel f 100, Zutphen f 143.91, Zwolle f 100. Verspreide leden f 107.33. Onderstaande afdeelingen droegen niet af, doch behielden hun afdracht voor uitkeering: Arnhem, Assen, Beverwijk, Doetinchem, Gouderak, Kinderdijk, Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Meppel, Nijmegen, Tilburg, Winschoten en Zeist. J. G. SIKKEMA, Penningmeester. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««*♦♦♦♦♦♦«**** ♦ ♦ t Gelezen bladen ♦ van ons vakblad mogen niet worden * | weggeworpen, doch behooren aan onge- ♦ ♦ organiseerde kameraden ter lezing ge- ♦ ♦ geven te worden. ♦ : : *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ADVERTENTIEN. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan leden van vakbeweging en partij voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest en voor het prachtige cadeau ons geschonken. L. VAN DUYVENDIJK en Echtgenoóte. Krimpen a.d. Lek, Maart 1928. I KAMERADEN! Nogmaals wordt in het belang der I leden gewezen op het bestaan van het I Ziekenfonds „Voorzorg Voorkomt Zorg" | voor leden aangesloten bij de atd. | Rotterdam van den Alg. Ned. Metaal- | bewerkersbond. Zij die nog geen 45 jaar oud en I lichamelijk gezond zijn geven zich I spoedig op. CONTRIBUTIE 16 CENT P. W. E Secretariaat: • A. C. J. LEIJSEN, Schaepmanstr. 9a. | ROTTERDAM. ' Leden van den I ALG. NED. METAALBEWERKERSBOND koopt uw schoeisel bij MEEUSEN – Rotterdam Hoogstraat 244 en 0. Binnenweg 66, of bij Fa. A. DE VOOGD – Den Haag Weimarstraat S0 en Westeinde 195. en toont het lidmaatschapsbewijs van Uwen Bond. Het geelt U en Uw gezinsleden + 1.0 tot 15 pCt. korting op de gewone verkoopsprijzen.

GROTE & Co. – Oostenbursergracht 83 HOEK CONHADSTRAAT – TELEFOON 50793 . – AMSTERDAM (C.) SPECIAAL ADRES VOOR PRIMA BEDRIJFSKLEEDING VOOR ALLE VAKKEN. EIGEN FABRIKAAT – PRIMA MODELLEN HoULtieoruk „VoormtcuK".. Keuexocnoiu 47». A'dam.

Sluiten