Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDEN. (Het afd.-bestuur). De 1 MeLviering. Er begint thans teekening te komen inde plannen voor de a.s. 1 Meiviering. Het Meicomité stelt zich voor dat de viering van dezen arbeidersfeest- en strijddag in hoofdzaak hetzelfde karakter zal hebben als vorig jaar. Het kinderfeest wordt weer gehouden in de groote Stadszaal, des morgens van 9 tot 12 uur. Met het oog op de te verwachten groote deelname wordt het kinderfeest in twee gedeelten gehouden. De twee groepen trekken resp. om half negen en half elf vanaf het Volksgebouw naar de Stadszaal. Op Zondag vóór 1 Mei en op den Meidag zelf worden propaganda-fietstochten gehouden door de stad, met roode vlaggen op de fiets. Natuurlijk wordt hiervoor evenals verleden jaar weer op een buitengewone deelname gerekend. Des middags van half drie tot vijf uur heeft in het Volksgebouw een gezellig samenzijn plaats, waar muziek gemaakt wordt en het duo v.d. Woerd en Beurze verder voor de gezellige stemming zorgt. De avondvergadering wordt met het oog op den fakkeloptocht, welke na afloop plaats heeft, vroeg gehouden. De vergadering waar Koos Vorrink spreekt, vangt aan te 7 uur en eindigt half negen. Daarna heeft om 9 uur de groote fakkeloptocht plaats. de plaats van opstelling, Papengracht, wordt langs een nader bekend te maken route gemarcheerd. Óm voor voldoende muzikale begeleiding te zorgen zullen ditmaal drie muziek-CQipsen den stoet opluisteren. Dit zijn, in vogelvlucht, de plannen yoor de a.s. 1 Mei-viering. Het goede slagen daarvan hangt nu voornamelijk af van de deelname der modern georganiseerde arbeiders. Wij hopen dat ook onze afdeeling daarbij een goed figuur zal maken. We wekken daarom onze leden met kracht op in groot aantal aan het Meifeest en de demonstratie deel te nemen. SCHOONHOVEN. (B.) De goud- en zilversmeden alhier, de verwerkers van het „Edel Metaal”, zij die uitsluitend werken voor de luxe van de menschheid, zij leven zelf in armoede en wel van de ergste soort. Na heel wat moeilijke jaren is het ons in 1926 gelukt het minimum-uurloon op 23-jarigen leeftijd vastgesteld te krijgen op schrik niet lezers! —4O cent. En om tot dat kapitale loon van 40 cent per uur te komen, moesten de loonen tot en met 13 cent per uur worden verhoogd. Dit teekent voldoende hoe de toestand in 1926 was. In het jaar 1927 is een ernstige poging gewaagd het minimumloon op te voeren tot 45 cent. Het is ons echter niet mogen gelukken succes te boeken. Thans staan wij opnieuw voor het moeilijke vraagstuk wat te doen om in deze diep-treurige toestanden verbetering te brengen. Besloten is door onze afdeeling het huisbezoek krachtig ter hand te nemen, om al deze slaven te gaan bezoeken en hun duidelijk te maken dat niet door onmenschelijk lange werktijden verbetering is te bereiken al brengt dat voorloopig wat meer geld per week, maar dat verbetering van blijvenden aard alleen te verkrijgen is door krachtige, sterke aaneensluiting inde vakorganisatie. De eerste resultaten van dit werk van onze leden zijn niet zonder succes en geven bemoediging om voort te gaan. Het talrijke aantal werkgevers met (1 a 2 knechts is mede een groote moeilijkheid om tot een gezonde oplossing (e komen, ook omdat de verhouding van de werkgevers onderling zeer slecht is. Wij zullen dan ook, willen we verbetering kunnen bereiken, in staat moeten zijn de werkgevers naar elkander toe te drijven. De versnippering van de industrie mag niet tengevolge hebben dat de arbeiders, daarin werkzaam, ondanks zij „Edel Metaal” verwerken, blijven behooren tot de armoelijders. Reeds hebben wijde R.K. en Chr. organisaties uitgenoodigd om in samenwerking een actie voor lotsverbetering in te stellen. De besprekingen hierover zullen binnenkort plaats hebben. Inmiddels hebben onze leden te Schoonhoven tot taak, al hun ongeorganiseerde Collega’s te wijzen op hun plicht en hun 'duidelijk te maken, dat ook voor de goudjen zilversmeden te Schoonhoven de machtspreuk zal blijken te zijn: „Eendracht :maakt Macht”. SNEEK. (W. H. S.) Bij He firma A. Hoogeveen, fabriek van Koper- en Bronsjwerken, zijn door onzen Bond voorstellen ingediend ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Deze voorstellen houden in: ia. De uurloonen van 45 cent en hooger imet 6 centen te verhoogen. b. De uurloonen beneden de 45 centen ISêt 4. genten te verhoogen.

2. Al de arbeiders, die 14 dagen of langer in dienst der firma zijn, inde bestaande ziekteregeling op te nemen. 3. Bij overwerk de bekende overwerkpercentages te betalen. 4. Invoering vaneen week vacantie per jaar met doorbetaling van het normale loon. Gevraagd is ons inde gelegenheid te stellen deze voorstellen mondeling toe te lichten, waarop wij antwoord mochten ontvangen. Ons werd verzocht op Maandag 23 April a.s. ten kantore van de firma te komen confereeren. Wij zullen eens kijken wat er uit de bus zal komen. Het personeel zal goed doen zich verder stevig te organiseeren. Er zijn nu nog een paar ongeorganiseerden. Laten ook dezen zich bij onzen Bond aansluiten! ♦ ♦ * In samenwerking met de Chr. eu R.-K. bonden hebben wijde perseneden v.-.n de scheepswerven firma J. Boomsma en de firma Gebr. v.d. Werf opgeroepen tot bijwoning eener personeelenvergadering. Ook hier valt nog wel iets te verbeteren. Eerste voorwaarde is echter, dat ook deze vrienden hun plaats inde organisatie innemen. In georganiseerd optreden zit uw macht! Versterkt dus onzen Bond! UTRECHT. (G.) Het bestuur is thans als volgt samengesteld: J. M. C. de Roo, voorzitter; M. J. Goedée, secretaris-penningraeester; N. A. Zachte, 2e voorzitter; W. Breurken, 2e secretaris; C. v. ’t Wel, 2e penningmeester; C. de Bie, J. J. Net, J. J. Otten n K. Perk. Bij loting werd K. Perk aangewezen te zijn inde vacature J. M. C. de Roo, terwijl J. J. Net gekozen verklaard werd inde vacature A. J. Hartgers. Van deze gelegenheid maken wij tevens gebruik, om mede te deelen, dat eiken Zaterdagavond van 6—7 uur een bestuurder aanwezig zal zijn bij de afdracht van contributie en voor het bespreken van klachten omtrent fabriek of werkplaats en andere aangeleg—:heden, in het z.g. 8.-gebouw, staande achter den Stadsschouwburg. De Woensdagavond blijft eveneens van &—9 disponibel voor het bespreken van allerhande zaken de fabriek en organisatie betreffende. VEENDAM. (W. H. S.) Van de directie van de N.V. Veendammer Machinefabriek v.h. J. ten Hof'ft ontvingen wij naar aanleiding van de door onzen Bond ingediende voorstellen een schrijven, waarin zij ons mededeelde bereid te zijn met ingang van 12 April '2B een algemeene loonsverhoogihg in te voeren van 2—4 centen en de uitkeering bij ziekte voortaan te doen geschieden overeenkomstig art. 11 van het reglement van de Groningsche Vereeniging van Werkgevers iri de Metaalnijverheid, wat zeggen wil, dat de uitkeering van 50 pCt. verhoogd wordt tot 70 pCt., ingaande op den vierden dag der ziekte. Betreffende ons voorstel om over te gaan tot invoering van zes vacantiedagen per jaar, waarover het normale weekgeld wordt uitbetaald, verwijst de directie ons naar bovengenoemde Werkgeversvereeniging. Dit antwoord heeft ons aanleiding gegeven de directie om een onderhoud te verdoeken en is overeengekomen dat dit op Dinsdag 17 April zal plaats vinden. We zullen dus even hebben af te wachten of deze conferentie nog nader resultaat zal opleveren. Een en ander zal op een dienzelfden dag uitgeschreven personeelvergadering met de betrokken arbeiders besproken worden. VLISSINGEN. (v. Sp.) Van de ons yoorgestelde rustige Paaschweek kwam niets terecht. Integendeel, het feest van de Opstanding werd hier nogal in opstandigheid gevierd, maar op huisbezoek zijn wij toch niet geweest. De avond van 16 April werd er >echter weer voor benut en ook al weer niet zonder resultaat. Het totaal resultaat is nu 54 nieuwe leden. En weer zullen wij vasthouden. Hiermede npodigen wij ieder, die nog over wat fut en wat durf beschikt en wat voor zijn eigen zaak over heeft, uit er a.s. Maandagavond 2j April met ons mee op uitte trekken, leder kan dat werk doen, want heksenwerk is het zeker niet. Naast onze huisbezoekers verwachten wij alle nieuwe werkers op dien datum te half acht ten onze kantore. leder is welkom en aldus rekenen wij op UI ** Onze feestelijke propaganda-bijeenkomst op Zaterdag 14 Aprilwas buitengewoon goed bezocht. De groote Concertgebouwzaal was afgeladen en de helft der aanwezigen behoorden tot het vrouwelijk geslacht. Voorwaar een goed verschijnsel, waarop jvij prijsstelien. Wanneer zij gaan

meeleven, zal dit ons werk zooveel gemakt kelijker maken. Laten wij even afsprek.a dat bij volgende bijeenkomsten begrepen wordt, dat in overvolle 'en het mannelijk deel der aanwezigi:.. niet raar hartelust kan gaan zitten smoken. Da' is voor het niet rookende deel en dat zijn onze vrouwen, ondragelijk. Wij moeten et blij om zijn, dat wij hen in onze beweging kunnen betrekken en dat zij onze bijeenkomsten in zoo grooten getale gaan bezoeken. Wat maar zeggen wil, dat ge ons niet zooveel moeite moet veroorzaken om te voorkomen dat wij ineen smookhol komen te zitten. Voor de rest was alles naar wensch. Nadat v.d. Peijl de bijeenkomst had geopend, verkreeg v. Spanning het woord, die het gebeurde der afgeloopen week behandelde en op meeleven en machtsformatie aandrong. Uit de herhaalde betuigingen van instemming bleek wei, dat wij aan vertrouwen winnen en dat naast onze leden ook hun vrouwen het werk van onzen Bond op prijsxgaan stellen. Daarna was het woord aan de „Snarenzangers” met hun medewerkenden. Wij wilden een vroolijken avond, dat was de opzet. Welnu, van 9 tot 12 uur is het één onbedaarlijk lachsalvo geweest. Waarom, dat weten wij zelf niet. Maar er is gelachen, hartelijk en om niet tot bedaren te komen, vergetende alle zorgen en beslommeringen van het dagelijksche sleurleven van alsmaar rekenen, van het omkeeren van het eene dubbeltje na het andere, om toch vooral maar fatsoenlijk door het leven te komen, al was het dan maar voor een paar uur. Dat ia heerlijk, dat is gezond. Door v. Meenen werd deze bijeenkomst gesloten, waarna een gezellig bal de aanwezigen tot laat inden nacht bijeenhield. Onzen dank aan allen die medewerkten aan het slagen van den avond, niet het minst aan onze vertrouwenslieden. Waarom wij feestvierden ? Dat weten wij ook niet. Wij hadden er behoefte aan. Of hadden wij een goeden neus? Nu was het een uiting van vreugde over het groeiende zelfrespect in Zeeland. Vanaf heden weer aan den slag, vrienden, totdat ... ja totdat wij kunnen zeggen dat er hier niet meer te halen is en wij

een afdeeling hebben waar wij zelf trotsch op zijn en waar vriend en vijand respect voor hebben. Gij, die meedeelt inde vreugde, zult*gij nu ook meededen in , het werk en ons helpen ? Ziet boven wanneer ge dan present moet zijn. WINSCHOTEN. (W. H. S.) Betreffende de staking te Heiligerlee bij de firmp A. H. van Bergen valt nog niet weel nieuws te vermelden. Alleen dit, dat wij in ’t laatst der vorige week van de firma een schrijven ontvingen, waarin zij te kennen gaf tot overleg bereid te zijn wanneer van de zijde der arbeiders ook eenige toenadering betoond werd. Na eenige briefwisseling is overeengekomen, dat 17 April een conferentie zal plaats vinden. Wij hopen hieromtrent de volgende week goed nieuws te kunnen vermelden. Inmiddels is waakzaamheid hier geboden. Algemeen Nieuws. ~Drie Dieven” op Troe!stra=Oord. Naar wij vernemen zal het nieuwe groote satirische filmwerk van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling „Drie Dieven” ook worden vertoond inde Arbeiders-Vacantieweek, die van 16 tot 23 Juni op Troelstra-Oord zal worden gehouden. Inlichtingen omtrent deze Arbeiders-Vacantieweek te verkrijgen aan het bureau te Amsterdam, Reguliersgracht771.81. ♦ & I Geiezen bladen | van ons vakblad mogen niet worden ♦ ♦ weggeworpen, doch behooren aan onge- ♦ « organiseerde kameraden ter lezing ge- ♦ ♦ geven te worden. ♦ ♦ ♦ CORRESPONDENTIE. J. H. Hopelijk volgende week. Eenige afdeelingsberichten moeten tot het volgend nummer blijven liggen. ’ REDACTEUR.

ADVERTENTIES. Afdeeling Utrecht. Ledenvergadering op VRIJDAG 27 APRIL a.s, in de Tuinzaai van het NV-Huis, Oudegracht 245 T.Z. Agenda: t. Opening, notulen en mededeelingen. 2. Ingekomen stukken, 3- Ingekomen congresvoorstellen. 4. Meifeest. 5- Rondvraag. HET BESTUUR.

De afdeeling Vlaardingen roept bij deze sollicitanten op voor BODE, | om wekelijks bij plus minus 100 leden de contributie te innen. Sollicitaties worden ingewacht vóór 6 Mei a.s. bij den secretaris, 2de Van Leijden Gaelstraat, letter Q. i— g asaaaai —- —- iaiiigjii^ss* Leden van den ALG. NED. METAALBEWERKERSBOND koopt uw schoeisel bij N1EEUSEN – Rotterdam Hoogstraat 244 en 0. Binnenweg 66, of bij Fa. A. DE VOOGD – Den Haag Weimarstraat 90 en Westeinde 195. en toont het lidmaatschapsbewijs van Uwen Bond. Het geeft ü en Uw gezinsleden + 10 tot 15 pCt. korting op de gewone verkoopsprijzen. i ïirr'Miliüiïi

AFDEELING AMSTERDAM Kantoor: 2© Jan v. d. Heijdenstraat 101 — — Telefoon 25542 Wij noodigen onze leden uit tot bijwoning der JAARVERGADERING op WOENSDAG 25 APRIL a.s., des avonds 8 uur., in „Handwerkers Vriendenkring”, ingang Roetersfraat. AGENDA: 1. Opening en notulen; 2. Ingekomen stukken en mededeelingen; 3. Behandeling Jaarverslag; 4. Verslag contróle-commissie; 5. Verkiezing bestuur; 6. Verkiezing contróle-commissie; 7. Rondvraag en sluiting. Voor bijzonderheden, deze vergadering betreffende, verwijzen wij naar het uittreksel jaarverslag, voorkomende in dit blad. Wij rekenen op groote belangstelling! HET BESTUUR. AFDEELING DEN HAAG. LEDENVERGADERING op 26 APRIL, in zaal 4 van het„Volksgebouw”, Prinsegracht 73, des avonds 8 uur. AGENDA : 1. Opening; 2. Notulen; 3. Mededeelingen; 4. Behandeling congresvoorstellen ; 5. Benoeming afgevaardigden; 6. Rondvraag. LEDEN, die in verband met het a.s. congres voorstellen hebben, kunnen deze schriftelijk indienen bij het bestuur tot vóór den aan vang van de vergadering. ALLER OPKOMST GEWENSCHT! HET BESTUUR. | £ot»twarok „Vooruitérutc". Keiaarasraobt 478, A'tiUun.

Sluiten