Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'soms met 'levensgevaar gebeurt. Wie de drukke vaart daar op die rivieren kent, weet, dat men dat oversteken met de grootste omzichtigheid moet doen. Op de groote scheepswerf van v.d. Giessen te Krimpen a.d. Yssel werken een 100-tal arbeiders van Cappelle a.d. Yssel en Rotterdam, welke arbeiders daar met een volgeladen roeiboot worden overgebracht. Begin van dit jaar schreef onze vriend Oosterhoorn, zulks naar aanleiding van klachten van onze leden, aan deze firma een brief, waarin op het gevaar voor deze arbeiders werd gewezen. Bij het overzetten werden de booten overladen en het veer was voor zoo’n groot aantal arbeiders onyoldoende van materiaal voorzien. De firma behoort tot hen die elk briefje yan den vakbond inde prullemand deponeeren. Zij kan zich die houding nog veroorloven, dank zij het ongeorganiseerd zijn ten minste vaneen groot gedeelte yan haar werklieden. Het briefje werd dus nooit beantwoord en verbeterd werd er niets. Dezer dagen lag weer zoo’n overladen roeiboot met arbeiders gereed om dé rivier over te steken. Zij was al een eindje van den wal, toen de golfslag vaneen passeerende boot haar ineen oogenblik deed zinken. Allen raakten te water en enkelen konden nog juist met groote moeite worden gered. Was de boot wat verder van den wal geweest, dan zouden een aantal arbeiders deze onverantwoordelijke nalatigheid van de firma met den dood hebben moeten bekoopen. De firma plakte nu op de fabriek aan, dat een ieder zich aan den veerman moet houden en wanneer die zegt dat er niemand meer inde boot mag, dan ma g er ook niemand meer bij. Wij weten wel dat ook de arbeiders maar faak loopen en zich niet al te druk maken over het gevaar. Maar het is schande dat een zoo groote onderneming, die van over de rivier een groot aantal arbeiders moet halen, niet voor beter materiaal zorgt. Of m°®!:.fersMiet kalf verdronken zijn? Wij weten dat er ook bij andere fabrieken aan deze zaak nog heel wat hapert en vragen ons af of de overheid soms eveneens op het hierboven genoemde kalf wacht en of hier geen taak voor onze Arbeidsinspectie is weggelegd ? N.V. Hoornsche Mefaalwarenfabriek v/h G. Schollen te Hoorn. (Corr.) In samenwerking met den R.K. Bond werden namens het personeel op 21 April 1928 de volgende verzoeken tot verbetering der arbeidsvoorwaarden bij bovengenoemde firma ingediend: Periodieke loonsverhooging voor de jongeren en wel tweemaal per jaar in de maanden Januari en Juli. 2°, De loonen van die arbeiders, die niet in tarief werken, met 10 pCt. te verhoogen. 3°, De uitkeering bij ziekte voor de eerste veertien dagen van 75 pCt. op 90 pCt. en bij langeren duur der ziekte op 100 pCt. van het loon te brengen. 4°,: De vacantie te brengen op een volle week per jaar met behoud van loon, met dien verstande, dat dit jaar, 1928, de vacantie wordt vastgesteld op 4 dagen, in 1929 op 5 en in 1930 op 6 dagen. Op Dinsdag 8 Mei hebben onze hoofdbestuurder v.d. Born en een bestuurder yan den Kath. Bond een conferentie gehad in et den heer G. Scholten en wel met gunstig resultaat. De periodieke loonsverhooging voor de jongeren was alreeds – doorgevoerd en bedroeg gemiddeld 3 ct. per uur of f 28.72 per week, met de toezegging dat de verhooging twee maal per jaar zal plaats hebben, in Januari en in Juli. De verhooging voor degenen, die niet in tarief werken, is ingegaan voor 9 personen, Waaronder 2 stukwerkers en bedraagt f 10.32 per week of gemiddeld 2 ct. per uur. De uitkeering bij ziekte is (ten eerste Cf wachtdag) over de eerste 14 dagen 90 pCt. van het loon. Bij langeren duur der ziekte wordt dat bedrag verhoogd tot 100 pCt. onder uitdrukkelijk beding dat een controleerend arts uitspraak zal moeten doen wat den patiënt betreft. De vacantieregeling is yastgesteld op 4 dagen in 1928, 5 dagen in 1929 en in | H930 wordt deze 6 dagen* j

De gezamentlijke verbeteringen bren-1 £en een ra eerdere kosten van ruim f 2000 per jaar voor de onderneming met zich. Een gunstig resultaat dus, hetwelk in . loyaal overleg tusschen directie en bonds-1 bestuurders is tot stand gekomen. 1 Firma’s Boomsma en Gebr. v.d. Werf te Sneek. (W. H. S.) In samenwerking met de andere bonden hadden wij een actie opgezet voor een paar kleine scheepswerven te Sneek gevestigd, t.w. de firma Boomsma I en de firma Gebr. v.d. Werf. Nadat met deze personeelen was vergaderd, vroegen we bij beide firma’s een conferentie aan, om eens over de arbeidsvoorwaarden te praten, welke conferenties ons bereids werden toegestaan. De firma Boomsma deelde ons ter conferentie mede, dat zij, gezien het feit dat haar loonen hooger waren dan inde naaste omgeving, er absoluut niet over kon denken de loonen te verhoogen of ook maar op eenige andere wijze de lasten, welke op het bedrijf drukken, te verzwaren. Hiér hielp geen praten en het personeel vindt het goed. 1 De firma Gebr. v.d. Werf was iets royaler. Zij bleek bereid de uurloonen met 1 tot 3 cent te verhoogen en een ziekteregeling in te voeren van 70 pCt. van het loon gedurende 13 weken per kalenderjaar, mits de arbeiders bereid waren een derde van de premie te betalen. Doorbetaling Christ. feestdagen en invoering vacantie zou zij nog nader overwegen. Het is echter bij overwegen gebleven. Hier was o.i. meer te bereiken geweest, indien dit personeel meer blijk had gegeven van medeleving. Helaas, dit groepje arbeiders suft maar voort, De heer v.d. Werf klaagde er over dat er zoo weinig geest in zijn arbeiders zit. Nu, wij willen het graag gelooven. Als je nog te lamlendig bent om op een vergadering te komen waar je belangen aan de orde zijn de goeden natuurlijk niet te na gesproken dan is het toch wel treurig gesteld. De georganiseerden aan deze werf zullen goed doen met hun collega’s de ooren eens flink te wasschen, opdat ze een volgenden keer wat actiever zullen zijn. Het is hier zoo hard noodig. Vooruit makkers, aanpakken is hier het I parool I ■¥ * i* * 0 I Onze actie bij de firma D. Landeweer te Leeuwarden. Op 2 April j.l. dienden wij mede namens den Chr. bond bij deze firma voorstellen in ter verbetering van de geldende arbeidsvoorwaarden. Gezien den achterstand, die hier inde loonen viel te constateeren in vergelijking bij andere ondernemingen in deze omgeving, vroegen we een uurloonsverhooging van 15 pCt. Wij verwachten niet dat je door veel te vragen ook veel bereikt, maarde omstandigheden waren hier van dien aard, dat we veel moesten vragen en we deden het met het vaste voornemen om hier, mocht dan kosten wat het wilde, een flinken ruk omhoog te gaan. Nadat we op 12 April een herinneringsschrijven hadden gestuurd èn ten laatste maar eens waren gaan informeeren, kregen we een schrijven waarin ons werd medegedeeld dat de firma bereids de loonen met 5 pCt. had verhoogd, maar verder alles werd afgewezen. Zij merkte hierbij op dat ze die 5 pCt. verhooging al lang had willen geven, maar daar op materiaal gewacht moest worden ging het niet eerder. Na met het personeel vergaderd te hebben, berichtten wede firma dat het ons het meest gewenscht voorkwam een conferentie te hebben, om een en ander eens te bespreken. Wij wisten wel dat de heer Landeweer geen voorstander is van confereeren en de zaken liefst schriftelijk afdoet, maar wij weten ook dat je door eens met elkander te pratende zaken veel beter tot ■ een oplossing brengt. Donderdag 31 Mei j.l. vond de confej rentie plaats en het resultaat was, dat er ■ I nog een flink schepje op de loonen is gekomen. Het hoogste uurloon is nu 63 cent, 1 terwijl de gemiddelde verhooging 11.2 pCt. 1 bedraagt. Ér zijn er die 25 pCt. verhooging 1 hebben ontvangen. In totaal beteekent het l verkregene dat dit 33 man-steik-zijnde- i personeel per jaar pl.m. f 3800.— meer aan < loon zal ontvangen. Verder is tot stand ge- : komen een voor de arbeiders premievrije ziekteverzekering, waarbij hun een uitkee- 1 ring van 70 pCt. van ’t loon gedurende 13 c weken per kalenderjaar is gegarandeerd. 1 De christelijke feestdagen worden voortaan 1 met 50 pCt. van ’t loon vergoed en de ge- l bruikelijke overwerkpercentages van 23, 50 en iüo pCt. zijn geregeld,- Dit laatste met l

een overgangsbepaling in verband met de thans loopende overwerkvergunning. Alles saamgevat kunnen we zeggen, dat deze actie een schitterend resultaat heeft opgeleverd. Laat dit personeel nu zorgen dat de enkelingen, die hier nog ongeorganiseerd zijn, nu ook hun plicht nakomen | door lid te worden van onzen Bond I ■v Firma A. T. v.d. Werff te Leeuwarden. Bij deze firma hebben we ook in samenwerking met den Chr. Bond een actie ingezet. Het is hier hard noodig dat er eenige verbetering komt. Inde plaats gehad hebbende conferentie verklaarde de heer v.d. Werff zich alleen maar bereid voor zijn arbeiders een premievrije ziekteuitkeering in te voeren, waarbij zij gedurende 13 weken per kalenderjaar een uitkeering kunnen ontvangen van 70 pCt. van hun loon. Verder wilde de heer v.d. Werff niet over de streep komen. Toch zal zulks gebeuren ! Op de plaats gehad hebbende personeelvergadering werd reeds aangedrongen op het stellen vaneen ultimatum. Wij waren van meening dat we zoover nog niet zijn gekomen. Na ons standpunt in deze uiteengezet te hebben, nam de vergadering met algemeene stemmen een motie aan, waarin zij haar misnoegen uitsprak over het door de firma ingenomen standpunt en de organisaties vrijheid geeft al die maatregelen toe te passen die noodig geacht worden om het gestelde doel te bereiken. Deze motie is de firma toegezonden en we zullen dus moeten afwachten wat verder zal geschieden. De ongeorganiseerden, die hier nog zitten, zullen verstandig doen met eens te kijken naar wat de actie bij Landeweer, waar de uurloonen reeds hooger waren, heeft opgeleverd en laten zij hun plicht doen. Vooruit makkers, sluit u aan bij den Alg. Nederl. Metaalbewerkersbond I LOODGIETERSBEDRIJF DEN HAAG. (M. H. V. B.) Het gaat in Den Haag met de loodgietersstaking naar wensch. Steeds meer patroons, waaronder vele aannemers, hebben de overeenkomst geteekend. Vorige week Donderdag heeft het bestuur voor de stakers met hun vrouwen een gezelligen avond georganiseerd. Aan de opkomst bleek, dat de geest onder de stakers nog subliem is. De Haagsche schilders-propagandaclub, die haar oprichting aan een staking te danken heeft, had voor dien avond geheel belangeloos haar medewerking aangeboden, wat door het bestuur dankbaar werd geaccepteerd. Dit clubje heeft fich bp een uitstekende wijze van zijn taak gekweten en ons aangenaam vergast op muziek, declamatie, zang en humoristische voordrachten. Zonder het andere ook maar iets te kort te doen, dienen speciaal vermeld tè worden de zangnummers, ten beste gegeven door , het mannenkwartet van de schilders-propagaridaclub „Melodia” en de komische voordrachten van kameraad Kleindijk. Deze schilders hebben met het aanbieden van dezen avond bewezen één te zijn met de stakende loodgieters. Wat door den voorzitter der propagandaclub, kameraad Schroot, op dien avond tot de stakers is gesproken, daarop mogen wij trots wezen. Jullie, zeide hij, hebt het aangedurfd om voor dien eenen mooien eisch, vacantie, den strijd in te gaan en waarmede, wanneer het gelukt haar te veroveren, het ijs gebroken is voor de andere vakgroepen, die ook nog steeds van vacantie zijn verstoken. Aan kameraad Schroot met zijn mak- : kers nogmaals onzen hartelijken dank en i wij hopen, dat zij nog eens spoedig voor ons optreden, maar dan niet alleen voor de stakers. { Uit de Afdeelingen. • * ———- i BOLSWARD. (W.H.S.) Het is ons j mogen gelukken hier ter plaatse de vaan i onzer organisatie te planten. Inde tweede : vergadering, die wij hier voor de metaal- '<■ bewerkers belegden, schreven we 10 leden t in. Het begin is er dus en wij willen hopen dat deze groep spoedig tot een afdeeling j zal uitgroeien. c Er valt hier nog wel het een eh ander op j te knappen. Wij roepen ook van deze plaats a onzen nieuwen makkers gaarne een harte- 1 lijk welkom toe in onze gelederen en wij c vertrouwen dat ze blijk zullen geven dat c het hun ernst is. Ook hier aan den slag! Op ter. yerster- s king yan ons aantal I t

RIDDERKERK. (J. M.) Onze afdeeling hield Donderdag 31 Mei een ledenvergadering ter behandeling van den beschrijvingsbrief voor ons a.s. congres. Vriend Rook benutte vooraf de gelegenheid een en ander omtrent de conflicten, waarin onze Bond gewikkeld is, mee te deelen. De behandeling van den beschrijvingsbrief leidde op tal van punten tot een uitvoerige discussie. G. Versendaal werd na twee vrije stemmingen tot afgevaardigde gekozen. Namens de contróle-com missie werd door Versendaal verslag uitgebracht van haar bevindingen nopens kas en boeken van den penningmeester. Alleswas in orde bevonden. Door Rook werd hierna het plan omtrent het houden vaneen zomer-propagandafeest besproken. Bij de rondvraag werd uit de vergadering aangedrongen pogingen te doen tot stichting vaneen tooneelvereeniging uit en door de arbeidersbeweging. Besloten werd hierover een circulaire aan de leden te richten. Eventueele liefhebbers kunnen zich nu reeds bij het bestuur melden. * * ♦ Ineen te Rotterdam gehouden districtsvergadering werd besloten tot het beleggen vaneen propaganda-meeting te Ridderkerk. Het bestuur heeft inmiddels reeds plannen uitgewerkt. Van het gemeentebestuur is toestemming verkregen voor een demonstratie met ontplooide banieren en muziek van Bolnes lang Donksche laan, Kievitsweg, Willemstraat naar het voetbalterrein bij den watertoren te Slikkerveer. Alle afdeelingen inden omtrek zijn aangeschreven om aan den optocht deel te nemen, alsmede de afdeelingen van de A. J. C. Meerdere berichten van deelname kwamen reeds binnen. Makkers, maakt allen propaganda voor deze meeting en wekt allen op tot deelname ook aan de demonstratie. Ons zomer-propagandafeest zal plaatsvinden op Zaterdag 28 Juli a.s. Nadere mededeelingen zullen yolgen.: SNEEK. (W. H. S.) "VVaj confereerden' met de firma A. Hoogeveen alhier over enkele onderdeelen van onze voorstellen die den vorigen keer niet tot oplossing waren gekomen. Het resultaat was, dat nu ook de ziekteregeling voor alle arbeiders, die minstens 14 dagen in dienst van de firma zijn, zal gelden. De uitkeering bedraagt 70 pCt. van ’t loon, terwijl deze dertien weken’ per kalenderjaar wordt verstrekt. De firma verklaarde zich bereid de thans geldende arbeidsvoorwaarden ineen collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen.-. Een ontwerp-contract zal door ons worden samengesteld en ingediend. UTRECHT. (R.) Den 3oëri Mei j.l. was het 25 jaar geleden dat onze plaatselijke bestuurder M. J. Goedëe lid van onzen’ Bond werd. Bij dit zilveren jubileum past een hartelijke gelukwensch van de afdeeling. Als slachtoffer van de spoorwegstaking in 1903 trad Goedée op 30 Mei van dat jaar als lid van onze organisatie toe en heeft zich gedurende dat tijdperk doen kennel als een plichtsgetrouw bondslid, iemand die steeds de belangen van onzen Bond heeft behartigd en waar noodig deze heeft verdedigd tegen aanvallen van onze tegenstanders. Gedurende zijn loopbaan in verschillende bestuursfuncties werkzaam geweest zijnde, waarvan de laatste 8 jaar als gesalarieerd bestuurder, kunnen wij met genoegdoening en waardeering terugzien op zijn werken. Vanaf deze plaats dan ook Goedëe onzen hartelijken dank en felicitatie. Spreken wijden wensch uit, dat het je gegeven mag wezen nog vele jaren jé beste krachten te mogen geven in het belang van onze metaalbewerkers in het bijzonder, in dat der arbeidersklasse in het algemeen. Als blijk van waardeering heeft het afd.- bestuur hem op dien dag mede namens het bondsbestuur gecomplimenteerd en een' gouden horloge met inscriptie overhandigd. V (G.) De Utrechtsche Bestuurdersbond vraagt ditmaal onze aandacht voor een ki 'stie die wel niet met onze organisatie indirect verband staat, maar toch zeer zeker van het grootste belang is voor onze arbeiders. Wijl bedoelen de nazorg van tuberculose patiënten. Allen weten we dat helaas nog telkenjare velen ten doode zijn opgeschreven door de gevreesde tuberculose. Nog vallen: jaarlijks alleen in ons land 7000 personen aan deze „witte pest” ten offer, waarvan helaas niet alleen in getal, doch ook percentsgewijze, het meerendeel tot onze arbeidende klasse behoort. Zeker, het huidige beeld is reeds gunstiger dan dat van eenige tientallen jaretl her en dat het minder schriel is, .valt, naast

Sluiten