is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 35, 1928, no 27, 07-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■——■ > ■ ■■■ ■■■ – Overigens hebben de leden het in hun macht het aantal niet-gesalarieerden inde ] meerderheid te brengen. Zij vinden dat j ] blijkbaar niet goed, want zij doen het niet. 1 1 Â’t Hart (Delft) verwachtte wel tegen- I 1 stand van het bondsbestuur. Er is geen scheidingslijn inden bondsraad, zegt men. Welnu, dan is er toch geen reden om tegen j 1 ons voorstel te zijn ? Â’ Waarom zal de bondsraad niet uitgebreid j 1 worden? Toen de bondsraad werd opge- ] richt, telden wij 20.000 leden, thans een kleine 30.000. Dan mag de bondsraad ook 1 wel groeien. De bezoldigden kunnen het . wel eens beter zeggen inden bondsraad, maarde mannen inde fabriek maken \ de practijk mee. Ineen ander voorstel willen wij alle gcsalarieerden inden bondsraad brengen en 1 daaruit moge al blijken dat wij geen wantrouwen tegen de bezoldigden hebben. Integendeel! Maar wij willen tegemoet komen aan het rechtsgevoel der leden. Het bestuur van den Transportarbeidersbond stelt thans aan het congres voor den bondsraad samen te stellen uit minstens 200 leden. Doordat de leden hoofdzakelijk en in meerderheid alleen met de bezoldigden in aanraking komen, is de stemming niet geheel onbeinvloed. Daardoor worden hoofdzakelijk de gcsalarieerden gekozen. Borsboom (Vlaardingen) meent, dat de bondsraad niet heelemaal gewerkt heeft als spr. het gaarne zag. Dat komt door de samenstelling. Spr. wil inden bondsraad het element uit de kleine afdeelingen meer betrekken. Dat kan gebeuren door de kieskringen te wijzigen. Thans ■worden meestal de afgevaardigden uit de groote plaatsen gekozen. De kleintjes die rond de groote plaatsen liggen, komen niet aan bod. B u s i n k (Dordrecht) : Wij zijn tegen I het voorstel, de leden kennen de nietgesalarieerden even goed als de gesalarieerden. Voorzitter: Wij hebben bezwaren van practischen aard. Vlaardingen vindt I dat de bondsraad het niet altijd goed deed. 1 Dat wordt inden regel gezegd door hen die niet inden bondsraad zitten. Wij moeten, om practisch te werken, den bondsraad zoo klein mogelijk houden. Wat den Transportarbeidersbond betreft, die voorgestelde groote bondsraad zal wel verband houden met afschaffing van het congres. Alle kleine afdeelingen bevredigen is onmogelijk. Rotterdam trof een regeling I waardoor één plaats werd afgestaan aan de j kleine afdeelingen. Spr. maakt ernstig bezwaar tegen hé* onderscheid maken tusschen gcsalarieerden en niet-gesalarieerden. Wij bedanken er voor om als tweede-rangsleden behandeld 1 te worden. De practijk maakt het ook niet J noodig. Er is geen bloc van gcsalarieerden tegen de rest inden bondsraad. ZooÂ’n geval komt niet voor. Wij beraadslagen in den bondsraad gezamenlijk en door elkaar. Uitbreiding van den bondsraad is ook 1 niet goed voor het makkelijke werken. Het voorstel wordt verworpen. Voorstol afd. Rotterdam: De algemeene vergadering besluite, dat leden van den bondsraad, gekozen dooreen kieskring waar tusschen do 1 betrokken afdeelingen of een gedeelte daarvan door middel van z.g. districtsvergaderingen contact bestaat, ambtshalve toegang hebben tot deze vergaderingen, met dien verstande, dat ze geen stemrecht hebben. 1 Voorzitter: Dat zou een onbillijke geschiedenis worden. Er zijn op het oogenblik slechts drie van die combinaties, waardoor niet alle bondsraadsleden gelijk recht zouden hebben. Overigens worden in die districtsvergaderingen geen huishoudelijke zaken van beslissenden aard, maar slechts uitvoeringsmaatregelen besproken. S n e 1 1e ma n (Rotterdam) meent dat de bondsraadsleden op de hoogte moeten zijn van wat onder de leden leeft en om dat te weten te komen is het goed dat zij de districtsvergaderingen bijwonen. Voorzitter: Dat zou toch niets helpen. Want op zooÂ’n vergadering komen alleen een paar bestuursleden. Wat Rotterdam wil zou slechts mogelijk zijn als de bondsraadsleden gesalarieerd werden en verplicht de afdeelingsvergaderingen te bezoeken. Snelleman (Rotterdam): Wij ont- | nemen geen enkel bondsraadslid eenig recht Want waar die districtsvergaderingen niet bestaan, kunnen zij re niet bijwonen. Het is inderdaad niet mogelijk dat een bondsraadslid al de afdeelingsvergaderingen bezoekt. Wat is nu gemakkelijker dan dat zooÂ’n bondsraadslid op een districtsvergadering althans de echo van den geest der leden hoort? Vander Ho uve n ; Maak de zaak nu niet gewichtiger dan zij is. Op die vergaderingen worden geen belangrijke zaken besproken. Deze vergaderingen bedoelen alleen wat meer verband te leggen tusschen gebieden met eenzelfde industrie. lp g «trokken.

Voorstel afd. Arnhem: De algemeene vergadering spreke als haar meening uit, dat ingrijpende organisatorische wijzigingen, zooals b.v. de nu tot stand gekomen samenwerking tusschen S.D.A.P. en N.V.V., voörtaan in volledig óverleg met de leden moeten geschieden. De voor zi 11 er zegt toe, dat wanneer er zich belangrijke organisatorische wijzigingen voordoen, die met de leden besproken zullen worden. Maar dan moet men beslissen hoe dat moet geschieden. Spr. ziet geen anderen weg dan een congres. Maar zooals het voorstel is geformuleerd, krijgt men verschil van meening. In het speciaal genoemde geval meende het hoofdbestuur dat het niet noodig was, omdat vaststond dat de overgroote meerderheid der leden het met ons eens was. Laat men de zaak ter beoordeel ing aan het bestuur en den bondsraad overlaten. Van den Bosch (Arnhem) meent dat men wel snapt wat de geest van dit voorstel is. Wij hebben er daarom opzettelijk het geval S.D.A.P.—N.V.V. in genoemd. Voorzitter: Wij blijven er tegen. Er zou een afkeuring over het bestuursbeleid door worden uitgesproken. Van den Bosch (Arnhem): Een beetje wel! Verworpen, Voorstel afd. Rotterdam: De algemeene vergadering besluite in verband met do vele overtredingen van de 48-urige werkweek zich ta wenden tot alle metaalbewerkers met den oproep krachtig te waken voor het naleven van den werktijd en zoowel persoonlijk als collectief alles te doen om de zaak van den 8-urendag te steunen. Van Leersum (Rotterdam) verdedigt het voorstel met een toespraak, waarin hij de noodzakelijkheid van de 48-urige werkweek bepleit. Voorzitter: Wij hebben geen enkel bezwaar. Wij doen elk uur van den dag wat van ons wordt gevraagd. Wat zouden wij meer moeten doen ? Als er niet meer gebeurt, ligt het niet aan ons, maar aan de arbeiders. Wij doen ons best de stemming der arbeiders te verbeteren. Oosterhoorn (Rotterdam) licht nader toe. De bedoeling is dat het congres j uitspreke tot alle arbeiders dat zij er voor dienen te zorgen, dat het groote goed der 48-urige werkweek bewaard moet blijven. De arbeiders beseffen nog niet goed hoe noodig dit verzet is, er wordt nog te lichtvaardig over gedacht. In onze afdeeling is men sterk gekant tegen dat overwerk. Het ligt niet aan de afdeelingsbesturen, niet aan het hoofdbestuur, het ligt aan het weinig principieele verzet der arbeiders. Op hen moet de Bond 1 een hartstochtelijk beroep doen pal te staan voor de 48-urige werkweek! Wij staan binnenkort weer voor een bespreking met Zaalberg. Als dan de arbeiders gesloten achter ons staan, hebben die j besprekingen een belangrijken inhoud. Voorzitter: In dien geest is het 1 hoofdbestuur het er mee eens. 1 Spr. vindt het voorstel echter niet duidej lijk. Het wendt zich te veel tot den Bond en te weinig tot de arbeiders. Met algemeene stemmen aangenomen. Voorstel afd. Delft; Het bondsbestuur wordt verzocht bij eventueele reglementswijziging de ( wijzigingen inden vorm vaneen supplement aan de leden uitte reiken. Overgenomen. Voorstel afd. Zanltbommel; De afdeeling stelt I voor in het huishoudelijk reglement een artikel op te nemen, dat amendementen, die op voorstellen zijn ingediend, bij eventueele intrekking Ivan die voorstellen, zelfstandige voorstellen 1 worden. Voorzitter; Practisch gaat dat moeilijk. Maar een afdeeling kan een ingetrokken voorstel toch overnemen. Ingetrokken. Voorstsi-Bondsbestuur: De algemeene vergadering machtige het bondsbestuur om aan hen, die 26 jaar lid van den bond zijn, een herinnenngsinsxgne uitte reiken. Sch u y 1 (Bergen op Zoom) is tegen dit soort lintjes-uitreikerij. Maar spr.’s afdeeling meent het anders dan hij. Zijn afdeeling wil een algemeen insigne instellen. Corne 1 is z (Weesp) : Hoe stelt het bondsbestuur zich dat voor ? Vallen er b.v. ook overgegane leden naar den Fabrieksarbeidersbond onder die later weer bij ons terugkomen? Braggaar (Leiden): 'Als je lid bent van S.D.A.P., ~De Stem”, „Kunst en Strijd”, „Geheelonthouding” enz., krijg je een heele rij ridderorden. Voorzitter: Het is wat anders dan bij den lintjesregen; niet iedereen behoeft te weten dat je lid van den Bond bent dat behoort vanzelf te spreken. Maar we mag men weten dat je 23 jaar den Bont J trouw gebleven bent.

Wat de vraag van Weesp betreft: je moet zoo ’n zaak wat ruim opvatten. Voorstel aangenomen. Vaorstel-Bondsbestuur: De algemeens vergadering besluite tot het instellen vaneen weduwen- en weezenpensioenfonds ten behoeve van de bezoldigden op den grondslag van het door prof. Mannoury samengestelde wiskundige rapport, met dien verstande, dat de daarin vervatte regeling van 5 pCt. gevolgd wordt en een desbetreffende'bepaling inde rechtspositie der bezoldigde bestuurders opgenomen wordt. Met het amendement Haarlem: „Achter de woorden bezoldigde bestuurders te lezen, beambten en bode-administrateurs.” Voorzitter: Dit voorstel is een gevolg van het onderzoek, waartoe het vorig congres op hef voorstel Hengelo besloot. Wij kregen twee plannen, éen dat 5 en éen dat 7?} pCt. kost. Wij kozen het goedcoopste. ’t Ha r t (Delft): Kan het er nu wel af? 3ij andere voorstellen maakte de penningmeester bezwaar. Voorzitter: Het is geen voorstel van ons, maar eigenlijk van Hengelo. Bovendien is het niet zoo’n groot bedrag als bi] die door ’t Hart bedoelde voorstellen was gemoeid. Dit kost slechts f 3300.—. Oostlander (Schiedam): Het zou goed zijn als de positie van de boden der groote afdeelingen eens in dit opzicht werd bekeken. V oor zifter: Dat is een heel nieuw ding, waarover ik op het oogenblik geen toezegging kan doen. Maar er is geen bezwaar de zaak onder de oogen te zien. ’t Hart (Delft) : De bode-administrateurs vallen er buiten als men het voorstel zóó aanneemt. Daar moet in voorzien worden. Voorzitter: Neen, dat is we! xn orde, Dat is vastgelegd. Er zijn inden Bondsraad stemmen opgegaan om allen bezoldigden, ook den bode-administrateurs en den beambten, gelijke rechtspositie te geven. Dat vergt nieuwe besprekingen. Het lijkt wel billijk. Wij meenden aanvankelijk, dat deze mannen niet meer dan beambten zouden zijn, maar zij doen practisch bestuurderswerk. Er moet over gedacht worden om de heele rechtspositie te herzien cn misschien zullen wij aan het volgende congres een nieuwe regeling voorleggen. Of man (Krommenie) voelt dat de organisatie voor de gcsalarieerden veel moet doen. Maar wij gevoelen ook dat zij er nog altijd beter aan toe rijn dan de nietgesalarieerden. Moge de aanneming van dit voorstel den geest opwekken om ook wat te doen voor de werkers inde afdeelingen, voor de trouwe onbezoldigde bestuurders. (Applaus.) Braggaar (Leiden) vindt de toezegging van den voorzitter heel prachtig, maar het zal twee jaar duren voordat deze onbillijkheid ten opzichte van de bodeadministrateurs kan worden opgeheven. Laten wij het daarom thans reeds doen. Voorzitter: Inderdaad, wij zijn er niet beroerd aan toe, maar dat behoort ook. Het is ook eigen belangde bestuurders goed te salarieeren, dan kun je meer van hen vragen. lets doen voor de afdeelingsbestuurders zouden wij graag, maar spr. weet er geen oplossing voor.

Een beslissing nemen vóór het volgende congres gaat niet. Misschien wil het congres het wel aan den bondsraad overlaten. Intusschen staat de zaak niet zoo dat het erg dringend is en het congres kan de beslissing gerust aan zich houden. Het voorstel werd aangenomen. De voorzitter deelt mee, dat vóór het voorstel-Den Haag inzake ~De Proletarische Vrouw” zijn uitgebracht 10.386 en tegen 17.174 stemmen. Het is dus verworpen. Aan de orde is daarna: Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement. v. d- Wulp (Amsterdam) doet een voorstel van orde, om alle voorstellen, waarop geen amendementen zijn ingediend, meteen aan te nemen. Daar zullen, meent de voorzitter, te veel afgevaardigden tegen zijn. (Wordt vervolgd.) j AD VERTENTIEN. Den 29en Juni overleed na een langdurige ziekte inden ouderdom van 40 Jaar ons trouw bondslid P. ROUDISSIELE, Hij ruste in vreda. Het bestuur van de AFDEELING BREDA Breda, 2 Juli 1928. L««l*n van dan ALG. NED. METAAL3EWERKERSBOND koopt uw schoeisel bij IMEEUSEN – Rotterdam Hoogstraat 244 en 0. Binnenweg 66, 1 ot bij | Fa. A. DE VOOGD-Den Haag | Weimarstraat S0 en Wssteinde 195 en toont het lidmaatschapsbewijs van üwen Bond. Het geeft Ãœ en Uw gezinsleden ± 10 tot 15 pCt. korting | op de gewone verkoopsprijzen. ggggg '■ —■«aa mam .gaal I KAMERADEN! Nogmaals werdt in het belang der leden gewezen op het bestaan van het Ziekenfonds „Voorzorg Voorkomt Zorg" voor leden aangesloten bij de atd. Rotterdam van den Alg. Ned. Metaal bewerkersbond. Zij die nog geen 45 jaar oud en lichamelijk gezond zijn geven zich spoedig op. COHTRSBUTIE 16 CENT P. W. Secretariaat: A. C. J. LEIJSEN, Schaepmanstr. 9a. ROTTERDAM.

MACHINEFARiEK BRAAI TE SOERABAIA vraagt voor hare DRM3IRIJ EEN ERVARENONDERRAAS Brieven met uitv. inlicht, over levensloop, gezin, enz. onder No. 5152 aan* nv.TECHN.HANDELSVEREENIGINGBRAAT CAROLINA VAN NASSAUSTRAAT 37 – DEN HAAö •Men»»» ___ ,| – GROTE & Co. – Oostenburgergracht 83 KOEK CONKAD3TRAAT – TELEFOON 50793 – AMSTERDAM (CJ SPECIAAL ADRES VOOR PRIMA BEDRIJFSKLEEDING VOOR ALLE VAKKEN. EIGEN FABRIKAAT – PRIMA MODELLEN 'ftMa-UMfß* „Veoruucaotf"- Kw«(imU «*. A’da*’