Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE VERGADERING van den Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, gehouden in het „N.V.-Huis” te Utrecht, op 11,12 en 13 Juni 1928. DERDE DAG. (Vervolg en slot.) Het afscheid der buitenlandsche gasten. -Onder applaus komt Ot to Handke op het podium. Hij verklaart namens de buitenlandsche afgevaardigden, die moeten vertrekken, zeer verheugd te zijn over de vriendschap die zij hebben ondervonden. Zij wonen veel congressen bij en kunnen verklaren dat dit congres, door zijn zakelijke en rustige behandeling,, aan vele andere ten voorbeeld gesteld kan worden. Uw land is prachtig en wij hebben tijdens den autotocht veel genoten. Meegevoeld hebben wij met het gezang, dat wij Maandagavond inden tuin van het N.V.- huis hoorden. Deze dagen zullen wij nimmer vergeten. Mogen de besluiten van uw congres bijdragen tot de verheffing der geheele arbeidersklasse naar een betere, een schoonere toekomst. Den arbeid heil, de arbeid leve 1 (Applaus, gevolgd dooreen gezamenlijk gezongen Internationale.) De voorgestelde wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement werden daarna stuk voor stuk behandeld. De wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement, zooals die door het hoofdbestuur werden voorgesteld, werden voor het grootste gedeelte zonder discussie aangenomen. Een aantal amendementen door afdeelingen ingediend werden ingetrokken, nadat het hoofdbestuur zich er tegen had verklaard. Het amendement-Apeldoorn en Dordrecht op art. 5, regelende wie lid van den Bond kunnen zijn: Inde laatste alinea inde plaats van „16 tot 18 jaar” te lezen „14 tot 18 jaar”, werd overgenomen, met de bepaling, dat deze jeugdigen alleen lid van de afdeeling zijn, buiten de algemeene bondsadministratie blijven en hun contributie aan de afdeelingen ten goede komt. Zij zullen het vakblad ontvangen. Over het amendement Rotterdam, om den aanhef van art. 26 te lezen als volgt: „De bondsraad benoemt uit zijn midden een commissie van financiën van 5 leden en 3 plaatsvervangende leden, wier taak is enz”, ontstond een uitvoerige discussie. Rotterdam meende, dat de commissie van 3 personen niet voldoende verantwoord is bij het voteeren van belangrijke bedragen er moeten twee deskundigen bij bezoldigde bestuurders —, die met de financiën volkomen op de hoogte zijn. De voorzitter verzet zich tegen dit amendement, omdat hèt overbodig is. Een commissie van drie is voldoende ook de Dienst der Werkloosheidsverzekering vraagt niet meer. Er werd eerst bij handopsteken, daarna hoofdelijk over het amendement gestemd. Het werd aangenomen met 13816 tegen 13434 stemmen. Bij de wijziging van art. 30 deelde de voorzitter mede, dat op advies van den minister nog de volgende wijziging moest worden aangebracht; r „Inde eerste alinea van dit artikel te schrappen de woorden „en der werkloozenkas” en aan deze alinea toe te voegen de volgende zinsnede : „Het reglement voor de werkloozenkas wordt gewijzigd op de wijze als in het reglement dier kas is bepaald.” Ook over het amendement-Den Haag op artikel 8 van het huish. regl., om het bondsbestuur uitte breiden tot 11 leden teneinde het Dag. Bestuur uit 5, inplaats vanuit 3 leden te doen bestaan, ontspon zich een discussie. Cornelisse (Den Haag) betoogde, dat thans beslissingen moeten worden genomen soms door 2 dagelijksche bestuurders en hij vindt dat niet goed, hetgeen niet beteekent dat spr. over de tot dusver op die wijze genomen beslissingen klachten heeft. Voor een organisatie van 30.000 leden zijn 11 bestuurders niet te veel. De voorzitter bestrijdt het amendement, dat geen practisch resultaat heeft. ,Van de 5 dagelijksche bestuurders zullen er toch niet meer op ’t bureau zijn dan thans. Een nadeel is er wel; de niet in Amsterdam wonende hoofdbestuurders loopen de kans er bij te komen hangen. Oost er hoorn verzette er zich speciaal om dit laatste argument tegen. Het amendement werd ïenvorgen*

De afdeeling Weesp stelde voor in artikel 13 van het huishoudelijk reglement op te nemen, dat de groepen van afdeelingen zoo worden gevormd, dat zij een centra vormen en de afgevaardigden binnen het bereik van diè afdeelingen wonen. Aan dien daarin uitgedrukten wensch zal zooveel mogelijk worden voldaan. Ingetrokken. Het amendement-D elft om te bepalen dat candidaten voor bestuurders lid van den Bond moeten zijn, werd verworpen. Het voorstel-Bussum: „Nadat door de afdeelingen candidaten zijn gesteld voor den bondsraad, hebben de afdeelingsbesturen uiteen kieskring recht. bij elkaar te komen om de gestelde candidaten te bespreken om hun leden te kunnen adviseefen nun stem uitte brengen op die candidaten, die door de vergadering geacht worden het best geschikt te zijn den kierkring te vertegenwoordigen.” werd verworpen. Het voorstel-Delft: „De leden van het bondsbestuur, dein dienst van den bond zijnde plaatselijke bestuurders, propagandisten, beambten en bodeadministrateurs zijn ambtshalve lid van den bondsraad.” werd verworpen. Het amendement-Weesp op art. 17 van het huishoudelijk rcglément, dat bepaalt dat geenerlei werkstaking of andere vakactie uit bondsmiddelen mag worden gesteund indien zij zonder instemming van het bondsbestuur 5s ontstaan, tenzij zij door het bondsbestuur wordt erkend óf overgenomen, luidende: „Achter de woorden „het bondsbestuur”, die tweemaal in d« laatste alinea voorkomen, in te lasschen „of de bondsraad”. Inde tweede alinea eveneens achter de woorden „Het bondsbestuur” toe te voegen „of de bondsraad”, werd verworpen. Het amendement-D en Ha a g op art. 19 van het huishoudelijk reglement, luidenden

„Voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden van het bondsbestuur vormen tezamen het dagelijksch bestuur”, waardoor het D. B. uit 5 leden zou komen te bestaan, werd verworpen. Het voorstel-A msterdam om art. 21 van het huishoudelijk reglement te lezen: „De leden van het bondsbestuur ontvangen een bezoldiging van f 60. per week bij indiensttreding. Na een jaar diensttijd f65.— per week. De plaatselijke bestuurders en propagandisten ontvangen een bezoldiging van f 50.— per week bij indiensttreding. Bij vaste aanstelling ontvangen zij f 55.— en een jaar na vaste aanstelling f 60. per week”, werd verworpen. ;{!;»;#■! • Het amendement-S c h ied a m op het hoofdbestuursvoorstel den bondsraad de bevoegdheid te geven in dienst van den Bond zijnde personen van standplaats te doen verwisselen als dit in het belang van den Bond is, luidende: „Standplaatsverwisseling kan alleen geschieden na overleg met het bestuur of de besturen der betrokken afdeeling of afdeelingen”, werd overgenomen. Het voorstel-R otterdam op art. 31 van het huishoudelijk reglement, om'dit artikel te doen aanvangen als volgt: „De bondsraad benoemt, op voordracht van de besturen en vertrouwensleden der betrokken afdeeling(en) en in overleg ... enz.”, werd door Rotterdam verdedigd, opdat een verschil van meening, zooals zich in deze afdeeling heeft voorgedaan bij overplaatsing van Visser naar Schiedam, 1 niet meer kan voorkomen. | De voorzitter heeft bezwaar tegen dit amendement, omdat het de moeilijkheden vergroot. Beoordeelen van personen is moeilijk en het zal waarschijnlijk niet al te best geschieden als het door de vertrouwenslieden moet gebeuren. Die oordeelen natuurlijk over de menschen uit eigen omgeving,, die zij kennen. Het hoofdbe-

stuur kan ook buiten de betrokken afdeeling kijken. Eender afgevaardigden wilde het overleg met den Handels- en Kantoorbediendenbond verplichtend stellen. Voorzitter: Dan beslist de Handels- en Kantoorbediendenbond laten wij dat overleg, dat wij wel wenschen, facultatief stellen. Rotterdam wilde voor elke benoeming een oproep in het vakblad doen. Voorzitter: Het is heel dikwijls een formaliteit. Het gebeurt dat men een zeer bepaalden man wil hebben. Als het noodig is, doen wij het toch. Het voorstel-Rotterdam werd verworpen. Het amendement-R otterdam op art. 50 om de „controle-commissie” te noemen „commissie van financiën”, werd werd verworpen. Het voorstel-V hardingen op art. 68, luidende: „Eens per jaar da afdeelings-financiën te laten controleeren dooreen daarvoor door het bondsbestuur aangastslden bondsbestuurder of bestuurder”, werd verworpen. Daarna werden de gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement met algemeene stemmen aangenomen. De voorstellen-Wee s p inzake de werh’oozenkas warden verwezen naar den bondsraad. Het t.b.c.=verplegingsfoads. Aan de orde was de wijziging van het reglement van het Tuberculose-verplegingsfonds. Het voorstel-R otterdam om naar sanatoria gaande leden tegemoet te komen inde kosten verbonden aan de uitrusting, aangevuld met het amendement-Haarlem, „tot een bedrag van ƒ 30.—”, werd overgenomen. Do rdrecht stelde voor inplaats van ƒ 30. te leze* / 45-—i aldus bes 1 o• ten.

Van links naar rechts boven; de bezoldigden J. Wacht, Rotterdam; J. Goedée, Utrecht en F, Salomé, Hen Haag. Onder; F. v. Spanning, Vlissingen; H. J. Baart, Leiden, beiden eveneens bezoldigden en A. C. Lust, voorzitter afd. Groningen

Sluiten