Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vacantie op hst Platteland. (J. B. A. R.) Deze derde en laatste beschouwing zullen wij aanvangen met te Vermelden wat de als vooruitstrevend geroemde heer H. Schram, leider vaneen reparatiewerf voor de Rijnvaart, wel van de uitvoering van den vooruitstrevender! yacantie-eisclt der arbeiders terecht bracht. Zooals alle reparatiebedrijven inden scheepsbouw nu eens nacht en dag en dan weer een aantal uren per dag minder werken, zoo is het ook op dit werfje gesteld. Hel is hollen of stilstaan en toen het dan ook in Juli wat slapper was, kregen de arbeiders ij- dag vacantie, w'ant je kon nooit weten, op Koninginnedag kon het bij den lieer Schram wel druk zijn en dan moest er gewerkt worden. Maar het was Koninginnedag niet druk en toen . . .?, wat deden toen die onverlaten 'i Zij gingen naar het kantoor, vroegen ook Koninginnedag vrij te zijn. Het ■was toen dat de neer Schram hun minzaam zijn geheele bedrijf aanbood, wat door die gelukzaligen geweigerd werd. Toch kregen zij hun zin, want op 31 Augustus werd er na 12 uur niet meer gewerKt 1 ook op Zaterdag, den volgenden dag, waren zij vrij, maar ... ze moesten het zelf betalen, wat voor zulke vaderlandslievende kerels een peulschilletje geweest moet zijn, een offer dat je met liefde brengt. De lieer Schram echter gaf hier nogmaals blijk vooruitstrevend te willen zijn als het hem niets kost. . Bij de werf „De Maas” was men er niet zeker van dat nagekomen zou worden w'at na de staking afgesproken was, n.l. twee dagen vacantie en ook op Koninginnedag vrij met behoud van het loon. Door onze bestuurders uit Rotterdam werd daarnaar bij de directie geïnformeerd en deze verklaarde wel na te zullen komen wat afgesproken was. Ook zij, wier dienstverband sinds bet vorige jaar verbroken was geweest omdat er toen gebrek aan werk was, zouden in hun oude rechten hersteld worden. Daar was het dus tot zoover in orde. Echter moet ons één klacht van het hart, n.l. deze, dat er nogal wat arbeiders zijn geweest, die, gebruik makende van het feit dat de werkgever hun arbeidskracht kon gebruiken, voor hun vacantie geld namen en lustig bleven doorpezen. Zoo verkocht ook Ezau zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen. Bij de Groot en van Vliet te Slikkerveer hebben wij wat gesukkeld met de vacantieregeling. Ook op deze fabriek geldt dezelfde regeling als bij „De Maas”, eveneens , uit de dagen van strijd in 1926 te voorj schijn gekomen. Toen er onzerzijds geïnformeerd werd, kregen wij ten antwoord dat op of omstreeks 31 Augustus de vacantie gegeven zou worden. Men was eerst van plan geweest Maandagmiddag weer te laten beginnen, maar daar was men van teruggenomen. Wij dachten niet anders of er zouden dus drie dagen vacantie zijn. Op het laatste oogenbiiK bleek toen dat op 31 Aug. otn 12 uur vrij gegeven zou worden tot Maandagavond, in totaal dus 2 werkdagen. Wij hebben toen nog gedaan weten te krijgen, dat zij, die dat wilden, Donderdagavond hun loon konden ontvangen en Vrijdag dus uit konden gaan. Laten wij afspreken, een volgend jaar tal het anders gaan. Zelfs de W . Smit-fabriek gaf vacantie, 2 dagen met behoud van loon. ja, als je met alles achteraan komt, bevestigt deze uitzondering den regel en een kinderhand is gauw gevuld. Bakker’s Staalgieferij en Machinefabriek te Ridderkerk gaf eveneens 2 dagen vacantie, wat nog nooit gebeurd is. Zij moesten, omdat het bedrijf door moest kunnen gaan, 5 deze dagen op verschillende tijden opnemen. Wat jammer is, is, dat deze menschen met een doodleuken snuit koek eten van andermans deeg en er niet toe te brengen zijn zelf aan verbeteringen mede te werken door versterking der organisatie. Wij zien dat de idee „vacantie” ook op het platteland burgerrecht begint te krijgt – . Schreven wij hierboven over arbeiders van „De Maas”, die geld voor hun vacantie aannamen, er zijn ook verheugende feiten. De me edigsten onder onze leden namen er voor eigen rekening 3 dagen bij en gingen cr van Zaterdag tot de volgende week Zaterdag tusschen uit met Vrouw en kroost. Anderen namen er één dag of anderhalven dag bij. Zij zijnde dragers van den vooruitgang en elke tnoette en strijd om hen te helpen in hun pioniersarbeid, moet door ons met vreugde aanvaard worden. Op Zaterdag 28 Juli 1.1. demonstreerden tvij te Slikkerveer met duizenden van onze leden achter een transparant met het opschrift : „Wij cischen een week vacantie”. Aan de werkgevers inde geheele streek is Ons schema-coilectief contract, waarin die eisch is opgetiGmen, toegezonden. Wij bekken onze leden op er voor te strijden toet alle kracht die in hen is.

%LECsfL Actie voor een collectief contract in het electroteehnisch bedrijf te Enschede. (v. H.) Na een lange voorbereiding zijn we dan eindelijk te Enschede zoover gekomen, dat we een eerste conferentie met een aantal werkgevers hebben gehad. Het doel van de bespreking, n.l. om ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden tot meerdere gelijkheid te komen, was den heeren niet onwelgevallig, maar een groot bezwaar was de slechte organisatie van de patroons en van de gezellen. Ten slotte zijn we overeengekomen, dat wijden patroons een afschrift zullen sturen van de ontwerp-overeenkomst te Groningen, welke de heeren dan onderling zullen bespreken. Het resultaat van deze bespreking vernemen wij dan later. Vo, de uitvoering vaneen en ander kozen de aanwezige patroons een commissie, waarvan de beer Jansen secretaris is. si Resultaat van de actie bij de firma Traast te En-—ede. (v. H.) In samenwerking met den R.K. Bond mocht liet ons na eenige moeite weer gelukken bij de firma I'raast eenige loonsxerhooging te bereiken cn vvel in totaal 31 centen per uur voor het 15 personen sterke personeel. Per jaar is dat dus weer f 750. Bovendien is de afspraak gemaakt dat bij gunstige conjunctuur in Januari opnieuw loonsverhooging zal plaats hebben. Uit de Afdeelingen. AMSTERDAM. Gemeente^Bureau voor Beroepskeuze, Tesselschadestraat 9. Aantal aanmeldingen om advies gedurende het 3de kwartaal: Jongens 1241, Meisjes 652, totaal 1893. Aantal verstrekte beroepsadviezen gedurende het 3de kwartaal 1928: Jongens 1903, Meisjes 762, totaal 2685. Aantal verstrekte onderwijsadviezen gedurende het 3e kwartaal 1928: Jongens 5,68, meisjes 245, totaal 813. Bij de piaatsingsafdeeling voor jeugdig personeel (behoorende tot de Geni. Arbeidt beurs) lieten zich inschrijven: Juli 1928; 607 jongens, 233 meisjes; Aug. 1928: 603 jongens, 284 meisjes; Sept. 1928: 457 jongens, 234 meisjes. Totaal 3de kwartaal 1928 1657 jongens, 751 meisjes. Daarvan werden geplaatst: Juli 1928; 245 jongens, 2.27 meisjes; Aug. 1928: 233 jongens, 155 meisjes; Sept. 1928; 266 jongens, 129 meisjes. Totaal 3e kwart. 1928: 744 jongens, 411 meisjes. HENGELO, (v. EI.) De steunbeweging voor de loodgieters en voor „De Schelde” leverde onder onze leden een bedrag van / 508.15 op. Het resultaat had beter kunnen zijn als de B. B. ons eerder de lijsten had verstrekt en als alle leden metterdaad van hun solidariteit hadden laten blijken. Toch zijn we niet ontevreden. Hartelijk dank aan de inzamelaars en aan allen die op de lijsten teekenden. ROTTERDAM. De Volksuniversiteit. Hier volgt dan het slot van de mededeelingen betreffende de V.-U. alhier: Een keur -uil dramatische en andere literatuur. Hcnri Dekking, journalist te Rotterdam. t. Het Keizersdrama uit Frederik van Eeden’s „De Broederveete”. 2. John GabricT Borkman, Elenrik Ibscn. 3. Bonaparte te Tavazzano, blijspel van G. B. Shaw. 4. Monna Vanna, M. Maeterlinck. 5. De vroolijke vrouwtjes van Windsor, blijspel van William Shakespeare. 6. Bouwmeester Soinesz, Henrik Ibsen. 7. Een stuk door de cursisten gekozen. 8. Keur uit tragiek en humor. Leergang van 8 voordrachten. Eiken Woensdagavond om 8 uur. Aan vang 16 Januari. Gebouw de Samaritaan, Linker Rottekade 99. Filmcursus: van groöle ontdekkingen en ontdekkingsreizen. Dr. A. Schterb'eck te ‘s-Gravenhage, A. F. ]. Portielje, Inspecteur Kon. /.ooi. Gen. „Natura Arlis Magisim” te Amsterdam. D. van Slaveren, voorzitter van de Centrale Commissie voor de filmkeuring te 's-Gravenhage. 1. Dc Lccuwcnbockfilm; Dr. Schiet beek. 1

2. Oerwereld in het oerwoud: A. F. J. Ponielje. 3. De Livingstone-film : D. van Staveren. 4. Menschen, zeden en dieren in Abessinië: A. F. J. Portielje. Dn Lecuwenhoek-film geeft een prachtig beeld van alle onderzoekingen van den grooten Deiftscben onderzoeker. De film „Oerwereld in het oerwoud” is een fraaie U.E.A.-filrn vaneen ontdekkingsreis dwars door het Amazonegebied. De film „Dr. Livingslone”, behandelt het leven van den Zendeling-Arts inde wildernis van Afrika. De film „ Mens dien, zeden en dieren in Abessinië” is eveneens een belangwekkende U.F.A.-film. Leergang van 4 fiknvoordrachten. Eiken Zaterdagmiddag om 3.30 uur. Aan vang 12 Januari. Gebouw de Samaritaan, Linker Kottekade 99. Hijsch- en Transportinrichtingen. Populaire cursus voor Metaalbewerkers. F. R. K. Erfmann, Hoojdlecraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. a. Lierwerken. Kabels, kettingen, haken, remmen, trommels, grijpwerktuigen, electrische aandrijving. b. Liften. Bok- en loopkranen. Wagenkippers. Laadbruggen. c. Massatransport. Banden, elevateurs. kabelbanen, eenrailbanen, graanelevatoren. d. Toepassingen in havenbedrijf, mijnbouw, scheepsbouw, grootijzerindustrie. Met lichtbeelden. Na afloop van den cursus zal een excursie worden gehouden. Leergang van ó voordrachten. Eiken Woensdagavond om 5.15 uur. Aan vang 16 januari. Handels-Hoogeschool, Pieler de H oog h weg. Limburg en de Ardennen. Dr. W. G. N. van der Sleen ie Haarlem. 1. Geologie van Zuid-Limburg. 2. Dieren- en plantenwereld van Limburg. 3. De mensch van vroeger en nu in Limburg. 4. Algemeene geologie der Ardennen. 5. Langs de Maas. De grot van Han. 6. Praehistorie in België. 7. Planten- en dierenleven inde Ardennen. 8. Het kindschap in Zuid-Limburg en de Ardennen. Met lichtbeelden. Deze voordrachten zijn tevens eene voorbereiding voor een reis naar de Ardennen, door de V.-U. onder leiding van den docent te houden inde Pinkstervacantie 1929. De duur der reis wordt op io dagen berekend. Data, programma en kostenberekening worden nader bekend gemaakt. Leergang van 8 voordrachten. Eiken Maandagavond om 7.45 uur. Aanvang 21 Januari. Handels-Hoogeschool, Pieler de Hooghweg. Projectie- en Vakleekenen. Ir. C. D. C. Appeldoorn. Leeruur H. B. S. en Academie voor B. K. en T. W. te Rotterdam. Deze werkcursus is een vervolg voor hen, die verleden jaar de beginselen hebben geleerd, alsmede voor hen, die reeds ervaring hebben. Bij genoegzame deelneming zal echter ook dit jaar een afdeeling voor beginners worden geopend. Afdeeling A; Voor hen, die het teekenen willen lecren. Achtereenvolgens zullen deze leeren het teekenen van vlakke liguren op ware grootte en op schaal; projcctie-teekenen en perspectief ; maken van uitslagen. Afdeeling B; Voor werktuigkundigen. Opmeten en schetsen van eenvoudige rnachineonderdeelen, in teekening brengen met maten en hoe materiaal wordt aangegeven. Afdeeling C: Voor electrotechnici. Assistent J. v.d. Zwaai. De beginselen van het elcctrotechnisch teekenen. Jn teekening brengen van eenvoudige en meer ingewikkelde schema's. Afcieeling D: Voor bouwkundigen. Assistent C. B. Nederlof. Houtverbindingen, metselverband, trappen en bogen. De cursisten moeten voorzien zijn van potlood, passer, lineaal, een driehoek met een hoek van 60 gr. en één hoek van 45 gr., terwijl zij zelf voor het benoodigde papier moeten zorgen. Werkcursus van 12 lessen. Eiken Woensdagavond om 8 uur. Aan vang g Januari. Zeevaartschool, Pieler de Hooghweg. UTRECHT, (G.) Verkiezing lid en plaatsvervangend lid voor den Bondsraad. Volgens artikel 14 van het huishoudelijk reglement wordt de bondsraad elke twee jaar na de algemeene vergadering: opnieuw gekozen. Utrecht vormt thans volgens de door den bondsraad vastgestelde nieuwe kieskringindeeling een zelfstandig geheel, zoodat thans door de leden, behoorende tot de afdeeling Utrecht, één lid en één plaatsvervangend lid moéten worden aangewezen. .W ij verzoeken den ieden ons yóór *

12 October a.s. de namen van eventueele candidaten mede te deden. Opgemerkt dient dat ook het zittend bondsraadlid, in dit geval onze vriend C. de Bie, als hij voor een herbenoeming in aanmerking wil komen, opnieuw candidaat gesteld dient te worden. ■* ♦ ' * Kindervoorstelling. Het ligt inde bedoeling van de Directie van het dagblad „Het Volk”, op Zaterdag 20 October a.s, in het N.V.-huis een groote kindervoorstelling te geven voor de lezertjes van „Het Kleine Volk’’, Er zullen in die voorstelling, die van ’s middags half 3 tot 5 uur duurt, poppenkast vertoon! ngen worden gegeven, een tooneelstukje worden gespeeld en een tümpje worden vertoond, waarbij Grootmoeder sprookjes vertelt. Zooals gij ziet, een rijk gevarieerd programma, dal reeds in andere plaatsen, eveneens onder leiding van „Het Volk”, veel bijval oogstte. De redacteur van „Het Kleine Volk”, Bert van Keest, zal bij de voorstelling aanwezig zijn om de kleintjes toe te spreken. De prijs per plaats voor deze voorstelling (ook voor volwassenen), met inbegrip van stedelijke belasting, bedraagt 24 cent. De directie van „Het Volk” is bereid ook -tan de kinderen der leden van de bij den U. B. B. aangesloten organisaties tegen dezen prijs toegang te verleenen. De voorstelling zelf staat onder leiding van Lotte en Alex Wins. Wij hopen en vertrouwen dat onze leden aan net welslagen van deze voorstelling zullen willen medewerken. Nadere bijzonderheden, zoomede de verkoopadressen voor de toegaimsbewijzen, zullen u nog nader per circukure bekend gemaakt worden, terwijl eveneens daarvan mededeeling m „Het Volk” zal gedaan worden. * * ♦ Volks=Universiteit. Mogen wij nog eens de aandacut vestigen op den cursus te geven door de Utrectuscne Volks-Lniversiteil, alwaar Dr. 1 ti. v.d. VVaerden op vier achtereenvolgende Dinsdagen, te beginnen met Dinsdag y (Jctober a.s., een voordracht zal houden over „Moderne problemen in onderneming en bedrijf.” De cursus wordt gegeven in het gebouw der Volks-Umversiteii aan de Nw. Gracht no. 41 en vangt aan des avonds a uur. De lessen duren gewoonlijk niet langer dan 1 uur k 3 kwartier. Het cursusgeld kan voor velen geen bezwaar zijn, wam tiet bedraagt voor de vier avonden slechts één gulden, dus 25 cent per avond. Den t«i en avond zal Dr. van der \\ aeiden spieken over ; arbeidssplitsing, omscholing, taylorstelsel, normalisatie, psycho-iecuniek en glijdende bewerking, den 3ea avond over; medezeggenschap in de onderneming en het K.K. uèdnjtsradenstelsel en den avond over; bedrijfsorganisatie en socialisatie. Zooals ge ziet een cursus, alleszins waard om door onze menschen bezocht te worden en wij mogen dan ook verwachten dat een ieder, die daartoe inde gelegenheid was, zich reeds opgegeven had. Helaas is ons echter bij informatie gebleken, dat dit niet zoo was. Komaan vrienden, wanneer dit blad verschijnt, neenu G dan voor onmiddellijk deel te nemen aan den cursus. Wij willen U vvel terwille zijn door de gegevens aan hel secretariaat te verstrekken. Zegt het voort 1 * * * Steunactie Metaalbewerkers. Zooals u kunt weten is de steunactie voor de stakende metaalbewerkers stopgezet. Inmiddels is ook liet conflict bij „De Schelde” opgelost, zoodat het nu ook overbodig is de blanco lijsten nog vast te houden. Wij verzoeken daarom onze vrienden, die op voortreffelijke wijze met steunbjsten gewerkt hebben en vooizoover zij de lijsten nog niet ingeleverd hebben, dit ten spoedigste te doen. De steunactie onder onze leden te Utrecht is bevredigend geweest. Laat nu ook de afwerking spoedig in orde zijn. Er rest ons thans nog onzen dank over te brengen aan allen, die door bun opoffering en hun medewerking onze kameraden gesteund hebben en medegewerkt hebben lot do behaalde successen. VAASSEN. (B. H.) Inde daarvoor versierde zaal van den heer de Boer, hield onze afdeeling op Zaterdag 29 September een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het toetreden van het 150ste lid. De zaal was geheel bezet met leden en hun vrouwen toen de voorzitter met een kort woord de bijeenkomst opende. Door llilbrink werd daarna de ontwikkeling der afdeeling geschetst. Hierbij vond spreker aanleiding een woord van dank te brengen aan het groepje leden dat jaren heeft stand gehouden. Daarna nam Walther het woord. Spr. wees op het prachtig verloop der staking yup de loodgieters en het conflict aan „de

Sluiten