is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 36, 1929, no 3, 19-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$GSTE JAARGANG ZATERDAG 19 JANUARI 1929 No 3

11 N^AAIBEWERKERSBOMP M Voor Buitenland verhoogd met porto 11 24 AMSTEBDAM 7 lü Gewone advertentien .. . per regel f 0.30 U Losse nummers., ......... „0.03 H *——— (r— 1r 11 l,<>' BI Afoeelmgsadvertentiën ... „ „0.20 H in I Ifmimmnm ———feQ i/«D – || Aanvragen voor personeel . . „ „O 2 J jfl

OPLAAG 33.030 Officiëele Mededeelingen. De-p w~«k wo~dt het op de 33 week in het Bondsboekje geplakt. ♦ ♦ L * .. LANDVERHUIZING. Niemand besluite tot vestiging in het overzeesche buitenland alvorens in zijn eigen belang inlichtingen en raad te hebben gevraagd aan de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing”, Bezuidenhoutscheweg 97, ’s Gravenhage. Ga nimmer alleen at op inlichtingen en voorspiegelingen van andere zijde. Onze bondsraadsvergadering van 12 en 13 Januari 1929. Onze op 12 en 13 Januari j.l. gehouden bondsraadsvergadering is om vele redenen een bijzondere en zeer belangrijke geweest. Bijzonder inde eerste plaats omdat onze Bond op 1 Januari j.l. de 30 duizend leden >vas gepasseerd, een gebeurtenis die natuurlijk ook in deze vergadering niet dnopgemerkt bleef. Inde tweede plaats bijzonder omdat de huldiging plaats vond van het 5-tal jubilarissen dal met wat onderlinge verschillen betreffende den datum van indiensttreding gedurende jaar aan de organisatie verbonden was als bezoldigd bestuurder. Met het laatste willen we nu maar eens hel eerst beginnen en dan onzerzijds, omdat wij er ten nauwste bij betrokken waren, een opmerking voorat laten gaan. Er is namelijk de vorige week iets gepasseerd met betrekking tot ons redactiewerk, hetgeen gedurende de bijna 9 jaren, die wij met de redactie belast zijn, nog niet is voorgevallen. Men is achter m’n rug om, in mijn rechten als redacteur getreden. Door vorming vaneen complot, waarin collega Danz en onze bureau-beambte, mejuffrouw Thijssen, de hoofdrollen en de „opmaker” van ons blad ter drukkerij, de heer Brederode, de bijrol vervuld hebben, is het den eerste van dit 3-tal gelukt, op de voorpagina van het vorige nummer een stuk copie binnen te smokkelen. D’r zat wel iets vreemds inde lucht de vorige week, maar gezegd moet worden dat ze ’t handig hadden ingeklecd. Intusschen is de „booze daad” te vergeven, want het doel heiligde hier de middelen en ach, waarom zouden we met menschelijke zwakheid niet erkennen dat we ’t erg prettig vinden, wij, de vijf jubilarissen, dat er eens waardeerend over ons is geschreven. Mede namens de andere vier wil ik vriend Danz onze erkentelijkheid betuigen voor z'n waardeerend, zij ’t dan ook heimelijk binnen gesmokkeld, artikel.

©©©©®©©©©©©©©©©©©©©o©e©©©©©©©©©©© ■ O o o e | 26 JANUARI – V.A.R.A.-UITZÉNDING % © AANGEBODEN DOOR DEN ALGEMEENEN © © NEDERLANDSCHEN METAALBE WERKERSBOND. © © © 0 B. i. Muziek. 0 8.10 2. Toespraak van P. DANZ, voorzitter van den Algemeenen S* zfjf Nederlandschen Metaalbewerkers Bond. © © © O nderwerp: „De 30.C00!” © © © 03. Muziek. 0 S? 8.45 V.A.R.A.-tooneel. Studio-opvoering door het Hofstad Tooneel, 0.1.v. Cor van der Lugt Melsert, van © © © 0 „MERIJNTJE GIJZEN’S JEUGD” („Hef Verraad”). © © Tooneelbewerking door den schrijver zelf van © © het gelijknamige boek, A. M. DE JONG- © © , © © De rolverderling is als volgt; © © Merijntje Gijzen ....—Siska Krerner © 0 De Kruik Nap de Ia Mar 0 ft» Janekee ...; Hennëtte v. Kuyk « Frans, de grensjager Pierre Balledux © De Pastoor Charles Gilhuys © © Walter. een schrijver Jacques Reide © © Anne, Walter’s vrouw (o Koster © © Nieland. een dichter Alex Faassen g» Gijzen, Merijntje s vader J. Steenbergen xyj Jans, Pastoorsmeid Dora Haus Pg Officier van Justitie Louis van (lasteren © Brouwers, janekee’s vader ................. joh. Haus © © Sjoan Brouwers Louis van Gasteren (d.) © © Griffier Joh. Haus (d.) © gt Burgemeester Jacques Reule (d.) 0 Vrouw van den herbergier Dora Haus (d.) «n» Veldwachter F'erd. Sterneberg *"* © Marechaussee Joh. Steenbergen (d.) © © De Spreker Louis Gimberg © © Maskers, boerenvolk, muzikanten,'een boerenknecht. © © © © Bovendien kunnen wij mededeelen, dat op 9 Februari a.s. door de © 0 V.A.R.A. zal uitgezonden wmrden een speciaal voor onzen Bond © «« geschreven revue, een vroohjk hoorspel, betrekking hebbende op den ri hz Bond en het bereiken van de 30.000 leden. © © © © © © ©©©©©©©©©©O©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

De voorzitter heeft ineen kort woord de jubilarissen toegesproken en hen namens den bondsraad gefeliciteerd. Vijf bloemstukken werden aangedragen, hartelijke attcmie van de overige bezoldigde collega’s en de voorzitter deed mededeeltng dat aan twee der jubilarissen, v. Eek en Wacht, door den Bond elk een boekenkast was geschonken ; aan twee anderen, Oosterhorn en v.d. Houven, elk een schrijfbureau en aan v.d. Born een clubfauteuil. Tot hiertoe wat de eene bijzonderheid betreft. Over de andere bijzonderheid zijn we gauwer uitgepraat, ’t Spreekt vanzelf dat de voorzitter in z’n openingswoord hel overschrijden van de 30 duizend leden heeft gememoreerd en dat hij daarbij gelegenheid vond om een terugblik te werpen op de jaren waarin onze Bond als ’t w'are worstelde om boven te blijven. Een heel aardige en hartelijke attentie gewerd ons van de zijde van onze vrienden aan den Amstel, m.a.w. van het bestuur van ons N.V.V. Een groote mooie bloemenmand prijkte inde vergaderzaal en de attentie syas be-

doeld èn voor de jubilarisseh èn voor den Bond wegens hel bereiken van de 30 duizend leden. Den vorigcn dag had hel bondsbestuur reeds een telegram van het N.V.V.-bestuur ontvangen van den volgenden inhoud: „Wenschen uw hoofdbestuur en den Bond geluk met de overschrijding van hel derde tienduizendtal. Brengen uw hoofdbestuur en den kranigen werkers uwer organisatie hulde voor hun succesvollen arbeid ten bate der metaalbewerkers en der arbeidersklasse in het algemeen. Hopen dat gij er in slagen zult sneller nog dan het derde, hel vierde tienduizendtal binnen de rijen der moderne vakbeweging te brengen. Vol geestdrift vooruit. Het bestuur van het N.V.V.” Hier op deze plaats een woord van hartelijken dank aan de makkers van ons N.V.V., die zoo echt hartelijk hebben getoond dat zij met ons verheugd zijn over de mooie resultaten van pns gemeenschappelijk werk.

Gedurende de tweedaagsche bijeenkomst van onzen bondsraad heeft de voorzitter niet nagelaten woorden van erkentelijkheid te spreken ten opzichte van de vele bekende en onbekende bondsmakkers, die hun beste krachten gaven om de organisatie te maken tot wat zij geworden is. Tot zoover wat wij over het bijzondere karakter van onze vergadering te zeggen hadden. ♦ * ♦ Belangrijk was de bijeenkomst vooral wegens behandeling vaneen tweetal punten, te weten de onderhandelingen voor een collectief contract met den Metaalbond en een in te zetten actie voor 6 dagen vacantie met behoud van het volle loon'. Reeds eerder schreven wij dat in üctober van het vorige jaar, naar aanleiding van de plaatsgehad hebbende staking aan „De Schelde”, met het bestuur van den Metaalbond besprekingen waren gevoerd, waarbij van weerszijden de wenschelijkheid van collectief geregelde arbeidsvoorwaarden in beginsel was erkend. De besprekingen daarover zullen op nader vast te stellen tijdstip worden voortgezet en het hoofdbestuur vroeg nu van den bondsraad machtiging om verdere onderhandelingen te kunnen voeren. De vergadering heeft zich geruimen tijd met du zeer belangrijke agendapunt bezig , gehouden, waarbij van de zijde van het bondsbestuur een in te nemen standpunt werd verdedigd en verder toegelicht. De bondsraad heeft na ernstige discussie met algemeene stemmen het bondsbestuur vrijheid verleend tot verdere onderhandelingen. Op voorstel van het bondsbestuur is verder besloten om voorbereiding te treffen voor een dit jaar in te zetten intensieve ( actie voor verkrijging van 6 dagen vacantie met behoud van het volle loon. Daarover zullen natuurlijk nadere mededeelingen aan onze afdeelingen worden verstrekt, want het is de bedoeling dat deze actie, wat de uitvoering betreft, plaatselijk zal moeten worden gevoerd. Ziedaar twee belangrijke beslissingen door onzen bondsraad genomen en die van vérstrekkende beteekenis zijn. Laat ons hopen dat het jaar 1929 ons ook op dit terreinresultaten brengt die van groot belang zullen zijn voor de arbeiders. En wanneer inden eerstkomenden tijd de belangstelling voor deze dingen wordt gevraagd, laat er dan zijn een krachtig medeleven van onze leden. Want zonder belangstelling en medewerking van de belanghebbenden zelf, kan geen enkele actie of onderhandeling blijvende vruchten afwerpen. De propaganda voor onzen Bond moet onverzwakt worden voortgezet, opdat ons naar een betere toekomst optrekkend leger zoo krachtig mogelijk zij. En daarom blijve als‘Steeds ons parool: alle man aan den slag!