is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 36, 1929, no 3, 19-01-1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wachten, dat op een daarvoor te beleggen vergadering al onze leden tegenwoordig Jtuiien zijn. Aantreden is dus het parool, tjgremana mag op het appèl ontbreken. Op voor een week vacanhej Op voor een week vnjl EINDHOVEN. (Corr.) Ter gelegenheid van hei feit dat de Eindltovensche Bestuurdersbond de 1500 leden is overschreden, belegt deze op 24 Januari a.s. een feest vergadering. Deze zai inden Chicago btoscoop worden gehouden. Voor een zeer moot programma is gezorgd, terwijl de voorzitter van het N.V.V. de feestrede zal uitspreken. VVij wekken onze leden op om deze vergadering te bezoeken. De entree-pnjs is zoo laag mogelijk gehouden, n.l. 35 ets. per persoon. Kaarten verkrijgbaar bij het bestuur en den bode. ROTTERDAM. Overzicht der werkzaamheden van de vakatoeeling metaalbedrijven der Gemeentelijke Arbeidsbeurs, over de maand December 1928: Aanvragen van werkgevers 77 volwassen en 25 jeugdige mannen. Aanbiedingen van werkzoekenden 373 volwasser! en 53 jeugdige mannen. Plaatsingen van werkzoekenden gt volwassen en 16 jeugdige mannen. Voldane aanvragen van werkgevers 71 volwassen en 16 jeugdige mannen. VENLO. (de W.) In onze op 12 Januari j.i. geuouUen jaarvergadering is naast diverse andere punten ook bestuursverkiezing aan de orde geweest. Wegens familieomstandigheden moest Lener zijn functie van pennmgmeesiet neeneggen. Hij ueeft deze functie steeds met de meeste accuratesse waargenomen en een woord van haitehjken dank komt hem dan ook zeker toe. in zijn plaats werd benoemd De Wit,-die tot nog toe de tunctie van secretaris vervulde, in diens plaats .s Goorueigh getreden. Als voorzitter bleet Van Uijck gehandhaafd. Als plaatsvervangende functionarissen werden benoemd Veruijk, Lierards en De Bte. Zij, die niet op deze vergadering aanwezig waren, geheven met het bovenstaande rekenmg te houden. Helpt allen mede het werk van de bestuursleden, zooals de zegelverkoop e.d., te verlichten. Neemt de propaganda ter hand, opdat bij de volgende jaarvergadering ons ledental minstens verdubbeld is. VOORBURG. Instituut voor Arbeidersontwiutieung. Wij vestigen ae aandacht op onzen kunstavond op oonderdag 24 Jan. e.k., 's avonds ö uur, inde groote zaal van het Btauonskotfiehuis. Ais deciamatnce zal optreden mevrouw Aleida Koeiotsen, terwijl net trio onder leiding van mej. loos van Blanken voor het muzikale gedeelte zal zorgen. De kosten bedragen slee rus 20 cents. Komt allen dezen avond en brengt vrienden en kenissen mede. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. WAGENINGEN. De secretaris van den .W-8.8. schrijft ons: De Wagemngsche Bestuurdersbond zal in samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling als inzet der winterpropaganda een openbare vergadering beleggen op Zondag 20 Januari 1929 inde groote zaal van Junushotf, ’s avonds 8 uur. Als spreker zal optreden C. v.d. Lende, bestuurder van hei N.V.V. Door het Instituut zullen de films ~De drie dieven”, „De Noordzee-vissthenj” en „De Toradja's” vertoond worden. Des middags om half drie zal een kindervoorstelling worden gegeven. De entreeprijs bedraagt voor de avondvergadering 35 cent, belasting inbegrepen. Voor werkloozen op vertoon van hun werkloozenkaart 20 cent; voor de kindervoorstelling 10 cent. Kameraden, wij wekken u allen op deze vergadering te bezoeken. Een nieuw tijdschrift in onze beweging. „De Meidoorn”, De grote waardering, waarvan de vertegenwoordigers der arbeidersbeweging blijk gaven bij de opening van het Natuurhistories Museum en de daarop gevolgde belangstelling van de leden (een kleine tweeduizend bezoekers in één maand) hebben ons versterkt in het vertrouwen, dat gaandeweg in het proletariaat de belangstelling voor de natuur met haar schatten van schoonheid en kennis groeiende is. Bovendien: de honderden, veelal best geslaagde tochten inde vrije natuur, die Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling en A. J. £. o.a. organiseerden, het opbloeien

vaneen 50-tal natuurhistoriese studieklubs in diezelfde organisaties en zeker niet inde laatste plaats de verovering van vakansie voor de arbeider, al deze dingen Stemmen ook voor de toekomst hoopvol. Waar zo de zaken staan, menen wede uitgifte van een tijdschrift voor wandelaars te kunnen wagen. Van meet af aan stond vast, dat een dergehk tijdschrift nimmer een natuurhistones vakblad mocht worden, zo’n soort studie-boek in afleveringen, maar dat het veeleer zijn diensten moest bewijzen aan de doodgewone, ongestudeerde wandelaar, die niet zo zeer kennis, maar een veel kostbaarder bezit heeft; de liefde voor de natuur Met een eenvoudig woord wtl het blad de arbeiders op het mooie en interessante buiten, hen met goede raad bij staan op de wandeling of de kampeertex hl of bij hun. liefhebberijen. Heei nauw zullen we ook met er op letten, of dé in houd steeds wel natuurhtstories is: een artiekel over fotograferen, het bezoek aan een kolenmijn of oesterput, de eigengemaakte tent enz achten we zeker eveneens op z’n plaats. Het blad hééft een om vang van 16 pagina’s, verschijnt per maand, wordt gezet met de Grotiusletter, de prachtige letter, waarmee het Gedenkboek Troelstra-oord werd gedrukt, het papier is dat van de bekende A.J C.-uitgave ~Opgang” en de goede naam van Fré Cohen m onze beweging, die ook dit tijdschrift verzorgde, is een waarborg voor een fraaie uitvoering Vele plaatjes zullen steeds de tekst verluchten. Uitgeefster is de Arbeiders-Jeugd-Centrale, ~Vooruitgang” de drukker. De prijs is I t per half jaar. Dat is zeer laag en dat kan alleen, doordat alle medewerkers en redaksie belangeloos hun arbeid aanboden, dat kan alleen, doordat het de uitgeefster niet om winst te doen is, dat kan alleen, wanneer onze arbeiders voor zich zeil en hun kinderen een abonnement nemen, leder, die belang stelt in het nieuwe blad, kan zich nu reeds van de toezending vaneen gratis proefnummer ver. zekeren, door zich daarvoor persoonlik schriftehk te melden bij het buro der A. J C., Reguliersgracht 78, Amsterdam C. Vaste medewerkers zijn dr. Ketner, drs. Molle Fisma, B. Ruttink, drs. S. Broekhuizen, dr Elze, Warffemius, dr. Jong. Boissevain, Horreus de Haas. dr. van Lohuizen, H. Sipsma, G. Bosch, drs. J. Spipr en redakteur. HENK VAN LAAR Van onze eigen documentatie Concentratie inde Engelsche staalnijverheid. Engeland’s staalindustrie heeft een zwaren concurrentiestrijd te voeren met hel Europeesch staalkartel en met de groote Amerikaansche combinaties. Omdat men gezamenlijk den strijd beter zal kunnen aanbinden tegen de buitenlandsche concurrentie en hierdoor de gezamenlijke belangen ook in het eigen land beter zullen kunnen worden behartigd, hebben in eerste instantie de drie groote Engelscht staal maat schappijen, n.l. Vickers Ltd., Vickers Armstrong Ltd. en Cammell Laird Ltd. een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van de ijzer- en staalfabrieken, welke eigendom zijn van de deelnemers, n.l. een fabriek van Vickers te Manchester, drie fabrieken te Sheffield, een te Manchester en ƒ een te Elswick van Vickers-Armstrong, twee fabrieken te Sheffield en een te Penistone van Cammell Laird. Met dit doel is door de deelnemers een nieuwe vennootschap, de English Steel Corporation Ltd., opgencht, met een nominaal kapitaal van slechts £ 100. Het kapitaal van Cammell Laird en Co. Ltd. bestaat uit £3.234.060 gewone en £ 1.225.225 preferente aandeelen, terwijl aan obligatiën £ 1.700.500 uitstaat. Na Kj2s is geen dividend op de aandeelen uitgekeerd. Na de re-organisatie van Vickers Ltd., in Januari 1926, toen twee-derde van het gewone kapitaal afgeschreven werd, bestaat het kapitaal van deze vennootschap uit £4.105.161 gewone en £ 8.363.807 preferente aandeelen in drie groepen . Inde combinatie Vickers—Armstrong zijn bij de oprichting door Vickers Lid. fabrieken te Sheffield en te Barrow en door VV, G. Armstrong, Whitworth en Co. Ltd., fabrieken te Newcastle-on-Tyne en te Manchester ingébracht: in ruil daarvoor werden £ 13.000.000 gewone aandeelen betaald. Vickers Ltd. betaalde £ 1.000.000 preferente aandeelen in contanten, waarvan Armstrong, Whitworth £ 600.000 ontvingen. Men heeft hier te doen met een volkomen vertrusting van de gezamenlijke belangen. Ongetwijfeld, zegt’de ~N.R.Crt.”, is dit de kortste weg om tot een zoo goed mogelijke rationaliseering der Engelsche slaalnijverheid ie geraken» / _

Inmiddels hebben ook reeds andere Engelsche maatschappijen tot aaneensluiting besloten. Daarover zullen weden volgenden keer nader berichten. De economische positie van de Koemeensche metaalbewerkers. (Ontleend aan het „Mitteilungsblatt” van den 1.M.8.) Roemenië is een landbouwstaat. De industrie en dus ook de ijzer- en staalindustrie is er nog onontwikkeld. Het gevolg hiervan is, dat ih de behoefte aan industrie-artikelen door het invoeren van buitenlandsche producten moet worden voorzien. De Koemeensche ijzer- en staalbewerkers leven onder slechte economische verhoudingen. Dit is inde eerste plaatste wijten aan het feit, dat de arbeiders inde ijzer- en metaalindustrie nog grootendeels ongeorganiseerd zijn. inde Koemeensche ijzer- en metaalindustrie werken ongeveer 93.000 arbeiders. De helft hiervan werktin de zwaar-ijzerindustne. Slechts 701x1 zijn georganiseerd. Loonen. Het gemiddelde uurloon in de ijzen ndustne bedraagt 20 Lei (t 1.50 per 100); er worden echter ook uurlnonen van B—98—9 Lei, b.v. aan jonge metaalbewerkers, welke van school komen, betaald. De bestbetaalde arbeiders verdienen een uurloon van 33—40 Lei. Du loon ontvangt echter maar een klein percentage der arbeiders ll’onmghuren, levensmiddelen- en onderhoudskosten. De prijzen inde groote steden zijn als volgt ; Een goed costuum kost . . , 8000 Lei Woninghuur per maand 1200—1300 ~ IKG prima rundvleesch . . 40 ~ 1 K.G. prima varkensvleesch , 56 ~ i K.G. witbrood ..... '3 .1 Uit deze cijfers spreekt duidelijk, dat de arbeiders mei hun geringe loonen het hard ie veraniwoorden hebben. De helft der ijzer- en metaalbewerkers werktin de klemmdustrie Groote bedrijven zijn er maar weinig. Het vermelden waard zijnde volgende: de Reschii/aer Eisenwerke met 6130, de Titan Eisenwerke mei 2300, de Astrawerke met 1300 en nog en■ kele bedrijven met ieder 1000 tot 1300 arbeiders. Organisatie. Omdat de arbeiders in het kleinbedrijf vaak nog burgerlijk denken, is hel organiseeren van hen lang niet eenvoudig. Doch ook de verordeningen van de regeenng bemoeilijken dit. Voor het houden vaneen vergadering moet men van minstens 5 autoriteiten toestemming hebben. Vanal den politiechef tot aan den prefekt hebben in hun hand de organisatie te bemoeilijken. Het krijgen vaneen vergunning voor het houden vaneen vergadering duurt gewoonlijk 3 tot 4 weken. Wetgeving. Inde Koemeensche wetten staan over het algemeen democratische bepalingen, maar deze worden door de autoriteiten geheel niet gerespecteerd. Wetsovertredingen door de autoriteiten zelf zijn hier aan de orde van den dag. De conventie betreffende den achturendag werd door de Koemeensche regeering in het jaar 1921 geratificeerd. Pas in ft et jaar 1928 werd de achturendag weitelijk verankerd. Aan deze wet wordt echter, in hel bijzonder in Oud-Roemenié, inde meeste bedrijven niet de hand gehouden; er wordt to—12, ja zelfs nog 14 uur per dag gewerkt. Inde nieuwe gebieden wordt alleen daar 8 uur per dag gewerkt, waar de vakbeweging sterk genoeg is voor den achturendag te vechten. mi de! j mvEDiNol Écn die er wezen mag. (la B.) De Coöperatieve beweging in ons land heelt in liet algemeen gesproken een grooten achterstand in te halen. Verschillende andere landen zijn ons op dit gebied een eind voprutt. Maar gelukkig kunnen wij constateeren dat een aantal coöperaties op den goeden weg is, dat er verschillende zijn, die een gezonde ontwikkeling doormaken en reeds een beteekenende positie innemen. Du vinden wij o.a. bevestigd in het jaarverslag, dat wij een dezer dagen van de 1 vventsche Coöperatie ~ iot Steun inden Strijd” te Enschedé ontvingen. Het loopt over de periode 1 Juli 1927 tot 30 Juni 1928. Wij willen enkele cijfers uit het verslag noemen om te doen zien, hoe het ook in ons land kan wanneer de modern georganiseerden in massa tot de coöperaties toetreden. „ lot Steun inden Strijd” heeft een ledental van 2434 en een yermogen yan / 274.0003

Het had in het verslagjaar een omzet van f 1.181.000. Ruim 12.000 verbruikers zijn in deze coöperatie vereenigd. De netto winst bedroeg in dat jaar f 83.000. Hiervan komt 50 pCt., dus ruim f 40.000 weer ten goede aan de leden der coöperatie. f 24.000 werd gestort in het reservefonds, f 8000 in het pensioenfonds voor het personeel, terwijl f 8000 ter beschikking kon worden gesteld van het bestuur voor dekking van hei verlies van het Kinder-Vacantieoord inde Lossersche Zandbergen, voor subsidies aan allerlei arbeiders-organisafies als muziek- en zang vereen igingen enz. en voor steun aan de arbeidersbeweging in het ■ ( *i teen. Behalve de hierboven genoemde bedragen. is op vaste goederen en inventaris afgéschreven, een bedrag van f 33.000. Voorts werd aan de verbouwing van het Volksgebouw en verbetering van de inrichting gedurende het verslagjaar ten koste gelegd een som van niet minder dan t 43.000. Het spreekt wel vanzelf, dat een zoo sterke en gezonde coöperatie plaatsebjk een gunstigen invloed heeft op de prijzen van allerlei levensbenoodigdheden. Hel bedrag, dat dank zij de prijsdrukkende tendenz, welke vaneen goecte coöperatie uitgaat, opk in dit geval ten goede is gekomen aan de gezinnen der arbeiders van Enschedé en omgeving, is moeilijk te schaliën. Dat liet 'tfeen groote som vertegenwoordigt, staat echter wel vast. De cijfers, welke het verslag ons te zien geeft, stemmen hoopvol voor de toekomst. Er blijkt wei uil dat ook hier bereikt kan worden wat in hél buitenland beslaat, wanneer wij gemeenschappelijk onze schouders eronder zetten, wanneer wij allen tezamen ons voornemen de coöperatieve beweging tot bloei te brengen. Dat ons land nog andere coöperaties heeft „die er zijn mogen”, zullen wij een volgenden keer aantoonen. ADVERTENTIEN. Aan de Haar'ernsche Scheepsbouw Maat schappij te Hairlem kunnen eenige bekwame kokers geplaatst morden. Aan meld. aan de fabriek. RfI^CHBNEFABRIEK in het Centrum des lands, zoekt voor spoedige indiensttreding bekwame Ketelmakers en Draaiers Brieven onder No. L 968, Adv.-Bureau v/h Alta, Utrecht. „DE LASCHBOOG” Leert Eectriscl) Lassctienl (Op gemakkelijke voorwaarden) HET VAK DER TOEKOMST! Dag- en avondcursus Klasse I f 3S Klasse II 170. Flus t h o o r>e Tijden van aan vang te regelen met den cursist Bg inschrijving 15. vooruit te betalen. Aanmelden dagelijks aan de school Overtoom 3, A’dam (W) oi Kuiperstraat JJ3l', b/U Van vitoustraai, A’dam (Z), tot nam. a uur b.j. rnl. m. HAREOTS Leeraar en adviseur e.ectrisch iasschen, Ook le ontbieden Waar een laschmachiuo aanwezig ia MODE RN-GEOR GA NISEERDEN. Als gij te Eindhoven gaat werken en ge moet een kosthuis hebben, wendt u dan tot de KOSTHUIZEN-CENTRALE van de Moderne Vakbeweging, gevestigd bij li. Gommers, Harmoniestraal 15 C, Eindhoven. IUUIUMU'Ui „luuiuiisuis". AuaarasrMAV UI. A CUèJS,