Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand van den Bond op 1 Februari 1529, t g S ga « r T | ■?“■?- + | ~ -S g _J! o _. & AFDEELINCEN I | ~g en ~g ö g l.| |s f S | |* |- ff■ll <ï sf' u :c “ _ * n O * :> 2Z C ■> <c s* a. «co. ? w -> ° ° , o > ij Allen a,d Kyn 51 51 51 2 186 1 2 Alkmaar . 95 95 95 4 367 3 Almelo .> 45 44 +1 44 _ 2 184 4 4 Amersioon 77 76 + 1 76 5 30ó H ; 5 Amsterdam 5012 4983 +29 4983 17 291 19035 402 ■ 6 Apemoorn 175 176 1 176 6 698 4 J Arnnem 412 39l +2l 391 3 28 1511 93 8 kaam 63 62 + 1 62 11 244 10 9 bergen op /.oom ~...v... 7070 70 3 10 beverwijk. 75 78 3 78 Z 283 1 LI bieaa 175 105 +lO 165 4 648, 11 12 Oussum... 43 44—1 44 i \ 15.1 ló 13 Lapelle a. d'rjsset 110 108 + 2 108 7 418 12 14 Lu.eiubarg 94 97 3 97 2 076 8 kielit 563 561 + 2 561 4 17 2131 52 lo Delizijr 81 69 +l2 69 4 *76 14 17 Deventer 521 521 521 5 32 1963 42 ,18 Dieren 75 73 + 2 73 13 213 38 IV Doesburg 29 25 + 4 25 : 2 86' – 20 Doeuncuem 116 il4 + 2 114 2 2 391 34 21 Dordrecht.. 1435 1422 +l3 1422 3 .57 5476 102 22 k-üc 1515 l5 57. _ 23 Kmdhovcn 220 199 +2l 199 I BÖI 24 Lnkhuiztn 32 34 2 34 1 118 4 23 Luscneae . 325 325 325 5 1349 38 26 Door 39 37 + 2 37 _ 1 153 – 2/ Oonncueiii 271 272 1 272 7 1015 44 28 Gouaa 99 101 2 101 >92 29 Gouderak 23 24 1 24 6 107 ;■ 1 30 Groningen 308 305 + 3 305 34 1164 30 31 brouw 31 32 i 32 1 12u 4 3* haag, oen, 1996 1989 + 7 j989 14 221 7751 288 33 haai mm 913 912 + 3 912 9 57 >553 104 34 haruinxveid 45 44 + 1 44 1 1/9 35 Hanmgen 24 24 24 1 2 81 7 3o horiarnc ido Ambaciit ........... 145 145 145 __ 7 550 21 3/ hengcio 853 855 853 1 13 38 ’s-herlogcn üosch 29 29 29 3 lil 7 39 Hilversum 357 340 +l7 340 17 1344 42 40 lloogc-airu-bappeniecr 119 119 119 _ 9 463 23 41 Doorn 50 51 1 51 2 203 42 Kinderdijk 95 98 3 98 2 351 26 45 Krimpen a,u Dek 142 144 2 144 1 565 44 Knnipen a,ü ijsei 132 132 132 _ 529 7 4r Krommenie-Wonnen veer 84 85 1 85 • 332 2 4o Lccuwaruen i57 151 + 6 151 2 7 489 8 47 Lemen,.. 551 547 + 4 547 3 24 2069 40 48 Lekkeracnc 96 96 96 1 359 23 49 Lemmer 31 31 31 5,15 50 Alaassiuis 25 24 + 1 24 3 99 3 51 Miuu.UiCal 26 26 26 4 96 2 52 Aieppe. . 8 9—l 9 34 53 Aiiu.ielüurg 19U 190 -2- 190 1 4 668 21 54 Ai. , Leknenanü 41 42 1 42 ,~ 163 9 55 i\ ,jinegen 242 244 2 244 2 18 904 27 So óudc I'ekeia 28 ,28 28 96 12 s<’ Uüuewater 12 11+1 II _ 43 4 5a Lapenurecht 190 184 + 6 184 1 8 703 28 59 i etuis 19 21 2 21 76 60 Kidderaerk. 249 245 + 4 245 1 9 964 36 61 Köueruam . 6495 6495 6495 <•* 460 24920 s><i) 62 betuedam .' 1458 1444 +l4 1444 2 56 5531 149 63 behoonaoven 52 Si + 1 51 4 2Üu 4 64 bliearccat 104 105 1 IUS 5 415 27 65 bneek 60 59+1 .59 7 234 12 60 btauskanaai 44 37 + 7 37 3 128 8 67 leroorg-uaanderen 139 128 + 11 128 24 491 40 68 Lier 305 294 +ll *94 15 1159 59 69 liioujg 57 38 1 38 2 I*B 8 7 o Gerecht 1468 1443 +25 1443 J ; 100 5630 168 71 Vaassen 205 18/ + 1,8 ,187 2 764 24 72 Veenuam 7474 74 2 281 5 73 Veip 130 119 + ]1 119 6 461 11 74 Venio 42 44 2 44 – 5 180 6 75 Viaaruingen 254 247 + 7 247 1 949 17 76 Vhssingeu 925 925 925 2 19 375 2 34 77 Voorbuig 43 44 1 44 5 L7O 9 78 V.agenmgen 36 35 + 1 35 1 1 158 4 79 Wecsp 150 152 -2, 152 2 8 ibJ. 29. 80 W esterDroek *7 27 27 3 105 öi Winschoten 103 105 2 105 1 528 16 82 ijlst 14 13 +1 13 57 2 85 ijmumen 266 262 + 4 262 9 1076 13 84 ijsselinonde .. 115 115 115 2 458 2 85 Zaandam* 172 166 + 6 166 8 657 16 86 Zaandijk.... 68 70 270 1 1 265 12 87 Zaltbommel 37 31 + 6 31 117 4 88 Zeist 48 45 + 5 43 167 3 89 butphen 86 76 +lO 76 3 293 9 9ü Zwolle 83 82 + 1 82 15, *9O 33 91 Verspreide leden 81 80 + 1 80 5 342 15 T0taa1...... 30652 30374 + 278 30374 84 1721 Van de volgende afdeelingen is het vorige ledental aangehouden: Bergen op Zoom en Hengelo.

nog voorziet ineen zeer belangrijk deel van onze behoeft aan bewerkt ijzer en staal. De Nederlandsche metaalindustrie is, met uitzondering van den scheepsbouw, nog betrekkelijk jong. 30—40 jaar geleden, ■ toen in Duilschland, Engeland en België de metaalindustrie al groote beteekents had, kende men hier alleen nog maar het klein-industrieel bedrijf en in veel gevallen zelfs alleen maar het handwerk. De ambachtsnijverheid omvatte omstreeks hét midden der 19e eeuw niet veel meer dan het bewerken van de ingevoerde halffabrikaten met de hand tot voorwerpen, welke m den onttrek- noodig waren, en derhalve een betrekkelijk. primitief karakter had, terwijl de vakkennis sedert de opheffing der gilden er niet op vooruitgegaan was. Toen in het buitenland de ontwikkeling der techniek en de meerdere verdeeling van arbeid het karakter der industrie meer én meer wijzigden en het mogelijk werd in Nederland goedkoopèrë en veelal ook beter bewerkte artikelen in te voeren dan de handenarbeid hier te lande kon produceeren, geraakt- de ambachtsnijverheid hier in het gedrang, Buitenlandsche fabricaten werden in

; • " – ï j • : ’■. ■ • ■ 5 r groote hoeveelheden ingevoerd, waardoor den ambachtslieden veel werk uit de handen werd genofmen; vandaar, dat de meesten van handwerker meer en meer winkelier werden, om die geïmporteerde metaalwaren te verkoopen, welke zij vroeger uitsluitend zelf gemaakt hadden, terwijl anderen zich tot reparatiewede moesten bepalen. 'Enkele voortvarendeambachtsliedenbrachten dezen loop van zaken en de toenemende vraag naar metalen gebruiksartikelen voor technische en huishoudelijke doeleinden er echter toe om hun bedrijf te moderniseeren en te trachten hun arbeid te specialiseeren. Zoo ging langzamerhand menig handwerk over tot klein-bednjf, waar machinale bewerking den handenarbeid aanvulde, in een. andere richting leidde of verdrong, en hiermede werd de grondslag gelegd voor de tegenwoordige metaalbewerking-industrie in Nederland. Door het ontstaan (na 1890) van verschillende soorten van fabrieken ontstond er ook behoefte aan machinenijverheid. Eerst was Nederland daarin nog grootendecls afhankelijk van het buitenland. In 1877 waren van de 2952 stoomketels in ons land er nog slechts 1568 in liet land gemaakt en 1384 in het buiten-

land; in 1885 waren van de 3768 stoomketels er 2075 in ons land gemaakt en 1688 in het buitenland, een toeneming der nationale van 52 tot 55 pCt. Het ging nóg langzaam, maar toch vooruit. Machinefabrieken kwamen eerst op tot aanvulling van andere bedrijven. Volgens een particuliere enquête van den heer C. F. Slork in 1897 omtrent de opkomst der machine-industrie, welke 39 fabrieken omvat, bestonden van deze fabrieken in Nederland: in 1847 8 mach. fabr. met 3015 werk. in 1897 „ 1857 13 „ „ „ 4320 „ „ 1897 „ 1867 17 „ „ „ 5600 „ „ 1897 „ 1877 28 „ „ „ 7500 „ „ 1897 „ 1887 36 „ „ „ 8443 „ „ 1897 „ 1897 40 „ „ „ 9858 „ „ 1897 In 1912 bestonden in Nederland volgens de opgaven voor de Veiligheidswet: 16S machinefabrieken met 11.535 arbeiders, 24 scheepsbouwerijen met machinefabricage met 11.619 arbeiders. Dit geeft, 13 constructiewerkplaatsen met 920 arbeiders er bij gerekend, tezamen 225 machinefabrieken met 24.047 werklieden. De geographische verbreiding der ijzernijverbeid is het resultaat o.a. van de volgende omstandigheden; goede (en vooral goedkoope; water) verkeerswegen; niet te dure terreinen; goedkoope en geschikte arbeidskrachten; dooreen beslaande industrie ineen streek wordt dikwijls de opkomst vaneen nieuwen tak bevorderd. (Machme-reparatie-inrichtingen, droogdok Mijen.) B.v. de machine-industrie in Twenthe is ontstaan uit de behoefte, die de textielfabrieken hadden aan reparatieinrichtingen en deze ontplooiden zich tot zelfstandige machinefabrieken; de ijzerindustrie langs den Gelderschen IJsel heeft haar opkomst te danken aan vroegere ertssmeltenjen, welke hier het ijzerbedrijf hadden leeren kennen. Op dit oogenblik neemt de metaalindustrie onder onze industrieën in ons land een plaats van beleekenis in. Voor de ontwikkeling en ook voor het karakter van de machine-industrie is van beteekenis geweest het feit, dat men inde tweede helft der ige eeuw met groote energie is begonnen aan de verbetering der waterwegen, het aanleggen van havens, het droogleggen en verschillende andere werken op het gebied van den waterbouw. Hiervoor waren niet alleen machines, pompen, aggregaten enz. noodig, maar ook locomotieven en spoorbanen. Het gevolg

hiervan was het ontstaan van verschik code neven-industrieën. Toch is de machineindustrie maar stapje voor stapje vooruit gekomen, wat voornamelijk te wijten is aan het feit, dat de Hollander als kooper conservatief is en liever koopt bij een fabriek, waarvan hij uit ervaring weet, dat haar producten goed zijn, dan te koopen bij een fabriek waarmee hij nooit eerder zaken heeft gedaan. (Wordt vervolgd). f LANDVERHUIZING. Niemand besluite tot vestiging in het overzeesche buitenland alvorens in zijn eigen belang inlichtingen en raad te hebben gevraagd aan de Nederlandsche Vereeniging „Landverhuizing”. Bezuidenhoutscheweg 97, ’s Gravenhage. Ga nimmer alleen af op inlichtingen en’ voorspiegelingen van andere zijde. CORRESPONDENTIE. v. IJ. te R. De partijstrijd, waarover u schrijft, kennen wij in onzen Bond niet. Alles wat u daarvan schrijft berust, voor wat ons betreft, op fantasie. Van die scheidingslijn ondervindt de Nederlandsche arbeidersklasse last noch schade. Zie de graphiek in ons blad van 16 Februari j.l. en overtuigt u van de werkelijkheid, dat de scheidingslijn een andere is. REDACTEUR. ♦ ♦ t Gelezen bladen | * • * van ons vakblad mogen niet worden * * weggeworpen, doch behooren aan onga- ♦ * organiseerde kameraden ter lezing ge- * l geven te worden. I »««***«*»«»««*M*m«**«****m«

ADVERTENTIEN.

METAALBEWERKERS, CONTROLEURS en WERKMEESTERS, welke er ernstig over denken het Electrisch Lasschen te leeren, kunnen wij den leeraar J. M. HARMS der Vakschool ,,De Lasch* boog”. Overtoom 3, Amsterdam (W), ten zeerste aanbevelen. Uit achting brengen wij als cursisten het bovenstaande onder de aandacht onzer vakgenooten. MERKELBACH. VAN MAAN EN. Employé’s der N.S.F.-Fabrieken te Hilversum. 18 Februari 1929. GEVRAAGD AANKOMENDE ORAAIERSJONGEN Leettjjd ca. 17 & 18 jaar. Aanmelden bij 0. L. Loos & Co., Keizersgracht 689 Atdeeling Laschapparaten.

„DE LASCKBOOG” Leer! Electrisch Lasschen! (Op gemakkelijke voorwaarden) HET VAK DER TOEKOMST! Dag* en avondcursus Klasse I f 35._ Klasse II | 70,— Plus t heorie Tjjden van aan vang Ie .regelen n et den cursist Bfl ir •«’hrflving f5.— vOurnit te betalan. Aanmelden dagelijks aan de school Overtoom 3, A’dam (W) ol Kuiperstraat 113", b/d Van Woustraat, A’dam (Z), tol nam. 9 uur bij. «J. EM. H/tRMS Leeraar en adviseur e.ectrisch lasschen. Ook te ontbieden waar een laschmachine aanwezig ia

AFPEELilti BOTTEKBAH In samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, belegt onze afdeeling een tweetal CURSUSVERGADERINGEN met a's inleider: «JOH» OHAUTIGASVij voorzitter van den Transporfarbeidersbond en lid van de Tweede Kamer» over het onderwerp DE VAKBEWEGING, haar TAAK en POSITIE De vergaderingen worden gehouden op DINSDAG 26 FEBRUARI en DINSDAG 5 MAART A.S., des avonds 8 uur in de kleine zaal van ODEON, GOUVERNESTRAAT. ' Medewerking zal op deze vergaderingen worden verleend door Mej. BOUTENSE, declematrice HET BESTUUR. ItuUiUoui uM .tguriUMUUl" &UMT«»eUI 47*. 4 4a»,

Sluiten