Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELEKTROTECHNISCH BEDRUP, De actie te Utrecht. (G.) De actie voor regeling van de arbeidsvoorwaarden der electriciens is dan thans ingezet door het verzenden vaneen aantal verzoeken aan een achttal werkgevers op electro-technisch gebied. We hebben ons bepaald tot de grootste installateurs, omdat dit de inschrijvers zijn bij werken van eenige beteekenis. Ook hebben we gemeend ons te moeten bepalen tot de meest sobere eischen, die werkelijk geen onoverkomelijk bezwaar zullen zijn. om ze in te voeren. Onze bedoeling is voornamelijk regel inden bestaanden chaos te brengen. Wat wij vragen is reeds bij eenige groote installateurs ingevoerd, waarom wij meenen dat ook anderen daartoe kunnen en moeten overgaan. We laten hieronder de ingediende verzoeken volgen: ie. De monteurs in te deelen in. 3 gelijke groepen, n.l. ie monteurs, 2e monteurs en hulpmonteurs. Het aantal leerlingen zal niet meer bedragen dan 30 pCt. van het totaal in dienst zijnde en naar voorgaande indeeling gerangschikte aantal monteurs. Als leerlingen worden slechts beschouwd personen onder de 19 jaar, terwijl de groep hulpmonteurs bestaat uit arbeiders van 19—25 jaar. Deze komen dan met hun 25e jaar inde 2e groep. 2e. Het loon voor de ie monteurs zal minstens 75 cent per uur bedragen, dat der 2e monteurs van 65—70 cent per uur en het loon van de 3e groep van 45—65 cent per uur. 3e. De normale werkweek bedraagt 48 uur. Voor de arbeidsuren boven den normalen arbeidstijd, tot het verrichten waarvan doof of namens de werkgever uitdrukkelijk opdracht is verstrekt, wordt het gewone uurloon van den werknemer verhoogd: a. van het einde van. den normalen werktijd tot 8 uur ’s avonds met 25 pCt.; b. voor de overige uren met 50 pCt.; c. op Zon- en feestdagen met 100 pCt. Zon- en feestdagen worden gerekend te loopen van des avonds 10 uur van den daaraan voorafgaanden dag tot den aanvang van den eerst . daaropvolgenden arbeidsdag. 4e. Het loon op de erkende christelijke feestdagen, indien deze niet op een Zondag. vallen, door te betalen met vol loon. se. In geval van ziekte wordt het loon gedurende 26 weken voor 80 pCt. doorbetaald.

I 6e. Aan de arbeiders, die minstens 6 maanden in dienst zijn, zal 4 dagen vacantie per jaar met behoud van loon en aan hen, die minstens 12 maanden in dienst zijn, 6 dagen vacantie, eveneens met behoud van loon, gegeven worden. Deze dagen vallen inden termijn van Juni tot September. 7e. Aan de arbeiders, die buiten de vaste standplaats moeten werken, wordt, indien zij ’s avonds vóór 8 uur thuis zijn, buiten de reiskosten 35 cent per dag vergoed; na 8 uur wordt / 1.— vergoed, terwijl per etmaal ƒ 2.75 vergoed wordt. In afwachting van over bovenstaande verzoeken, tp openen besprekingen, hebben wij verzocht om reeds voor den Tweeden Paaschdag met punt 4 rekening te willen houden. In aansluiting op de verzoeken is door ons een schrijven gericht aan den directeur van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, waarin eveneens een bespreking is aangevraagd om een behoorlijke naleving van de bestaande voorschriften te bepleiten. Onze leden-electriciens kunnen thans weten, wat hun te doen staat, n.l. propaganda maken voor onzen Bond. Zooals door ons reeds op de personeelledenvergadering gezegd is, dienen wij zorg te dragen, dat nu ook onze verzoeken werkelijkheid kunnen worden en dat kan, als wij voet bij stuk houden. De werkloosheid onder de electriciens is zoo goed als van geen beteekenis. De enkelen, die wij met de strenge koude hebben gekregen, zijn nu allen weer aan het werk. Spoedig zal nu wel blijken of het waarheid is hetgeen beweerd wordt, n.l. dat de werkgevers zelf verlangen naar een behoorlijke regeling. Beknopt jaarverslag 1928 der afdeeling Den Haag. (F. S.) Het afgeloopen jaar was voor onze afdeeling zeer belangrijk. Niet alleen de staking in het loodgietersbedrijf, doch ook onze meerdere invloed op andere bedrijven was zeer merkbaar, met als gevolg een dusdanige vermeerdering van het ledental, zooals wij dit tot nog toe niet gekend hebben. Hoewel met deze uitbreiding onze verantwoordelijkheid grooter wordt, aanvaarden wij zulks inde overtuiging, dat men vertrouwen stelt in ons werk. Ook op het terrein van vakopleiding heeft onze afdeeling in het afgeloopen jaar goed werk verricht. Met onze medewerking werd een rapport samengesteld voor vakopleiding en leerlingregeling voor het loodgietersbedrijf. Voor onze jonge leden beneden 18 jaar heeft het bestuur in samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling belangrijk werk verricht. Dat het bestuur dit werk weer ter hand heeft genomen,

! vindt zijn oorzaak in het feit, dat voldoende gebleken is, dat de A.J.C. niet in staat is door haar werk onze jonge leden te bevredigen, een verschijnsel dat zich ook in andere organisaties openbaart. Met de leiding van het jeugdwerk is belast onze vriend en bestuurder H. ten Brummelaar. Wij hebben het vertrouwen, dat hij dit werk naar zijn beste krachten zal verrichten en wij mogen hiervoor ook wel op de medewerking van alle leden rekenen. Wat de werkloosheid betreft, kan ik zeggen dat deze in verhouding tot andere jaren veel geringer was. De bedrijfstoestand was veel verbeterd, waardoor de arbeiders sterker aandrongen op verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Dit kwam vooral naar voren bij onze burgersmeden. De samenstelling van het bestuur was als volgt; C. J. Cornelisse, voorzitter; L. v. Zorge, 2e voorzitter; F. Salomé, secr.-penn.; H. van Beest, 2e secr.; H. Kaars, 2e penn.; N. la Lau, F. de Cocq, G. Smink, H. ten Brummelaar, commissarissen. De contróle-commissie was als volgt samengesteld: B. Gezelle, aftredend 1929; L. F. Stok, aftredend 1930; J. v. Zutphen, aftredend 1931. Plaatsvervanger M. de Nijs. OVERZICHT LEDENTAL. Aantal Inga- Af- Winst Aantal begin der schreve- ge- of einde der Maand. maand. nen voerd. verlies, maand. Jan. 1806 39 27 ±' 12 1818 Febr. 1818 31 21 + 10 1828 Maart 1828 3327 + 6 1834 April 1834 34 23 +j 11 1845 Mei 1845 45 25 +1 20 1865 Juni 1865 46 31 ±] x 5 1880 Juh 1880 37 37 1880 Aug. 1880 30 30 1880 Sept. 1880 38 33 .’-£j 5 1885 Oct. 1885 3327 6 1891 Nov. 1891 53 ig 4- 34 1925 Dec. 1925 92 28 ±'. 64 1989 511 328 -h 183 De fluctuatie in ons ledental was in het afgeloopen jaar iets gunstiger, hoewel de groote afvoer toch een schaduwzijde is. Het gebeurt meermalen, dat iemand zich opgeeft als hd, één of twee weken contributie betaalt en dan weer bedankt. Dit euvel moet met alle middelen worden bestreden, waarvoor wijde medewerking van alle leden vragen. De specificatie van de nieuwe en afgevoerde leden was als volgt: Nieuw ingeschrevenen ...........t........ 44.3 Van andere afdeelingen overgekomen 40 Van andere organisaties 28 Totaal 511

Vrijwillig bedankten 147 Naar andere afdeeling vertrokken .... 43 Naar andere organisaties 55 Overleden ....>.. 1 Wegens schuld of langdurige -werkloosheid 77 Geroyeerd wegens handelingen in strijd met hel loodgietersconflict 5 (Totaal 328 n I 1111 I I 111 110 C-» ! 1 ro rooo n n 0\ | H o OMJiOOO 't'O't'tn v>co CO m r-i « co ,1 -< SP rf-KO f- rn ro lOi vo « S oih 00 NncrtMioin- N • co VOOWOUIMMCS O H 0 ♦-« 0 kD O M-SVO NTfO NN I o p—( C'i fO Tj- O coco H O «GlO vfvO 10 HOJcinncicic'inciriN | co * 1 Cl CU o ** /-s o tOrj-G O m Q\ r-, O- K/ « co co M (M N N Cl co Cl N co p< fr! -o r O *-• <M Tt- ro CAOO ’+H vj-H rfoo 0\ CO <■! tN. w o H oj On w 10 I--. .3 CO *3* *OO to 100 rt- ÏOO t-* co a p W « Oio 1000 o\oo o- co »f-o in 10 N3 u iTI tH-hij) r-1 '■o-t^ovt'-r^QOt'-r-ONOot^ONj H 1 S n -K fpvo Ovoo w m rt- m ~ i-.nc ■t] o w u 'tOO h w N ri-iO •vf tO xo M rH pi in O co roo CO w h N co CO W ■ _ > -g NK 10 005 O* 00 « no o m v *- ü o\oroHMvt.„ co 01 rjo« OC 1000 CN -< WiS, On O 't GA P CO Citooco CAVO 10 (i CO 00 r- Uh h Cl N hhh h ci M M rf Cï 2 o £Vt os •d .„H s-g t-Joü .2 >—ifci <5 <sl—,i—i*3! Ondanks het conflict in het loodgietersbedrijf, blijkt uit dit overzicht, dat het aantal verkochte zegels inde hoogste klasse belangrijk is gestegen in verhouding tot het vorige jaar. Hoewel dit gedeeltelijk zijn oorzaak vindt inde stijging van het ledental, blijkt echter ook dat meerdere leden zijn gaan betalen inde klasse w7aarin zij behooren. Wij vinden dit een Verheugend verschijnsel, daar hiermede niet alleen bereikt wordt dat de betrokkene een hoogere uitkeering bij werkloosheid en staking verkrijgt, doch het belangrijkste is, dat de algemeene zegelwaarde en het weerstandsvermogen onzer organisatie stijgen. Laat ieder lid in deze zijn plicht doen en nagaan of hij wél betaalt inde klasse waarin hij dit behoort te doen. Hiermede voor-

Metaalklanken. Fragmenten uit het kluchtig hoorspel, geschreven voor den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkersbond en gespeeld door het Vara-tooneel op 9 Februari 1929 inde studio te Hilversum, door CHRIS KRASSER. NABETRACHTINGEN. ...Wil jewel gelooven, kameraad van der Houven, dat het me speet, toen de muziek van jelui enthousiaste harmonie „Kunst en Strijd” haar laatste melodie door de studio liet wapperen, dien avond der revue ? Wat hebben die mannen meegewerkt, gespeeld niet alleen op hun instrumenten, maar ook tooneelgespeeld. Het was een heel gedrang, voor wede watten doos der doodstille studio ordelijk hadden volgepakt met blazers, zangers en sprekers. Inde serre stond de microfoon voor de geluiden; naast den dirigent J. D. Peters de andere microfoon opgesteld. En de vleugel-piano ineen hoek en dicht bij haar, de acht k tien mannen van het spreekkoortje. Eivol was het. Even stilte, het roode lampje gloeide als een eitje uit het vagevuur, van Capelle zwaaide zijn arm op! en daar braken we los. We werkten allen met plezier en hoe daverde het gelach op, als we aan onze kinderspeelgoederen draaiden, als we aambeeldslagen, zoemen en kloppen verbeeldden op onze primitieve dynamo’s. En over dit alles zwaaide het zwijgende bevel van Willem van Capelle „lachen!” „applaus”! „lachen”, „muziek”, „trommelen”, „bellen”. Emmers en teilen rinkelden, vorken en lepels kletterden, klokken tingelden, wekkers liepen. Het leek alles erg primitief en dat was het dan ook, maar nu één der vele brieven, van der Houven! die we daarna kregen! Luister; Een daarvan luidde aldus: „Mijne heeren! Ik ben geen arbeider, maar één, die slechts met dep geest werkt,

ik ben dokter. Ik moet U openlijk bekennen, dat uw metaalrevue, gisteravond uitgezonden, mij een machtigen indruk gaf van den arbeid.” Alsjeblieft! We hebben dus niet voor niets gerammeld met onze ijzerwaren, en niet voor niets onze dynamo’s razend opgewonden !, behalve dat we ons zelf opwonden ! En nu vraag je me enkele fragmenten daaruit. Welnu, hier zijn ze : ...Het begintooneel was een scène inde straat. Men hoort claxon en fietsgebel, heen en weergeloop van menschen en daartusschen het gesprek van twee arbeiders, die naar het denkbeeldig feest van den bond gaan. De oudste, die allang lid is, troont den jongsten mee naar het feestgebouw, met de hoop, dat hij hem als lid zal laten inschrijven. Als juist de klok 8 uur slaat, gaan ze de stoep van het gebouw op, waar de portier hen vermaant vlug voort te maken, daar de zaal stampvol is. Zoodra de deur der zaal open gaat, valt de muziek in (de metaalbewerkersharmonje) en speelt een vroolijke marsch. Zoodra deze beëindigd is, valt het mompelend spreekkoor in en verheft zich de stem van den explicateur, die het volgende zegt, telkens onderbroken door applaus. De Explicateur. Wees welkom kameraden op dit plechtig [feest. Mij dunkt, ik handel hier in Uwer aller [geest wanneer ik vóór het spel, in ’t kort wil [memoreeren, hoe onze sterke bond uit zijne kinderkleerëfl opgroeide en nu thans is sterk en wel ge[steld, omdat haar ledental thans 30.000 telt 1 (Applaus.) Ja ja het is zeer goed dit feit eèns te ge{denken ■ . j

en al het nuttigs dat hij gaf... eri nog zal [schenken. Want makkers, zonder bond, en dit is [buiten kijf, was het maar slecht gesteld in het Metaalbedrijf. Gedenk de werkers die eerst braken de [eerste lansen ik noem ze allen niet, ’k gedenk slechts [makker Jantzen Dien past een extra woord, een extra dank [gebracht die zooveel jaren trouw aan de belangen [dacht. (Applaus.) U hebt voor 14 daag gehoord van praeses [Danz Hoe hard er is gewerkt, hij bracht geen [extra krans aan iemands meerdere vlijt. Want allen [werkten samen, dat wij na 30 jaar tot deze hoogte kwamen, De eerste bond in ’t land, veerkrachtig, [kerngezond, dat is aanwezigen de Metaalbewerkersbond. En al wie buiten hem hun heil en voordeel [zochten, kreeg vruchten van het werk, dat wij met [moeite wrochten. Daarom mijn vrienden hier, en alle luis, [tervinken in ijzer, staal of lood, die lasscheri of die [klinken, Gij allen, die dit hoort, bewerkers van [Metaal, treedt toe tot onzen bond, en maak haar [sterk als staal, (Applaus.) Na deze bpening wil ik U eerst vertellen wat wij vanavond doen mag ik U eerst [voorstellen den VARA-pianist, die zal vanavond muci[seeren, en de muziek yan ons bedrijf hier imiteeren. Ziet hier een zanger nog, een zangeres £erneyeik

Dan is er nog een film, met foto’s uit ons [leven. Het eerste nummer is een lied in kloeke taal. De titel ervan is: De mannen van Metaal. (Dit lied werd gedeclameerd door Willem van Cappellen, met begeleiding van den componist Han van Dalen.) DE MANNEN VAN METAAL'. .Wie heffen hun hamers zoo krachtig om[hoog ? En beuken ze neer dat het klinkt! Wat is dat . voor lied dat de -werelden dooi; Zoo fel en zoo daverend zingt? Wie staat daar zoo dagen voor het laaiende [vuur Wie spreekt zulk een donderende taal? Dat zijn nu die mannen, zoo sterk als een [muur De mannen, ring . . . boem van Metaal. Refrein. (met hamerslagen) Rinking boem (4 maai herhalen) De mannen ring boem van Metaal. ze Couplet. Wat davert daar op uit die breede fabriek? En ruischt als een beukende zee Wat is dat voor vreemde en sterke muziek,; yan raderen omhoog en benee ? Wat roepen de riemen? wat schreeuwt die [machien ? Wat is dat voor wonder verhaal? ’t Vertelt van de daden die daar zijn te [zien Der, mannen ring—boem! yan Metaal. Refrein^ Couplet. Wie bouwen de schepen zoo machtig en [vrij? Die golven trotseeren en het schuim? Wie maken de treinen, die donderen voorbij en kiezen het machtige ruim ? Wie schiep al die vormen zoo sterk en zqö [schpooj

Sluiten