Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens werd hier de te volgen lijn uitgestippeld. De werkgevers antwoordden nu wel, maar afwijzend. Men kon aan onze verzoeken niet voldoen. Inmiddels gingen wij met onze actie door; manifesten met onze brieven aan de werkgevers er in opgenomen, werden ver spreid en wel een 20-tal vergaderingen me diverse personeelen werden voor de poor ten gehouden De werkgevers begonnen nu te beseffen dat het ernst werd en begin Juli werden overal de loonen met 3 en 2 cent per uu verhoogd. Enkele werkgevers gaven on hiervan bericht, maar vermeldden téven ten opzichte van vacantie niet verder zullen gaan. Zij hadden, dat bleek duidelijk, de koppen bij elkaar gestoken en trok ken één lijn. Met een aantal gedelegeerden der ver schillende ondernemingen werd daarop vergaderd en besloten den strijd aan te binden. Een ultimatum werd gesteld bij de Groot en van Vliet, een tweede bij Boele’s scheepswerven te Bolnes, een derde was in voorbereiding en een vierde zou volgen zoo de werkgevers niet zouden t^geven De directie van de scheepswerf De Groo en Van Vliet te Slikkerveer riep echter de bestuurders ten kantore voor een conferentie en deed de volgende concessies De vacantie zou worden 4 dagen, f* betalen door de onderneming. Na 2 maanden zouden nieuwe besprekingen over verhoo ging der loonen gehouden worden, Gezien het feit dat dé werkgevers pas in Juli de loonen hadden verhoogd, kon men nu niet verder gaan. Namen de arbeiders hiermede genoegen, dan kwam de zaak zoo verklaarde de heer Van Vliet nadrukkeltjk, in orde. Er stond tegenover dat die verhooging van Juli voor het grootste gedeelte een compensatie beteekende van de met ingang van 8 Juli minder te werken uren, dus geen meerder weekinkomen bracht. En waar de werkgevers, toen de werktijd werd verlengd, geen meerder loon hadden betaald stond nu voor ons die compensatie als vanzelfsprekend vast. Van ~De Maas” te Slikkerveer en gebr Pot te Bolnes kregen wijde mededeeling dat zij dezelfde toezegging zouden dóen als de heer Van Vliet, mits er geen staking kwam. De arbeiders van Van Vliet namen op eendoor ons gehouden personeel vergadering met algemeene stemmen het voorste1 van de werkgevers aan, nadat tevoren door een vergadering van gedelegeerden der andere fabrieken was besloten dat eveneens te doen. Het ultimatum aan Van Vliet was hiermede van de baan. Echter van Boele hoorde men niets èn Maandag 12 Augustus, zou daar de staking een feit zijn. Donderdag 8 Augustus kregen onze bestuurders verbinding met den heer Boele en werd overeengekomen, dat de heer Boele, na overleg te hebben gepleegd met de andere werkgevers, zou berichten wat hij deed. Vrijdagavond meldde ook hij, de zaak op den zelfden voet te zullen regelen als de andere werkgevers hadden gedaan, hetgeen voor zijn personeo! een nog grootere overwinning beteekende dan voor de andere personeelen. Immers krijgen zij nu 4 dagen vacantie met behoud van loon, terwijl zij er anders maar twee hadden en bovendien voor die twee dagen nog 1 pCt. van hun loon moesten betalen. Ook hier was; dus het ultimatum vervallen en was men zoo verstandig eieren voor zijn geld te ! lezen. Thans zai nog moeten worden gepoogd bij de werf ..Piet Hein” van den heer H. Schram te Bolnes hetzelfde te bereiken, terwijl de directie der Schroefboutenfabriek ~Hollandia”' waarschijnlijk een conflict zal riskeeren, althans niet van plan schijnt te .wezen dit ja-ar vacantie te geven. Wij zullen enkele episode’s uit dezen zomerschen strijd nog nader belichten en komen er dus nog wel eens op terug. Wij kunnen th;ans zeggen, dat wederom gebleken is, ds.t er slechts één organisatie in staat is met succes voor de arbeiders iets te doen. dank zij het feit dat wij, als het er op -! v nmt, overeen flink corps werkers k innen beschikken. Vrie langs Lek, IJssel en Nieuwe Maas, vd hebben wij met elkander heel wat moeten sjouwen dezen Zomer. We hopen echter, dat jullie ongestoord zult genieten van je moeizaam veroverde vacantie. Maar ons parool zij: geen verslapping. Wij gaan vooruit naar nieuwe verhoud, agen, naar nieuwe mogelijkheden. W aan vooruit 1 naar den nieuwen t;jd 1 een stroom van solidariteit GAAT VAN ALLE HOEKEN VAN HET LAND JIT NAAR ONZE MAKKERS IN GRONINGEN. TEEKENT ELKE week op de lijsten van het N.V.V*

De Provinciale Betooging in Limburg. Hoe men in Limburg concurreert. Reeds in Maart werd aangekondigd, dat de Nederlandsche Mijnwerkersbond op 15 en 16 Augustus zijn congres zou houden en den 1700 en iBen Augustus het 20-jarig bestaan féestelijk zou worden gevierd, waarbij dan op Zondag 18 Augustus door de moderne vakbeweging een groote demonstratie zou worden gehouden. De beproefde katholieke methoden kennende, werd natuurlijk niet verwacht, dat alles op rolletjes zou loopen en wij wel de noodige tegenwerking zouden ondervinden. Het verwonderde dan ook geen enkele onzer, toen er een week of vier later berichten inde bladen stonden, waarin vermeld, dat in Heerlen van 10 tot en met 18 Augustus een missie-actie zou worden gehouden, waarbij demonstraties met tientallen praalwagens, zoo mooi en in zoo groot aantal als Limburg nog nooit aanschouwd heeft. Wij zouden krijgen een grooten optocht op 11 Augustus, dan een op 15 Augustus en tot slot den allergrootsten en mooisten op Zondag 18 Augustus 1029. Om moeilijkheden op den feestdag te voorkomen, besloot de Mijnwerkersbond in overleg met het Limburgsche Propagandacomité om hun feest een week te verschuiven en dit op Zaterdag 24 en Zondag 25 Augustus te houden. En dus... begonnen onze katholieke vrienden weer ijverig om allerlei feestjes en feesten te beleggen op Zondag 2S Augustus, nu niet in Heerlen, doch inde buitengemeenten, lederen dag kan men nu inde Limburgsche bladen weer nieuwe berichten lezen van haastig in elkaar getimmerde feesten voor 25 Augustus. De plaatsen waarvan te vreezen valt, d:,t het grootst aantal mijnwerkers naar het feest van den Nederlandschen Mijnwerkersbond zullen gaan, (de koloniën nabij Staatsmijn Hendrik en Emma) genieten natuurlijk de eer het grootste katholieke feestte mogen houden. Daarom zal in Hoensbroek een groot feest worden belegd door de Vereeniging ~Ave Rev Christi”. Door ons werd gepubliceerd, dat inde demonstratie '*an den Mijnwerkersbond ro praalwagens zouden wórden medegevoerd en dus verscheen prompt een week later het bericht, dat er in Hoensbroek 12 praalwagens inden optocht kwamen. Door ons werd bekend gemaakt, dat ons feest dooreen vuurwerk zou worden besloten en om wat variatie in het programma te brengen, publiceerde men vanuit Hoensbroek daarop, dat Van Pottem met een luchtballon zal opstijgen. Men ziet, onze katholieke vrienden span nen zich naar hehooren in en ontzien kosten, noch moeite om het feest van den Mijnwerkersbond te doen mislukken tn de arbeiders er verre van te houden. Of de opzet echter gelukken zal, is een vraag. De Limburgsche modern georganiseerde arbeiders uit alle beroepsgroepen zijn althans voornemens om nu juist zonder uitzondering naar Heerlente komen op Zondag 25 Augustus om het feest van den Mijnwerkersbond mee te vieren. Èn menigeen van hen neemt nog wat kennissen mee, zoodat 25 Augustus een schoone dag voor de Limburgsche vakbeweging belooft te worden. ‘Afgesproken kameraden ? Langs Noord en Merwede. Groote te Kinderdijk. (v- EI.) Op Zaterdag 7 September a.s. zal door het district Dordrecht een groote propaganda-meeting worden belegd op een < terrein aan de Uitbreiding te Kinderdijk. ( Deze meeting zal worden opgeluisterd 1 door de Arbeiders Muziekvereeniging „De ( Volharding” te Dordrecht. Het hoofd- j bestuur zal twee sprekers aanwijzen. Om de deelneming uit het district zoo groot j mogelijk te doen zijn, zal er een groote , Lekboot varen van Sliedrecht naar Kin- , derdijk met „De Volharding” aan boord. ] Verder zal er een autobus loopen van Gorinchem naar Sliedrecht en een van Har- , dinxveld naar Sliedrecht. Verder wordt nog overwogen een bus van H. I. Ambacht , naar Dordt te laten rijden, om ook de deelnemers uit H. I. Ambacht op de boot te kunnen brengen. Aanvankelijk was de bedoeling een boot te laten varen van Gorinchem naar Kin- f derdijk, doch dit kan niet doorgaan, om- [ dat geen boot van de N.V. JFop Smit be- £ schikbaar is. Wij wekken hiermede ook de afdeelin- c gen Rotterdam, Schiedam en de afdeelingen langs Lek en IJssel op, aan deze mee- t ting deel te nemen en maatregelen tot ver- £ voer voor te bereiden. t Nadere msdedeetingen zullen nog worden gedaan in het xolgendc nummer van a ons blad* o

De loopende band. (Eigen documentatie). Volgens een indertijd in „Informations Sociales” gegeven omschrijving van de uitdrukking „rationalisatie”, is haar eerste doel de uitschakeling van verspilling en de vermindering der productiekosten tot het volstrekte minimum. Dit doel wordt o.a. bereikt met den zgn. loopenden band. Hoogstwaarschijnlijk is de eerste „bewegende-band-zonder-emde” ineen fabriek door den automobielfabrikant Ford gebruikt. De eerste proeven werden omstreeks i April 1913 genomen. In 'zijn boek „Productie en Welvaart” vertelt Henry Ford hiervan. „Ik heb”, zegt hij „immer gestreefd naar fabricage met zoo gering mogelijke verspilling, zoowel van materiaal als van menschelijke energie.” „Spaar 10 schreden per dag uit voor elk van uw 12000 arbeiders en ge zult 80 K.M. verspilde beweging en noodeloos aangewende energie hebben gewonnen. Dat zijnde grondslagen, waarop ik mijn productie opbouwde.” „Een Ford-wagen bestaat uit ongeveer vijf duizend onderdeden, d.i. schroeven, moertjes en alles medegerekend. Sommige onderdeden zijn tamelijk omvangrijk en andere zijn bijna zoo klein als die vaneen horloge. Bij onze eerste monteeringswerken begonnen wij eenvoudig een wagen in elkaar te zetten op een plek op den vloer en de werklieden brachten de onderdeden er heen inde vereisrhte volgorde, dus juist zooals men een huis bouwt. Toen wij begonnen onze onderdeelen zdf te maken, moesten wij een deel van de fabriek afzonderen voor de fabricage; doch meestal verrichtte een enkele werkman alle bewerkingen, die een klein onderdeel had te ondergaan. De snelle toename der productie maakte het noodzakelijk, nieuwe merkmethoden te ontwerpen, om te voorkomen, dal de arbeiders over elkaar zouden vallen De niet geleide arbeider gebruikt meer tijd met rondloopen orrt gereedschappen en materiaal te halen dan met werken; hij krijgt een laag loon omdat het wandelen niet hoog betaald wordt. De eerste stap tot verbetering van den m ;eeringsarbeid werd gedaan door het werk naar den arbeider te brengen, inplaats van den arbeider naar het werk. Wij huldigen thans twee algemeene principes in al onze. ondernemingen —; dat een werkman nooit meer behoeft te doen dan een stap, als ’t «enigszins mogelijk is meer stappen te vermijden ; en dat geen werkman ooit gebukt behoeft te staan. De grondregels van onzen monteeringsarbeid zijn: 1. Plaats de gereedschappen en de mannen inde volgorde van het werk, zoodat elk onderdeel den kortst mogelijken weg aflegt tijdens het afwerkingsproces. 2. Gebruik gly-gloten of een dergelijk overbrengingsmiddel, waarin een werkman het onderdeel, zoodra hij het heeft bewerkt, kan werpen en wel zoo, dat hij het altijd op dezelfde plaats kan werpen welke plaats altijd zoo dicht mogelijk bij zijn hand moet liggen en laat zoo mogelijk de zwaartekracht alleen het voorwerp naar den volgenden arbeider doen glijden. 3. Gebruik gly-gloten of bewegende banden zonder einde, voor de monteering, waarmede de onderdeelen worden gebracht naar de plaats, waar zij gemonteerd moeten worden. Het gevolg van de toepassing dezer grondbeginselen is, dat de arbeider zijn gedachten veel minder behoeft in te spannen en bijna geen onnoodige bewegingen behoeft te maken. Hij doet als regel slechts één ding en wel met slechts één handgreep.” „De snelheid van den band moest nauwkeurig beproefd worden ; bij de constructie van den vliegwiel-magneet begonnen wij met een voortbewegingssnelheid van 15.24 Meter per minuut. Dat waste snel. Daarna probeerden wij het met 4.75 Meter per minuut. Dat waste langzaam. Ten slotte stelden wij 11.18 M. vast. De werkman moet niet gehaast werken hij moet elke seconde hebben, die hij benutten kan, doch geen enkele overbodige seconde. Wij hebben de snelheden voor elke samenstelling nauwkeurig uitgewerkt, want het succes van de chassis-samenstelling bracht ons er toe al onze constructie-methoden op te geven en te vervangen door den loopenden band.” „Geen enkele werkman behoeft iets te bewegen of op te tillen. Dat wordt alleen gedaan dooreen aparte afdeeling de transportatie-afdeeling.” Het spreekt wel vanzelf, dat dit systeem alleen bij massa-fabricage kan worden toe-

Uit de Afdeelïngen. ROTTERDAM. (J.W.). De actie voor doorbetaling der vacantiedagen is achter den rug. Wij ontvingen heden, 12 Augustus, het volgende schrijven: Afd. Rotterdam van den Metaalbond. Rotterdam, io Augustus 1929. Aan de leden. Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond te Rotterdam. Aan de District sbesturen der Algemeen, Rocmsch-Katholieke en Owistogsseh-rovcn ais val at: o Inde heden gehouden ledenvergadering is besloten de regeling der vacantiedagen, waartoe in Maart in principe was besloten, alsnog in te voeren. Deze invoering bleef steeds opgeschort hangende de onderhandelingen van den Metaalbond met de vakbonden overeen af te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst. Er wordt vrijaf gegeven op drie werkdagen en op den dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin wordt geyierd. Ten laste van de werkgevers zal worden uitbetaald 100 pCt. van het uurloon over de niet gewerkte uren op de evenbedoelde dagen. Tl'P-tgo.en h-isr4oor te U-ww kcmais wo-dt gri.r,-rcch t. Hoogachtend, De secretaris, (w.g.) S. DE KANTER. Uit de doorhalingen blijkt, dat het een circulaire aan de leden van de afdeeling Rotterdam van den Metaalbond is. Men heeft eenige doorhalingen gemaakt, den naam van onzen Bond er naast gezet en aan het slot het woord ..hoogachtend” er bijgeschreven. Daarmee was het schrijven aan ons voltooid Een fatsoenlijke brief schoot er blijkbaar niet op over. Misschien om zoodoende iets uitte sparen op de kosten uit deze zaak voortvloeiende? Tntusschen blijkt wel dat onze actie ingeslagen heeft en wanneer nu de werkgevers too pCt. moeten betalen voor de vacantiedagen, is dat een gevolg van de door ons gestelde ultimata, ondanks het feit dat de heeren onder den druk vaneen ultimatum niet willen werken. Of wij dus voor too pCt. bevredigd zijn. natuurlijk niet. Dit jaar zijn het slechts vacantiedag. die gegeven worden en dan nog wel in tweeën. Het volgende jaar zal dat 6 moeten worden, en dan aaneengesloten. Willen de werkgevers dan hun gehechtheid aan het koningshuis laten blijken door op 31 Augustus de fabrieken stop te zetten, ons best, maar dan zullen ze ’t zelf moeten dragen en voor 100 pCt. en niet ten koste van de vacantie der werklieden. Willen ze dat niet, welnu dan blijven de fabrieken op 31 Augustus maar draaien; het zou het algemeen peil der Rotterdamsche arbeidersklasse slechts ten goede komen. Bij deze korte uiteenzetting willen wij het voor vandaag laten. Mogeiijk vinden wij nog wel gelegenheid er later op terug te komen. * * •* 0.8.W.M, en onze vacantie*actie. 0.8.W.M. voert in haar orgaan een heel groot woord, drukt daarin elke week lange brieven af, over ’t bovenstaande. Men zou zoo zeggen, dat dit dan toch wel een beteekenisvolle organisatie zou zijn Inderdaad. Een paar cijfers slechts. Meerdere staan ons niet ten dienste otndat schijnbaar 0.8. W.M. geen ruimte heeft om haar ledencijfers te publiceeren. Per 31 December 1927 telde 0.8.W.M. te Rotterdam 35 (vijf en dertig) leden erf per 29 December 1928 17 (zeventien). Eeri geweldig ledental, vindt u ook niet en eerf groei, mijnheertje, een groei om van te bezwijmen 1 Ze „groeide” in één jaar min 2 dagen bijna 49 pCt. achteruit. Nog zulk een jaar en ze is Rotterdam uitgegroeid. V Overzicht der werkzaamheden van de vakafdeeling Metaalbedrijven der Gemeentelijke Arbeidsbeurs over de maand Juli 1929. Aanvragen van werkgevers 75 volw., 15 jeugd.; aanbiedingen van werkzoekenden 330 volw-, 49 jeugd.; plaatsingen van werkzoekenden 83 volw., 13 jeugd.; voldane aanvragen van werkgevers 69 volw., 13 jeugdigen. UTRECHT (G.) Op 1 Augustus j.l. was het 10 jaar geleden, dat de Kinderwagenfabriek „Stadion” onder leiding van de heeren y. d, Brand en Jekel, ppgericht werd.

Sluiten