Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met argument waarop zij weigerden, snijdt, zooals wij boven aantoonden, geen hout. Laat men dus begrijpen dat de beféékenis van de uitlating van den heer VVetselapr deze is. dat hij zich beroept op het feit. dat een actie, die mogeliik is en groote kans op resultaten had, over de geheele linie, door hem onmogelijk kan worden gemaakt. Dit is zuivere reactie en demonstreert dan ook de werkelijke beteekenis van den Ghr. Bond. De Dordtsché metaalbewerkers moeten hun conclusie daaruit maar trekken. Verder schrijft hij nog, dat de werkgevers niet inde houding gaan staan als Van Hinte war vraagt. Neen, dat gelooven we ook niet, want als we wat vragen kost het "•geld en daar zijn ze niet scheutig mede. Maar daarom wilden wij ook samenwerking en toonden we zin voor de realiteit. F touwens, v. Hinte vraagt niets; onze organisatie vraagt. Wij hebben dus oog voor de belangen der metaalbewerkers geluid. Wij hebben ook eenige ervaring in Dordl en ook over de samenwerking. Wij willen we! zeggen, dat ook wij niet gebrand zijn op polemieken als deze. doch men moet begrijpen dat wij een houding, als wij signaleerden, niet kunnen accepteeren. Het oordeel laten wij Verder aart de Dordtsché metaalbewerkers. Tenslotte moeten we nog even de zaak van de vacantie tot haar ware proportie terugbrengen. We zullen daartoe den brief van den Metaalbond aan de R.K. en Chr. jbonden hieronder afdrukken: Afschrift. Amsterdam, 29 Aug. 1929. Den Heer H. Wetselaar, BrouWcrsdijk 129, Dordrecht. Mijnheer, Hierdoor deel ik U het volgende mede: De leden van de Afd. Dordrecht wan den Metaalbond zullen öp 31 Aug. a.s. vrijaf geven met behoud van loon, met dien verstande, dat het uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt, dat dezè dag niet als een precedent mag wórden beschouwd en evenmin als een vacantiedag. W at het volgende jaar zal geschieden, zal blijken dooreen C A.O. of dooreen event. nieuwe Landelijke Regeling. Eene uitzondering vormt de Firma Straatman, die bij hét schrijven van dezen brief nog niet tot eene beslissing gekomen was. De Firma WToüd eri Rekkers geeft evenmin verlof op Koninginnedag, daar deze firma reeds een uitgebreide vacantie geeft. Hoogachtend, (w.g.) Metaalbond. J. R. A. SCHOUTEN, Directellr. Hieruit blijkt, dat van het bereiken van een vierden vacantiedag geen sprake is. Een ongeveer gelijkluidenden brief ontvingen wii als resultaat van onze op 6 Augustus gehouden conferentie. Men moet den menschen niet wijs maken dar er nu vier vacahtiedagen voor het vervolg vaststaan. Wij zi|n nu weer een ervaring rijker inzake de samenwerking met den Chr. Bond en zullen ons die natuurlijk inde toekomst herinneren. ip'llltnnniill BRSX 1ll!lllltil; isssa tüllinfitr ■tniHHHiil GEB | De strijd der Groninger * § landarbeiders is onze strijd I n n I I § Icdsr teekens elke week ü SE | met milde hand j | op de lijsten van hst N.V.V. J HE HE ÊmrtsSßi :i!iii!!iii!:Bß9i imhii EBsaMiitiiinsss Uit de Afdeeilngen. AMSTERDAM, (j H ) Mr Wasin nder van het Buretiu voor Arbeidsrecht (Regufiersgracht Su) deelt mede, dar met ingang van 1 October as. zijn spreekuur zat worden gehouden op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond van 7 30— 8.30 uur, verder op iederen midd'-g,^behalve Zaterdags, Van tz—f 30 uur en op Zaterdagmorgen van u—{2 uur.

DEM HAAG. fOm te bewaren ?) Programma van het Instituut voor Ar b ei d er s o n t w i k k elingvoorhetseizoen 1929—1930. Het algemeéne werk. , A, Zondagmorgen bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het ~Apollo”-theater, Spuistraat. Aanvang precies halfelf. Toegang voor leden en donateurs (alleen op vertoon van lidmaatschapsbewijs) 15 cent; niet-leden 25 cent. Bioscoopoch renden respectievelijk 20 en 30 cent. Paedagógische concerten 25 en 35 ct. 6 Ortober: Openingsochtend met bijzonder program. 13 October: Paedagogisch concert. Mondelinge toelichting van Jaap Stotijn. 20 October: Louis van (lasteren, Den Haag. „Van het Westelijk front geen nieuwsÂ’*. 27 October: Bioscóopochtend. 3 November: Dr. Joh. Tuyt, Den Haag. ~Opstandige Jeugd”. 10 November: Mevr. Suze Groeneweg. Rotterdam. ~Wat zullen onze meisjes worden ?” 17 November: J. W. Maffhijsen, Amsterdam. Onderwerp nader aan te kondigen. 24 November: Bioscoopochtend. 1 December; J. E. Stokvis, Den Haag ..Klassenstrijd en Rassenstrijd”. 8 December; Arie Pleysier, Rotterdam ~Humor”. 15 December; J. Rimmer, Den Haag ~Inleiding tot de studie dér Opvoedkunde”. 22 December: Willem Van Cappeilen, Hilversum. IbsenÂ’s „Peer Gym”. Mei medewerking vaneen danseres, een zangeres en een muziek-trio. 29 December: Bioscoopochtend. 5 Januari : Paedagogisch concert. Mondelinge toelichting van Jaap Stotijn. 12 Januari: Oscar Tylgot, Utrecht. „Brëtagne het Sprookjesland”, 19 Januari : Z. Stokvis, Dén Daag. „Het wonder van Japan”. Reisherinneringen (met lichtbeelden). 26 Januari: Bioscoopochtend. 2 Februari: Spreker en onderwerp nader aan te kondigen. 9 Februari: Mevr. A. E. J. de Vries—Bruins, Den Haag. „De vrouw en de oorlog”. 16 Februari: Theo Thijssen, Amsterdam Voordracht uit eigen werk. 23 Februari: Bioscoopochtend. 2 Maart: Prof. R. Casimir, Den Haag „De vorming van het oordeel over onze medemenschen”. 9 Maart: Prof Mr. W. A. Bonger. Amsterdam. „De rol van de groote mannen in de geschiedenis”. _'6 Maart: Rodie Medenbach, Den Haag Voordrach tochtend. 23 Maart: J. F. Ankersmit. Amsterdam (Onderwerp nader op te geven), 30 Maart: Bioscoopochtend. 6 April : Sluitingsochtend met paedagogisch concert. Mondelinge toelichting van Jaap Stotijn. B. Opera- en Tooneelvoorstellingen. Inde maanden November en Februari zullen 2 operaÂ’s opgevoerd worden door de Italiaansche Opera. Met het H, B. van het Instituut zijn onderhandeiingen Inopende over dé organisatie van 4 tooneelavonden, te geven door het „Groot Volkstooneel" (Herman BoUber), algemeen leider; Ben Groeneveld, regisseur). Op het repertoire komen Zeer belangrijke stukken voor, o.a. Zola : „De erfgenamen van Rabourdin”; Gorki: „Burgermenschjes” ; Querido : „De Jordaan”; Gorki; „Nachtasvl”; enz. Deze tooneelavonden worden georganiseerd in samenwerking met de directie van „Het Haagsche Volk”. Nadere publicaties hierover geschieden in „Het Haagsche Volk” en op den Toortscmslag. ■» * * De rest van dit programma wordt opgenomen in ons vakblad van de volgende week.

HaARI.RM. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, .atdeeling Haarlem, heeft zijn winterprogramma opgemaakt. Behoudens den openingsavond op g October a.s.. waarbij o.m. (muziek, zang) ook de film ~Krassin" zal loopen en tevens de la Bel la een toepasselijk woord zal spreken, worden er verschillende ontvvikkelingsavonden en Zondagmorgenbijeenkomsten gehouden. Het bestuur van bet Instituut wil vooral uw aandacht vestigen öp de volgende cursussen, die dit jaar begonnen zijn, tot algenieene scholing van den arbeider. Deze cursussen zijn: H. Lindeman: ~De economische ontwikkeling in West-Europa”. ..De Sociale Wetgeving in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder", drie avonden te geven door Mr, Ma flus jVI. Leveribach, Lector a. d. Hem. ÃœniVersiteit te Amsterdam eh ten slotte een werkcürsus over wezen, administratie, beheer etc. van het vakvereenigingswezen, door den chef de Bureau van het N.V.V., den heer Bolle. Men verzuime niet zich hij den secretaris van den betreffenden vakbond voor eenige of één det cursussen op te geven. LEIDEN. (P.P.) Het afscheid van H. J, Baart. Toen in onzen kring te Leiden bekend werd dat onze bestuurder naar Den Haag zou Worden overgeplaatst, met als gevolg dat w;j hem uit ons midden zouden -den vertrekken, drong zich de vraag aan ons op hoe wij hét afscheid zouden voorbereiden. Op 31 Augustus was er vergadering van den bondsraad te Amsterdam, waarbij Baart aanwezig tribest zijn en van die mooie gelegenheid hebben wij gebruik gemaakt om een plannetje samen te stellen. Wij besloten tot het houdèn vaneen buitengewone ledenvergadering op 13 September én hebben daar mei de leden het vertrek besproken en vastgesteld, wat er zou geschieden, Vëel praten was niet noodig. want het Werk. door Baart verricht, is hier steeds door allen gewaardeerd. Besloten werd op 20 September officieel afscheid te nemen en inmiddels is dat op waardige' Wijze geschied- Onze voorzitter heeft Baart en de leden van zijn gezin toegesproken ert daarbij gewezen op hetgeen hij voor Bond en afdeelihg gedaan heeft. In IQO7, aldus bracht de voorzitter in herinnering, trad Baart als lid van onzen toen nog kleinen Bond toe en al spoedig zag men in hem den geboren leider. AI spoedig in Â’t bestuur opgenomen, gaf hij daar zÂ’n volle kracht, met het gevolg, dat de afdeéling steeds groeide. De fusie van de golid- en zilversmeden met onzen Bond had tot gevolg, dat eën 100 leden uit Voorschoten aan de afdeeling Leiden werden toegevoegd en daardoor werd aanstelling vaneen bezoldigde kracht ; noodzakelijk. Baart was de man, waarop de keuze viel en vanaf iqiB heeft hij op lofwaardige wijze zijn taak vervuld. De voorzitter bracht dan in herinnering al het werk door Baart verricht, vooral ook wal hij deed als lid van de commissie voor sociale aangelegenheden. Onder dankbetuiging voor dat alles bood de voorzitter den scheidenden functionaris een schrijfbureau aan en hij sprak daarbij den wensch uil, dat hi] dit nuttige geschenk nog zeer vele jaten zou mogen gebruiken in dienst van zijn arbeid ten bate van onze beweging. De echtgenoote van Baart werd niet vergeten en haar, die altijd bij haar manÂ’s afwezigheid de loopende werkzaamheden waarnam, werd onder dankbetuiging daarvoor een tafeltje aangeboden. Hierna kwam Baart aan het woord, zich afvragende. Waaraan hij dal alles te danken had. Ik heb niet anders dan mÂ’n plicht gedaan en altijd gepoogd voor de arbeiders le bereiken wat mogelijk was. Hij dankte allen met wien hij al die jarcn Leeft samengewerkt en tevens, ook namens z n vrouw en kinderen, voor den onvergetelijken avond hem bereid en voor de mooie geschenken. Hij eindigde met den wensch, dat allen zouden meewerken opdat in 1931, bij hel 23-jarig bestaan, het ledental der afdeeling aanmerkelijk zou zijn vergroot. ♦ ♦ * \\ ij hadden ook nog wat te vereffenen met onzen ~Ouwe Piet", n.l. onzen vriend hilippo en hadden besloten dit nu maar gelijk te doen. Op de laatstgehouden jaarvergadering hadden de leden gemeend hem niet als bestuurder ie moeten herkiezen Wegens zÂ’n vergevorderden leeftijd. Na ongeveer 20 laren bcstuurdersschnp moest hij maar eens rustig thuis blijven. Het bestuur was gemachtigd ook hem iets aan te bieden voor het vele werk ren dienste van de afdeeling verricht. De voorzitter bood hem met hartelijke woorden van vriendschap een fauteuil aan, daarbij den wensch uitsprekunde, dat hij er

vele jaren een nuttig gebruik van zou 1 mogen maken. Baart dankte namens Filippo bestuur en l leden vout deze aangename verrassing. * ¥ • Ten slofte sprak de voorzitter een woord van welkom tot dén nieuwen functionaris, kameraad de Roo, die lieden voor 't eerst in ons midden was en sprak daarbij den wensch uit, dat hij er in zou slagen evenals Batirt het gfoote vertrouwen der leden te winnen. ROTTERDAM. Hier volgt dan de rest van het ih ons blad van de vorige week onder deze rubriek opgenomen programma van cursussen der Volks-Universi teil, alhier. Serie lezingen op Dinsdag-, Woensdag en Donderdagmiddag. Populaire middagbijeenkomsten. Deze middagbijeenkomsten zijn bestemd voot hen, die in verband met wisselende diensttijden, huishoudelijke bezigheden enz. niei inde gelegenheid zijn regelmatig avondcursussen te volgen. Rooster voor de Kerstvacantie: Oct. 29, 30, 31, Jac. van Elsacker: Voordrachten uit „Van het Westelijk Erom geen nieuws”, van Remarque, eènige klassieke en moderne gedichten en humoristische schetsen van Ealkland, Timmermans en De Sinclair. Nov. 5,6, 7. D. van Staveren: Een reisje langs den Rijn (met films èn lichtbeelden). Nov. 12, 13, 14. Mr. Dr. M.. J. v.d. Mier; Leven en werken van Ford. (Met films en lichtbeelden.) Nov. tg, 20, 21. Frans Vink: Schubertconcert met toelichting. Pianowerken, te spelen door Frans \ ink en eenige liederen te zingen door Gonst. v.d. Elshoudt. Nov. 26, 27, 28. FI. C. Verkruysen : De Wereldstad Parijs. (Met films en lichtbeelden. ) Dec. 3,4. Henri Dekking: Voordracht van „De Blauwe Vogel” van Maeterlinck. Dec. 10, 11,12. Dr. S. F. H. J. Berkelbach v.d. Sprenkel: Lezing over opvoeding in huis: „Ouders en Kind”. Dec. 17, 18, 19. Mevr. W. L. Boldingh-Goemans: „Merijntje Gijzen” van A. M. de Jong, Uitleggen van en voordragen uit dit werk. Rooster na de Kerstvacantie: Jan. 14,15, 16. Dr. W. G. N. van der SI een; Lezing met lichtbeelden; „Door Limburg en de Ardennèn”. Jan. 21, 22, 23. J. Dols: Lezing met lichtbeelden over „Geheimzinnig Thihet”. Jan. 28. 29, 30. Dr. J. C. A. Fetter: Lezing over „Practische Levenswijsheid”. Vertellen en uitleggen van enkele zielkundige begrippen. Febr. 4,5, 6. Dr. W. G. N. van der Sleen : „Met auto, tent en boot door den Indischen Archipel”, lezing met lichtbeelden. ll, 12, 13. Marinus Salomons: \ oordracht van Wagner’s Tannhauser. Wedergave van de handeling en muzikale illustratie van deze opera. Fèbr. 18, 19, 20. Ir. J. J. M. Sengers: Vertöoning van de Film van het Staatsmijnbedrijf, met explicatie. Febr. 25, 26. 27. Otto van Tussenbroek: Lezing met lichtbeelden en demonstraties over „Op stap in eigen huis en wat men daarbij beleven kan”. Wat er zooal vast zit aan de vervaardiging van beliongselpapieren. gordijnen, kleeden, en andere weefsels. Een kijkje inde huiskamer en in de keukenkast. Glas- en aardewerk, kristal en porselein. Wandversiering en de grafische technieken. Graveeren, etsen, lithografeeren, hout- en linoleumsnijden. Maart 4,5, 6. Louis van Gasteren : Een praai je over den Rus Anton Tchëkoff, met de voordracht van drie zijner novellen. Elke week vindt dus op Dinsdag, Woensdag en Donderdag, ’s middags te 2,-jo uur in het Clubhuis. Westzeedijk 145. een bijeenkomst plaats en dat ’ gedurende 16 weken. Door inschrijving op de populaire middagbijeenkomsten verkrijgt elke deelnemer het recht naar keuze deel te nemen aan 8 dezer bijeenkomsten. Hij is dus niet aan een vasten dag gebonden en kan overeenkomstig zijn vrijen tijd en belangstelling een keuze doen. Wenscht men de 16 bijeenkomsten bij te wonen, dan moet men zich van 2 kaarten voorzien. Cursttsreeks ter inleiding tof de vraagstukken van onzen tijd. Studiekring voor algemeene ontwikking. Bestemd voor hen. die alleen lager onderwijs genoten hebben. Hei is een studiekring met een beperkt aantal deHrwn.e-' die gedurende 24 winterweken tweemaal per week op Maandag- en Vrijdagavond, van 7-45—10.15 uur, bijeenkomt tot het bestudeeren vaneen zestal vakken. Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij het op de lessen behandelde thuis dóórwerken. Met leerplan van den cursus is zoodanig

Sluiten